Pääkirjoitus: Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

Tulipalot: Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

OSAO
Marittan työ OSAOssa on sekä pullaa että digiä – “Täällä on mitä moninaisimpia polkuja opettaa”
Mainos OSAO

Ma­rit­tan työ OSAOssa on sekä pullaa että digiä – “Täällä on mitä mo­ni­nai­sim­pia polkuja opet­taa”

25.09.2023 06:00
Tekoälychattiin saatiin ensimmäinen suomalainen kännykkäsovellus, tekijänä 16-vuotias oululaispoika – "Ajattelin, että tämä voisi olla hyödyllinen suomalaisille"

Te­ko­äly­chat­tiin saatiin en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen kän­nyk­kä­so­vel­lus, te­ki­jä­nä 16-vuo­tias ou­lu­lais­poi­ka – "A­jat­te­lin, että tämä voisi olla hyö­dyl­li­nen suo­ma­lai­sil­le"

06.09.2023 06:00 19
Tilaajille
Tältä näyttävät liekit ja vesihöyryputket virtuaalisen voimalaitoksen sisällä – Kaukovainion OSAOlla kehitettiin simulaattori, jolla saadaan aikaiseksi määrättömästi erilaisia vikatilanteita

Tältä näyt­tä­vät liekit ja ve­si­höy­ry­put­ket vir­tuaa­li­sen voi­ma­lai­tok­sen sisällä – Kau­ko­vai­nion OSAOlla ke­hi­tet­tiin si­mu­laat­to­ri, jolla saadaan ai­kai­sek­si mää­rät­tö­mäs­ti eri­lai­sia vi­ka­ti­lan­tei­ta

29.08.2023 06:00 2
Tilaajille
Tyhjillään vuodenvaihteesta saakka seisseelle Virpiniemen liikuntahallille ei ole löytynyt uutta käyttöä

Tyh­jil­lään vuo­den­vaih­tees­ta saakka seis­seel­le Vir­pi­nie­men lii­kun­ta­hal­lil­le ei ole löy­ty­nyt uutta käyttöä

11.08.2023 06:04 35
Vanha ammattikoulu puretaan viimein Kontinkankaalla – Ensin purku viivästyi toistakymmentä vuotta, sitten  löytyi odotettua enemmän asbestia

Vanha am­mat­ti­kou­lu pu­re­taan viimein Kon­tin­kan­kaal­la – Ensin purku vii­väs­tyi tois­ta­kym­men­tä vuotta, sitten löytyi odo­tet­tua enemmän as­bes­tia

21.07.2023 06:00 14
Tilaajille
OSAOn uuden kampuksen sijainti Oulussa sai sinetin – kustannusarvio on noin 100–120 miljoonaa euroa

OSAOn uuden kam­puk­sen si­jain­ti Oulussa sai sinetin – kus­tan­nus­ar­vio on noin 100–120 mil­joo­naa euroa

22.05.2023 14:48 41
OSAOn talonrakennuskoulutus siirtyy Kempeleeseen – Pirilässä koulun tarpeisiin on kaavoitettu runsaasti rakennettavia tontteja

OSAOn ta­lon­ra­ken­nus­kou­lu­tus siirtyy Kem­pe­lee­seen – Pi­ri­läs­sä koulun tar­pei­siin on kaa­voi­tet­tu run­saas­ti ra­ken­net­ta­via tont­te­ja

28.04.2023 17:53 16
Tilaajille
Katso kuvat: Kouluammuskelu oli viranomaisharjoituksen lähtökohtana Limingassa – käytävillä lojuneet uhrit lisäsivät todentuntuisuutta

Katso kuvat: Kou­lu­am­mus­ke­lu oli vi­ran­omais­har­joi­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na Li­min­gas­sa – käy­tä­vil­lä lo­ju­neet uhrit li­sä­si­vät to­den­tun­tui­suut­ta

27.04.2023 13:31
Tilaajille
Ammattitaitokilpailun SM-finaaliin Espooseen lähtee OSAOlta 17 nuorta taitajaa

Am­mat­ti­tai­to­kil­pai­lun SM-fi­naa­liin Es­poo­seen lähtee OSAOlta 17 nuorta tai­ta­jaa

25.04.2023 10:49 2
OSAOssa opiskellaan englanniksi – Englantia puhuva opiskelija on yritykselle iso mahdollisuus
Mainos OSAO

OSAOssa opis­kel­laan eng­lan­nik­si – Eng­lan­tia puhuva opis­ke­li­ja on yri­tyk­sel­le iso mah­dol­li­suus

09.04.2023 06:00
Kauppakeskus Valkean Kesäkadun valokuvanäyttelyssä hoivatyöntekijät saavat kasvot – koskettavien tarinoiden toivotaan lisäävän motivaatiota hakeutua alalle

Kaup­pa­kes­kus Valkean Ke­sä­ka­dun va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä hoi­va­työn­te­ki­jät saavat kasvot – kos­ket­ta­vien ta­ri­noi­den toi­vo­taan li­sää­vän mo­ti­vaa­tio­ta ha­keu­tua alalle

22.02.2023 13:37 1
Kaikilla on oikeus tukeen – OSAOssa lisäspurttia opiskeluun opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista
Mainos OSAO

Kai­kil­la on oikeus tukeen – OSAOssa li­sä­spurt­tia opis­ke­luun opis­ke­lu­val­miuk­sia tu­ke­vis­ta opin­nois­ta

12.02.2023 06:00
Taitaja-kisa mittaa tulevien ammattilaisten taidot – "Teen niin hyvin kuin osaan, ja katsotaan, mihin se riittää", kertoo puusepänalan artesaaniksi opiskeleva Mari Rautakoski

Tai­ta­ja-ki­sa mittaa tu­le­vien am­mat­ti­lais­ten taidot – "Teen niin hyvin kuin osaan, ja kat­so­taan, mihin se riit­tää", kertoo puu­se­pän­alan ar­te­saa­nik­si opis­ke­le­va Mari Rau­ta­kos­ki

01.02.2023 19:00
Tilaajille
Virpiniemen liikuntaopiston toiminta jatkuu Oulussa – OSAO haluaa eroon myös muista turhista rakennuksistaan

Vir­pi­nie­men lii­kun­ta­opis­ton toi­min­ta jatkuu Oulussa – OSAO haluaa eroon myös muista tur­his­ta ra­ken­nuk­sis­taan

18.01.2023 05:00 20
Tilaajille
Oulun poliisilaitos ja turvallisuusala tekevät tiivistä yhteistyötä – "Yhteisenä tahtotilana on, että ainoastaan rehelliset ja luotettavat henkilöt toimivat alalla"

Oulun po­lii­si­lai­tos ja tur­val­li­suus­ala tekevät tii­vis­tä yh­teis­työ­tä – "Yh­tei­se­nä tah­to­ti­la­na on, että ai­noas­taan re­hel­li­set ja luo­tet­ta­vat hen­ki­löt toi­mi­vat alalla"

14.01.2023 16:00 9
Tilaajille
Pelkkä lukutaito ei riitä turvallisuusalan koulutuspaikkaan – OSAOn turvallisuusalan koulutuspäällikkö: "Meillä jää joka vuosi keskimäärin kymmenen henkilöä valitsematta"

Pelkkä lu­ku­tai­to ei riitä tur­val­li­suus­alan kou­lu­tus­paik­kaan – OSAOn tur­val­li­suus­alan kou­lu­tus­pääl­lik­kö: "Meillä jää joka vuosi kes­ki­mää­rin kym­me­nen hen­ki­löä va­lit­se­mat­ta"

14.01.2023 10:00 16
Tilaajille
Iso Omena ja Avarn puhuttavat OSAOn turvallisuusalan yksikössä Limingassa – opiskelijat miettivät jo työelämää: "Ajatellaan, että teemme kaiken väärin"

Iso Omena ja Avarn pu­hut­ta­vat OSAOn tur­val­li­suus­alan yk­si­kös­sä Li­min­gas­sa – opis­ke­li­jat miet­ti­vät jo työe­lä­mää: "A­ja­tel­laan, että teemme kaiken väärin"

09.01.2023 17:54 20
Tilaajille
Oulun kaupungin omistama Potential Toimitilat Oy osti OSAOn Pikisaaren kiinteistön: "Ylläpidämme puitteita, jotta kulttuuritoiminta kukoistaisi"

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ma Po­ten­tial Toi­mi­ti­lat Oy osti OSAOn Pi­ki­saa­ren kiin­teis­tön: "Yl­lä­pi­däm­me puit­tei­ta, jotta kult­tuu­ri­toi­min­ta ku­kois­tai­si"

01.12.2022 15:18 23
Tilaajille
Ammattiopetuksen mielekkyys on usein koetuksella – Kysyimme Oulussa, mitä nuoret kaipaavat opettajalta: "Voisivat sanoa kunnolla vastaan, jos ei tottele"

Am­mat­ti­ope­tuk­sen mie­lek­kyys on usein koe­tuk­sel­la – Ky­syim­me Ou­lus­sa, mitä nuoret kai­paa­vat opet­ta­jal­ta: "Voi­si­vat sanoa kun­nol­la vas­taan, jos ei tot­te­le"

26.11.2022 18:30 45
Tilaajille
Kokiksi valmistuvat viedään käsistä – Tyrnäväläisellä Aleksi Laurilalla on tiedossa jo monta työpaikkaa, videolta kuulet myös herkullisen yrttiöljyn reseptin

Kokiksi val­mis­tu­vat viedään käsistä – Tyr­nä­vä­läi­sel­lä Aleksi Lau­ri­lal­la on tie­dos­sa jo monta työ­paik­kaa, vi­deol­ta kuulet myös her­kul­li­sen yrt­ti­öl­jyn re­sep­tin

20.11.2022 06:00 11
Tilaajille