Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hoitajapula
Unto Viitamäki, 70, tekee yhä täyttä työpäivää asumispalveluyksikössä – Hoitajista jopa neljäsosa käy eläkkeelläkin töissä

Unto Vii­ta­mä­ki, 70, tekee yhä täyttä työ­päi­vää asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kös­sä – Hoi­ta­jis­ta jopa nel­jäs­osa käy eläk­keel­lä­kin töissä

10.10.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä toi­voi­sin hoi­ta­jil­ta? – rakkaus on kor­vat­ta­vis­sa aut­ta­mi­sen haluna

12.09.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­mail­ta hoi­ta­jia Suomeen – käyt­tää­kö Suomi omaksi hyö­dyk­seen Sam­bial­le an­ta­maan­sa ke­hi­ty­sa­pua?

07.07.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­ta­jien kie­li­kou­lu­tus op­pi­lai­tok­sil­le – monet vapaan si­vis­tys­työn koulut oli­si­vat tähän jo val­mii­na ilman yh­tä­kään han­ket­ta tai ke­hit­tä­mis­oh­jel­maa

05.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­don ti­lan­ne­ku­va on armoton – robotti toi­vot­taa hyvät päivät, ja jatkaa matkaa valot vilk­kuen

13.06.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lo­pe­tet­ta­vik­si suun­ni­tel­luis­ta sai­raa­lois­ta kan­sain­vä­li­nen bisnes

11.06.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­dos­sa hen­ki­lös­tö­pu­la on to­si­asia – hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­seen ka­joa­mal­la saadaan palk­ka­ku­lut ta­lous­ar­vios­sa ma­ta­lam­mal­le ta­sol­le, mutta to­del­li­suus pal­jas­tuu vii­veel­lä

03.06.2023 05:29 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen – opintojen aikana saa sote-sopimuksen mukaista palkkaa

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue aloit­taa lä­hi­hoi­ta­jien op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen – opin­to­jen aikana saa sote-so­pi­muk­sen mu­kais­ta palkkaa

16.04.2023 16:53 6
Ratkaisevatko hoitajat vaalit?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rat­kai­se­vat­ko hoi­ta­jat vaalit?

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jien rek­ry­toin­nis­sa ul­ko­mail­ta on nou­da­tet­ta­va eet­ti­siä pe­li­sään­tö­jä – tämä on kaik­kien yh­tei­nen asia, sillä kil­pai­lu työ­voi­mas­ta on maail­man­laa­jui­ses­ti kovaa

01.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Tukityöt siirrettävä pois sote-ammattilaisilta, sanoo ministeri Kiuru – ministeriö ratkoisi hoitajapulaa myös koulutusmäärillä ja rekrytoinneilla ulkomailta

Tu­ki­työt siir­ret­tä­vä pois so­te-am­mat­ti­lai­sil­ta, sanoo mi­nis­te­ri Kiuru – mi­nis­te­riö rat­koi­si hoi­ta­ja­pu­laa myös kou­lu­tus­mää­ril­lä ja rek­ry­toin­neil­la ul­ko­mail­ta

15.02.2023 19:44 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jat ovat pu­hu­neet vuo­si­kau­sia kuu­roil­le kor­vil­le

12.02.2023 06:00 10
Tilaajille
VTV: Työperusteinen maahanmuutto ei ole nopea ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulaan

VTV: Työ­pe­rus­tei­nen maa­han­muut­to ei ole nopea rat­kai­su so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon työ­voi­ma­pu­laan

19.12.2022 07:07 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va-avus­ta­jil­la tärkeä rooli osana sote-alan hen­ki­lös­tö­pu­lan rat­kai­sua

19.12.2022 05:30 1
Tilaajille
Päivystysten jumittaminen taisi valitettavasti tulla jäädäkseen
Pääkirjoitus

Päi­vys­tys­ten ju­mit­ta­mi­nen taisi va­li­tet­ta­vas­ti tulla jää­däk­seen

15.12.2022 20:00 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi ikään­tyy ja te­ki­jöi­tä tar­vi­taan – am­ma­til­li­sen kie­li­tai­don var­mis­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen saatava val­ta­kun­nal­li­nen malli ja ra­hoi­tus

12.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­ala an­sait­see kun­nian­pa­lau­tuk­sen

10.10.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko tek­no­lo­giaa hyö­dyn­tää hoi­to­alal­la fik­sum­min? – työn mie­lek­kyys kasvaa, kun ru­tii­nin­omai­ses­ti tois­tu­vat työ­teh­tä­vät vä­he­ne­vät

07.10.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­työn kriisi kor­ja­taan vain kun­nol­li­sel­la palk­ka­re­mon­til­la

04.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt neu­vo­tel­laan hoi­ta­jien tu­le­vai­suu­des­ta – työn­an­ta­ja ja hal­li­tus eivät olleet huo­lis­saan po­ti­las­tur­val­li­suu­des­ta ennen neu­vot­te­lu­kier­ros­ta

27.09.2022 06:00 4
Tilaajille