Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Hoitajapula
VTV: Työperusteinen maahanmuutto ei ole nopea ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulaan

VTV: Työ­pe­rus­tei­nen maa­han­muut­to ei ole nopea rat­kai­su so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon työ­voi­ma­pu­laan

19.12.2022 07:07 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va-avus­ta­jil­la tärkeä rooli osana sote-alan hen­ki­lös­tö­pu­lan rat­kai­sua

19.12.2022 05:30 1
Tilaajille
Päivystysten jumittaminen taisi valitettavasti tulla jäädäkseen
Pääkirjoitus

Päi­vys­tys­ten ju­mit­ta­mi­nen taisi va­li­tet­ta­vas­ti tulla jää­däk­seen

15.12.2022 20:00 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi ikään­tyy ja te­ki­jöi­tä tar­vi­taan – am­ma­til­li­sen kie­li­tai­don var­mis­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen saatava val­ta­kun­nal­li­nen malli ja ra­hoi­tus

12.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­ala an­sait­see kun­nian­pa­lau­tuk­sen

10.10.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko tek­no­lo­giaa hyö­dyn­tää hoi­to­alal­la fik­sum­min? – työn mie­lek­kyys kasvaa, kun ru­tii­nin­omai­ses­ti tois­tu­vat työ­teh­tä­vät vä­he­ne­vät

07.10.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­työn kriisi kor­ja­taan vain kun­nol­li­sel­la palk­ka­re­mon­til­la

04.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt neu­vo­tel­laan hoi­ta­jien tu­le­vai­suu­des­ta – työn­an­ta­ja ja hal­li­tus eivät olleet huo­lis­saan po­ti­las­tur­val­li­suu­des­ta ennen neu­vot­te­lu­kier­ros­ta

27.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Kotihoito auttaa vaikka lakko iskee – Oulun kaupungin toiseksi suurin yksikkö Kontinkankaalla ja Myllyojalla huolehtii 240:stä avun tarvitsijasta

Ko­ti­hoi­to auttaa vaikka lakko iskee – Oulun kau­pun­gin toi­sek­si suurin yksikkö Kon­tin­kan­kaal­la ja Myl­ly­ojal­la huo­leh­tii 240:stä avun tar­vit­si­jas­ta

25.09.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jien työolot ja palk­kaus kor­jat­ta­va – aina on jou­dut­tu tyy­ty­mään uh­kai­lun ja pai­nos­tuk­sen alla laihaan sopuun

23.09.2022 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­mai­sen työ­voi­man käyt­töön liittyy myös kään­tö­puo­li

19.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­las­tur­val­li­suus­la­ki ei kuulu oi­keus­val­tioon

17.09.2022 05:30 8
Tilaajille
Suomi tarvitsee nyt laajan ryhtiliikkeen, jolla raivataan yrittämisen ja työnteon esteet – se auttaa myös hoitajapulan ratkaisemisessa
Kolumni

Suomi tar­vit­see nyt laajan ryh­ti­liik­keen, jolla rai­va­taan yrit­tä­mi­sen ja työn­teon esteet – se auttaa myös hoi­ta­ja­pu­lan rat­kai­se­mi­ses­sa

16.09.2022 18:00 18
Tilaajille
Hallituspuolueet ovat löytäneet sovun potilasturvallisuuslaista muutosten myötä – HS: Uhkasakot hoitajille poistettu

Hal­li­tus­puo­lueet ovat löy­tä­neet sovun po­ti­las­tur­val­li­suus­lais­ta muu­tos­ten myötä – HS: Uh­ka­sa­kot hoi­ta­jil­le pois­tet­tu

16.09.2022 12:51 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vi­taan pork­ka­naa, ei keppiä – po­ti­las­tur­val­li­suus­la­ki ai­heut­taa hoi­ta­jis­sa kyy­ky­tyk­sen tun­net­ta

16.09.2022 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jan ammatti on hyvä ammatti – ar­vos­ta­mal­la itse omaa am­mat­tia­si sen arvo nousee tois­ten­kin sil­mis­sä

11.09.2022 06:00 13
Tilaajille
Ministeri Sarkkinen Kalevalle: Poikkimaantie saanee rahansa – Elinkustannusten nousu budjettiriihen suurin päänvaiva

Mi­nis­te­ri Sark­ki­nen Ka­le­val­le: Poik­ki­maan­tie saanee rahansa – Elin­kus­tan­nus­ten nousu bud­jet­ti­rii­hen suurin pään­vai­va

14.08.2022 19:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­huk­set ja hoi­ta­jat ovat taas pe­li­nap­pu­loi­na

14.08.2022 07:30 7
Tilaajille
OYSin päivystyksessä on kärsitty kesällä poikkeuksellisen kovista ruuhkista – jatkohoitoon pääsyä jouduttu odottamaan jopa toista vuorokautta

OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta – ­jat­ko­hoi­toon pääsyä jou­dut­tu odot­ta­maan jopa toista vuo­ro­kaut­ta

11.08.2022 06:00 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lääke hoi­ta­ja­pu­laan on ole­mas­sa

03.08.2022 06:30 5
Tilaajille