Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

OYS
Arto Immonen jätti tehohoitajan työt OYSissa yli 20 vuoden jälkeen – "Mitta vain tuli täyteen"

Arto Immonen jätti te­ho­hoi­ta­jan työt OYSissa yli 20 vuoden jälkeen – "Mitta vain tuli täy­teen"

18.06.2022 06:00 91
Tilaajille
Tehy-lehti: Lähes 50 tehohoitajaa irtisanoutunut kevään aikana OYSissa

Te­hy-leh­ti: Lähes 50 te­ho­hoi­ta­jaa ir­ti­sa­nou­tu­nut kevään aikana OYSissa

14.06.2022 18:51 61
Oulun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin taudinaiheuttajien tutkimisen vaikutusta lasten antibioottihoitoihin – testauksesta ei selvää hyötyä hengitystieoireisille lapsille

Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin tau­din­ai­heut­ta­jien tut­ki­mi­sen vai­ku­tus­ta lasten an­ti­bioot­ti­hoi­toi­hin – tes­tauk­ses­ta ei selvää hyötyä hen­gi­tys­tie­oi­rei­sil­le lap­sil­le

10.06.2022 15:38
Sairaalaklovnit ovat ilahduttaneet OYSin lastenosastojen arkea jo kymmenen vuoden ajan – "Klovni antaa luvan reagoida tilanteissa toisella tavalla kuin yleensä"

Sai­raa­la­klov­nit ovat ilah­dut­ta­neet OYSin las­ten­osas­to­jen arkea jo kym­me­nen vuoden ajan – "Klovni antaa luvan rea­goi­da ti­lan­teis­sa toi­sel­la tavalla kuin yleen­sä"

24.05.2022 17:30
Tilaajille
Baletilta valtavat taikakukat kevään iloksi lastenosastolle: "Laitamme ilon kiertämään"

Ba­le­til­ta val­ta­vat tai­ka­ku­kat kevään iloksi las­te­no­sas­tol­le: "Lai­tam­me ilon kier­tä­mään"

16.05.2022 06:02 2
OYSin ympäristössä tehdään tietöitä pitkin kesää – Kajaanintien ja Aapistien suunnassa valmistelevat työt alkavat ensi viikolla

OYSin ym­pä­ris­tös­sä tehdään tie­töi­tä pitkin kesää – ­Ka­jaa­nin­tien ja Aa­pis­tien suun­nas­sa val­mis­te­le­vat työt alkavat ensi vii­kol­la

06.05.2022 20:19
Kunta-alan lakko tuntuu OYSissa: Kiireettömiä leikkauksia ei tehdä steriilien instrumenttien puutteessa, osa tiloista jää siivoamatta

Kun­ta-alan lakko tuntuu OY­Sis­sa: Kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia ei tehdä ste­rii­lien inst­ru­ment­tien puut­tees­sa, osa ti­lois­ta jää sii­voa­mat­ta

06.05.2022 13:06 11
Tilaajille
Pohjoisen sairaaloissa ei ole yhtään koronapotilasta tehohoidossa – Oulun jätevesiseurannassa merkkejä koronaviruksesta selvästi vähemmän

Poh­joi­sen sai­raa­lois­sa ei ole yhtään ko­ro­na­po­ti­las­ta te­ho­hoi­dos­sa – Oulun jä­te­ve­si­seu­ran­nas­sa merk­ke­jä ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta sel­väs­ti vä­hem­män

06.05.2022 12:17
OYS solmi pitkäaikaisen radiologian laitepalvelukumppanuuden – noin 30 miljoonan euron sopimus

OYS solmi pit­kä­ai­kai­sen ra­dio­lo­gian lai­te­pal­ve­lu­kump­pa­nuu­den – noin 30 mil­joo­nan euron sopimus

05.05.2022 13:06 6
JHL:n tiistaina alkava lakko vaikuttaa OYSin toimintaan – lakon aikana tutkimuksiin ja hoitoon voi saapua  normaalisti ajanvarauksen mukaan

JHL:n tiis­tai­na alkava lakko vai­kut­taa OYSin toi­min­taan – lakon aikana tut­ki­muk­siin ja hoitoon voi saapua nor­maa­lis­ti ajan­va­rauk­sen mukaan

02.05.2022 14:59 3
Lapsiasiakkaille ideoitu kettuhahmo opastaa myös OYSin uusien sairaalarakennusten käytävillä

Lap­si­asiak­kail­le ideoitu ket­tu­hah­mo opastaa myös OYSin uusien sai­raa­la­ra­ken­nus­ten käy­tä­vil­lä

29.04.2022 09:50
Valvira pyytää seitsemältä sairaanhoitopiiriltä selvityksiä erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta – PPSHP:n johtajaylilääkäri: Hoitojonot vaihdelleet runsaasti pandemia-aikana

Valvira pyytää seit­se­mäl­tä sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä sel­vi­tyk­siä eri­kois­sai­raan­hoi­toon pääsyn ti­lan­tees­ta – PPSHP:n joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Hoi­to­jo­not vaih­del­leet run­saas­ti pan­de­mia-ai­ka­na

28.04.2022 17:44 8
Tilaajille
Hoitajien mukaan OYSin jatkuva alimiehitys vaarantaa potilasturvallisuutta – kysyimme asiasta sairaanhoitopiirin hallinnolta: "Tilanne ei vielä ole niin paha"

Hoi­ta­jien mukaan OYSin jatkuva ali­mie­hi­tys vaa­ran­taa po­ti­las­tur­val­li­suut­ta – ­ky­syim­me asiasta sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­lin­nol­ta: "Ti­lan­ne ei vielä ole niin paha"

28.04.2022 06:00 37
Tilaajille
Vanha Kaleva: Keskussairaalaan tuli lasista pintaa yhteensä 3,4 hehtaaria

Vanha Kaleva: Kes­kus­sai­raa­laan tuli lasista pintaa yh­teen­sä 3,4 heh­taa­ria

21.04.2022 10:00
Tilaajille
OYSin toiminta alkoi palautua – päivystys toimii normaalisti

OYSin toi­min­ta alkoi pa­lau­tua – päi­vys­tys toimii nor­maa­lis­ti

20.04.2022 14:15 1
Tilaajille
OYS pyrkii palaamaan normaaliin toimintaan mahdollisimman nopeasti – kotiutettuja potilata kutsutaan takaisin

OYS pyrkii pa­laa­maan nor­maa­liin toi­min­taan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti – ko­tiu­tet­tu­ja po­ti­la­ta kut­su­taan ta­kai­sin

19.04.2022 18:45 53
Tilaajille
Valvira: Hoitoalan lakon laajentuminen tarkoittaa väistämättä kuolemia ja vammautumisia

Val­vi­ra: Hoi­to­alan lakon laa­jen­tu­mi­nen tar­koit­taa väis­tä­mät­tä kuo­le­mia ja vam­mau­tu­mi­sia

19.04.2022 16:43 23
Tilaajille
OYS: Hoitajaliitot ilmoittivat entistä tiukemmasta suojelutyön määrästä, leikkauksia jouduttu perumaan lyhyellä varoitusajalla

OYS: Hoi­ta­ja­lii­tot il­moit­ti­vat entistä tiu­kem­mas­ta suo­je­lu­työn mää­räs­tä, leik­kauk­sia jou­dut­tu pe­ru­maan ly­hyel­lä va­roi­tus­ajal­la

13.04.2022 18:10 124
Koronapotilaiden määrä sairaaloissa vähentynyt hieman – Oulu poisti maskisuosituksen kouluista

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa vä­hen­ty­nyt hieman – Oulu poisti mas­ki­suo­si­tuk­sen kou­luis­ta

13.04.2022 11:56
Hoitajien lakko: Suojelutyön määrä pienenee OYSissa keskiviikkona ja torstaina merkittävästi, syöpäleikkaukset tauolle

Hoi­ta­jien lakko: Suo­je­lu­työn määrä pie­ne­nee OYSissa kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na mer­kit­tä­väs­ti, syö­pä­leik­kauk­set tauolle

12.04.2022 17:40 35