OYS
Viimeisin tunti
Psykiatria ei houkuttele erikoistuvia lääkäreitä – raskas työ ja kilpailevia erikoisaloja huonompi palkka karkottavat

Psy­kiat­ria ei hou­kut­te­le eri­kois­tu­via lää­kä­rei­tä – raskas työ ja kil­pai­le­via eri­kois­alo­ja huo­nom­pi palkka kar­kot­ta­vat

19:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Naisten syntymäkohorttitutkimuksessa on tutkittu OYSissa nyt noin 400 naista, vaikka korona sekoitti lääkäreiden tutkimuskuvioita: "Kaikkea, mitä on haettu, on löytynyt"

Naisten syn­ty­mä­ko­hort­ti­tut­ki­muk­ses­sa on tut­kit­tu OYSissa nyt noin 400 naista, vaikka korona se­koit­ti lää­kä­rei­den tut­ki­mus­ku­vioi­ta: "Kaik­kea, mitä on haettu, on löy­ty­nyt"

21.11.2020 19:00
Tilaajille
OYSin sukusolupankki auttaa tekemään vauvahaaveista totta lahjoitetuilla sukusoluilla – Kaksi vuotta sinkkuna ollut Mirva, 37, päätti lopulta uskaltaa tavoitella äitiyttä

OYSin su­ku­so­lu­pank­ki auttaa te­ke­mään vau­va­haa­veis­ta totta lah­joi­te­tuil­la su­ku­so­luil­la – Kaksi vuotta sink­ku­na ollut Mirva, 37, päätti lopulta us­kal­taa ta­voi­tel­la äi­tiyt­tä

07.11.2020 11:00
Tilaajille
Oululainen Paula Salo makaa OYSin teho-osastolla vaikean koronataudin kourissa ja lähettää nyt terveiset: "Koronavirus on pirullinen tauti"

Ou­lu­lai­nen Paula Salo makaa OYSin te­ho-osas­tol­la vaikean ko­ro­na­tau­din kou­ris­sa ja lä­het­tää nyt ter­vei­set: "Ko­ro­na­vi­rus on pi­rul­li­nen tauti"

28.10.2020 15:54 13
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri: Oulu on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheen kynnykselle, maskin käyttöä suositetaan nyt kaikissa julkisissa tiloissa – "Viime aikojen tilanne koronaviruksen suhteen on ollut huolestuttava"

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Oulu on siir­ty­nyt epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­le, maskin käyttöä suo­si­te­taan nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa – "Viime aikojen tilanne ko­ro­na­vi­ruk­sen suhteen on ollut huo­les­tut­ta­va"

27.10.2020 20:59 74
Taksipaikkojen vähäinen määrä aiheuttaa haasteita taksikuskeille OYSilla – "Taksikuski on joutunut jättämään auton jonnekin muualle ja saanut siitä sakon"

Tak­si­paik­ko­jen vä­häi­nen määrä ai­heut­taa haas­tei­ta tak­si­kus­keil­le OYSilla – "Tak­si­kus­ki on jou­tu­nut jät­tä­mään auton jon­ne­kin muualle ja saanut siitä sakon"

23.10.2020 06:00 4
Tilaajille
Sydänlääkärille pääsee nyt nopeasti – OYSin kardiologian erikoislääkärin mukaan tilanne on sinänsä hyvä, mutta syy huono: ihmiset sinnittelevät vakavien oireiden kanssa kotona koronapelon vuoksi

Sy­dän­lää­kä­ril­le pääsee nyt no­peas­ti – OYSin kar­dio­lo­gian eri­kois­lää­kä­rin mukaan tilanne on sinänsä hyvä, mutta syy huono: ihmiset sin­nit­te­le­vät va­ka­vien oi­rei­den kanssa kotona ko­ro­na­pe­lon vuoksi

14.10.2020 11:30 1
Tilaajille
Suomalaisyhtiön kehittämällä laitteella voidaan hoitaa masennusta sähkövirralla kotioloissa – Oulussa jonot hoitoihin ovat pitkät

Suo­ma­lais­yh­tiön ke­hit­tä­mäl­lä lait­teel­la voidaan hoitaa ma­sen­nus­ta säh­kö­vir­ral­la ko­ti­olois­sa – Oulussa jonot hoi­toi­hin ovat pitkät

07.10.2020 18:00 2
Tilaajille
OYS etsii lapsiasiakkaiden kaveriksi uutta maskottia ja haastaa mukaan lapset ja nuoret

OYS etsii lap­si­asiak­kai­den ka­ve­rik­si uutta mas­kot­tia ja haastaa mukaan lapset ja nuoret

25.09.2020 15:00
Tilaajille
Spira-laitteista luovutaan astman kotihoidossa – astman hoitosuositusta päivitetään niin, että sama teho saadaan turvallisemmin ja helpommin

Spi­ra-lait­teis­ta luo­vu­taan astman ko­ti­hoi­dos­sa – astman hoi­to­suo­si­tus­ta päi­vi­te­tään niin, että sama teho saadaan tur­val­li­sem­min ja hel­pom­min

17.09.2020 07:00
Tilaajille
OYS pilotoi yksityistä mobiiliverkkoa – "Jos saamme sen käyttöön, niin se olisi tosi iso asia"

OYS pilotoi yk­si­tyis­tä mo­bii­li­verk­koa – "Jos saamme sen käyt­töön, niin se olisi tosi iso asia"

11.09.2020 06:00 1
Tilaajille
OYS:n äidinmaitokeskus toivoo lisää luovuttajia – äidinmaito tärkeää erityisesti keskosille

OYS:n äi­din­mai­to­kes­kus toivoo lisää luo­vut­ta­jia – äi­din­mai­to tärkeää eri­tyi­ses­ti kes­ko­sil­le

10.09.2020 10:37
Oululainen terveysteknologiayhtiö Nukute sai tuotteelleen lääkintälaitehyväksynnän – uniapnean diagnosointiin kehitetty laite pääsee Suomen ja Euroopan markkinoille

Ou­lu­lai­nen ter­veys­tek­no­lo­gia­yh­tiö Nukute sai tuot­teel­leen lää­kin­tä­lai­te­hy­väk­syn­nän – uniap­nean diag­no­soin­tiin ke­hi­tet­ty laite pääsee Suomen ja Eu­roo­pan mark­ki­noil­le

08.09.2020 11:51 1
Juhani Junttila MRC Oulun johtajaksi – seuraa tehtävässä professori Riitta Kaarteenahoa

Juhani Junt­ti­la MRC Oulun joh­ta­jak­si – seuraa teh­tä­väs­sä pro­fes­so­ri Riitta Kaar­teen­ahoa

31.08.2020 10:09
Tuoko sote-uudistus Oulaskankaan, Raahen ja Kuusamon päivystykset Ouluun? Ministeri Krista Kiurun vierailu herätti kysymyksiä siitä, miten yksityistä työvoimaa käyttäville päivystyksille käy

Tuoko so­te-uu­dis­tus Ou­las­kan­kaan, Raahen ja Kuu­sa­mon päi­vys­tyk­set Ouluun? Mi­nis­te­ri Krista Kiurun vie­rai­lu herätti ky­sy­myk­siä siitä, miten yk­si­tyis­tä työ­voi­maa käyt­tä­vil­le päi­vys­tyk­sil­le käy

27.08.2020 19:00 3
Tilaajille
Syyskuun puolivälissä asiakkaille avattava Rauhaparkki tuplaa OYSin asiakaspysäköinnin – sairaala-alueelle on tulossa myöhemmin vielä lisää parkkitilaa

Syys­kuun puo­li­vä­lis­sä asiak­kail­le avat­ta­va Rau­ha­park­ki tuplaa OYSin asia­kas­py­sä­köin­nin – sai­raa­la-alueel­le on tulossa myö­hem­min vielä lisää park­ki­ti­laa

26.08.2020 19:00 9
Tilaajille
Oulun terveyspalvelujen puhelinlinjat jälleen ruuhkautuneet, soittopyynnön jättäminen ei tällä hetkellä onnistu – Tilanne pyritään korjaamaan tiistaihin mennessä

Oulun ter­veys­pal­ve­lu­jen pu­he­lin­lin­jat jälleen ruuh­kau­tu­neet, soit­to­pyyn­nön jät­tä­mi­nen ei tällä het­kel­lä onnistu – Tilanne py­ri­tään kor­jaa­maan tiis­tai­hin men­nes­sä

17.08.2020 14:08 4
11 tunnin vuorokausilepo jakaa OYSin työntekijöiden mielipiteet – "Osa haluaisi tulla iltavuorosta aamuun ja toinen osa taas ei missään nimessä"

11 tunnin vuo­ro­kau­si­le­po jakaa OYSin työn­te­ki­jöi­den mie­li­pi­teet – "Osa ha­luai­si tulla il­ta­vuo­ros­ta aamuun ja toinen osa taas ei missään ni­mes­sä"

22.07.2020 08:00 2
Tilaajille
Koronatilanne on edelleen rauhallinen koko Pohjois-Pohjanmaalla – OYSin vuodeosastolla vain yksi koronapotilas

Ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la – OYSin vuo­de­osas­tol­la vain yksi ko­ro­na­po­ti­las

06.07.2020 13:40 3
Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakentamisessa ollaan aikataulua edellä – Työmaalla nousee nyt kovaa vauhtia ydinsairaalan A- ja B-rakennukset sekä sädehoitoyksikkö

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa ollaan ai­ka­tau­lua edellä – Työ­maal­la nousee nyt kovaa vauhtia ydin­sai­raa­lan A- ja B-ra­ken­nuk­set sekä sä­de­hoi­to­yk­sik­kö

06.07.2020 07:00 12
Tilaajille