Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

OYS
Kuukausi
Oulun yliopistollisen sairaalan kahviloiden ulkoistusta valmistellaan – "Haluamme keskittyä ydintoimintaamme"

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan kah­vi­loi­den ul­kois­tus­ta val­mis­tel­laan – "­Ha­luam­me kes­kit­tyä ydin­toi­min­taam­me"

31.05.2023 06:03 16
Yrittäjä Ami Salmela löydettiin tiedottomana Nivalan Tuiskulan lattialta – Yhteen vuoteen osui aivoinfarkti, hengenvaarallinen sairaalabakteeri ja oman lapsen syntymä

Yrit­tä­jä Ami Salmela löy­det­tiin tie­dot­to­ma­na Nivalan Tuis­ku­lan lat­tial­ta – Yhteen vuoteen osui ai­voin­fark­ti, hen­gen­vaa­ral­li­nen sai­raa­la­bak­tee­ri ja oman lapsen syntymä

27.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Viritetty mopo tarkoittaa usein pahempaa jälkeä kolaroidessa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leikkaava kirurgi: "Valtava ero törmätäänkö 40 km/h vai 60 km/h"

Vi­ri­tet­ty mopo tar­koit­taa usein pa­hem­paa jälkeä ko­la­roi­des­sa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leik­kaa­va ki­rur­gi: "­Val­ta­va ero tör­mä­tään­kö 40 km/h vai 60 km/h"

25.05.2023 07:00 7
Tilaajille
Huumeriippuvaisten vanhemmat kertovat lohduttomia tarinoita huonosta hoidosta Oulussa – Äiti muutti asuntovaunuun, jotta harhoista kärsivä poika ei voisi tulla saman katon alle

Huu­me­riip­pu­vais­ten van­hem­mat ker­to­vat loh­dut­to­mia ta­ri­noi­ta huo­nos­ta hoi­dos­ta Oulussa – Äiti muutti asun­to­vau­nuun, jotta har­hois­ta kärsivä poika ei voisi tulla saman katon alle

14.05.2023 06:00 29
Tilaajille
Miksi psykoosipotilaita ja itsemurhaa yrittäneitä kotiutetaan niin nopeasti OYSista? Toimialuejohtajan mukaan yleensä potilas vaatii itse päästä pois

Miksi psy­koo­si­po­ti­lai­ta ja it­se­mur­haa yrit­tä­nei­tä ko­tiu­te­taan niin no­peas­ti OY­Sis­ta? Toi­mi­alue­joh­ta­jan mukaan yleensä potilas vaatii itse päästä pois

14.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Oululaislaboratorion seinään on puhkaistu luukku, koska lapsettomuuden hoito on sekuntipeliä – OYSissa sitä tekee joukko alan huippuosaajia, mutta hekään eivät pysty ihmeisiin

Ou­lu­lais­la­bo­ra­to­rion seinään on puh­kais­tu luukku, koska lap­set­to­muu­den hoito on se­kun­ti­pe­liä – OYSissa sitä tekee joukko alan huip­puo­saa­jia, mutta hekään eivät pysty ih­mei­siin

13.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ongelma ei ole syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vis­sa nuo­ris­sa, vaan rik­ki­näi­ses­sä hoi­to­jär­jes­tel­mäs­sä

10.05.2023 08:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­no­tus­ai­ka te­ko­ni­vel­leik­kauk­seen yl­lät­ti: vä­hin­tään vuosi ja ke­sä­su­lut päälle

23.04.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reilun kolmen vuoden jälkeen diag­noo­si selvisi – "O­li­si­ko lop­pu­tu­los sel­vin­nyt no­peam­min, jos olisi ollut yksi lää­kä­ri, joka olisi seu­ran­nut voin­tia­ni ko­ko­nai­suu­te­na?"

19.04.2023 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­laan pääs­tä­vä heti asian­mu­kai­seen hoitoon

18.04.2023 05:00 3
Tilaajille
OYSissa on yksikkö, jonka sijaintia ei kerrota ulkopuolisille – He tuntevat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

OYSissa on yk­sik­kö, jonka si­jain­tia ei kerrota ul­ko­puo­li­sil­le – He tun­te­vat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

09.04.2023 18:00 65
Tilaajille
Kuinka nuorta valvotaan OYSin psykiatrisella osastolla, jossa on muun muassa tupakkapaikka ja psykoosipotilaita? "Tilanne ei ole ideaali kenellekään" toteaa erikoislääkäri

Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta? "Ti­lan­ne ei ole ideaali ke­nel­le­kään" toteaa eri­kois­lää­kä­ri

29.03.2023 18:00 28
Tilaajille
OYSin nuorisopsykiatrian osastolla ryhdyttiin jo toimiin avin tarkastuskäynnin jälkeen: "Hyvä, että epäkohtiin puututaan"

OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin jo toimiin avin tar­kas­tus­käyn­nin jäl­keen: "Hyvä, että epä­koh­tiin puu­tu­taan"

24.03.2023 17:33 13
Tilaajille
Avi teki yllätystarkastuksen OYSin nuorisopsykiatrian osastolle – potilasturvallisuuden epäillään vaarantuneen

Avi teki yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sen OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­le – po­ti­las­tur­val­li­suu­den epäil­lään vaa­ran­tu­neen

24.03.2023 08:39 30
OYSissä on Suomen uusin sädehoitoyksikkö, mutta mitä siellä tapahtuu iltaisin, kun potilaat on hoidettu? Kanankoipea säteilyttämällä tutkijat saavat tärkeää tietoa syövästä

OYSissä on Suomen uusin sä­de­hoi­toyk­sik­kö, mutta mitä siellä ta­pah­tuu il­tai­sin, kun po­ti­laat on hoi­det­tu? Ka­nan­koi­pea sä­tei­lyt­tä­mäl­lä tut­ki­jat saavat tärkeää tietoa syö­väs­tä

12.03.2023 08:00 9
Tilaajille
OYSissa jonot ortopedisiin leikkauksiin venyivät ennätyspitkiksi hoitajapulan vuoksi – "Leikkaus on aina tiimitoimintaa, eikä pelkkä kirurgi riitä"

OYSissa jonot or­to­pe­di­siin leik­kauk­siin ve­nyi­vät en­nä­tys­pit­kik­si hoi­ta­ja­pu­lan vuoksi – "Leik­kaus on aina tii­mi­toi­min­taa, eikä pelkkä kirurgi riitä"

08.03.2023 05:00 70
Tilaajille
OYSin potilastietojärjestelmän ongelmat korjattu – tilannetta seurataan yhä

OYSin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män on­gel­mat kor­jat­tu – ti­lan­net­ta seu­ra­taan yhä

28.02.2023 11:58
OYSin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män ongelmat jatkuvat – vika on saatu paikannettua, varatoimia käytössä

OYSin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män on­gel­mat jat­ku­vat – vika on saatu pai­kan­net­tua, va­ra­toi­mia käy­tös­sä

27.02.2023 14:51 11
Tilaajille
OYSin Esko-potilastietojärjestelmän lääketietojen osiossa häiriö viikonvaihteessa – tapahtuneesta tehdään selvitys

OYSin Es­ko-po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män lää­ke­tie­to­jen osiossa häiriö vii­kon­vaih­tees­sa – ta­pah­tu­nees­ta tehdään sel­vi­tys

26.02.2023 17:23 10
Vaikeasti lihavien työikäisten painonpudotukseen apua oululaistutkimuksesta – Elintapaohjauksen yhdistäminen liikuntaan vähensi eniten keskivartalolihavuutta

Vai­keas­ti li­ha­vien työ­ikäis­ten pai­non­pu­do­tuk­seen apua ou­lu­lais­tut­ki­muk­ses­ta – Elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­dis­tä­mi­nen lii­kun­taan vähensi eniten kes­ki­var­ta­lo­li­ha­vuut­ta

24.02.2023 10:44 2
Tilaajille