Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

OYS
Viimeisin 4 tuntia
Sairaalapäätöksiin pettynyt Meri-Lappi pohtii eroavansa Lapista ja liittyvänsä Pohteeseen

Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

18:00 28
Tilaajille
Kuukausi
Iiläinen Vera Turtinen painoi syntyessään vain 500 grammaa – OYSissa pienten keskosten hoito on huippuluokkaa

Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa – OYSissa pienten kes­kos­ten hoito on huip­pu­luok­kaa

24.02.2024 06:00 4
Tilaajille
OYSin Rauhaparkkiin tulossa mahdollisesti uusia sähköautojen latauspisteitä – "Selvittelemme, voisimmeko suunnata asiakaspysäköintiin"

OYSin Rau­ha­park­kiin tulossa mah­dol­li­ses­ti uusia säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Sel­vit­te­lem­me, voi­sim­me­ko suun­na­ta asia­kas­py­sä­köin­tiin"

16.02.2024 14:33 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­vo­in­fark­tin sai­ras­ta­nut tar­vit­si­si tukea

16.02.2024 05:00 1
Yhtäkkiä Linnea Sjöblomin piti puhua kuoleville potilaille, vaikka opinnoissa oli keskitytty parantamiseen – Oulussa alkaa tulevien lääkärien saattohoitokoulutus

Yht­äk­kiä Linnea Sjö­blo­min piti puhua kuo­le­vil­le po­ti­lail­le, vaikka opin­nois­sa oli kes­ki­tyt­ty pa­ran­ta­mi­seen – Oulussa alkaa tu­le­vien lää­kä­rien saat­to­hoi­to­kou­lu­tus

05.02.2024 05:00 15
Tilaajille
Synnyttäjän puoliso saa majoittua OYSin perhehuoneessa maksutta

Syn­nyt­tä­jän puoliso saa ma­joit­tua OYSin per­he­huo­nees­sa mak­sut­ta

02.02.2024 17:43 10
Vanhemmat
Pohde ennakoi tarvitsevansa vuosittain noin 50 ulkomaista hoitajaa – Kansainvälisen rekrytoinnin kilpailutus aluehallituksen päätettävänä

Pohde ennakoi tar­vit­se­van­sa vuo­sit­tain noin 50 ul­ko­mais­ta hoi­ta­jaa – Kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin kil­pai­lu­tus alue­hal­li­tuk­sen pää­tet­tä­vä­nä

22.01.2024 19:00 36
Tilaajille
Liikaa palkkaa saaneille OYSin lääkäreille uusi paikallinen sopimus

Liikaa palkkaa saa­neil­le OYSin lää­kä­reil­le uusi pai­kal­li­nen sopimus

17.01.2024 15:10 18
Tilaajille
Kun vakavasti sairas Alma Kortell-Sandvik on OYSissa, tytön viereen sijataan vuode myös äidille: "Olen luvannut, että olen Alman kanssa aina"

Kun va­ka­vas­ti sairas Alma Kor­tell-Sand­vik on OY­Sis­sa, tytön viereen si­ja­taan vuode myös äi­dil­le: "Olen lu­van­nut, että olen Alman kanssa aina"

17.01.2024 05:00 11
Tilaajille
Oululainen neuropsykologi Sari Kukkamaa on tutkinut noin 200 kuolonkolaria – Nuorilla kuskeilla ADHD on yksi iso syy liikenneonnettomuuksien taustalla

Ou­lu­lai­nen neu­ro­psy­ko­lo­gi Sari Kuk­ka­maa on tut­ki­nut noin 200 kuo­lon­ko­la­ria – Nuo­ril­la kus­keil­la ADHD on yksi iso syy lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien taus­tal­la

29.12.2023 17:00 13
Tilaajille
Vapaaehtoiset oppaat päivystävät sairaalalla kahdessa vuorossa, koska OYS on niin sokkeloinen – Kolmessa tunnissa kertyy helposti 7 000 askelta

Va­paa­eh­toi­set oppaat päi­vys­tä­vät sai­raa­lal­la kah­des­sa vuo­ros­sa, koska OYS on niin sok­ke­loi­nen – Kol­mes­sa tun­nis­sa kertyy hel­pos­ti 7 000 askelta

24.12.2023 05:00 5
Tilaajille
OYSiin hankittiin Suomen ensimmäinen lääkerobotti – Pystyy huolehtimaan 1000 potilaan lääkkeistä päivässä

OYSiin han­kit­tiin Suomen en­sim­mäi­nen lää­ke­ro­bot­ti – Pystyy huo­leh­ti­maan 1000 po­ti­laan lääk­keis­tä päi­väs­sä

18.12.2023 05:00 22
Tilaajille
OYSiin tehdään yksityinen 5G-verkko EU-rahalla – Lääkäri voi hoitaa potilasta virtuaalilasit päässä

OYSiin tehdään yk­si­tyi­nen 5G-verk­ko EU-ra­hal­la – Lääkäri voi hoitaa po­ti­las­ta vir­tuaa­li­la­sit päässä

14.12.2023 06:00 23
Tilaajille
Lahjoitusvaroin OYSiin saatu aivopesuri seisoo tyhjän panttina, sillä sen käyttöön ei ole saatu lupaa – Odotellessa oululaiset kehittivät aivojen esipesumenetelmän

Lah­joi­tus­va­roin OYSiin saatu ai­vo­pe­su­ri seisoo tyhjän pant­ti­na, sillä sen käyt­töön ei ole saatu lupaa – Odo­tel­les­sa ou­lu­lai­set ke­hit­ti­vät aivojen esi­pe­su­me­ne­tel­män

04.12.2023 11:03 17
Tilaajille
Pohteen henkilöstö passitetaan lisäkoulutukseen urkintatapauksen vuoksi – Nyt kerrataan, mitä salassapito ja tietoturva tarkoittavat

Pohteen hen­ki­lös­tö pas­si­te­taan li­sä­kou­lu­tuk­seen ur­kin­ta­ta­pauk­sen vuoksi – Nyt ker­ra­taan, mitä sa­las­sa­pi­to ja tie­to­tur­va tar­koit­ta­vat

30.11.2023 05:00 55
Tilaajille
Koronahuippu on ohitettu Pohjois-Pohjanmaalla – Sairaanhoidossa varaudutaan nyt influenssa- ja RS-virusepidemioiden kasvuun

Ko­ro­na­huip­pu on ohi­tet­tu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­Sai­raan­hoi­dos­sa va­rau­du­taan nyt inf­luens­sa- ja RS-vi­ru­se­pi­de­mioi­den kasvuun

28.11.2023 16:06 9
Tilaajille
Pohteen tietoturvailmoitus: Osa henkilöstöstä tiiraili yksittäisen potilaan arkoja tietoja silkasta uteliaisuudesta

Pohteen tie­to­tur­vail­moi­tus: Osa hen­ki­lös­tös­tä tii­rai­li yk­sit­täi­sen po­ti­laan arkoja tietoja sil­kas­ta ute­liai­suu­des­ta

28.11.2023 11:10 13
Tilaajille
Oulun poliisi: Sairaanhoitopiirin lääkärien palkkasotkussa ei syytä epäillä rikosta, esitutkintaa ei aloiteta

Oulun po­lii­si: Sai­raan­hoi­to­pii­rin lää­kä­rien palk­ka­sot­kus­sa ei syytä epäillä ri­kos­ta, esi­tut­kin­taa ei aloi­te­ta

27.11.2023 13:43 3
Tilaajille
Yliopistosairaalassa ilmennyt tietojen urkinta hätkähdyttää ja herättää kiusallisia kysymyksiä
Pääkirjoitus

Yli­opis­to­sai­raa­las­sa il­men­nyt tie­to­jen urkinta hät­käh­dyt­tää ja he­rät­tää kiu­sal­li­sia ky­sy­myk­siä

23.11.2023 17:00 24
Nordlab avasi uuden toimipisteen OYSin avohoitotaloon – verikokeisiin pääsee ilman ajanvarausta

Nordlab avasi uuden toi­mi­pis­teen OYSin avo­hoi­to­ta­loon – ve­ri­ko­kei­siin pääsee ilman ajan­va­raus­ta

23.11.2023 11:39 9