OYS
Viimeisin 24 tuntia
Oulun kaupunki: Koronapotilaiden määrä on laskenut Oulun sairaaloissa, rokotekattavuus nousee kaikissa ikäryhmissä

Oulun kau­pun­ki: Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on las­ke­nut Oulun sai­raa­lois­sa, ro­ko­te­kat­ta­vuus nousee kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä

17.01.2022 18:17
Kuukausi
OYSin työmaalla rikkoutui kaukolämpöputki, kuumaa vettä suihkusi kellarikerrokseen ja höyry sakeutti näkymän – katso lukijan kuvaama video onnettomuudesta

OYSin työ­maal­la rik­kou­tui kau­ko­läm­pö­put­ki, kuumaa vettä suih­ku­si kel­la­ri­ker­rok­seen ja höyry sa­keut­ti näkymän – katso lukijan kuvaama video on­net­to­muu­des­ta

11.01.2022 09:01 14
Tilaajille
Tehohoidolla voi olla yllättäviä vaikutuksia mielenterveyteen – OYSissa työskentelevä erikoislääkäri kertoo, mitä kovimpien koronahoitojen henkisestä taakasta tiedetään

Te­ho­hoi­dol­la voi olla yl­lät­tä­viä vai­ku­tuk­sia mie­len­ter­vey­teen – OYSissa työs­ken­te­le­vä eri­kois­lää­kä­ri kertoo, mitä ko­vim­pien ko­ro­na­hoi­to­jen hen­ki­ses­tä taa­kas­ta tie­de­tään

05.01.2022 18:30 24
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä pysyi maltillisena OYSissa pyhien ajan – "Potilasennusteet loppuviikkoa kohti ovat korkeampia"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä pysyi mal­til­li­se­na OYSissa pyhien ajan – "Po­ti­la­sen­nus­teet lop­pu­viik­koa kohti ovat kor­keam­pia"

03.01.2022 15:25 38
Tilaajille
OYSin vastaanottojen ja osastoiden nimissä muutoksia – asiakkaita pyydetään tarkistamaan vastaanottojen nimet sairaanhoitopiirin verkkosivuilta

OYSin vas­taan­ot­to­jen ja osas­toi­den nimissä muu­tok­sia – asiak­kai­ta pyy­de­tään tar­kis­ta­maan vas­taan­ot­to­jen nimet sai­raan­hoi­to­pii­rin verk­ko­si­vuil­ta

29.12.2021 09:41 8
OYSin synnytysosaston potilaat keskitettiin yhdelle puolelle – asiasta liikkui somessa huhuja, joiden oikaisuyritys epäonnistui: "Monella on tapahtuneesta paha mieli"

OYSin syn­ny­tys­osas­ton po­ti­laat kes­ki­tet­tiin yhdelle puo­lel­le – a­sias­ta liikkui somessa huhuja, joiden oi­kai­su­yri­tys epäon­nis­tui: "Mo­nel­la on ta­pah­tu­nees­ta paha mieli"

27.12.2021 14:45 12
Tilaajille
Joulun koronatilanne Oulussa rauhallinen – "Tämä määrä potilaita vielä menee, mutta pitää toivoa, etteivät tartunnat enää kovasti lisäänny"

Joulun ko­ro­na­ti­lan­ne Oulussa rau­hal­li­nen – "Tämä määrä po­ti­lai­ta vielä menee, mutta pitää toivoa, ett­ei­vät tar­tun­nat enää kovasti li­sään­ny"

26.12.2021 20:05 14
Tilaajille
Vanhemmat
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­te­kriit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

15.12.2021 09:13
Tilaajille
OYSin sairaalatyömaalla aloitetaan tammikuussa F-rakennuksen rakennustyöt – valmista tulisi olla kesällä 2025

OYSin sai­raa­la­työ­maal­la aloi­te­taan tam­mi­kuus­sa F-ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­työt – val­mis­ta tulisi olla kesällä 2025

08.12.2021 09:35 9
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu 209 koronavirustartuntaa, Oulussa 90 tartuntaa – koko Suomen tartuntamäärä jälleen ennätyksellisen suuri

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 209 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Oulussa 90 tar­tun­taa – koko Suomen tar­tun­ta­mää­rä jälleen en­nä­tyk­sel­li­sen suuri

02.12.2021 13:20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

OYSin or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tus on koettu nöy­ryyt­tä­vä­nä

02.12.2021 07:20 14
Tilaajille
OYSin kuormittuneelta teho-osastolta lähetettiin yksi potilas Kuopioon – vs. johtajaylilääkäri: "Tiloista ja laitteista ei ole pulaa, mutta henkilökunnasta on"

OYSin kuor­mit­tu­neel­ta te­ho-osas­tol­ta lä­he­tet­tiin yksi potilas Kuo­pioon – vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ti­lois­ta ja lait­teis­ta ei ole pulaa, mutta hen­ki­lö­kun­nas­ta on"

01.12.2021 16:15 30
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 242 uutta koronavirustartuntaa, Oulussa todettu 145 tapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 242 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Oulussa todettu 145 ta­paus­ta

01.12.2021 16:28
Koronapotilaiden määrä jatkaa kasvua OYSin teho-osastolla – johtajaylilääkärin mukaan erikoissairaanhoidon potilaissa korostuvat nyt 30–50-vuotiaiden ikäryhmät

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä jatkaa kasvua OYSin te­ho-osas­tol­la – joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin mukaan eri­kois­sai­raan­hoi­don po­ti­lais­sa ko­ros­tu­vat nyt 30–50-vuo­tiai­den ikä­ryh­mät

30.11.2021 14:51 85
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 97 uutta koronavirustartuntaa, joista 74 Oulussa – tehohoidossa olevien potilaiden määrä noussut OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 97 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista 74 Oulussa – te­ho­hoi­dos­sa olevien po­ti­lai­den määrä noussut OYSissa

30.11.2021 12:11
Koronapotilaiden määrä noussut nopeasti OYSissa, alkuviikon kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan perumaan – johtajaylilääkäri: "Tilanne on nyt vakava"

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä noussut no­peas­ti OY­Sis­sa, al­ku­vii­kon kii­reet­tö­miä toi­men­pi­tei­tä jou­du­taan pe­ru­maan – joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ti­lan­ne on nyt vakava"

29.11.2021 14:28 82
Tilaajille
OYS varautuu koronapotilaiden määrän kasvuun, potilaita voidaan sijoittaa myös toiselle vuodeosastolle – PPSHP:n mukaan epidemian vielä voimistuessa kantokyky joutuu koetukselle

OYS va­rau­tuu ko­ro­na­po­ti­lai­den määrän kas­vuun, po­ti­lai­ta voidaan si­joit­taa myös toi­sel­le vuo­de­osas­tol­le – PPSHP:n mukaan epi­de­mian vielä voi­mis­tues­sa kan­to­ky­ky joutuu koe­tuk­sel­le

23.11.2021 12:44 26
Tilaajille
Yhä useampi naistentautien leikkauspotilas hoidetaan OYSissa robotin avulla

Yhä useampi nais­ten­tau­tien leik­kaus­po­ti­las hoi­de­taan OYSissa robotin avulla

12.11.2021 12:52
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53 94
Pohjois-Pohjanmaa valtakunnallisesti hännillä rokotuskattavuudessa – OYSin johtajaylilääkärin mukaan sairaalakuormitusta seurataan tarkasti tartuntamäärien noustessa

Poh­jois-Poh­jan­maa val­ta­kun­nal­li­ses­ti hän­nil­lä ro­ko­tus­kat­ta­vuu­des­sa – OYSin joh­ta­ja­yli­lää­kä­rin mukaan sai­raa­la­kuor­mi­tus­ta seu­ra­taan tar­kas­ti tar­tun­ta­mää­rien nous­tes­sa

05.11.2021 17:48 16
Tilaajille