Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuukausi
Psykologit tyytymättömiä asemaansa hyvinvointialueuudistuksessa – Psykologiyhdistyksen Poijula kehottaa perustamaan alan ammattilaisille myös johtavia tehtäviä

Psy­ko­lo­git tyy­ty­mät­tö­miä ase­maan­sa hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tuk­ses­sa – Psy­ko­lo­gi­yh­dis­tyk­sen Poijula ke­hot­taa pe­rus­ta­maan alan am­mat­ti­lai­sil­le myös joh­ta­via teh­tä­viä

28.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu vs. maa­kun­ta – hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lu­ver­kon laajuus ja sisältö

28.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Kajaanin talousjohtaja Tarja Lempeä valittiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastusjohtajaksi

Ka­jaa­nin ta­lous­joh­ta­ja Tarja Lempeä va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen tar­kas­tus­joh­ta­jak­si

20.06.2022 17:00 7
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi aluevaaleja koskevat valitukset – osittaisilla menettelyvirheillä ei vaikutusta vaalien tulokseen

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hylkäsi alue­vaa­le­ja kos­ke­vat va­li­tuk­set – o­sit­tai­sil­la me­net­te­ly­vir­heil­lä ei vai­ku­tus­ta vaalien tu­lok­seen

17.06.2022 13:53 8
Hyvinvointialueelle  kaksi yhtiötä ateria- ja puhtauspalveluihin – Puolet Pohjois-Pohjanmaan kunnista jättäytyi ulkopuolelle

Hy­vin­voin­ti­alueel­le kaksi yhtiötä ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­hin – Puolet Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­ta jät­täy­tyi ul­ko­puo­lel­le

16.06.2022 16:30 7
Tilaajille
Rahat eivät riitä edes pakollisiin sote-palkkojen nostoihin, arvioivat hyvinvointialueiden johtajat laajassa kyselyssämme – edessä miljardiluokan lisälasku

Rahat eivät riitä edes pa­kol­li­siin so­te-palk­ko­jen nos­toi­hin, ar­vioi­vat hy­vin­voin­ti­aluei­den joh­ta­jat laa­jas­sa ky­se­lys­säm­me – edessä mil­jar­di­luo­kan li­sä­las­ku

11.06.2022 06:30 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko mah­dol­li­suus saada ge­riat­ri Ou­las­kan­kaal­le, josta eri­kois­lää­kä­ri­apu Oulun ete­läi­ses­sä muu­ten­kin hae­taan?

11.06.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jatkuva riit­tä­mät­tö­myy­den tunne on osa työn­ku­vaa – so­siaa­li­työn­te­ki­jä­nä pel­kään, että pian jol­le­kul­le asiak­kaa­na ole­val­le lap­sel­le käy huo­nos­ti

07.06.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nil­la on tu­le­vai­suu­des­sa­kin tär­kei­tä ja vaa­ti­via teh­tä­viä vas­tuul­laan

06.06.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä pystyy te­ke­mään ku­raat­to­ri, jolla on vas­tuul­laan 1 200 opis­ke­li­jan hy­vin­voin­ti?

05.06.2022 06:00 5
Tilaajille
Kannattaa varautua siihen, että tulevaisuudessa sote-palvelut ovat entistä tiukemmassa
Kolumni

Kan­nat­taa va­rau­tua siihen, että tu­le­vai­suu­des­sa so­te-pal­ve­lut ovat entistä tiu­kem­mas­sa

04.06.2022 16:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­var­muut­ta ja ta­sa­pai­no­tus­ta hy­vin­voin­ti­alueel­la

04.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Epävarmuus jäytää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talouden suunnittelua – Talousjohtaja: "Edessä on kustannustason pysyvä hillintä"

Epä­var­muus jäytää Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen ta­lou­den suun­nit­te­lua – Ta­lous­joh­ta­ja: "Edessä on kus­tan­nus­ta­son pysyvä hil­lin­tä"

02.06.2022 06:00 18
Tilaajille
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen menot ylittymässä budjetoidusta 15 miljoonalla eurolla, mutta valtaosa hoitunee koronakorvauksilla

Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen menot ylit­ty­mäs­sä bud­je­toi­dus­ta 15 mil­joo­nal­la eu­rol­la, mutta val­ta­osa hoi­tu­nee ko­ro­na­kor­vauk­sil­la

01.06.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on yh­tei­nen vastuu lasten ja nuorten mie­len­ter­vey­des­tä – kuu­kau­sien odotus pal­ve­lui­hin on koh­tuu­ton­ta

01.06.2022 05:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueil­le tar­vi­taan ni­ko­tii­ni­vie­roi­tuk­sen tu­ki­pal­ve­lu­ja – vain pieni osa on­nis­tuu lo­pet­ta­maan tu­pa­koin­nin ker­ta­yri­tyk­sel­lä ilman tukea

31.05.2022 06:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vei­set alue­hal­lin­nos­ta – on­gel­mat rat­kais­taan ra­hal­la, toi­mi­val­la or­ga­ni­saa­tiol­la ja hyvällä joh­ta­mi­sel­la

29.05.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­ta­mis­ta ja edun­val­von­taa tar­vi­taan, jotta omais­hoi­ta­jat saavat tar­vit­se­man­sa tuen työl­leen

28.05.2022 04:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sidonnaisuusilmoituksissa puutteita, osin teknisistä syistä – Tarkastuslautakunnan johtaja: "Ilmoituksiin pyydetään tarkennuksia"

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen si­don­nai­suus­il­moi­tuk­sis­sa puut­tei­ta, osin tek­ni­sis­tä syistä – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan joh­ta­ja: "Il­moi­tuk­siin pyy­de­tään tar­ken­nuk­sia"

25.05.2022 18:00 2
Tilaajille
Kirsti Ylitalo-Katajisto miettii lähikuukaudet, miten sirpaleisella Pohjois-Pohjanmaalla järjestetään yhdenvertaiset sote-palvelut – "Edessä iso ajattelutavan muutos"

Kirsti Yli­ta­lo-Ka­ta­jis­to miettii lä­hi­kuu­kau­det, miten sir­pa­lei­sel­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la jär­jes­te­tään yh­den­ver­tai­set so­te-pal­ve­lut – "Edessä iso ajat­te­lu­ta­van muutos"

25.05.2022 06:00 8
Tilaajille