Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nil­la on vahva int­res­si edistää työl­li­syyt­tä – Pohteen tulisi osoit­taa li­sä­re­surs­se­ja työn­ha­ki­joi­den pal­ve­lui­hin

06:00 4
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueil­la pitää olla mah­dol­li­suus edes yrittää saada pal­ve­lut pe­laa­maan ilman, että niitä rahalla jat­ku­vas­ti ki­ris­te­tään

28.02.2024 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoidon ja hoivan etiikka ei ole muut­tu­nut – sääs­tö­kuu­ri on raju, mutta ai­na­kaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei pidä vaipua epä­toi­voon

27.02.2024 06:00 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mi­set kivinä rat­tais­sa – ovatko Pohteen arvot niin kovat, että ikä­ih­mis­ten pal­ve­lut ovat en­sim­mäi­se­nä leik­kaus­lis­tal­la?

22.02.2024 06:00 26
Pohde vähentää noin 500 ikäihmisten palveluasumispaikkaa ja kehittää kotiin annettavia palveluja

Pohde vä­hen­tää noin 500 ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mis­paik­kaa ja ke­hit­tää kotiin an­net­ta­via pal­ve­lu­ja

01.02.2024 13:07 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asia­kas­nä­kö­kul­ma pää­osaan sote-pal­ve­luis­sa – di­gi­ta­li­saa­tio ja etä­pal­ve­lut voivat hyvin pal­vel­la joi­ta­kin koh­de­ryh­miä, mutta eivät kaikkia

11.01.2024 06:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­te­ko­älyyn on pa­nos­tet­ta­va nyt

21.12.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta on rikki –  perhe jäi yksin vaikean ti­lan­teen kanssa, akuut­tiin avun­pyyn­töön vas­tat­tiin ”pa­la­taan asiaan kolmen viikon päästä"

16.12.2023 06:00 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­huk­sia koh­del­laan karusti – "ai­na­kin täällä Oulun sote-alueel­la yk­si­näi­sen van­huk­sen sel­viy­ty­mi­nen on uto­piaa"

14.12.2023 05:45 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva yh­teis­toi­min­ta on sekä työn­te­ki­jän että työn­an­ta­jan etu

13.12.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­bu­lans­si­ral­lia­ko me toi­vom­me lä­hei­sil­lem­me?

12.12.2023 06:00 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den tu­le­vai­suu­del­le on vaih­to­eh­to­ja

09.12.2023 07:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työn­te­ki­jäl­lä on vir­ka­vas­tuu päättää asiak­kaan os­to­pal­ve­luis­ta

29.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ral­la Pohteen

27.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde toi asia­kas­työ­hön jäh­mei­tä me­net­te­ly­jä – samassa yk­si­kös­sä toi­mi­neet Iin per­he­pal­ve­lut on Poh­teel­la jaettu viiden eril­li­sen yksikön alai­suu­teen

25.11.2023 05:30 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jan arkea – sanonta ”kotini on lin­na­ni” on enemmän kuin totta koh­dal­la­ni

18.11.2023 06:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen sääs­tö­suun­ni­tel­mat ovat täysin epä­in­hi­mil­li­siä

17.11.2023 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­krii­si on rä­jäh­tä­nyt käsiin – sy­dän­koh­tauk­set meillä hoi­de­taan, mutta mur­tu­nut­ta mieltä ei

16.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde yli­lää­kä­rin ase­mas­sa?

15.11.2023 05:00 5
Ministeriön Pikkujämsä: Ovatko pienet yöpäivystykset kalliiden ostopalveluiden arvoisia? Osaajia ei välttämättä riitä Oulaskankaan kaltaisiin sairaaloihin

Mi­nis­te­riön Pik­ku­jäm­sä: Ovatko pienet yö­päi­vys­tyk­set kal­lii­den os­to­pal­ve­lui­den ar­voi­sia? Osaajia ei vält­tä­mät­tä riitä Ou­las­kan­kaan kal­tai­siin sai­raa­loi­hin

14.11.2023 16:45 46
Tilaajille