Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuukausi
Pääluottamismies: Päätös OYSin lääkäreiden palkka-asiassa helpotus – Takana raskas epätietoisuuden aika

Pää­luot­ta­mis­mies: Päätös OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­sa hel­po­tus – Takana raskas epä­tie­toi­suu­den aika

26.09.2023 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vanhan kir­jas­to­au­ton kyl­jes­sä lukee: Ter­veys­pal­ve­lun myy­mä­lä­au­to

22.09.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohde lopetti ky­lä­kyy­dit Pu­das­jär­vel­lä, miten käy syr­jä­ky­lä­läis­ten?

20.09.2023 06:00 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ke­lai­sil­la on paha olla, ta­sa-ar­vo sote-uu­dis­tuk­ses­sa ei toteudu

16.09.2023 05:30 1
Tilaajille
Taivalkosken 15-paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö aloittaa lokakuussa

Tai­val­kos­ken 15-paik­kai­nen ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­sik­kö aloit­taa lo­ka­kuus­sa

13.09.2023 13:41 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reis­jär­vis­ten lä­hi­pal­ve­lut kar­kaa­vat muihin kuntiin – uuden sote-kes­kuk­sen avaa­mi­nen alkaa näyttää rea­lis­ti­sel­ta vasta vuonna 2024

13.09.2023 05:45
Tilaajille
Digitaalinen sote-keskus laajenee Ouluun jo alkuvuonna – Pohteen aluehallitus hyväksyi  nipun toimia, joilla se vastaa kiristyneeseen hoitotakuuseen

Di­gi­taa­li­nen sote-kes­kus laa­je­nee Ouluun jo al­ku­vuon­na – Pohteen alue­hal­li­tus hy­väk­syi nipun toimia, joilla se vastaa ki­ris­ty­nee­seen hoi­to­ta­kuu­seen

13.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Professori Koskinen pohtii,  onko OYSin lääkäreiden palkka-asiassa lainkaan kyse virheestä vaan työnantajan vakiintuneesta tulkinnasta

Pro­fes­so­ri Kos­ki­nen pohtii, onko OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­sa lain­kaan kyse vir­hees­tä vaan työn­an­ta­jan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

11.09.2023 17:00 46
Tilaajille
Pitkään odotettu selviämisasema aloittaa toimintansa tänään Oulussa – tällaisesta paikasta on kyse

Pitkään odo­tet­tu sel­viä­mis­ase­ma aloit­taa toi­min­tan­sa tänään Oulussa – täl­lai­ses­ta pai­kas­ta on kyse

08.09.2023 21:16 7
Tilaajille
Pohde tarjoaa psykologiopiskelijoille harjoittelupaikkoja

Pohde tarjoaa psy­ko­lo­gi­opis­ke­li­joil­le har­joit­te­lu­paik­ko­ja

05.09.2023 16:11 1
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtaja kohtuullistaisi OYSin lääkäreille liikaa maksettujen palkkojen takaisinperintää – Voisi merkitä myös perimättä jättämistä

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja koh­tuul­lis­tai­si OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­jen palk­ko­jen ta­kai­sin­pe­rin­tää – Voisi merkitä myös pe­ri­mät­tä jät­tä­mis­tä

30.08.2023 17:23 227
Tilaajille
Kymmenille lääkäreille maksettu OYSissa erheellisesti liikaa palkkaa  – Vuosia jatkunut virhe havaittiin Pohteella alkukesästä, nyt mietitään, mitä asialle tehdään

Kym­me­nil­le lää­kä­reil­le mak­set­tu OYSissa er­heel­li­ses­ti liikaa palkkaa – Vuosia jat­ku­nut virhe ha­vait­tiin Poh­teel­la al­ku­ke­säs­tä, nyt mie­ti­tään, mitä asialle tehdään

30.08.2023 05:00 121
Tilaajille
Vanhemmat
Pohteen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä:   "Henkilöstöpula piiskaa jatkamaan uudistamista"

Pohteen alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä: "Hen­ki­lös­tö­pu­la piiskaa jat­ka­maan uu­dis­ta­mis­ta"

27.08.2023 18:15 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­kään, että äitini rie­po­tel­laan hen­gil­tä – Pohde pa­kot­taa muis­ti­sai­raan ja hänen omai­sen­sa epä­in­hi­mil­li­seen temp­pu­ra­taan

01.07.2023 06:00 23
Tilaajille
Pohteen laskutuksissa on yhä viivettä – useita laskuja voi tulla lyhyellä väliajalla

Pohteen las­ku­tuk­sis­sa on yhä vii­vet­tä – useita laskuja voi tulla ly­hyel­lä vä­li­ajal­la

30.06.2023 14:43 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huu­me­on­gel­ma Oulussa to­del­li­nen – penk­kien poisto Valkean edus­tal­ta on on­gel­man laas­ta­roi­mis­ta eikä ih­mis­ten aut­ta­mis­ta

30.06.2023 06:00 20
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut käyttöön uusia asiakaspalvelunumeroita – vanhat numerot toimivat vuoden loppuun

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue on ottanut käyt­töön uusia asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­roi­ta – vanhat numerot toi­mi­vat vuoden loppuun

29.06.2023 11:35 3
Mikä helpottaisi yksinäisyyttä? Ammattilaisilla on ratkaisuja, mutta hyvinvoinnin edistämisen päällikkö Sanna Salmela haluaa tietää, mitä muut sanovat

Mikä hel­pot­tai­si yk­si­näi­syyt­tä? Am­mat­ti­lai­sil­la on rat­kai­su­ja, mutta hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen pääl­lik­kö Sanna Salmela haluaa tietää, mitä muut sanovat

29.06.2023 07:00 10
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma uuden hallituksen evästyksistä: Uudistuksissa menty Pohteella oikeaan suuntaan, mutta ei vielä riittävästi

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja Ilkka Luoma uuden hal­li­tuk­sen eväs­tyk­sis­tä: Uu­dis­tuk­sis­sa menty Poh­teel­la oikeaan suun­taan, mutta ei vielä riit­tä­väs­ti

28.06.2023 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen osal­lis­tet­ta­va eri toi­mi­jat hoi­ta­maan syö­mis­häi­riöi­tä – sai­ras­tu­neet tar­vit­se­vat asial­lis­ta ja riit­tä­vää hoitoa nyt

28.06.2023 06:00
Tilaajille