Oulun yliopiston vetovoima
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään Lin­nan­maa­ta, ei ha­jo­te­ta sitä – pa­nos­tuk­set hu­ma­nis­ti­sil­le ja val­tio­tie­teel­li­sil­le aloille mo­ni­puo­lis­tai­si­vat yli­opis­toa ja li­säi­si­vät var­mas­ti sen hou­kut­te­le­vuut­ta

05.06.2021 06:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu on mur­ros­koh­das­sa, mikä on he­del­mäl­li­nen kas­vu­alus­ta ih­mis­tie­teel­li­sen ja tek­nii­kan tut­ki­muk­sen yh­dis­tä­mi­sel­le

05.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton pe­rus­te­lut Rak­si­la-hank­keel­le ontuvat

04.06.2021 05:30 20
Tilaajille
Kolumni

Kam­puk­sen si­jain­nis­ta kan­nat­taa kysyä nuo­ril­ta – Ei riitä, että me ou­lu­lai­set ra­kas­tam­me Oulua ja yli­opis­toa

02.06.2021 06:00 67
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­to­voi­mai­sem­paan yli­opis­toon ih­mis­tie­tei­siin pa­nos­ta­mal­la – Oulu ei ole hou­kut­te­le­va ha­ku­koh­de var­sin­kaan hu­ma­nis­ti­sis­ta ja yh­teis­kun­nal­li­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä kiin­nos­tu­neil­le

27.05.2021 08:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan opis­ke­lun suo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta pitäisi kertoa me­nes­tys­ta­ri­noi­ta

27.05.2021 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton paikka on Lin­nan­maal­la – olisiko nä­ky­vyyt­tä saa­ta­vis­sa lisää ope­tuk­seen sat­saa­mal­la, yh­teis­työn pa­ran­ta­mi­sel­la ja ke­hit­tä­mi­sel­lä pai­kal­li­siin in­no­vaa­tioy­ri­tyk­siin?

26.05.2021 07:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hu­ma­nis­mi­kam­pus nos­tai­si Oulun yli­opis­ton ja kau­pun­gin pro­fii­lia

19.05.2021 17:00 12
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Rat­kai­see­ko yli­opis­ton si­jain­ti sen ve­to­voi­man?

16.05.2021 08:00 160
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton hou­kut­te­le­vuus ei riipu sen si­jain­nis­ta, vaan tut­ki­muk­sen ja ope­tuk­sen tasosta

11.05.2021 11:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton imago on kun­nos­sa – olisiko seu­raa­va askel suo­sit­tu­jen oi­keus­tie­teen ja tai­tei­den opis­ke­lu­alo­jen käyn­nis­tä­mi­nen?

11.05.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unoh­tui­ko Oulun yli­opis­ton pe­rus­teh­tä­vä si­vis­tyk­sen ja mo­ni­tie­tei­syy­den keh­to­na?

27.03.2021 13:43 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi kampus ei ole rat­kai­su Oulun rooliin tu­le­vai­suu­den te­ki­jä­nä

23.03.2021 11:00 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edellä ai­kaan­sa: Kes­kus­ta­kam­pus Ouluun puusta

14.10.2020 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa kes­kus­taan Oulun yli­opis­to – kau­pun­ki­kes­kus­ta tar­vit­see monen ikäisiä asuk­kai­ta, yli­opis­to-opis­ke­li­jat mukaan lukien

03.10.2020 06:30 74
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tu­le­vai­suus ei syn­kis­te­lyl­lä parane – toki faktat on tun­nus­tet­ta­va, että voidaan ke­hit­tää osaa­mis­ta ja mo­ti­vaa­tio­ta pa­rem­man tu­le­vai­suu­den puo­les­ta

02.10.2020 06:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kam­pus­asiaan liit­ty­vän tiedon tuot­ta­mi­seen yli­opis­to tar­vit­see suun­nit­te­lu­va­rauk­sen, jota se on hakenut Rak­si­lan alueel­le yhdessä Keskon ja Arinan kanssa

27.09.2020 06:45 86
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus on yli­opis­ton ydintä, mutta pe­rus­tuu rea­li­teet­tei­hin

25.09.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­nit­te­lus­ta pää­tet­tiin Oulun yli­opis­tos­sa de­mo­kraat­ti­ses­ti – ta­voit­tee­na saa­vu­tet­ta­vuus ja kus­tan­nus­ten hal­lin­ta

24.09.2020 06:15 35
Tilaajille