Oulun yliopiston muutto
Viimeisin 12 tuntia
Linnanmaanbulevardin varsi hahmottuu, ensimmäiseksi rakennetaan ilmastoystävällinen kortteli – asukkaille suunniteltu yhteistä viljelyaluetta ja kuntoilumahdollisuuksia

Lin­nan­maan­bu­le­var­din varsi hah­mot­tuu, en­sim­mäi­sek­si ra­ken­ne­taan il­mas­to­ys­tä­väl­li­nen kort­te­li – asuk­kail­le suun­ni­tel­tu yh­teis­tä vil­je­ly­aluet­ta ja kun­toi­lu­mah­dol­li­suuk­sia

06:00 8
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Tapani Sillanpää, Tuomas Kuusniemi, Heidi Hietalahti, Mari Vauhkonen, Kalervo Ukkola

Ke­hit­ty­vä kam­pus­kau­pun­ki, mo­ni­alai­nen ja ve­to­voi­mai­nen yli­opis­to

13.08.2020 06:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Kess

Yli­opis­ton ve­to­voi­ma on monen tekijän summa

12.08.2020 06:30 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Laru

Yh­teis­kun­ta on in­ves­toi­nut Lin­nan­maan kam­puk­seen kym­me­niä mil­joo­nia

08.08.2020 07:15 28
Lukijalta Mielipide Tiina Rajala

Hal­lit­se, hajauta ja hävitä on tuhon tie – Yli­opis­ton ha­jaut­ta­mi­nen joh­tai­si poh­joi­sen kil­pai­lu­ky­vyn heik­ke­ne­mi­seen

06.08.2020 07:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna Honkamäkilä

Oulun yli­opis­toa on ke­hi­tet­tä­vä Poh­jois-Suo­men hyväksi

03.08.2020 07:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Moilanen

Ky­sy­myk­siä Oulun kau­pun­gil­le kam­puk­sen siir­ros­ta

30.07.2020 07:00 14
Tilaajille
Yliopiston korkeat vuokrat eivät ole pitävä peruste muutolle
Kolumni Mikko Viitanen

Yli­opis­ton korkeat vuokrat eivät ole pitävä peruste muu­tol­le

23.07.2020 12:00 133
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupunkikeskustan kehittämiseksi voitaisiin perustaa erillinen kehitysryhmä, ehdottaa Oulun Kauppakamarin toimitusjohtaja

Kau­pun­ki­kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­sek­si voi­tai­siin pe­rus­taa eril­li­nen ke­hi­tys­ryh­mä, eh­dot­taa Oulun Kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja

13.07.2020 10:55 17
Kysyimme oululaisilta yrittäjiltä, mitä mieltä he ovat Oulun yliopiston muuttoaikeista kaupungin keskustaan – "Nykyisillä tiedoilla suhtaudun nihkeästi"

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta yrit­tä­jil­tä, mitä mieltä he ovat Oulun yli­opis­ton muut­to­ai­keis­ta kau­pun­gin kes­kus­taan – "Ny­kyi­sil­lä tie­doil­la suh­tau­dun nih­keäs­ti"

11.07.2020 06:00 7
Tilaajille