Oulun yliopiston muutto
Oulun yliopisto avaa Rotuaarille pop up -tilan, joka voi olla askel kohti pysyvää tiedekahvilaa

Oulun yli­opis­to avaa Ro­tuaa­ril­le pop up -tilan, joka voi olla askel kohti pysyvää tie­de­kah­vi­laa

13.01.2021 06:10 24
Tilaajille
Keskustakampuksen suunnittelu jatkuu – Kaupunginhallitus päätti jättää suunnitteluvarauksesta tehdyn oikaisuvaatimuksen tutkimatta

Kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­nit­te­lu jatkuu – Kau­pun­gin­hal­li­tus päätti jättää suun­nit­te­lu­va­rauk­ses­ta tehdyn oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen tut­ki­mat­ta

11.01.2021 21:05 27
Tilaajille
Idea keskustakampuksesta vie huomion oleellisesta
Kolumni Kimmo Alajoutsijärvi

Idea kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta vie huomion oleel­li­ses­ta

13.12.2020 12:00 71
Tilaajille
Kampusratkaisut syntyvät vaihe vaiheelta
Kolumni Jouko Niinimäki

Kam­pus­rat­kai­sut syn­ty­vät vaihe vai­heel­ta

09.12.2020 12:00 85
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Ervasti

Il­mas­to­muu­tos ja Rak­si­lan mar­ket­yli­opis­to

27.11.2020 05:40 11
Tilaajille
Jutun takaa: Raksilan kampuksen suunnittelu on kehityskulku, joka nostaa esiin uutisoitavia näkökulmia

Jutun takaa: Rak­si­lan kam­puk­sen suun­nit­te­lu on ke­hi­tys­kul­ku, joka nostaa esiin uu­ti­soi­ta­via nä­kö­kul­mia

21.11.2020 18:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Puolakka

Suun­na­taan energia Lin­nan­maan ke­hit­tä­mi­seen – yli­opis­ton siir­rol­la ope­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen taso ei var­mas­ti­kaan parane, ja tämä kui­ten­kin lienee se pääasia

13.11.2020 05:45 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Jämsä

Kun vaih­to­eh­to­ja on kaksi, kyse on kui­ten­kin vain nä­kö­kul­man va­lin­nas­ta

13.11.2020 05:00 3
Tilaajille
Yliopiston kampushanke viritti maratonkeskustelun Oulun kaupunginvaltuustossa – kokous venyi yli keskiyön, tuloveroprosenttia nostetaan puoli prosenttiyksikköä 20,5:een

Yli­opis­ton kam­pus­han­ke viritti ma­ra­ton­kes­kus­te­lun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – kokous venyi yli kes­kiyön, tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia nos­te­taan puoli pro­sent­ti­yk­sik­köä 20,5:een

28.12.2020 23:19 90
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuuston asialistalla tänään kaksi kiisteltyä asiaa: Yliopiston muuttosuunnitelmat Raksilaan ja kunnallisveroprosentti – Laajalan ehdotus ei mennyt hallituksessa läpi

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton asia­lis­tal­la tänään kaksi kiis­tel­tyä asiaa: Yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mat Rak­si­laan ja kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti – Laa­ja­lan ehdotus ei mennyt hal­li­tuk­ses­sa läpi

09.11.2020 12:21 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Laru

Oulu kaipaa ki­peäs­ti hank­kei­ta, jotka myös to­teu­tu­vat – samalla on koko kau­pun­gin etu, että kau­pun­kia kat­so­taan ko­ko­nai­suu­te­na

07.11.2020 06:00 53
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aku Venhola, Elina Lassi

Oulun yli­opis­to­yh­tei­sön kanta kes­kus­ta­kam­puk­seen sel­vi­tet­tä­vä – avoin si­säi­nen ää­nes­tys on to­teu­tet­ta­vis­sa hyvin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

30.10.2020 06:15 26
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus: Yliopistolle suunnitteluvaraus Raksilaan, veroprosentti nousee ja Työterveys Virran kaupan aiesopimus hyväksyttiin

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus: Yli­opis­tol­le suun­nit­te­lu­va­raus Rak­si­laan, ve­ro­pro­sent­ti nousee ja Työ­ter­veys Virran kaupan aie­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin

26.10.2020 22:22 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raimo Tervola

Rak­si­lan mar­ket­alue liian pieni kam­puk­sel­le, huu­mas­sa näyttää unoh­tu­neen opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön inf­ra­tar­peet

25.10.2020 05:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jonne Kettunen

Yli­opis­to on vau­rau­den lähde, ei kuluerä

24.10.2020 06:30 50
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pertti Björkroth

Enemmän kuin puu­kam­pus – Oulun tulisi kou­lut­taa Suomen puu­ra­ken­ta­mi­sen parhaat osaajat

20.10.2020 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Niku

Oulun ra­ken­ta­mis­ta vaivaa suu­ruu­den­hul­luus – tär­kein­tä näyttää olleen ny­kyi­sen ase­ma­po­loi­sen ym­pä­röi­mi­nen pil­ven­piir­tä­jil­lä

16.10.2020 07:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Aalto

Satu muu­tos­ten her­ras­ta – pää­tet­tiin ju­lis­taa kan­sain­vä­li­nen suun­nit­te­lu­kil­pai­lu siitä, miten etä­mat­ka­kes­kus voi­tai­siin to­teut­taa

16.10.2020 06:30 4
Tilaajille
Ilmari Kallio viimeistelee kauppatieteiden opintojaan ja pelaa koripalloa Oulu Basketballissa – "Jos ei ole koskaan osannut heittää, ei tarvitse pelätä, että tuntuma olisi kateissa"

Ilmari Kallio vii­meis­te­lee kaup­pa­tie­tei­den opin­to­jaan ja pelaa ko­ri­pal­loa Oulu Bas­ket­bal­lis­sa – "Jos ei ole koskaan osannut heit­tää, ei tar­vit­se pelätä, että tuntuma olisi ka­teis­sa"

15.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli-Pekka Pelkonen

Rak­si­lan seudun ke­hit­tä­mi­nen karkasi taas ainakin vuoden kauem­mas

15.10.2020 05:30 82
Tilaajille