Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkilaisten aivot käyvät jatkuvasti ylikierroksilla, ja se huolettaa tilasuunnittelijaa: "Ei ole mitään järkeä tehdä kaupunkiympäristöistä tällaisia"

Kau­pun­ki­lais­ten aivot käyvät jat­ku­vas­ti yli­kier­rok­sil­la, ja se huo­let­taa ti­la­suun­nit­te­li­jaa: "Ei ole mitään järkeä tehdä kau­pun­ki­ym­pä­ris­töis­tä täl­lai­sia"

09.01.2021 08:00 25
Tilaajille
Oulun kauppatori on talvella autio, sillä harva haluaa käydä ostoksilla pakkasessa – pitäisikö torille tuoda talveksi tekojää? Kerro meille, kuinka torin talvikäyttöä tulisi kehittää

Oulun kaup­pa­to­ri on tal­vel­la autio, sillä harva haluaa käydä os­tok­sil­la pak­ka­ses­sa – pi­täi­si­kö torille tuoda tal­vek­si te­ko­jää? Kerro meille, kuinka torin tal­vi­käyt­töä tulisi ke­hit­tää

07.01.2021 19:00 59
Elävä keskusta-alue luo kaupungille merkityksen
Kolumni Helka-Liisa Hentilä

Elävä kes­kus­ta-alue luo kau­pun­gil­le mer­ki­tyk­sen

03.12.2020 12:00 14
Tilaajille
Analyysi: Raksila hiertää kivenä kengässä – suuren luokan palapeli odottaa ratkaisuja

Ana­lyy­si: Raksila hiertää kivenä ken­gäs­sä – suuren luokan pa­la­pe­li odottaa rat­kai­su­ja

15.11.2020 07:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arto Ylisaukko-oja

Tor­ni­ta­lot Oulun kau­pun­ki­ku­vas­sa – mah­dol­li­suuk­sia olisi paljon pa­rem­paan

02.08.2020 06:30 3
Tilaajille
Oululla oli omat kovat hiilineutraaliustavoitteet ennen kuin uusi hallitus pisti vielä kovemmaksi – Oulun asemakaavapäällikkö Kari Nykänen tutki väitöskirjassaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kaavoitukseen

Oululla oli omat kovat hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teet ennen kuin uusi hal­li­tus pisti vielä ko­vem­mak­si – Oulun ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Kari Nykänen tutki väi­tös­kir­jas­saan il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­ses­ta kaa­voi­tuk­seen

14.06.2020 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Janne Rajala

Rak­si­laa, vielä tällä het­kel­lä melko hei­kos­ti hyö­dyn­net­tyä kau­pun­kia­luet­ta, on ke­hi­tet­tä­vä ko­ko­nai­suu­te­na

31.05.2020 07:00 4
Tilaajille
Viikon lopuksi: Oulu ei tarvitse enää uutta asuinaluetta jokaiselle sukupolvelle - Jättikoulu uudella asuinalueella voi jo vuosikymmenen kuluttua käydä väljäksi

Viikon lo­puk­si: Oulu ei tar­vit­se enää uutta asuin­aluet­ta jo­kai­sel­le su­ku­pol­vel­le - Jät­ti­kou­lu uudella asuin­alueel­la voi jo vuo­si­kym­me­nen ku­lut­tua käydä väl­jäk­si

29.05.2020 23:46 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arja Vasala

Met­sä­lä­hiöt ja yli­opis­to – har­ki­tus­ti suun­ni­tel­tua väl­jyyt­tä

18.05.2020 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Miina-Anniina Heiskanen, Joni Ollikainen

Kes­kus­ta­kam­pus tehdään tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le – in­ves­toin­ti pal­ve­lee sekä Oulun yli­opis­toa että Oulun kau­pun­kia

16.05.2020 08:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Laru

Rak­si­laan wow-kam­pus – kun­ta­päät­tä­jä­nä en kykene nä­ke­mään, mistä löy­ty­vät tar­vit­ta­vat re­surs­sit kaiken tämän ra­ken­ta­mi­seen?

15.05.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Heikkinen

Yli­opis­ton muut­to­ai­keet pe­rus­teet­to­mia – Oulun kau­pun­gin kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­nen ei ole millään tavalla yli­opis­ton tehtävä

13.05.2020 07:00 7
Tilaajille
Yhdystornin kortteliin Oulun ydinkeskustaan halutaan täydennysrakentamista

Yh­dys­tor­nin kort­te­liin Oulun ydin­kes­kus­taan ha­lu­taan täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta

12.05.2020 14:14 3
Tilaajille