Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun rakentaminen
Elävä keskusta ja kävelykatu kohottivat Oulun ykköspalkinnolle 30 vuotta sitten

Elävä kes­kus­ta ja kä­ve­ly­ka­tu ko­hot­ti­vat Oulun yk­kös­pal­kin­nol­le 30 vuotta sitten

22.04.2023 16:00 3
Tilaajille
Elävä kaupunki säilyttää kerroksellisuuttaan
Pääkirjoitus

Elävä kau­pun­ki säi­lyt­tää ker­rok­sel­li­suut­taan

10.04.2023 20:00 10
Tilaajille
Atriumpiha, asuntoja, pomminkestäviä seiniä ja Harri Holkerin suksiteline – tältä näyttää Oulun paraatipaikalla sijaitsevassa Suomen Pankin talossa, jonne yleisöllä ei ollut vuosikymmeniin pääsyä

At­rium­pi­ha, asun­to­ja, pom­min­kes­tä­viä seiniä ja Harri Hol­ke­rin suk­si­te­li­ne – tältä näyttää Oulun pa­raa­ti­pai­kal­la si­jait­se­vas­sa Suomen Pankin ta­los­sa, jonne ylei­söl­lä ei ollut vuo­si­kym­me­niin pääsyä

12.06.2022 06:00 16
Tilaajille
Oleskelutilaa Oulussa löytyy rikkaasta lähiluonnosta – lähiöiden arvo voi parantua tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Oles­ke­lu­ti­laa Oulussa löytyy rik­kaas­ta lä­hi­luon­nos­ta – lä­hiöi­den arvo voi pa­ran­tua tu­le­vai­suu­des­sa

03.06.2022 20:00 8
Tilaajille
Suomen Pankin jyhkeä kivitalo Oulussa saamassa uuden elämän monipuolisen kulttuuritoiminnan paikkana – kakkoskerrokseen remontoidaan 70-lukua henkiviä asuntoja

Suomen Pankin jyhkeä ki­vi­ta­lo Oulussa saa­mas­sa uuden elämän mo­ni­puo­li­sen kult­tuu­ri­toi­min­nan paik­ka­na – kak­kos­ker­rok­seen re­mon­toi­daan 70-lu­kua hen­ki­viä asun­to­ja

02.06.2022 14:37 33
Tilaajille
Vanha Kaleva: Keskussairaalaan tuli lasista pintaa yhteensä 3,4 hehtaaria

Vanha Kaleva: Kes­kus­sai­raa­laan tuli lasista pintaa yh­teen­sä 3,4 heh­taa­ria

21.04.2022 10:00
Tilaajille
Oulun torinranta uusiutui kymmenessä vuodessa – vanhoista ilmakuvista näkyy miten betoniarkkitehtuuri rakentui

Oulun to­rin­ran­ta uu­siu­tui kym­me­nes­sä vuo­des­sa – van­hois­ta il­ma­ku­vis­ta näkyy miten be­to­niark­ki­teh­tuu­ri ra­ken­tui

12.03.2022 07:00 22
Tilaajille
Puheenaihe: Riittääkö pääomia Oulun kasvuaikeisiin?

Pu­hee­nai­he: Riit­tää­kö pääomia Oulun kas­vuai­kei­siin?

27.02.2022 08:00 19
Tilaajille
Jutun takaa: Mielipiteellinen aineisto pyrkii edistämään keskustelua

Jutun takaa: Mie­li­pi­teel­li­nen ai­neis­to pyrkii edis­tä­mään kes­kus­te­lua

26.02.2022 18:00 2
Tilaajille
Savunkatku pinttyi nopeasti kasvavaan kaupunkiin – katso kuvat palaneista puu-Oulun taloista

Sa­vun­kat­ku pinttyi no­peas­ti kas­va­vaan kau­pun­kiin – katso kuvat pa­la­neis­ta puu-Ou­lun ta­lois­ta

15.10.2021 19:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ra­ken­ta­mi­sen mer­kil­li­set kään­teet

04.10.2021 05:30 2
Tilaajille
"Kaikki aikanaan" – Oulun torihotellia rakennuttava Jyrki Hallikainen ei paljasta hotellioperaattorin nimeä ja sanoo, että hankkeesta on tiedotettu oululaisille ja medialle kaikki olennainen

"Kaikki ai­ka­naan" – Oulun to­ri­ho­tel­lia ra­ken­nut­ta­va Jyrki Hal­li­kai­nen ei pal­jas­ta ho­tel­lio­pe­raat­to­rin nimeä ja sanoo, että hank­kees­ta on tie­do­tet­tu ou­lu­lai­sil­le ja me­dial­le kaikki olen­nai­nen

28.09.2021 14:17 26
Tilaajille
Keskustan yliopistokampus on merkittävä Oulun vetovoimatekijä
Kolumni

Kes­kus­tan ylio­pis­to­kam­pus on mer­kit­tä­vä Oulun ve­to­voi­ma­te­ki­jä

04.06.2021 06:00 95
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korkean ra­ken­ta­mi­sen ulot­tu­vuu­son­gel­mat

04.05.2021 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­ta­ma­kau­pun­ki Oulu tar­vit­si­si myös uusissa hank­keis­sa ajat­to­man kauniin ark­ki­teh­tuu­rin

07.02.2021 13:00
Tilaajille
Oulu asuttaa varsin hyvin, mutta merenrantakin olisi houkuttava asuinalue
Pääkirjoitus

Oulu asuttaa varsin hyvin, mutta me­ren­ran­ta­kin olisi hou­kut­ta­va asui­na­lue

23.11.2020 20:59
Tilaajille