Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Omikronmuunnos
Korona-asiantuntijana tunnettu johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi: "Korona on kova tunkeutumaan sydämeen aiheuttaen monenlaisia sydänsairauksia"

Ko­ro­na-asian­tun­ti­ja­na tun­net­tu joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Markku Mä­ki­jär­vi: "Korona on kova tun­keu­tu­maan sy­dä­meen ai­heut­taen mo­nen­lai­sia sy­dän­sai­rauk­sia"

24.03.2022 20:51 19
Tilaajille
Päätoimittajan kommentti: Tartuntojen määrä ei enää kerro totuutta epidemiasta
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jan kom­ment­ti: Tar­tun­to­jen määrä ei enää kerro to­tuut­ta epi­de­mias­ta

29.01.2022 06:00 18
Valo koronatunnelin päässä kirkastuu, ja siksi rajoitusten purku pitää saada vauhtiin
Pääkirjoitus

Valo ko­ro­na­tun­ne­lin päässä kir­kas­tuu, ja siksi ra­joi­tus­ten purku pitää saada vauh­tiin

26.01.2022 20:00 17
Tilaajille
Koronalinjauksista nousi taas taisto, jossa moni alue ja kunta katsoo perustelluksi ohittaa arvovaltaansa vartioivan ministeriön ohjeet
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­lin­jauk­sis­ta nousi taas taisto, jossa moni alue ja kunta katsoo pe­rus­tel­luk­si ohittaa ar­vo­val­taan­sa var­tioi­van mi­nis­te­riön ohjeet

12.01.2022 20:00 21
Tilaajille
WHO: Nykytahdilla yli puolet eurooppalaisista saa koronatartunnan seuraavien kahden kuukauden aikana

WHO: Ny­ky­tah­dil­la yli puolet eu­roop­pa­lai­sis­ta saa ko­ro­na­tar­tun­nan seu­raa­vien kahden kuu­kau­den aikana

11.01.2022 16:27 2
"Kovia lukuja" – Oulun tartuntamäärä pomppasi ylös viikonvaihteen aikana, terveysjohtajan mukaan kiihtyvästä kasvusta ei vielä merkkejä

"Kovia lukuja" – Oulun tar­tun­ta­mää­rä pomp­pa­si ylös vii­kon­vaih­teen aikana, ter­veys­joh­ta­jan mukaan kiih­ty­väs­tä kas­vus­ta ei vielä merk­ke­jä

10.01.2022 15:52 69
Tilaajille
Omikronmuunnokseen on syytä varautua Oulussa myös työpaikoilla – Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala korostaa rokotusten tärkeyttä

Omik­ron­muun­nok­seen on syytä va­rau­tua Oulussa myös työ­pai­koil­la – Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala ko­ros­taa ro­ko­tus­ten tär­keyt­tä

08.01.2022 07:00 56
Tilaajille
Omikron testaa nyt rajusti kansakunnan kriisivalmiutta, siksi myös torjuntakeinoja pitää tarkastella uudelleen
Pääkirjoitus

Omikron testaa nyt rajusti kan­sa­kun­nan krii­si­val­miut­ta, siksi myös tor­jun­ta­kei­no­ja pitää tar­kas­tel­la uu­del­leen

05.01.2022 20:00 14
Tilaajille
STM ja THL: Suomessa on löydetty tähän mennessä 363 varmistettua omikrontartuntaa – sairaalakuormitus yhä huolestuttava

STM ja THL: Suo­mes­sa on löy­det­ty tähän men­nes­sä 363 var­mis­tet­tua omik­ron­tar­tun­taa – sai­raa­la­kuor­mi­tus yhä huo­les­tut­ta­va

05.01.2022 12:27
Maakunnan koronanyrkki: Tilanne jatkuu vakavana, potilasmäärien odotetaan nousevan – Ensimmäiset omikron-tartunnat varmistuivat viikkojen viiveellä

Maa­kun­nan ko­ro­na­nyrk­ki: Tilanne jatkuu va­ka­va­na, po­ti­las­mää­rien odo­te­taan nou­se­van – En­sim­mäi­set omik­ron-tar­tun­nat var­mis­tui­vat viik­ko­jen vii­veel­lä

04.01.2022 17:30
Hallitus yllättävän varovainen, kovien koronapäätösten teko jäi alueiden vastuulle
Pääkirjoitus

Hal­li­tus yl­lät­tä­vän va­ro­vai­nen, kovien ko­ro­na­pää­tös­ten teko jäi aluei­den vas­tuul­le

22.12.2021 20:00 39
Tilaajille
Länsi-Pohjassa paljastui ensimmäinen omikrontapaus – ei laajempaa leviämisen riskiä, kertoo sairaanhoitopiiri

Län­si-Poh­jas­sa pal­jas­tui en­sim­mäi­nen omik­ron­ta­paus – ei laa­jem­paa le­viä­mi­sen riskiä, kertoo sai­raan­hoi­to­pii­ri

22.12.2021 18:12 13
Tilaajille
Omikron nyt hallitseva muunnos Yhdysvalloissa – uusista tartunnoista yli 70 prosentin arvioidaan olevan sen aiheuttamia

Omikron nyt hal­lit­se­va muunnos Yh­dys­val­lois­sa – uusista tar­tun­nois­ta yli 70 pro­sen­tin ar­vioi­daan olevan sen ai­heut­ta­mia

21.12.2021 06:39
Tutkijajoukko vaatii Suomeen kiireellisiä rajoitustoimia: Koronapassi ei riitä, ravintolat on suljettava väliaikaisesti – varoittavat jopa kymmenistä tuhansista tartunnoista päivässä

Tut­ki­ja­jouk­ko vaatii Suomeen kii­reel­li­siä ra­joi­tus­toi­mia: Ko­ronapas­si ei riitä, ra­vin­to­lat on sul­jet­ta­va vä­li­ai­kai­ses­ti – va­roit­ta­vat jopa kym­me­nis­tä tu­han­sis­ta tar­tun­nois­ta päi­väs­sä

20.12.2021 12:57 6
Kyllä, vauhtia rokotuksiin tarvitaan, mutta jokainen voi kantaa vastuuta koronan torjunnasta myös muilla tavoin
Pääkirjoitus

Kyllä, vauhtia ro­ko­tuk­siin tar­vi­taan, mutta jo­kai­nen voi kantaa vas­tuu­ta koronan tor­jun­nas­ta myös muilla tavoin

16.12.2021 20:00 11
Tilaajille
Ensimmäinen Lapin sairaanhoitopiirin omikron-tapaus todettu Rovaniemellä – virusmuunnos todettiin Irlannista saapuneella matkailijalla

En­sim­mäi­nen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin omik­ron-ta­paus todettu Ro­va­nie­mel­lä – vi­rus­muun­nos to­det­tiin Ir­lan­nis­ta saa­pu­neel­la mat­kai­li­jal­la

16.12.2021 13:52 3
Tilaajille
Koronarokotuksissa pidetään joulutauko Oulussa – onko turvallista kokoontua perhejouluun omikron-muunnoksen pelossa?

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa pi­de­tään jou­lu­tau­ko Oulussa – onko tur­val­lis­ta ko­koon­tua per­he­jou­luun omik­ron-muun­nok­sen pe­los­sa?

16.12.2021 13:59 84
Tilaajille
Euroopan lääkevirasto: Koronaviruksen omikronmuunnoksen tautitapaukset näyttävät olleen tähän mennessä pääosin lieviä

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to: Ko­ro­na­vi­ruk­sen omik­ron­muun­nok­sen tau­ti­ta­pauk­set näyt­tä­vät olleen tähän men­nes­sä pääosin lieviä

09.12.2021 19:56
THL: Suomessa varmistunut nyt seitsemän omikronmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – Kaikki samaa ketjua

THL: Suo­mes­sa var­mis­tu­nut nyt seit­se­män omik­ron­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – Kaikki samaa ketjua

04.12.2021 09:56
THL: Suomessa ei ole toistaiseksi todettu omikronmuunnoksia, epäilyjä kuitenkin on

THL: Suo­mes­sa ei ole tois­tai­sek­si todettu omik­ron­muun­nok­sia, epäi­ly­jä kui­ten­kin on

01.12.2021 11:24