Koronarajoitukset
Viimeisin tunti
"Jos minä olen miettinyt Ruotsia vaihtoehtona, sitä ovat miettineet myös matkanjärjestäjät" – muoniolainen matkailuyrittäjä pelkää 72 tunnin koronasäännön karkottavan turistit

"Jos minä olen miet­ti­nyt Ruotsia vaih­toeh­to­na, sitä ovat miet­ti­neet myös mat­kan­jär­jes­tä­jät" – muo­nio­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä pelkää 72 tunnin ko­ro­na­sään­nön kar­kot­ta­van tu­ris­tit

08:00 5
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Viro kieltää alkoholin anniskelun yöaikaan – syynä koronavirustartuntojen lisääntyminen

Viro kieltää al­ko­ho­lin an­nis­ke­lun yö­ai­kaan – syynä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen li­sään­ty­mi­nen

18.09.2020 09:59 1
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Julia Valta

Muista ko­ro­na­ra­joi­tuk­set – jos ha­luam­me joskus ta­kai­sin suh­teel­li­sen nor­maa­lin elämän, on jo­kai­sen kan­net­ta­va kor­ten­sa kekoon

16.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Yli kuuden hengen kokoontumiset laittomiksi Britanniassa – sisäministeri kannustaa ilmoittamaan tottelemattomista naapureista

Yli kuuden hengen ko­koon­tu­mi­set lait­to­mik­si Bri­tan­nias­sa – si­sä­mi­nis­te­ri kan­nus­taa il­moit­ta­maan tot­te­le­mat­to­mis­ta naa­pu­reis­ta

15.09.2020 15:18 1
NHL ja NBA ovat viettäneet kuplaelämä jo yli kuukauden ajan – "Ei ole mitään, minne mennä"

NHL ja NBA ovat viet­tä­neet kup­la­elä­mä jo yli kuu­kau­den ajan – "Ei ole mitään, minne mennä"

14.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Syksy ja talvi testaavat uusien koronalinjausten järkevyyden – pohjoisen talvimatkailu jäi vielä pelastamatta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Syksy ja talvi tes­taa­vat uusien ko­ro­na­lin­jaus­ten jär­ke­vyy­den – poh­joi­sen tal­vi­mat­kai­lu jäi vielä pe­las­ta­mat­ta

11.09.2020 16:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anna Tiensyrjä, Jukka Rahko, Marja Pekkanen

Mes­su­ala kärsii his­to­rian­sa pa­him­mas­ta krii­sis­tä

08.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Lakiesitys: Lentoyhtiöille velvoite tarkastaa matkustajien negatiivinen koronatesti – Harakan mukaan muitakin lakimuutoksia tulossa

La­kie­si­tys: Len­to­yh­tiöil­le vel­voi­te tar­kas­taa mat­kus­ta­jien ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti – Harakan mukaan mui­ta­kin la­ki­muu­tok­sia tulossa

07.09.2020 21:13 10
Euroopan pieni koronakuolleisuus saa arvioimaan rajoitusten purun mahdollisuutta – Ranskan tilanne kääntynyt päälaelleen

Eu­roo­pan pieni ko­ro­na­kuol­lei­suus saa ar­vioi­maan ra­joi­tus­ten purun mah­dol­li­suut­ta – Ranskan tilanne kään­ty­nyt pää­lael­leen

06.09.2020 06:00 24
Hallitus käsitteli toimintasuunnitelmaa koronaepidemian toisen aallon varalle – sairaanhoitopiirien rooli korostuu, laajat valtakunnalliset rajoitukset viimeinen keino

Hal­li­tus kä­sit­te­li toi­min­ta­suun­ni­tel­maa ko­ro­na­epi­de­mian toisen aallon varalle – sai­raan­hoi­to­pii­rien rooli ko­ros­tuu, laajat val­ta­kun­nal­li­set ra­joi­tuk­set vii­mei­nen keino

03.09.2020 16:37 3
Hallitus pohtii taas korona­toimia – "Kello käy", totesi elinkeinoministeri Mika Lintilä

Hal­li­tus pohtii taas ko­ro­na­toi­mia – "Kello käy", totesi elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä

03.09.2020 10:35 14
Lukijalta Mielipide Joni Skiftesvik

Ta­pah­tui ko­ro­na-ai­kaan kaupan kas­sa­jo­nos­sa

01.09.2020 08:00 2
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta koronatartuntaa – Kainuun altistumisessa 14 tartuntaa, Kuhmo sulkee palveluita viikoksi ja siirtää lukiolaiset etäopetukseen

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kainuun al­tis­tu­mi­ses­sa 14 tar­tun­taa, Kuhmo sulkee pal­ve­lui­ta vii­kok­si ja siirtää lu­kio­lai­set etä­ope­tuk­seen

30.08.2020 12:23 9
Berliinissä kirjava joukko vastusti koronarajoituksia – mielenosoittajien joukkoon heitettiin polttopullo

Ber­lii­nis­sä kirjava joukko vas­tus­ti ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – mie­len­osoit­ta­jien jouk­koon hei­tet­tiin polt­to­pul­lo

29.08.2020 21:06 2
Osa kouluista on kieltänyt kuntoutushenkilökunnan pääsyn tiloihin – kysyimme, mikä tilanne on Oulun kouluissa ja päiväkodeissa: "Ohjeistus on yksiselitteinen"

Osa kou­luis­ta on kiel­tä­nyt kun­tou­tus­hen­ki­lö­kun­nan pääsyn ti­loi­hin – ky­syim­me, mikä tilanne on Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa: "Oh­jeis­tus on yk­si­se­lit­tei­nen"

27.08.2020 16:45 0
Tilaajille
Liigakauden kohtalo jännittää Kärppien toimitusjohtajaa Tommi Virkkusta – "Kautta ei voi aloittaa, jos yleisörajoitukset ovat suuret"

Lii­ga­kau­den kohtalo jän­nit­tää Kärp­pien toi­mi­tus­joh­ta­jaa Tommi Virk­kus­ta – "Kautta ei voi aloit­taa, jos ylei­sö­ra­joi­tuk­set ovat suuret"

26.08.2020 20:45 13
Tilaajille
Pääkirjoitus: Pohjoinen matkailu on pelastettava – ja siinä hallitus ja viranomaiset joutuvat kiperään tasapainoiluun tartuntariskin ja työpaikkojen säilyttämisen välillä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Poh­joi­nen mat­kai­lu on pe­las­tet­ta­va – ja siinä hal­li­tus ja vi­ran­omai­set jou­tu­vat ki­pe­rään ta­sa­pai­noi­luun tar­tun­ta­ris­kin ja työ­paik­ko­jen säi­lyt­tä­mi­sen välillä

25.08.2020 20:00 8
Tilaajille
Kirjoitusvirhe sai ihmiset sekaisin yleisörajoituksista – Avi pohjasi tiukemman rajoituksensa epidemiologiseen arvioon, ministeriölle riittää nykyinen raja

Kir­joi­tus­vir­he sai ihmiset se­kai­sin ylei­sö­ra­joi­tuk­sis­ta – Avi pohjasi tiu­kem­man ra­joi­tuk­sen­sa epi­de­mio­lo­gi­seen ar­vioon, mi­nis­te­riöl­le riittää ny­kyi­nen raja

24.08.2020 21:52 11
Yleisötapahtumien rajoitukset eivät kiristykään – ohjauskirjeessä oli kohtalokas kirjoitusvirhe

Ylei­sö­ta­pah­tu­mien ra­joi­tuk­set eivät ki­ris­ty­kään – oh­jaus­kir­jees­sä oli koh­ta­lo­kas kir­joi­tus­vir­he

24.08.2020 15:43 12
Kommentti: 50 olikin 500, ja päivän suurin uutinen muuttui pannukakuksi – näppäilyvirhe osui viranomaisten kannalta ikävälle hetkelle

Kom­ment­ti: 50 olikin 500, ja päivän suurin uutinen muuttui pan­nu­ka­kuk­si – näp­päi­ly­vir­he osui vi­ran­omais­ten kan­nal­ta ikä­väl­le het­kel­le

24.08.2020 15:20 5
Tilaajille