IHMISET: Ra­nua­lai­nen Petri Tam­mi­nen menetti ka­la­ja­los­ta­mon­sa tu­li­pa­los­sa

SÄÄ: Epä­va­kai­nen sää jatkuu Oulun seu­dul­la – al­ku­vii­kos­ta saattaa sadella

Koronarajoitukset
Viimeisin tunti
Pääkirjoitus

Del­ta­muun­nos pa­kot­taa taas ra­joi­tuk­siin – ko­ronapas­si tuskin vä­hen­tää vi­ruk­sen le­viä­mis­tä

20:00 8
Tilaajille
Kuukausi

Uudet mat­kus­tus­sään­nöt ai­heut­ti­vat häm­men­nys­tä ja kii­rees­sä testiin juok­se­mis­ta Turun sa­ta­mas­sa – "Ih­mi­set ovat ym­mär­tä­neet ra­joi­tuk­set väärin"

27.07.2021 20:41
Tilaajille

Kainuun alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä esittää ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia maa­kun­taan pa­hen­tu­neen ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

27.07.2021 18:06 7

Kiih­ty­mis­vai­heen ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set le­viä­vät neljään uuteen maa­kun­taan – kiih­ty­mis­vai­hee­seen siir­ty­nyt Kainuu jää ra­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­le

22.07.2021 14:20 9

Lähes kaikki elo­kuul­le suun­ni­tel­lut fes­ti­vaa­lit on vielä tar­koi­tus jär­jes­tää – jo toinen krii­si­ke­sä koet­te­lee ta­lout­ta: "Ilman fes­ti­vaa­li­tu­kea olemme pu­las­sa"

21.07.2021 18:42 1
Tilaajille

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

20.07.2021 15:41 42

Ka­ri­gas­nie­mel­lä eletään rajan eh­doil­la – Poh­joi­sen kau­neu­den löy­tä­neet ko­ti­maan­mat­kai­li­jat tuovat koronan ku­rit­ta­maan kylään elämää

17.07.2021 06:00
Tilaajille

Suomen ja Norjan vä­lis­ten ra­ja-ase­mien au­ki­olo­ajat pois­tu­vat ensi maa­nan­tai­na – rajan saa ylittää jälleen ympäri vuo­ro­kau­den

16.07.2021 15:55
Tilaajille
Pääkirjoitus

Suomi vetää nyt ra­joil­la poik­keuk­sel­li­sen tiukkaa ko­ro­na­lin­jaa

07.07.2021 20:00 9
Tilaajille

Yleisö on pa­lan­nut pal­loi­lu­kat­so­moi­hin ra­joi­tus­ten jäl­keen, va­ro­vai­suus näkyy yhä – "Niin kauan kuin on epä­var­muut­ta, mikä on sal­lit­tua tai suo­ta­vaa käyt­täy­ty­mis­tä, osa ih­mi­sis­tä jää tu­le­mat­ta kat­so­moon"

06.07.2021 19:20
Tilaajille

"Liian moni maa soo­loi­lee ra­ja­mää­räyk­sis­sä" – pro­fes­so­ri pitää Ve­nä­jäl­tä pa­lan­nei­den ko­ro­na­ju­pak­kaa merk­ki­nä pa­tou­tu­neis­ta mat­kus­tus­tar­peis­ta

30.06.2021 17:30 8
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu ottaa uuden lähdön

24.06.2021 20:00 13
Tilaajille

Tans­si­mu­sii­kil­la on ta­ka­naan rankka vuosi, mutta ro­ko­tus­ten ja ra­joi­tuk­sien purun myötä tulee hel­po­tus­ta

24.06.2021 19:00 2
Tilaajille

Ka­jaa­nin kau­pun­ki ki­ris­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ti­la­päi­ses­ti – muualla Kai­nuus­sa säi­ly­vät pe­rus­ta­son ra­joi­tuk­set

23.06.2021 14:30

Kau­pois­sa pi­det­tä­vä edel­leen tur­va­vä­lit, muis­tut­taa alue­hal­lin­to­vi­ras­to – myös mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa sil­loin, kun etäi­syyt­tä ei voida pitää

19.06.2021 22:50 33

Hal­li­tuk­sen hi­das­te­lu ra­vin­to­loi­den au­ki­olon höl­len­tä­mi­ses­sä mak­sa­nut työ­paik­ko­ja – "Ra­joi­tuk­sia kyllä saatiin voimaan no­peas­ti", ar­vos­te­lee Maran Timo Lappi

17.06.2021 19:41 8
Tilaajille

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vä­hen­si­vät mer­kit­tä­väs­ti mui­ta­kin hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­ta viime vuonna – lis­te­ria­tar­tun­to­ja sen sijaan en­nä­tys­mää­rä

09.06.2021 09:32
Tilaajille

Ra­vin­to­loi­ta kos­ke­viin ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin tulee ke­ven­nyk­siä – val­ta­osas­sa maata mah­dol­li­suus an­nis­ke­luun ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa

08.06.2021 18:07 11
Pääkirjoitus

Virus voi olla vielä pitkään vie­raa­nam­me – ja siksi on pää­tet­tä­vä, miten sen kanssa aiomme elää

03.06.2021 20:00 2
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­te­tut iso­van­hem­mat voivat tavata le­vol­li­sin mielin lap­sen­lap­siaan – THL: Tar­tun­ta­ris­ki on pieni, kun täysin ro­ko­te­tut ta­paa­vat ro­kot­ta­mat­to­mia

03.06.2021 18:48 14