Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

SSAB: Raa­hes­sa saatiin kai­vat­tu päätös: te­räs­teh­das jatkaa

Koronarajoitukset
Viimeisin 12 tuntia
Sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto päättyy Pohjois-Pohjanmaalla – toimintaa voi järjestää terveysturvallisesti helmikuun alusta alkaen

Si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten kielto päättyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – toi­min­taa voi jär­jes­tää ter­veys­tur­val­li­ses­ti hel­mi­kuun alusta alkaen

28.01.2022 18:22
Viikko
Koronaministerit: Ruokaravintoloille kolme tuntia lisäaikaa – rajoituksia halutaan keventää esimerkiksi elokuvateatterien osalta

Ko­ro­na­mi­nis­te­rit: Ruo­ka­ra­vin­to­loil­le kolme tuntia li­sä­ai­kaa – ra­joi­tuk­sia ha­lu­taan ke­ven­tää esi­mer­kik­si elo­ku­va­teat­te­rien osalta

27.01.2022 22:38 5
Hallitus vapauttaa matkailua: Suomen EU-rajat aukeavat helmikuun alussa – matkailijan pitää silti edelleen ottaa koronapassi mukaan

Hal­li­tus va­paut­taa mat­kai­lua: Suomen EU-ra­jat au­kea­vat hel­mi­kuun alussa – mat­kai­li­jan pitää silti edel­leen ottaa ko­ronapas­si mukaan

27.01.2022 18:30 1
Tilaajille
Valo koronatunnelin päässä kirkastuu, ja siksi rajoitusten purku pitää saada vauhtiin
Pääkirjoitus

Valo ko­ro­na­tun­ne­lin päässä kir­kas­tuu, ja siksi ra­joi­tus­ten purku pitää saada vauh­tiin

26.01.2022 20:00 17
Tilaajille
Tapahtuma-ala kummastelee, mitä ministerit tarkoittavat avattavilla matalan riskin tapahtumilla – "Miksi meidänkään pitäisi tällaisia rajoituksia noudattaa?"

Ta­pah­tu­ma-ala kum­mas­te­lee, mitä mi­nis­te­rit tar­koit­ta­vat avat­ta­vil­la matalan riskin ta­pah­tu­mil­la – "Miksi mei­dän­kään pitäisi täl­lai­sia ra­joi­tuk­sia nou­dat­taa?"

26.01.2022 18:30 26
Tilaajille
Marin ja Andersson: Kulttuurin ja liikunnan rajoitusten ennakoitua nopeampaa purkamista harkittava

Marin ja An­ders­son: Kult­tuu­rin ja lii­kun­nan ra­joi­tus­ten en­na­koi­tua no­peam­paa pur­ka­mis­ta har­kit­ta­va

25.01.2022 17:08 9
Pohjois-Pohjanmaalla todetaan paljon koronatartuntoja, mutta sairaalahoidon tarve on pysynyt maltillisena – kokoontumisrajoituksia tulisi koronanyrkin mukaan tarkastella uudelleen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­de­taan paljon ko­ro­na­tar­tun­to­ja, mutta sai­raa­la­hoi­don tarve on pysynyt mal­til­li­se­na – ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia tulisi ko­ro­na­nyr­kin mukaan tar­kas­tel­la uu­del­leen

25.01.2022 16:47
Mika Salminen: Pandemian loppu on jo näköpiirissä, johtopäätöksiä rajoitusten tarpeellisuudesta voidaan tehdä kahden viikon kuluessa

Mika Sal­mi­nen: Pan­de­mian loppu on jo nä­kö­pii­ris­sä, joh­to­pää­tök­siä ra­joi­tus­ten tar­peel­li­suu­des­ta voidaan tehdä kahden viikon ku­lues­sa

25.01.2022 15:51 32
Tilaajille
Rajoitustoimet vain jatkuvat, ja kerta toisensa jälkeen samoilla iskuilla kuin aiemmin
Kolumni

Ra­joi­tus­toi­met vain jat­ku­vat, ja kerta toi­sen­sa jälkeen sa­moil­la is­kuil­la kuin aiemmin

22.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oulun teatteri peruu kaikki helmikuun esitykset – Billy-Elliot -musikaali siirtyy maaliskuun alkuun

Oulun teat­te­ri peruu kaikki hel­mi­kuun esi­tyk­set – Bil­ly-El­liot -mu­si­kaa­li siirtyy maa­lis­kuun alkuun

21.01.2022 19:00 6
Ulkotiloja koskeva kokoontumisrajoitus poistuu Pohjois-Pohjanmaalla lauantaista alkaen, kertoo avi – Sisätilojen kokoontumiskielto pysyy voimassa

Ul­ko­ti­lo­ja koskeva ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus poistuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la lauan­tais­ta alkaen, kertoo avi – Si­sä­ti­lo­jen ko­koon­tu­mis­kiel­to pysyy voi­mas­sa

21.01.2022 17:29
Aluehallintovirasto harkitsee ulkotilojen rajoitusten lieventämistä Pohjois-Pohjanmaalla, päätös voi tulla nopealla aikataululla

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to har­kit­see ul­ko­ti­lo­jen ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mis­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, päätös voi tulla no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

20.01.2022 17:16 5
Sanna Marin: Koronarajoituksia jatketaan helmikuun puoliväliin, tavoitteena saada koronapassi taas käyttöön

Sanna Marin: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan hel­mi­kuun puo­li­vä­liin, ta­voit­tee­na saada ko­ronapas­si taas käyt­töön

18.01.2022 18:26 24
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23 42
Hallitus aloittaa anniskeluravintoloita koskevan täyssulun valmistelun – voimaantulo "kolmen–neljän viikon" päässä

Hal­li­tus aloit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­ta kos­ke­van täys­su­lun val­mis­te­lun – voi­maan­tu­lo "kol­men–­nel­jän viikon" päässä

14.01.2022 20:19 16
Hallituksen koronaryhmä puntaroi ravintolasulun tarvetta perjantaina – voimaantulo joka tapauksessa viikkojen päässä

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ryh­mä pun­ta­roi ra­vin­to­la­su­lun tar­vet­ta per­jan­tai­na – voi­maan­tu­lo joka ta­pauk­ses­sa viik­ko­jen päässä

13.01.2022 18:14 12
Kuka päättää, saako elokuvateatteri olla auki? – Lue tästä, mikä virasto käyttää suurinta valtaa koronarajoitusten asettamisessa

Kuka päät­tää, saako elo­ku­va­teat­te­ri olla auki? – Lue tästä, mikä virasto käyttää suu­rin­ta valtaa ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­ses­sa

12.01.2022 18:54 4
Tilaajille
Ilta-Sanomat: THL suosittaa anniskeluravintoloiden täyssulkua kolmeksi viikoksi, hallitus käsittelee asiaa tällä viikolla

Il­ta-Sa­no­mat: THL suo­sit­taa an­nis­ke­lu­ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua kol­mek­si vii­kok­si, hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa tällä vii­kol­la

12.01.2022 12:22 3
Kaikkien ravintoloiden ovet kiinni iltakuudelta keskiviikosta alkaen – koronaministerit kokoontuvat tällä viikolla pohtimaan ravintoloiden täyssulkua

Kaik­kien ra­vin­to­loi­den ovet kiinni il­ta­kuu­del­ta kes­ki­vii­kos­ta alkaen – ko­ro­na­mi­nis­te­rit ko­koon­tu­vat tällä vii­kol­la poh­ti­maan ra­vin­to­loi­den täys­sul­kua

11.01.2022 17:52 10
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki pitää rajoitukset ennallaan – muutoksia valmisteilla jäljitys- ja testauskäytäntöihin

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki pitää ra­joi­tuk­set en­nal­laan – muu­tok­sia val­mis­teil­la jäl­ji­tys- ja tes­taus­käy­tän­töi­hin

11.01.2022 17:02 16