Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Koronarajoitukset
Viimeisin 12 tuntia
Livekeikat vauhdilla liikkeelle, yleisö seuraa hitaammin perässä – 45 Specialin Ilpo Sulkala: "Enää emme hypi rokottamattomien pillin mukaan"

Li­ve­kei­kat vauh­dil­la liik­keel­le, yleisö seuraa hi­taam­min perässä – 45 Spe­cia­lin Ilpo Sul­ka­la: "Enää emme hypi ro­kot­ta­mat­to­mien pillin mukaan"

09:50 17
Tilaajille
Kuukausi
Entinen oikeusministeri Tuija Brax kehottaa selvittämään, jätettiinkö tapahtuma-ala huonompaan asemaan kuin muut elinkeinot – "Se on oikeusvaltiokysymys"

Entinen oi­keus­mi­nis­te­ri Tuija Brax ke­hot­taa sel­vit­tä­mään, jä­tet­tiin­kö ta­pah­tu­ma-ala huo­nom­paan asemaan kuin muut elin­kei­not – "Se on oi­keus­val­tio­ky­sy­mys"

17.10.2021 15:17 12
Tilaajille
Koronarajoitusten poistuminen näkyy sairaalahoidon tarpeessa ja leikkauksia on jouduttu perumaan OYSissa – Lääkärillä on painava viesti riskiryhmäläisille ja yli 45-vuotiaille: Menkää koronarokotukseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa – Lää­kä­ril­lä on painava viesti ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja yli 45-vuo­tiail­le: Menkää ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

17.10.2021 06:00 43
Tilaajille
Useat isot yritykset höllentävät nyt koronatoimiaan – esimerkiksi Nordea ottaa käyttöön hybridityömallin, maskien käytössä vaihtelua

Useat isot yri­tyk­set höl­len­tä­vät nyt ko­ro­na­toi­miaan – esi­mer­kik­si Nordea ottaa käyt­töön hyb­ri­di­työ­mal­lin, maskien käy­tös­sä vaih­te­lua

10.10.2021 11:09 3
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Ravintola-ala odotti rajoitusten purkua pitkään – Oululainen ravintolatoimen päällikkö: ”Uskon, etteivät koronarajoitukset enää palaa”

Ra­vin­to­la-ala odotti ra­joi­tus­ten purkua pitkään – Ou­lu­lai­nen ra­vin­to­la­toi­men pääl­lik­kö: ”Uskon, ett­ei­vät ko­ro­na­ra­joi­tuk­set enää palaa”

04.10.2021 06:30 2
Tilaajille
Koronan kaato vaatii vielä töitä, ja mitä paremmin urakka jaksetaan hoitaa, sitä vapaammaksi muuttuu elämä
Pääkirjoitus

Koronan kaato vaatii vielä töitä, ja mitä pa­rem­min urakka jak­se­taan hoitaa, sitä va­paam­mak­si muuttuu elämä

01.10.2021 20:00 10
Tilaajille
Ulkomaan matkailu vapautuu vähitellen, syyslomakausi lähestyy – kysyimme, mitä lasten kanssa lomamatkaa suunnittelevien kannattaa ottaa huomioon

Ul­ko­maan mat­kai­lu va­pau­tuu vä­hi­tel­len, syys­lo­ma­kau­si lä­hes­tyy – ky­syim­me, mitä lasten kanssa lo­ma­mat­kaa suun­nit­te­le­vien kan­nat­taa ottaa huo­mioon

22.09.2021 06:00 11
Tilaajille
Vanhemmat
Suomen uudet koronalinjaukset: Testausta kohdennetaan jatkossa ensisijaisesti rokottamattomiin, ravintolarajoitukset kevenevät

Suomen uudet ko­ro­na­lin­jauk­set: Tes­taus­ta koh­den­ne­taan jat­kos­sa en­si­si­jai­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­miin, ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät

14.09.2021 15:16 10
Ravintoloiden aukioloa esitetään laajennettavaksi tunnilla – Pohjois-Pohjanmaalla anniskelu voisi jatkua yhteen

Ra­vin­to­loi­den au­ki­oloa esi­te­tään laa­jen­net­ta­vak­si tun­nil­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la an­nis­ke­lu voisi jatkua yhteen

13.09.2021 21:42 17
Koronastrategiassa oikea suunta, mutta yleisluonteisten linjausten muunto käytännön päätöksiksi on oma urakkansa
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­stra­te­gias­sa oikea suunta, mutta yleis­luon­teis­ten lin­jaus­ten muunto käy­tän­nön pää­tök­sik­si on oma urak­kan­sa

07.09.2021 20:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön kuuden viikon väli koronarokotuksissa – tartuntojen määrä kääntynyt hienoiseen laskuun, suositukset pysyvät ennallaan

Poh­jois-Poh­jan­maal­la otetaan käyt­töön kuuden viikon väli ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – tar­tun­to­jen määrä kään­ty­nyt hie­noi­seen las­kuun, suo­si­tuk­set pysyvät en­nal­laan

07.09.2021 18:32 24
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala pitää koronarajoitusten purkua tervetulleena ja odotettuna: "On aika päivittää pelisäännöt"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala pitää ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkua ter­ve­tul­lee­na ja odo­tet­tu­na: "On aika päi­vit­tää pe­li­sään­nöt"

07.09.2021 13:53 24
Tilaajille
Hallinto-oikeus keskeytti Kajaanin laajan koronasulun, suljettu toiminta voi jatkua heti – taustalla kuntokeskus Liikun tekemä valitus

Hal­lin­to-oi­keus kes­keyt­ti Ka­jaa­nin laajan ko­ro­na­su­lun, sul­jet­tu toi­min­ta voi jatkua heti – taus­tal­la kun­to­kes­kus Liikun tekemä valitus

06.09.2021 20:10 14
Tilaajille
Hallituksen uusi koronastrategia on valmis, tavoite yhteiskunnan avaaminen – Marinin mukaan "yhden prosentin vangiksi ei jäädä"

Hal­li­tuk­sen uusi ko­ro­na­stra­te­gia on valmis, tavoite yh­teis­kun­nan avaa­mi­nen – Marinin mukaan "yhden pro­sen­tin van­gik­si ei jäädä"

06.09.2021 18:17 21
Koronakamppailun varjossa käydään myös puhdasta valtataistelua, jossa keskushallinto yrittää pitää alueelliset päättäjät nöyrinä ja kuuliaisina
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­kamp­pai­lun var­jos­sa käydään myös puh­das­ta val­ta­tais­te­lua, jossa kes­kus­hal­lin­to yrittää pitää alueel­li­set päät­tä­jät nöyrinä ja kuu­liai­si­na

02.09.2021 20:00 21
Tilaajille

Ka­jaa­nis­sa sul­je­taan lii­kun­ta­pai­kat kah­dek­si vii­kok­si ko­ro­na­ti­lan­teen takia

01.09.2021 14:22 11
Valtioneuvosto päätti: Näistä maista Suomeen pääsee ilman todistuksia ja testejä

Val­tio­neu­vos­to päätti: Näistä maista Suomeen pääsee ilman to­dis­tuk­sia ja testejä

31.08.2021 20:59 34
Kajaani siirtyi koronaepidemian leviämisvaiheeseen, kuntosaleja ja muita liikuntapaikkoja esitetään suljettavaksi – Kainuun sote suosittelee, ettei Kajaaniin tai sieltä pois matkusteta

Kajaani siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen, kun­to­sa­le­ja ja muita lii­kun­ta­paik­ko­ja esi­te­tään sul­jet­ta­vak­si – Kainuun sote suo­sit­te­lee, ettei Ka­jaa­niin tai sieltä pois mat­kus­te­ta

30.08.2021 19:02 5
Kajaanin kaupunki laittaa ryhmäsisäliikunnan tauolle ja sulkee sisäliikuntapaikat toistaiseksi – taustalla Kainuun kehno koronatilanne

Ka­jaa­nin kau­pun­ki laittaa ryh­mä­si­sä­lii­kun­nan tauolle ja sulkee si­sä­lii­kun­ta­pai­kat tois­tai­sek­si – taus­tal­la Kainuun kehno ko­ro­na­ti­lan­ne

28.08.2021 19:20 8