Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Merkkipäivät

Lapsena tullut te­ra­peu­tin rooli vii­toit­ti tietä Tommy Hell­ste­nin tu­le­val­le uralle ja kym­me­nil­le teok­sil­le

22.09.2021 06:00 1

80 vuotta täyt­tä­vä mie­len­ter­veys­työn ke­hit­tä­jä Pirkko Lahti toteaa, että tietty määrä ah­dis­tus­ta ja kär­si­mys­tä kuuluu elä­mään – ­kaik­kea ah­dis­tus­ta ei pidä lääkitä pois

20.08.2021 08:00
Tilaajille

Näyt­te­li­jä Kati Outinen tekee muis­tel­mis­saan mit­ta­van retken men­nee­seen – "Vaikka äly unoh­tai­si asioi­ta, ruumis muis­taa"

17.08.2021 09:00
Tilaajille

Kor­kea­kou­lu­va­lin­nat 1991 -opas rat­kai­si Kari Ketosen ura­va­lin­nan – näyt­te­li­jäk­si pyr­ki­mi­nen vei kauem­mas "kes­ki­luok­kai­ses­ta es­poo­lai­suu­des­ta"

16.08.2021 09:00 1
Tilaajille

Jutun takaa: Hen­ki­lö­haas­tat­te­lu on tarinaa ele­tys­tä elä­mäs­tä

14.08.2021 18:00
Tilaajille

Mies, joka kyseli pre­si­den­til­tä oliko tämä kaa­tuil­lut hu­ma­las­sa

06.08.2021 06:00
Tilaajille

Kir­jai­li­ja Kjell Westö on noussut hai­luo­to­lai­sen Bättre Folkin esiin­ty­mis­la­val­le myös muu­sik­ko­na

05.08.2021 07:00
Tilaajille

"Nai­siin suh­tau­dut­tiin niin, että heistä tulisi hyviä ku­vaus­sih­tee­rei­tä tai kah­vin­keit­tä­jiä", ku­vai­lee 60 vuotta täyt­tä­vä elo­ku­va­oh­jaa­ja Kaisa Rastimo opis­ke­lu­ai­kaan­sa 1980-lu­vul­la

23.07.2021 17:30
Tilaajille

Kepa Sal­mi­rin­ne ei elä peu­ku­tuk­sis­ta ja sy­dä­mis­tä, vaikka suosion hui­pul­la ego kasvoi liian isoksi: ”Ai­kui­sel­la mie­hel­lä pitää tajuta se, että eihän kaikki susta voi tykätä”

22.07.2021 11:00 4
Tilaajille

”Äläkä sitten ota mie­hek­se­si ketään ili­ma­nai­kuis­ta reu­ta­let­ta”, isä neuvoi Sylviä – eikä Sylvi ottanut

16.07.2021 19:00 6
Tilaajille

Eme­ri­tus­reh­to­ri Juhani Oksman oli mukana luo­mas­sa Oulusta tek­no­lo­gia­kau­pun­kia – "Työ pal­kit­tiin, kun Nokia laa­jen­si 1980-lu­vun ku­lues­sa toi­min­taan­sa"

09.07.2021 08:00 14
Tilaajille

Osmo Kontula tietää, miten suo­ma­lais­ten sek­si­elä­mä ko­he­ni­si: "Kan­nat­taa kes­kit­tyä riit­tä­väs­ti toiseen ih­mi­seen"

26.06.2021 19:00
Tilaajille

Pieni Kisu Pie­ta­rin­ka­dul­ta ehti jo 70 vuoden ikään

19.06.2021 19:00 1
Tilaajille

Sikke Sumari ei mieti, us­kal­taa­ko, vaan kiin­nos­taa­ko – Ikä on ollut tv-kas­vol­le este vain Teat­te­ri­kor­kea­kou­luun pyr­kies­sä

15.06.2021 11:13
Tilaajille

Yli tu­han­nen la­ki­py­kä­län kaikki kohut lä­päi­se­vä Ver­di-ba­ri­to­ni

10.06.2021 19:00 1
Tilaajille

"Jour­na­lis­min on oltava älyl­lis­tä, mutta ei elä­mäl­le vie­ras­ta"

08.06.2021 19:00 1
Tilaajille

Niukat esi­ku­vat ja kos­to­fan­ta­sia ajoivat Elina Knih­ti­län näyt­te­li­jäk­si – mo­tii­vit peh­me­ni­vät myö­hem­min

05.06.2021 19:00
Tilaajille

70 vuotta täyt­tä­vä Satu Hassi ei unohda hetkeä, jolloin sai kuulla rin­ta­syö­pä­diag­noo­sis­taan: ”Se oli ihan absurdi ti­lan­ne”

02.06.2021 19:00
Tilaajille

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan las­ten­oh­jaa­jan työssä yh­dis­ty­vät Kaija Luuk­ko­sen kaikki aiemmat haa­veam­ma­tit: las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja, näyt­te­li­jä, lä­he­tys­työn­te­ki­jä ja pappi

31.05.2021 10:00 2
Tilaajille

Ou­lu­lai­ses­ta Paavo Ran­ki­ses­ta tuli isänsä jäl­jis­sä jä­sen­kor­jaa­ja: "Lää­kä­ri ei vält­tä­mät­tä ollut se en­sim­mäi­nen paikka, johon maa­seu­dul­la 1960-lu­vul­la läh­det­tiin"

23.05.2021 07:00 4
Tilaajille