Merkkipäivät
Viimeisin tunti
70 vuotta täyttävä Pertti Ukkola päätti 16-vuotiaana, että paini on hänen lajinsa – Ikä ei paina olympiavoittajaa: "Tunnen olevani 45 tai 50, minä taistelen"

70 vuotta täyt­tä­vä Pertti Ukkola päätti 16-vuo­tiaa­na, että paini on hänen lajinsa – Ikä ei paina olym­pia­voit­ta­jaa: "Tunnen olevani 45 tai 50, minä tais­te­len"

19:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
50 vuotta täyttävälle Mika Ronkaiselle dokumenttielokuvat olivat kouluna fiktion tekemiseen – parhaillaan kehittelyssä on Kaikki synnit -sarjan kolmas kausi

50 vuotta täyt­tä­väl­le Mika Ron­kai­sel­le do­ku­ment­ti­elo­ku­vat olivat kouluna fiktion te­ke­mi­seen – par­hail­laan ke­hit­te­lys­sä on Kaikki synnit -sarjan kolmas kausi

06.08.2020 10:30 0
Tilaajille
80 vuotta täyttävälle diplomaatti Jukka Valtasaarelle New Yorkin YK-edustustoon pääseminen vuonna 1971 oli sattumaa: "Uin suureen maailmaan, jonka kanssa en ollut koskaan ollut tekemisissä"

80 vuotta täyt­tä­väl­le dip­lo­maat­ti Jukka Val­ta­saa­rel­le New Yorkin YK-edus­tus­toon pää­se­mi­nen vuonna 1971 oli sat­tu­maa: "Uin suureen maail­maan, jonka kanssa en ollut koskaan ollut te­ke­mi­sis­sä"

01.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Helena Siltala kopsutteli ranskalaisilla koroilla iskelmän tyyli-ikoniksi

Helena Siltala kop­sut­te­li rans­ka­lai­sil­la ko­roil­la is­kel­män tyy­li-iko­nik­si

19.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Kirjailija Riikka Pulkkinen on oppinut suhtautumaan julkisuuteen entistä rennommin – hänen oman eronsa esilletuonti uusimman kirjan yhteydessä yllätti silti

Kir­jai­li­ja Riikka Pulk­ki­nen on oppinut suh­tau­tu­maan jul­ki­suu­teen entistä ren­nom­min – hänen oman eronsa esil­le­tuon­ti uu­sim­man kirjan yh­tey­des­sä yllätti silti

07.07.2020 19:00 0
Sarjakuvakonkari Pauli Kallion uudessa rakkausaiheisessa albumissa osa on totta ja osa keksittyä: "Säilytän vapauden muokata ja väännellä tarinoita ja toimia taiteen ehdoilla"

Sar­ja­ku­va­kon­ka­ri Pauli Kallion uudessa rak­kaus­ai­hei­ses­sa al­bu­mis­sa osa on totta ja osa kek­sit­tyä: "Säi­ly­tän va­pau­den muokata ja vään­nel­lä ta­ri­noi­ta ja toimia taiteen eh­doil­la"

21.06.2020 19:00 1
Tilaajille
Kun Riikka Moilasen 50-vuotisjuhlat peruuntuivat, hän päätti lahjoittaa rahat vapaaehtoistyön tukemiseen – korona on muistuttanut entistä kunnallispoliitikkoa oman elämän kriiseistä

Kun Riikka Moi­la­sen 50-vuo­tis­juh­lat pe­ruun­tui­vat, hän päätti lah­joit­taa rahat va­paa­eh­tois­työn tu­ke­mi­seen – korona on muis­tut­ta­nut entistä kun­nal­lis­po­lii­tik­koa oman elämän krii­seis­tä

18.06.2020 06:00 2
Tilaajille
Anna Perhon mielestä kaikkien, varsinkin naisten, pitäisi kehdata enemmän: "Maailmalta ei kannata kysellä lupia itsensä toteuttamiseen"

Anna Perhon mie­les­tä kaik­kien, var­sin­kin nais­ten, pitäisi kehdata enem­män: "Maail­mal­ta ei kannata kysellä lupia itsensä to­teut­ta­mi­seen"

16.06.2020 19:00 0
Laulu on ollut Elo Karppiselle iltojen ilo ja päivien ratto: "Sanoin Kelalla, että kouluttakaa minut vaikka Puolangan kanttoriksi"

Laulu on ollut Elo Karp­pi­sel­le iltojen ilo ja päivien ratto: "Sanoin Ke­lal­la, että kou­lut­ta­kaa minut vaikka Puo­lan­gan kant­to­rik­si"

15.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Paula Risikko toimi ministerinä koulusurmien ja terrori-iskun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mieleen”

Paula Risikko toimi mi­nis­te­ri­nä kou­lu­sur­mien ja ter­ro­ri-is­kun aikaan: ”Äitee tuli monta kertaa mie­leen”

03.06.2020 17:00 0
Jouko Virranniemestä ei tullut kalamiestä, vaan Pölkky Oy:n toimitusjohtaja – tie yrityksen peräsimeen ei ollut tavanomainen

Jouko Vir­ran­nie­mes­tä ei tullut ka­la­mies­tä, vaan Pölkky Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja – tie yri­tyk­sen pe­rä­si­meen ei ollut ta­van­omai­nen

02.06.2020 19:10 0
Tilaajille
Korona siirtää kuvataiteilija Jyrki Poussun 60-vuotisnäyttelyä, mutta ei hän muutenkaan tunne itseään ikäisekseen: "Jokin laskuvirhe tässä täytyy olla"

Korona siirtää ku­va­tai­tei­li­ja Jyrki Poussun 60-vuo­tis­näyt­te­lyä, mutta ei hän muu­ten­kaan tunne itseään ikäi­sek­seen: "Jokin las­ku­vir­he tässä täytyy olla"

31.05.2020 19:01 0
Tilaajille
Kova koulu ja sinnikkyys opetella veivät ylipormestari Eva-Riitta Siitosen politiikan huipulle: "Yhden ihmisiän aikaisen säätykierron mahdollisuus pitää olla olemassa"

Kova koulu ja sin­nik­kyys ope­tel­la veivät yli­por­mes­ta­ri Eva-Riit­ta Sii­to­sen po­li­tii­kan hui­pul­le: "Yhden ih­mis­iän ai­kai­sen sää­ty­kier­ron mah­dol­li­suus pitää olla ole­mas­sa"

30.05.2020 19:00 0
Omat kokemukset opettivat Riitta Jouppilaa muiden puolustajaksi –"Minusta tuli tappelijaluonne, joka halusi puolustaa heikompia"

Omat ko­ke­muk­set opet­ti­vat Riitta Joup­pi­laa muiden puo­lus­ta­jak­si –"­Mi­nus­ta tuli tap­pe­li­ja­luon­ne, joka halusi puo­lus­taa hei­kom­pia"

29.05.2020 19:10 1
Tilaajille
Esa Sievinen alkoi tietoisesti rakentaa Jani-pojastaan uinnin maailmanmestaria – isän ja pojan yhteinen unelma toteutui viisinkertaisesti

Esa Sie­vi­nen alkoi tie­toi­ses­ti ra­ken­taa Ja­ni-po­jas­taan uinnin maail­man­mes­ta­ria – isän ja pojan yh­tei­nen unelma to­teu­tui vii­sin­ker­tai­ses­ti

26.05.2020 19:00 0
"Olen pitänyt itseni imitoimista kunnianosoituksena", sanoo Juhani Tamminen, jolle oma 70-vuotispäivä tulee vähän kuin puskista

"Olen pitänyt itseni imi­toi­mis­ta kun­nia­no­soi­tuk­se­na", sanoo Juhani Tam­mi­nen, jolle oma 70-vuo­tis­päi­vä tulee vähän kuin pus­kis­ta

25.05.2020 19:24 0
"Vaikka tässä iässä ei viitsi enää juosta, sekin tekee paljon, kun kävelee reippaasti" – satavuotiaan oululaisen Matti Aitto-ojan pitkän iän salaisuus piilee nuorena syttyneessä liikunnan kipinässä

"Vaikka tässä iässä ei viitsi enää juosta, sekin tekee paljon, kun kävelee reip­paas­ti" – sa­ta­vuo­tiaan ou­lu­lai­sen Matti Ait­to-ojan pitkän iän sa­lai­suus piilee nuorena syt­ty­nees­sä lii­kun­nan ki­pi­näs­sä

20.05.2020 19:00 2
Tilaajille
Historiantutkija Henrik Meinander: Jos selittää liian pitkään, se on oire siitä, ettei tiedä mitä mieltä on

His­to­rian­tut­ki­ja Henrik Mei­nan­der: Jos se­lit­tää liian pit­kään, se on oire siitä, ettei tiedä mitä mieltä on

18.05.2020 19:00 0
"Omassa jaksamisessa auttaa huumorin harjoittaminen" – oululainen patologian erikoislääkäri Anne Ahtikoski hakee elokuvista vastapainoa tutkijan työlleen

"Omassa jak­sa­mi­ses­sa auttaa huu­mo­rin har­joit­ta­mi­nen" – ou­lu­lai­nen pa­to­lo­gian eri­kois­lää­kä­ri Anne Ah­ti­kos­ki hakee elo­ku­vis­ta vas­ta­pai­noa tut­ki­jan työl­leen

14.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila haluaa rakentaa moniäänistä Suomea ja maailmaa

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Merja Ylä-Ant­ti­la haluaa ra­ken­taa mo­ni­ää­nis­tä Suomea ja maail­maa

13.05.2020 19:00 0