Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Merkkipäivät
Oululaisen hevoskauppiaan pojasta tuli suomalainen raviohjastajalegenda – 70 vuotta täyttävä Jorma Kontio on voittanut urallaan lähes kaiken

Ou­lu­lai­sen he­vos­kaup­piaan pojasta tuli suo­ma­lai­nen ra­vi­oh­jas­ta­ja­le­gen­da – 70 vuotta täyt­tä­vä Jorma Kontio on voit­ta­nut ural­laan lähes kaiken

07.08.2023 16:27 2
Tilaajille
Raha ei kasva puussa, oppi Nordean Oulun toimipaikan johtaja jo nuorena – 60 vuotta täyttävä Pekka Koskela toivoisi Oululta rohkeutta kaupungin kehittämiseen

Raha ei kasva puussa, oppi Nordean Oulun toi­mi­pai­kan johtaja jo nuorena – 60 vuotta täyt­tä­vä Pekka Koskela toi­voi­si Oululta roh­keut­ta kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­seen

01.08.2023 06:16 15
Tilaajille
50-vuotias Tommi Kinnunen varmistaa kirjoittajana viikkotolkulla typerän tuntuisiakin yksityiskohtia, mutta remontoinnissa hänen vahvuutensa on suurpiirteisyys

50-vuo­tias Tommi Kin­nu­nen var­mis­taa kir­joit­ta­ja­na viik­ko­tol­kul­la typerän tun­tui­sia­kin yk­si­tyis­koh­tia, mutta re­mon­toin­nis­sa hänen vah­vuu­ten­sa on suur­piir­tei­syys

14.06.2023 19:00 1
Tilaajille
Kapellimestarin johdettavana voi olla satakin soittajaa, eikä päätöksiä silloin tehdä huutoäänestyksellä

Ka­pel­li­mes­ta­rin joh­det­ta­va­na voi olla satakin soit­ta­jaa, eikä pää­tök­siä silloin tehdä huu­to­ää­nes­tyk­sel­lä

12.06.2023 19:00
Tilaajille
Ville Peltosesta tuli vuoden 1995 MM-kullan ja etenkin loppuottelun kolmen maalin ansiosta kansallissankari

Ville Pel­to­ses­ta tuli vuoden 1995 MM-kul­lan ja etenkin lop­pu­ot­te­lun kolmen maalin an­sios­ta kan­sal­lis­san­ka­ri

22.05.2023 19:00 2
Tilaajille
Kansainvälisen elokuvauran luoneelle tuottaja Ilkka Matilalle Oulu ja pohjoinen on henkinen koti – Kaikki synnit -sarjassa oli mukana täkäläisiä sukulaisia ja tuttavia

Kan­sain­vä­li­sen elo­ku­va­uran luo­neel­le tuot­ta­ja Ilkka Ma­ti­lal­le Oulu ja poh­joi­nen on hen­ki­nen koti – Kaikki synnit -sar­jas­sa oli mukana tä­kä­läi­siä su­ku­lai­sia ja tut­ta­via

22.05.2023 13:53
Tilaajille
Kun Kojon Nuku pommiin sai Euroviisuissa nolla pistettä, kotimaan keikat menivät alta: "Minun olisi kai haluttu pyytävän nöyrästi anteeksi Suomen kansalta"

Kun Kojon Nuku pommiin sai Eu­ro­vii­suis­sa nolla pis­tet­tä, ko­ti­maan keikat menivät alta: "Minun olisi kai haluttu pyy­tä­vän nöy­räs­ti an­teek­si Suomen kan­sal­ta"

08.05.2023 09:45 5
Tilaajille
90 vuotta täyttävä karjalaislähtöinen Annikki Kiukas teki pitkän työuran Oulun kansalaisopistossa: "On otettava parasta siitä, mitä elämä tuo"

90 vuotta täyt­tä­vä kar­ja­lais­läh­töi­nen Annikki Kiukas teki pitkän työuran Oulun kan­sa­lai­so­pis­tos­sa: "On otet­ta­va parasta siitä, mitä elämä tuo"

27.04.2023 09:00 3
Tilaajille
Mika Kojonkoskelle oli kysyntää ulkomailla, mutta hän halusi auttaa kotimaista mäkihyppyä kokemuksellaan

Mika Ko­jon­kos­kel­le oli ky­syn­tää ul­ko­mail­la, mutta hän halusi auttaa ko­ti­mais­ta mä­ki­hyp­pyä ko­ke­muk­sel­laan

17.04.2023 19:00
Tilaajille
Ei tullut pojasta tenoria – jättisuosion toi veitikkamaisen iloinen evakkonostalgia

Ei tullut pojasta tenoria – jät­ti­suo­sion toi vei­tik­ka­mai­sen iloinen evak­ko­nos­tal­gia

15.04.2023 19:00
Tilaajille
Asiallinen huumori hoidetaan ja siinä sivussa paljon muutakin

Asial­li­nen huumori hoi­de­taan ja siinä sivussa paljon muu­ta­kin

12.04.2023 19:00 1
Tilaajille
Muotoilijan ura oli mieluinen erityisesti tuoleistaan tunnetulle Yrjö Kukkapurolle – muitakin vaihtoehtoja olisi voinut olla

Muo­toi­li­jan ura oli mie­lui­nen eri­tyi­ses­ti tuo­leis­taan tun­ne­tul­le Yrjö Kuk­ka­pu­rol­le – mui­ta­kin vaih­to­eh­to­ja olisi voinut olla

05.04.2023 19:00
Tilaajille
Vilma Melasniemestä piti tulla lastentarhanopettaja, mutta luovuuden polte vei teatteriin

Vilma Me­las­nie­mes­tä piti tulla las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja, mutta luo­vuu­den polte vei teat­te­riin

27.03.2023 19:00 2
Tilaajille
Rokkari Herra Ylppö julkaisi elämänohjekirjan ja viihtyy kotona – "Pitää kehittyä ja antaa anteeksi niin itselle kuin muille kaikenlaiset sekoilut ja törttöilyt"

Rokkari Herra Ylppö jul­kai­si elä­män­oh­je­kir­jan ja viihtyy kotona – "Pitää ke­hit­tyä ja antaa an­teek­si niin itselle kuin muille kai­ken­lai­set se­koi­lut ja tört­töi­lyt"

14.03.2023 19:00 1
Tilaajille
Ruikonperän multakurkku on saanut huumoriinsa ideoita kansan parista

Rui­kon­pe­rän mul­ta­kurk­ku on saanut huu­mo­riin­sa ideoita kansan parista

14.02.2023 19:00 1
Tilaajille
"Minä olen perinteisellä tavalla kriittinen liittoutumiseen nähden" – 80 vuotta täyttävä Juhani Suomi ei jaa kansakunnan Nato-intoa

"Minä olen pe­rin­tei­sel­lä tavalla kriit­ti­nen liit­tou­tu­mi­seen nähden" – 80 vuotta täyt­tä­vä Juhani Suomi ei jaa kan­sa­kun­nan Na­to-in­toa

13.02.2023 19:00 7
Tilaajille
Pitkän linjan Oulun sähköistäjä täyttää sata vuotta – poikasena ylisoutajan töillä aloittanut Lauri Similä on ollut jouten vasta viimeiset kymmenen vuotta

Pitkän linjan Oulun säh­köis­tä­jä täyttää sata vuotta – poi­ka­se­na yli­sou­ta­jan töillä aloit­ta­nut Lauri Similä on ollut jouten vasta vii­mei­set kym­me­nen vuotta

10.02.2023 06:00 15
Tilaajille
Oululainen politiikan taustavaikuttaja Pertti Rauhio siirtyi huoltojoukkoihin – "Vaimoni päättää, mitä mieltä olemme politiikasta ja minä päätän, mitä meillä on päivälliseksi"

Ou­lu­lai­nen po­li­tii­kan taus­ta­vai­kut­ta­ja Pertti Rauhio siirtyi huol­to­jouk­koi­hin – "Vai­mo­ni päät­tää, mitä mieltä olemme po­li­tii­kas­ta ja minä päätän, mitä meillä on päi­väl­li­sek­si"

30.01.2023 10:00 9
Tilaajille
60 vuotta täyttävä Timo Rautiainen sanoo olevansa muusikkona amatööri, joka esittää uskottavasti ammattilaista

60 vuotta täyt­tä­vä Timo Rau­tiai­nen sanoo ole­van­sa muu­sik­ko­na ama­töö­ri, joka esittää us­kot­ta­vas­ti am­mat­ti­lais­ta

24.01.2023 19:00 1
Tilaajille
"Iltarukouksessa pyysin aina, että kunpa sota jo päättyisi" – Työ Lotta Svärd -perinnön ylläpitämiseksi on 90 vuotta täyttävän oululaisen Liisa Aholan keino muistuttaa, miten hyvää elämää nyt elämme

"Il­ta­ru­kouk­ses­sa pyysin aina, että kunpa sota jo päät­tyi­si" – Työ Lotta Svärd -pe­rin­nön yl­lä­pi­tä­mi­sek­si on 90 vuotta täyt­tä­vän ou­lu­lai­sen Liisa Aholan keino muis­tut­taa, miten hyvää elämää nyt elämme

23.01.2023 19:00 4
Tilaajille