Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Merkkipäivät
Urheilumiehestä tuli arkkipiispa, mutta eläkkeellä aikaa on taas urheilulle ja muille harrastuksille

Ur­hei­lu­mie­hes­tä tuli ark­ki­piis­pa, mutta eläk­keel­lä aikaa on taas ur­hei­lul­le ja muille har­ras­tuk­sil­le

30.11.2022 19:00 1
Tilaajille
Sarjakuvia tekevä muusikko on opetellut elämään muutenkin kuin hetkessä – "Kun lupauduin Radiopuhelimiin, osasin katsoa ehkä vuoden päähän", oululaisyhtyeen 60 vuotta täyttävä solisti Jyrki Mäki sanoo

Sar­ja­ku­via tekevä muu­sik­ko on ope­tel­lut elämään muu­ten­kin kuin het­kes­sä – "Kun lu­pau­duin Ra­dio­pu­he­li­miin, osasin katsoa ehkä vuoden pää­hän", ou­lu­lais­yh­tyeen 60 vuotta täyt­tä­vä solisti Jyrki Mäki sanoo

27.11.2022 19:00 2
Tilaajille
Jako yleisopetukseen ja erityisopetukseen joutaa romukoppaan: "Kouluissa tarvitaan henkistä asennemuutosta ja toimintakulttuurin tarkastelua"

Jako yleis­ope­tuk­seen ja eri­tyis­ope­tuk­seen joutaa ro­mu­kop­paan: "Kou­luis­sa tar­vi­taan hen­kis­tä asen­ne­muu­tos­ta ja toi­min­ta­kult­tuu­rin tar­kas­te­lua"

12.11.2022 14:00 18
Tilaajille
90 vuotta täyttävä oululainen Mikko Kivimäki ponnisti opettajasta pankinjohtajaksi – "Kolmas virkaurani alkoi vaimon omaishoitajana"

90 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lai­nen Mikko Ki­vi­mä­ki pon­nis­ti opet­ta­jas­ta pan­kin­joh­ta­jak­si – "Kolmas vir­ka­ura­ni alkoi vaimon omais­hoi­ta­ja­na"

07.11.2022 08:00
Tilaajille
Maa on syntinen laulu teki Maritta "Ruttu" Viitamäen tunnetuksi ja kasvatti nuorta näyttelijää – "Näytellessä olen saanut elää monta elämää"

Maa on syn­ti­nen laulu teki Maritta "Ruttu" Vii­ta­mäen tun­ne­tuk­si ja kas­vat­ti nuorta näyt­te­li­jää – "Näy­tel­les­sä olen saanut elää monta elämää"

04.11.2022 07:00
Tilaajille
Antti Rinne kirjasi tarkoin lyhyen pääministerikautensa viimeiset vaiheet, mutta paljastusten aika on vasta muistelmissa

Antti Rinne kirjasi tarkoin lyhyen pää­mi­nis­te­ri­kau­ten­sa vii­mei­set vai­heet, mutta pal­jas­tus­ten aika on vasta muis­tel­mis­sa

01.11.2022 19:00 5
Tilaajille
"Voi sanoa niin, että elämä pelasti minut", kertoo 60 vuotta täyttävä oululaislähtöinen näyttelijä, tanssija ja koreografi Mikko Rasila

"Voi sanoa niin, että elämä pelasti minut", kertoo 60 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä, tans­si­ja ja ko­reo­gra­fi Mikko Rasila

29.10.2022 19:00
Tilaajille
Kaija Saariaho oli lopettaa säveltämisen jo lapsena, koska ei pystynyt samaan kuin Mozart, mutta lopulta mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut – "Se pakon tunne ilmaista on minussa edelleen"

Kaija Saa­ri­aho oli lo­pet­taa sä­vel­tä­mi­sen jo lap­se­na, koska ei pys­ty­nyt samaan kuin Mozart, mutta lopulta mitään muuta vaih­to­eh­toa ei ollut – "Se pakon tunne il­mais­ta on minussa edel­leen"

14.10.2022 09:00 1
Tilaajille
Käpy selän alla vaikutti Eero Melasniemen elämään sekä hyvässä että pahassa

Käpy selän alla vai­kut­ti Eero Me­las­nie­men elämään sekä hyvässä että pahassa

12.10.2022 09:20
Tilaajille
Andy McCoy halusi alun alkaen taidemaalariksi, mutta kuusikielinen vei voiton

Andy McCoy halusi alun alkaen tai­de­maa­la­rik­si, mutta kuu­si­kie­li­nen vei voiton

10.10.2022 10:10 4
Tilaajille
"Olen kärsimätön, mutta jos sen sietää, olen ihan ok", sanoo seitsemänkymppisiään juhliva Björn Wahlroos

"Olen kär­si­mä­tön, mutta jos sen sietää, olen ihan ok", sanoo seit­se­män­kymp­pi­siään juhliva Björn Wahl­roos

09.10.2022 19:00 3
Tilaajille
Kun musiikki ja tunne vievät, kroppa seuraa mukana kuin enkeli, sanoo 70 vuotta täyttävä tanssija-koreografi Reijo Kela

Kun mu­siik­ki ja tunne vievät, kroppa seuraa mukana kuin enkeli, sanoo 70 vuotta täyt­tä­vä tans­si­ja-ko­reog­ra­fi Reijo Kela

07.10.2022 19:00
Tilaajille
Piirun verran muita edellä – Oulun Lyseon lukion Pekka Sallinen hankki ensimmäisenä rehtorina Suomessa sähköpostiosoitteet oppilailleen

Piirun verran muita edellä – Oulun Lyseon lukion Pekka Sal­li­nen hankki en­sim­mäi­se­nä reh­to­ri­na Suo­mes­sa säh­kö­pos­ti­osoit­teet op­pi­lail­leen

01.10.2022 15:00 4
Tilaajille
Oululainen Antti Vuolteenaho on pikkuhiljaa luopunut bisneksistään vaimonsa pyynnöstä – "Kun metsästän ja kalastan enemmän, olen Riitan mielestä parempi mies"

Ou­lu­lai­nen Antti Vuol­teen­aho on pik­ku­hil­jaa luo­pu­nut bis­nek­sis­tään vai­mon­sa pyyn­nös­tä – "Kun met­säs­tän ja ka­las­tan enem­män, olen Riitan mie­les­tä parempi mies"

28.09.2022 19:00 10
Tilaajille
Oululaismuusikko Jarmo Heikkinen marssi nuorena Abban puheille, mutta livisti paikalta ennen kuin Björn ehti alakertaan – "Ehkä olisin voinut odotella vähän pitempään"

Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen marssi nuorena Abban pu­heil­le, mutta livisti pai­kal­ta ennen kuin Björn ehti ala­ker­taan – "Ehkä olisin voinut odo­tel­la vähän pi­tem­pään"

26.09.2022 19:00 2
Tilaajille
Danny kiersi Viimeisen illan merkeissä jo vuonna 2019, mutta niin vain kävi, että musiikkineuvos on taas tien päällä

Danny kiersi Vii­mei­sen illan mer­keis­sä jo vuonna 2019, mutta niin vain kävi, että mu­siik­ki­neu­vos on taas tien päällä

22.09.2022 19:00 7
Tilaajille
Oulunsalolainen Hannele Kurkela lähettää onnentoivotuksia lähes päivittäin – "Juhlia on hurja määrä vuodessa, kun jälkipolvea on jo yli sata"

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Hannele Kurkela lä­het­tää on­nen­toi­vo­tuk­sia lähes päi­vit­täin – "Juhlia on hurja määrä vuo­des­sa, kun jäl­ki­pol­vea on jo yli sata"

20.09.2022 19:00 6
Tilaajille
Vesuri kädessä kasvatettu – työhön jo tyttösenä opetettu Mariia Yrjö-Koskinen omaksui tekevän ihmisen luonnon ja arvot

Vesuri kädessä kas­va­tet­tu – ­työ­hön jo tyt­tö­se­nä ope­tet­tu Mariia Yr­jö-Kos­ki­nen omaksui tekevän ihmisen luonnon ja arvot

20.09.2022 14:00
Tilaajille
Kaija Kärkinen on ollut läpi vuosien aktiivinen sekä laulajana että näyttelijänä

Kaija Kär­ki­nen on ollut läpi vuosien ak­tii­vi­nen sekä lau­la­ja­na että näyt­te­li­jä­nä

07.09.2022 19:00
Tilaajille
Naton pitkäaikainen kannattaja Jukka Tarkka ilahtui Suomen täyskäännöksestä – 80 vuotta täyttävä tohtori herkistyy puhuessaan vaimostaan julkisen uransa takana

Naton pit­kä­ai­kai­nen kan­nat­ta­ja Jukka Tarkka ilahtui Suomen täys­kään­nök­ses­tä – 80 vuotta täyt­tä­vä tohtori her­kis­tyy pu­hues­saan vai­mos­taan jul­ki­sen uransa takana

05.09.2022 19:00 5
Tilaajille