Juuri nyt: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kyselytutkimus
Puolet suomalaisista vastustaa Orpon hallituksen suunnittelemia rajoituksia lakko-oikeuteen, kertoo USU:n kysely

Puolet suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­taa Orpon hal­li­tuk­sen suun­nit­te­le­mia ra­joi­tuk­sia lak­ko-oi­keu­teen, kertoo USU:n kysely

30.09.2023 09:56 30
Muualta tulevat pitävät Oulua parempana kulttuurikaupunkina kuin oululaiset

Muualta tulevat pitävät Oulua pa­rem­pa­na kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na kuin ou­lu­lai­set

16.08.2023 12:51 2
Tilaajille
Pysyvien Nato-tukikohtien sijoittaminen Suomeen jakaa kansaa – yli puolet laittaisi naiset armeijaan

Py­sy­vien Na­to-tu­ki­koh­tien si­joit­ta­mi­nen Suomeen jakaa kansaa – yli puolet lait­tai­si naiset ar­mei­jaan

06.07.2023 10:39 11
Valtaosa suomalaisista luottaa valtionhallintoon – kritiikkiä tuli monimutkaisesta asioiden hoitamisesta

Val­tao­sa suo­ma­lai­sis­ta luottaa val­tion­hal­lin­toon – k­ri­tiik­kiä tuli mo­ni­mut­kai­ses­ta asioi­den hoi­ta­mi­ses­ta

24.01.2023 10:04 5
Kysely: Suomalaiset kokevat aiempaa enemmän huonoa omaatuntoa ruoan heittämisestä pois

Kysely: Suo­ma­lai­set kokevat aiempaa enemmän huonoa omaa­tun­toa ruoan heit­tä­mi­ses­tä pois

18.09.2022 16:48 1
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn IS:n presidenttigallupin ykkönen, Mika Aaltola mustana hevosena korkealla

Suomen Pankin pää­joh­ta­ja Olli Rehn IS:n pre­si­dent­ti­gal­lu­pin yk­kö­nen, Mika Aaltola mustana he­vo­se­na kor­keal­la

27.05.2022 07:37 43
Vähän alle puolet EVA:n haastattelemista suomalaisista uskoo Puolustusvoimien pystyvän pysäyttämään Venäjän mahdollisen hyökkäyksen ilman ulkopuolista apua

Vähän alle puolet EVA:n haas­tat­te­le­mis­ta suo­ma­lai­sis­ta uskoo Puo­lus­tus­voi­mien pys­ty­vän py­säyt­tä­mään Venäjän mah­dol­li­sen hyök­käyk­sen ilman ul­ko­puo­lis­ta apua

12.05.2022 06:00 8
Tilaajille
Suomen Nato-jäsenyyden kannatus nousi ennätyskorkeaksi 61 prosenttiin Helsingin Sanomien tuoreessa kyselyssä

Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus nousi en­nä­tys­kor­keak­si 61 pro­sent­tiin Hel­sin­gin Sa­no­mien tuo­rees­sa ky­se­lys­sä

30.03.2022 17:50 20
HS: Suomalaiset tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan lähes yksimielisesti

HS: Suo­ma­lai­set tuo­mit­se­vat Venäjän hyök­käyk­sen Uk­rai­naan lähes yk­si­mie­li­ses­ti

02.03.2022 12:01
Suomalaiset kokevat itsensä ja muiden koronalta suojaamisen edelleen tärkeänä

Suo­ma­lai­set kokevat itsensä ja muiden ko­ro­nal­ta suo­jaa­mi­sen edel­leen tär­keä­nä

29.12.2021 11:19

Kevan kysely: Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka kuudes elä­ke­läi­nen tekee työtä eläk­keen ohella

09.11.2021 06:00 15
Tilaajille
Leikkipuistomuistoja kaivelemaan! Tutkija Essi Jouhki toivoo oululaisilta apua leikkipuistojen historian tallentamisessa

Leik­ki­puis­to­muis­to­ja kai­ve­le­maan! Tutkija Essi Jouhki toivoo ou­lu­lai­sil­ta apua leik­ki­puis­to­jen his­to­rian tal­len­ta­mi­ses­sa

19.10.2021 08:00
Tilaajille
Pelastakaa Lapset ry:n selvityksestä käy ilmi, että verkon vihapuhe, kiusaaminen ja väkivalta ahdistavat lapsia ja nuoria – "Erityisesti videopalvelu TikTok korostui vastauksissa"

Pe­las­ta­kaa Lapset ry:n sel­vi­tyk­ses­tä käy ilmi, että verkon vi­ha­pu­he, kiu­saa­mi­nen ja vä­ki­val­ta ah­dis­ta­vat lapsia ja nuoria – "E­ri­tyi­ses­ti vi­deo­pal­ve­lu TikTok ko­ros­tui vas­tauk­sis­sa"

21.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Korona säikäytti tupakoitsijat – lähes 10 000 suomalaista lopettanut sauhuttelun virukseen liittyvien terveysriskien vuoksi

Korona säi­käyt­ti tu­pa­koit­si­jat – lähes 10 000 suo­ma­lais­ta lo­pet­ta­nut sau­hut­te­lun vi­ruk­seen liit­ty­vien ter­veys­ris­kien vuoksi

26.05.2021 11:49 1
Tehyn kysely: Hoitajien kohtaama väkivalta arkipäivää, neljännes saanut tappouhkauksen – eniten väkivaltaa tai sen uhkaa kokevat alle 35-vuotiaat

Tehyn kysely: Hoi­ta­jien koh­taa­ma vä­ki­val­ta ar­ki­päi­vää, nel­jän­nes saanut tap­pouh­kauk­sen – eniten vä­ki­val­taa tai sen uhkaa kokevat alle 35-vuo­tiaat

17.05.2021 17:28 1
Tilaajille
Tuore tutkimus: Selvä enemmistö suomalaisista haluaa, että julkiset palvelut pysyvät kunnilla tai valtiolla

Tuore tut­ki­mus: Selvä enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta haluaa, että jul­ki­set pal­ve­lut pysyvät kun­nil­la tai val­tiol­la

13.04.2021 10:06 5
Kuntavaaliehdokkaaksi asettumassa eniten yrittäjiä, maaseutumaisissa kunnissa asuvia ja keskustan kannattajia – eläkeläisiä ja työttömiä vähiten

Kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si aset­tu­mas­sa eniten yrit­tä­jiä, maa­seu­tu­mai­sis­sa kun­nis­sa asuvia ja kes­kus­tan kan­nat­ta­jia – elä­ke­läi­siä ja työt­tö­miä vähiten

10.04.2021 06:00 2
Uutuuskirja kertoo, millaista on suomalaisten vankien arki ja elämänlaatu – "nahkaliivissä kulkeva kaljupää" kuvaa huonosti vankien kirjavaa joukkoa, sanoo tutkija

Uu­tuus­kir­ja kertoo, mil­lais­ta on suo­ma­lais­ten vankien arki ja elä­män­laa­tu – "nah­ka­lii­vis­sä kulkeva kal­ju­pää" kuvaa huo­nos­ti vankien kir­ja­vaa jouk­koa, sanoo tutkija

25.01.2021 06:00 8
Tilaajille
Kyselytutkimus paljastaa hätkähdyttäviä tietoja lapsiväkivaltaa verkossa katsovista – yli puolet vastaajista katsoo kuvia ja videoita tyttölasten seksuaalisesta riistosta

Ky­se­ly­tut­ki­mus pal­jas­taa hät­käh­dyt­tä­viä tietoja lap­si­vä­ki­val­taa ver­kos­sa kat­so­vis­ta – yli puolet vas­taa­jis­ta katsoo kuvia ja vi­deoi­ta tyt­tö­las­ten sek­suaa­li­ses­ta riis­tos­ta

13.01.2021 06:00 6
Tilaajille
Suurin osa suomalaisista katsoo elävänsä kestävällä tavalla – asiantuntijoiden mukaan päästöjä pitäisi kuitenkin vähentää 90 prosenttia

Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta katsoo elä­vän­sä kes­tä­väl­lä tavalla – asian­tun­ti­joi­den mukaan pääs­tö­jä pitäisi kui­ten­kin vä­hen­tää 90 pro­sent­tia

23.09.2020 09:30