Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­heen­äi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Tutkimus
"Pohjoinen alue ei ole erillään muusta maailmasta, alueen muutokset heijastuvat myös muualle" – Oulun yliopisto julkisti ensimmäisen arktisen strategiansa

"Poh­joi­nen alue ei ole eril­lään muusta maail­mas­ta, alueen muu­tok­set hei­jas­tu­vat myös muual­le" – Oulun yli­opis­to jul­kis­ti en­sim­mäi­sen ark­ti­sen stra­te­gian­sa

24.01.2023 22:26 2
Tilaajille
Oulun yliopisto sai miljoonarahoituksen uudenlaisen hampaiston ja pään kuvantamismenetelmän kehittämiseen

Oulun yli­opis­to sai mil­joo­na­ra­hoi­tuk­sen uu­den­lai­sen ham­pais­ton ja pään ku­van­ta­mis­me­ne­tel­män ke­hit­tä­mi­seen

19.01.2023 13:34
Oulun yliopisto mittaa Pallaksen alueen soita uudella teknologialla

Oulun yli­opis­to mittaa Pal­lak­sen alueen soita uudella tek­no­lo­gial­la

21.12.2022 11:43
Oulun yliopistolle viisi miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta EU:lta – tavoitteena tukea vihreää siirtymää

Oulun yli­opis­tol­le viisi mil­joo­naa euroa tut­ki­mus­ra­hoi­tus­ta EU:lta – ta­voit­tee­na tukea vihreää siir­ty­mää

21.12.2022 09:47 4
Ihmisten suhteet ovat erittäin tutkittu juttu – kuka veisi tiedon käytäntöön?
Kolumni

Ih­mis­ten suhteet ovat erit­täin tut­kit­tu juttu – kuka veisi tiedon käy­tän­töön?

18.12.2022 14:00
Tilaajille
Hakkuut aiheuttavat hömötiaiskatoa – Oululaistutkijat seurasivat 30 vuotta hömötiaisten elämää

Hakkuut ai­heut­ta­vat hö­mö­tiais­ka­toa – Ou­lu­lais­tut­ki­jat seu­ra­si­vat 30 vuotta hö­mö­tiais­ten elämää

15.12.2022 12:56 39
Tilaajille
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – Tutkija: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – Tut­ki­ja: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

12.12.2022 16:02 5
Tilaajille
Essee: Jättääkö äly, karkaako järki? Ihmiskunta tyhmenee – älykkyys väestötasolla on laskussa
Essee

Essee: Jät­tää­kö äly, kar­kaa­ko järki? Ih­mis­kun­ta tyh­me­nee – älyk­kyys väes­tö­ta­sol­la on las­kus­sa

04.11.2022 15:30 33
Tilaajille
Elämme aikaa, jossa toivon tutkijakin vaipuu välillä epätoivoon – "Saan voimia nuorilta, jotka toimivat eivätkä elä sitku-elämää"

Elämme aikaa, jossa toivon tut­ki­ja­kin vaipuu välillä epä­toi­voon – "Saan voimia nuo­ril­ta, jotka toi­mi­vat eivätkä elä sit­ku-elä­mää"

20.10.2022 10:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rä­me­ren ja­lo­ki­vi ei kaipaa tuu­li­voi­ma­loi­ta – Krunnit ovat yksi vii­mei­siä luon­non­ti­lai­sia luon­non­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen alueita poh­joi­sil­la me­ri­alueil­la

19.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Purojen ötökät toivat kirjoituskilpailun voiton oululaiselle Mari Annalalle

Purojen ötökät toivat kir­joi­tus­kil­pai­lun voiton ou­lu­lai­sel­le Mari An­na­lal­le

11.10.2022 14:30
Oululaisten luontokohteet kartoitetaan ja niiden vaikutuksia kaupunkilaisten hyvinvointiin selvitetään – Mitkä ovat sinulle tärkeitä viheralueita ulkoiluun?

Ou­lu­lais­ten luon­to­koh­teet kar­toi­te­taan ja niiden vai­ku­tuk­sia kau­pun­ki­lais­ten hy­vin­voin­tiin sel­vi­te­tään – Mitkä ovat sinulle tär­kei­tä vi­her­aluei­ta ul­koi­luun?

09.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Onko tutkijalla enää varaa olla ottamatta kantaa? Lain mukaan yliopistojen pitää edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta
Kolumni

Viikon lo­puk­si: Onko tut­ki­jal­la enää varaa olla ot­ta­mat­ta kantaa? Lain mukaan yli­opis­to­jen pitää edistää tut­ki­mus­tu­los­ten yh­teis­kun­nal­lis­ta vai­kut­ta­vuut­ta

30.09.2022 14:00 13
Tilaajille
Arkeologian muodonmuutos osoittaa, millainen arvo on tutkimuksen tekemisellä ilman toivetta välittömästä kaupallisesta hyödystä
Essee

Ar­keo­lo­gian muo­don­muu­tos osoit­taa, mil­lai­nen arvo on tut­ki­muk­sen te­ke­mi­sel­lä ilman toi­vet­ta vä­lit­tö­mäs­tä kau­pal­li­ses­ta hyö­dys­tä

21.08.2022 09:00
Tilaajille
Metsien ja soiden kasvillisuutta inventoidaan 27 vuoden jälkeen – Pohjois-Suomen koealojen tutkiminen vaatii sisua ja hyviä varusteita

Metsien ja soiden kas­vil­li­suut­ta in­ven­toi­daan 27 vuoden jälkeen – Poh­jois-Suo­men koe­alo­jen tut­ki­mi­nen vaatii sisua ja hyviä va­rus­tei­ta

19.08.2022 07:03 1
Tilaajille
Tuore tutkimus: Lämpimät ja pitkät syksyt hankaloittavat perhosten selviytymistä talven yli

Tuore tut­ki­mus: Läm­pi­mät ja pitkät syksyt han­ka­loit­ta­vat per­hos­ten sel­viy­ty­mis­tä talven yli

18.08.2022 11:16
Oulun yliopiston tutkimus: monirakkulaisella munasarjaoireyhtymällä yhteys naisten työkyvyn ongelmiin

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: mo­ni­rak­ku­lai­sel­la mu­na­sar­ja­oi­re­yh­ty­mäl­lä yhteys naisten työ­ky­vyn on­gel­miin

09.08.2022 09:11
Vähemmän tunnettu tapa viehättyä – uusi tietokirja kertoo seksuaali-identiteeteistä, joiden määrittely ei ole simppeliä

Vä­hem­män tun­net­tu tapa vie­hät­tyä – uusi tie­to­kir­ja kertoo sek­suaa­li-iden­ti­tee­teis­tä, joiden mää­rit­te­ly ei ole simp­pe­liä

04.08.2022 12:00 4
Tilaajille
Tutkimus: äidin vahva kiintymyssuhde lapseen vaikuttaa positiivisesti lapsen kehitykseen

Tut­ki­mus: äidin vahva kiin­ty­mys­suh­de lapseen vai­kut­taa po­si­tii­vi­ses­ti lapsen ke­hi­tyk­seen

26.07.2022 21:34 11
Selkäkivuille etsitään helpotusta Oulussa alkavassa puolen miljoonan tutkimuksessa

Sel­kä­ki­vuil­le et­si­tään hel­po­tus­ta Oulussa al­ka­vas­sa puolen mil­joo­nan tut­ki­muk­ses­sa

10.07.2022 16:30 8
Tilaajille