Tutkimus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi vas­tus­tan Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­ta?

04.01.2022 05:00 9
Tilaajille
Hyvin ennenaikaisina syntyneiden "pikkukeskosten" koulumenestystä ennustaa ennen kaikkea matemaattiset taidot, selviää uudesta tutkimuksesta

Hyvin en­nen­ai­kai­si­na syn­ty­nei­den "pik­ku­kes­kos­ten" kou­lu­me­nes­tys­tä en­nus­taa ennen kaikkea ma­te­maat­ti­set taidot, selviää uudesta tut­ki­muk­ses­ta

17.12.2021 10:47
Kiusaamisen vaikutusta aivoihin selvitetään Aivosäätiön rahoittamassa väitöskirjassa – säätiö jakoi yhteensä 200 000 euroa aivojen ja hermoston tutkimukseen

Kiu­saa­mi­sen vai­ku­tus­ta ai­voi­hin sel­vi­te­tään Ai­vo­sää­tiön ra­hoit­ta­mas­sa väi­tös­kir­jas­sa – ­sää­tiö jakoi yh­teen­sä 200 000 euroa aivojen ja her­mos­ton tut­ki­muk­seen

14.12.2021 14:50 2
Oulun yliopisto sai miljoonan euron lahjoituksen – tähtäimessä uusi professuuri, joka yhdistää vesitekniikan ja ict-alan

Oulun yli­opis­to sai mil­joo­nan euron lah­joi­tuk­sen – täh­täi­mes­sä uusi pro­fes­suu­ri, joka yh­dis­tää ve­si­tek­nii­kan ja ict-alan

08.12.2021 11:47 3
Oulun yliopiston 6G-tutkimuksesta vastaava professori sai kaksi merkittävää nimitystä Japaniin

Oulun yli­opis­ton 6G-tut­ki­muk­ses­ta vas­taa­va pro­fes­so­ri sai kaksi mer­kit­tä­vää ni­mi­tys­tä Ja­pa­niin

11.11.2021 11:19 5
Puu pitäisi parhaan tuoton saamiseksi myydä pikkupilkkeinä pusseissa huoltoasemalla – Oulun yliopistolla tutkitaan arvoketjuja

Puu pitäisi parhaan tuoton saa­mi­sek­si myydä pik­ku­pilk­kei­nä pus­seis­sa huol­to­ase­mal­la – Oulun yli­opis­tol­la tut­ki­taan ar­vo­ket­ju­ja

09.11.2021 06:00 25
Tilaajille
Kirkkaita tähtiä logopediassa ja mikroelektroniikassa sekä laaja kattaus erinomaista tutkimustyötä: Syynäsimme Oulun yliopiston arvioraportin arvosanat

Kirk­kai­ta tähtiä lo­go­pe­dias­sa ja mik­ro­elekt­ro­nii­kas­sa sekä laaja kattaus erin­omais­ta tut­ki­mus­työ­tä: Syy­nä­sim­me Oulun yli­opis­ton ar­vio­ra­por­tin ar­vo­sa­nat

03.11.2021 15:30 1
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus pantiin puntariin: monella osa-alueella ylletään huippusijoille, mutta kansainvälistä rahaa tarvitaan lisää

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus pantiin pun­ta­riin: monella osa-alueel­la yl­le­tään huip­pu­si­joil­le, mutta kan­sain­vä­lis­tä rahaa tar­vi­taan lisää

02.11.2021 21:53 1
Tilaajille
Uuden raportin mukaan koronapandemia kasvattaa hyvinvoinnin vajeita – vaarana 90-luvun laman kaltaiset pitkäaikaiset vauriot

Uuden ra­por­tin mukaan ko­ro­na­pan­de­mia kas­vat­taa hy­vin­voin­nin vajeita – vaarana 90-lu­vun laman kal­tai­set pit­kä­ai­kai­set vauriot

26.10.2021 09:24 2
Oulun yliopisto pärjää aiempaa paremmin ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa – kaksi huippututkijaa kertoo, millaista on arki, kun rahaa jaetaan vain parhaille

Oulun yli­opis­to pärjää aiempaa pa­rem­min ul­ko­puo­li­sen ra­hoi­tuk­sen han­kin­nas­sa – kaksi huip­pu­tut­ki­jaa kertoo, mil­lais­ta on arki, kun rahaa jaetaan vain par­hail­le

24.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Leikkipuistomuistoja kaivelemaan! Tutkija Essi Jouhki toivoo oululaisilta apua leikkipuistojen historian tallentamisessa

Leik­ki­puis­to­muis­to­ja kai­ve­le­maan! Tutkija Essi Jouhki toivoo ou­lu­lai­sil­ta apua leik­ki­puis­to­jen his­to­rian tal­len­ta­mi­ses­sa

19.10.2021 08:00
Tilaajille
Pandemian torjuntaan apua kaupunkisuunnittelusta – professori Helka-Liisa Hentilä johtaa monialaista tutkimushanketta

Pan­de­mian tor­jun­taan apua kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta – pro­fes­so­ri Hel­ka-Lii­sa Hentilä johtaa mo­ni­alais­ta tut­ki­mus­han­ket­ta

06.10.2021 07:30 1
Tilaajille
Alzheimer on pelottava vieras, joka vie yhä useamman meistä – siksi tarvitaan tutkimusta
Kolumni

Al­zhei­mer on pe­lot­ta­va vieras, joka vie yhä useam­man meistä – siksi tar­vi­taan tut­ki­mus­ta

25.09.2021 16:00 8
Tilaajille
Pfizerin ja Biontechin koronarokote osoittautunut turvalliseksi 5–11-vuotiailla, valmistajat kertovat

Pfi­ze­rin ja Bion­tec­hin ko­ro­na­ro­ko­te osoit­tau­tu­nut tur­val­li­sek­si 5–11-vuo­tiail­la, val­mis­ta­jat ker­to­vat

20.09.2021 15:13 9
Näitkö viikonloppuna valtavan valopallon ja ihmettelit, mikä se on? Kiirunasta Kuusamoon matkanneen tutkimuspallon lähtövalmisteluja seurasi itse kuningatar Silviakin

Näitkö vii­kon­lop­pu­na val­ta­van va­lo­pal­lon ja ih­met­te­lit, mikä se on? Kii­ru­nas­ta Kuu­sa­moon mat­kan­neen tut­ki­mus­pal­lon läh­tö­val­mis­te­lu­ja seurasi itse ku­nin­ga­tar Sil­via­kin

13.09.2021 15:03
Tilaajille
Näytä seksikkäältä, meikkaa mutta hillitysti – oululainen Jenni Ahtinen on huomannut todeksi työssään baarimestarina sen, minkä tutkimuskin osoittaa: naisten odotetaan panostavan miehiä enemmän ulkonäköönsä

Näytä sek­sik­kääl­tä, meikkaa mutta hil­li­tys­ti – ou­lu­lai­nen Jenni Ahtinen on huo­man­nut todeksi työs­sään baa­ri­mes­ta­ri­na sen, minkä tut­ki­mus­kin osoit­taa: naisten odo­te­taan pa­nos­ta­van miehiä enemmän ul­ko­nä­köön­sä

29.08.2021 08:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­ki­muk­ses­sa vai­kut­ta­vuus ei ole ki­ro­sa­na

27.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Tutkimus: Leikkausta edeltävä koronakaranteeni voi lisätä leikkauksen jälkeisiä keuhko-oireita – OYSin dosentti: "Testaus karanteenia parempi keino"

Tut­ki­mus: Leik­kaus­ta edel­tä­vä ko­ro­na­ka­ran­tee­ni voi lisätä leik­kauk­sen jäl­kei­siä keuh­ko-oi­rei­ta – OYSin do­sent­ti: "Tes­taus ka­ran­tee­nia parempi keino"

25.08.2021 08:01 7
THL kerää äidinmaitonäytteitä ympäristömyrkyille altistumista käsittelevään tutkimukseen – Rovaniemellä rekrytoidaan jo vapaaehtoisia

THL kerää äi­din­mai­to­näyt­tei­tä ym­pä­ris­tö­myr­kyil­le al­tis­tu­mis­ta kä­sit­te­le­vään tut­ki­muk­seen – Ro­va­nie­mel­lä rek­ry­toi­daan jo va­paa­eh­toi­sia

25.08.2021 06:47
Taistelukentälle on tulossa älykkäitä koneita sotilaiden kumppaniksi – oululainen Bittium mukana yhteistyöprojektissa

Tais­te­lu­ken­täl­le on tulossa älyk­käi­tä koneita so­ti­lai­den kump­pa­nik­si – ou­lu­lai­nen Bittium mukana yh­teis­työ­pro­jek­tis­sa

24.08.2021 07:00 16
Tilaajille