Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tutkimus
Koneen Säätiöltä Oulun yliopistolle runsaat 1,2 miljoonaa euroa – Suurimmat apurahat myönnettiin rakennetun ympäristön sekä maatalouden tulevaisuuden tutkimukseen

Koneen Sää­tiöl­tä Oulun yli­opis­tol­le runsaat 1,2 mil­joo­naa eu­roa – ­Suu­rim­mat apu­ra­hat myön­net­tiin ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön sekä maa­ta­lou­den tu­le­vai­suu­den tut­ki­muk­seen

08.12.2023 12:30 1
Väitöstutkimuksessa löydettiin yhteys atooppisen ihottuman ja psykiatristen sairauksien välillä

Väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa löy­det­tiin yhteys atoop­pi­sen ihot­tu­man ja psy­kiat­ris­ten sai­rauk­sien välillä

04.12.2023 10:12 25
Rokotetutkija Mika Rämet valittiin Oulun yliopiston Vuoden alumniksi

Ro­ko­te­tut­ki­ja Mika Rämet va­lit­tiin Oulun yli­opis­ton Vuoden alum­nik­si

11.11.2023 17:40 1
Toimittaja löysi jääkaapista homeisen tortillan, ja tuloksena oli tämä kuva – Oululainen Aune Pisilä tekee ihmeellisiä löytöjä kuvaamalla sieniä läheltä

Toi­mit­ta­ja löysi jää­kaa­pis­ta ho­mei­sen tor­til­lan, ja tu­lok­se­na oli tämä kuva – Ou­lu­lai­nen Aune Pisilä tekee ih­meel­li­siä löytöjä ku­vaa­mal­la sieniä läheltä

07.11.2023 06:00 2
Tilaajille
Lapin yliopisto joutui rajun arvostelun kohteeksi Lauri Törhösen väitöskirjakohussa – Tiedekuntaneuvosto voi vielä hylätä väitöksen, mutta se olisi poikkeuksellista

Lapin yli­opis­to joutui rajun ar­vos­te­lun koh­teek­si Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­ja­ko­hus­sa – Tie­de­kun­ta­neu­vos­to voi vielä hylätä väi­tök­sen, mutta se olisi poik­keuk­sel­lis­ta

01.11.2023 10:49 17
Tilaajille
Oululaisopettaja: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää

Ou­lu­lai­so­pet­ta­ja: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

23.09.2023 06:00 77
Tilaajille
Oulun yliopiston ja kanadalaisyliopiston tutkijat etsivät kroonisen kivun taustavaikuttajia – tutkimuksessa löytyi kuusi merkittävää riskitekijää

Oulun yli­opis­ton ja ka­na­da­lais­yli­opis­ton tut­ki­jat etsivät kroo­ni­sen kivun taus­ta­vai­kut­ta­jia – tut­ki­muk­ses­sa löytyi kuusi mer­kit­tä­vää ris­ki­te­ki­jää

01.08.2023 10:40 1
Pohjois-Pohjanmaalla inventoidaan uhanalaisia lettosoita

Poh­jois-Poh­jan­maal­la in­ven­toi­daan uha­na­lai­sia let­to­soi­ta

31.07.2023 14:51 3
Tilaajille
Tutkimus: yli 70 prosentilla suomalaisista on sairastetun koronan tuottamia viruksen vasta-aineita

Tut­ki­mus: yli 70 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta on sai­ras­te­tun koronan tuot­ta­mia vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

16.06.2023 10:45
Tilaajille
Tuleva hallitus teki asiantuntijakuulemisten ennätyksen, ja se tuskin on huono asia
Pääkirjoitus

Tuleva hal­li­tus teki asian­tun­ti­ja­kuu­le­mis­ten en­nä­tyk­sen, ja se tuskin on huono asia

14.06.2023 21:20 22
Tilaajille
Oulun Välivainion kaksoissurma on monin tavoin poikkeuksellinen teko –Tutkija henkirikoksista: Omaisille ne ovat aina pysäyttäviä, kauheita tapahtumia

Oulun Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­ma on monin tavoin poik­keuk­sel­li­nen teko –Tut­ki­ja hen­ki­ri­kok­sis­ta: Omai­sil­le ne ovat aina py­säyt­tä­viä, kau­hei­ta ta­pah­tu­mia

08.05.2023 17:00 7
Tilaajille
Jos olet kadottanut sukeltajan tai sinivalaan, voidaan kaverukset pian ehkä paikantaa alkeishiukkasten avulla – uutta menetelmää tutkittiin Kilpisjärvellä

Jos olet ka­dot­ta­nut su­kel­ta­jan tai si­ni­va­laan, voidaan ka­ve­ruk­set pian ehkä pai­kan­taa al­keis­hiuk­kas­ten avulla – uutta me­ne­tel­mää tut­kit­tiin Kil­pis­jär­vel­lä

30.04.2023 12:00 2
Tilaajille
Suomalaistutkijat haluavat pysäyttää dementian, hiirillä muistikokeiden tulokset olivat jo yllättävän hyviä – Yksi ongelma jarruttaa lääkkeeksi etenemistä

Suo­ma­lais­tut­ki­jat ha­lua­vat py­säyt­tää de­men­tian, hii­ril­lä muis­ti­ko­kei­den tu­lok­set olivat jo yl­lät­tä­vän hyviä – Yksi ongelma jar­rut­taa lääk­keek­si ete­ne­mis­tä

22.04.2023 18:30 8
Tilaajille
Näytteet auttavat tutkimusta – Oulun yliopiston eläinmuseossa vanhoillekin luille ja karvoille löytyy käyttöä

Näyt­teet aut­ta­vat tut­ki­mus­ta – Oulun yli­opis­ton eläin­mu­seos­sa van­hoil­le­kin luille ja kar­voil­le löytyy käyttöä

22.04.2023 06:00 2
Tilaajille
Il­miök­si noussut keräys innosti ihmiset lah­joit­ta­maan val­ta­via summia Al­zhei­me­r-tut­ki­muk­seen: Oulun yli­opis­to saa han­kit­tua ai­vo­pe­su­rin lah­joi­tus­ten turvin – "2,2 mil­joo­naa euroa vetää nöy­räk­si"

Il­miök­si noussut keräys innosti ihmiset lah­joit­ta­maan val­ta­via summia Al­zhei­mer-tut­ki­muk­seen: Oulun yli­opis­to saa han­kit­tua ai­vo­pe­su­rin lah­joi­tus­ten turvin – "2,2 mil­joo­naa euroa vetää nöy­räk­si"

31.03.2023 17:58 13
Tilaajille
"Monen päivän revontulimyrsyn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nukkumaan" – oululainen revontulimies Jouni Jussila vaikuttuu vuosienkin jälkeen taivaan värivaloista

"Monen päivän re­von­tu­li­myr­syn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nuk­ku­maan" – ou­lu­lai­nen re­von­tu­li­mies Jouni Jussila vai­kut­tuu vuo­sien­kin jälkeen taivaan vä­ri­va­lois­ta

14.03.2023 14:00 1
Eläimet hyödyntävät toistensa tekemisiä päätöksenteossa enemmän kuin tähän mennessä on luultu, kertovat tutkimukset

Eläimet hyö­dyn­tä­vät tois­ten­sa te­ke­mi­siä pää­tök­sen­teos­sa enemmän kuin tähän men­nes­sä on luultu, ker­to­vat tut­ki­muk­set

09.03.2023 15:56 7
Vaikeasti lihavien työikäisten painonpudotukseen apua oululaistutkimuksesta – Elintapaohjauksen yhdistäminen liikuntaan vähensi eniten keskivartalolihavuutta

Vai­keas­ti li­ha­vien työ­ikäis­ten pai­non­pu­do­tuk­seen apua ou­lu­lais­tut­ki­muk­ses­ta – Elin­ta­pa­oh­jauk­sen yh­dis­tä­mi­nen lii­kun­taan vähensi eniten kes­ki­var­ta­lo­li­ha­vuut­ta

24.02.2023 10:44 2
Tilaajille
Vaikea suhteemme totuuteen: "Alati valppaan kyseenalaistamisen sijasta nykyään ajetaan turhan usein ylenkatseellista yhden totuuden mallia"
Kolumni

Vaikea suh­teem­me to­tuu­teen: "Alati valp­paan ky­seen­alais­ta­mi­sen sijasta nykyään ajetaan turhan usein ylen­kat­seel­lis­ta yhden to­tuu­den mallia"

11.02.2023 06:00 9
Tilaajille
Kun salakuljettajat ja virkavalta kohtasivat, kumpikaan ei ampunut toista kohti — kirjailija ja tutkija Juha Ylimaunun kirjassa avataan Perämeren salakuljetusta kieltolain aikana

Kun sa­la­kul­jet­ta­jat ja vir­ka­val­ta koh­ta­si­vat, kum­pi­kaan ei ampunut toista kohti — kir­jai­li­ja ja tutkija Juha Yli­mau­nun kir­jas­sa avataan Pe­rä­me­ren sa­la­kul­je­tus­ta kiel­to­lain aikana

03.02.2023 13:00