Tutkimus
Viimeisin 4 tuntia
Tuore tutkimus: Rauhallinen aurinko onkin luultua aktiivisempi, kaikille ilmiöille ei löydetty selitystä

Tuore tut­ki­mus: Rau­hal­li­nen aurinko onkin luultua ak­tii­vi­sem­pi, kai­kil­le il­miöil­le ei löy­det­ty se­li­tys­tä

10:43 0
Vanhemmat
Suuntaavia nanokalvoja ja venyviä elektrodeja – vuoden nuori tutkija Jaana Vapaavuori etsii uusia ratkaisuja muovin korvaajaksi

Suun­taa­via na­no­kal­vo­ja ja venyviä elekt­ro­de­ja – vuoden nuori tutkija Jaana Va­paa­vuo­ri etsii uusia rat­kai­su­ja muovin kor­vaa­jak­si

01.08.2020 15:00 0
Tilaajille
EVA: Suurin osa suomalaisista pitää globalisaatiota peruuttamattomana, mutta kansainvälisyyteen suhtaudutaan varautuneesti – maahanmuutto jakaa vahvasti kahtia

EVA: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta pitää glo­ba­li­saa­tio­ta pe­ruut­ta­mat­to­ma­na, mutta kan­sain­vä­li­syy­teen suh­tau­du­taan va­rau­tu­nees­ti – maa­han­muut­to jakaa vah­vas­ti kahtia

29.07.2020 07:00 0
Kuka saa hoitoa ja mihin hintaan? Terveysoikeuden tutkija Kaisa-Maria Kimmel pohtii työkseen kipeää kysymystä, jonka koronaepidemia nosti pinnalle

Kuka saa hoitoa ja mihin hin­taan? Ter­veys­oi­keu­den tutkija Kai­sa-Ma­ria Kimmel pohtii työk­seen kipeää ky­sy­mys­tä, jonka ko­ro­na­epi­de­mia nosti pin­nal­le

17.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Eurooppalainen tutkimus: Lasten koronaviruskuolemat erittäin harvinaisia – tutkijan mukaan tulokset ovat rohkaisevia

Eu­roop­pa­lai­nen tut­ki­mus: Lasten ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­mat erit­täin har­vi­nai­sia – tut­ki­jan mukaan tu­lok­set ovat roh­kai­se­via

26.06.2020 08:01 0
Oulun yliopiston tutkimus: Perhosen siivistä apua aurinkopaneeleiden kehitystyössä – markkinat ovat valtavat

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Per­ho­sen sii­vis­tä apua au­rin­ko­pa­nee­lei­den ke­hi­tys­työs­sä – mark­ki­nat ovat val­ta­vat

24.06.2020 08:21 1
Metsäteollisuus haluaa hiilijalanjäljen näkyviin – neljännes muovituotteista voitaisiin korvata puupohjaisilla tuotteilla

Met­sä­teol­li­suus haluaa hii­li­ja­lan­jäl­jen nä­ky­viin – nel­jän­nes muo­vi­tuot­teis­ta voi­tai­siin korvata puu­poh­jai­sil­la tuot­teil­la

17.06.2020 12:28 0
Lukijalta Mielipide Kyösti Oikarinen

Missä so­te-uu­dis­tuk­sen kou­lu­tus ja tut­ki­mus?

12.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston professori Jouni Juntunen on rekan ratissa kuin kotonaan: "On tärkeää, että pysyy käsitys käytännön työstä"

Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri Jouni Jun­tu­nen on rekan ratissa kuin ko­to­naan: "On tär­keää, että pysyy käsitys käy­tän­nön työstä"

06.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Oululaistutkijoille tuntuva rahoitus uuteen koronatestihankkeeseen, joutuvat hankkimaan näytteitä kaupallisilta toimijoilta – "Positiivisten koronanäytteiden myynti on jo synnyttänyt bisneksen Yhdysvalloissa"

Ou­lu­lais­tut­ki­joil­le tuntuva ra­hoi­tus uuteen ko­ro­na­tes­ti­hank­kee­seen, jou­tu­vat hank­ki­maan näyt­tei­tä kau­pal­li­sil­ta toi­mi­joil­ta – "Po­si­tii­vis­ten ko­ro­na­näyt­tei­den myynti on jo syn­nyt­tä­nyt bis­nek­sen Yh­dys­val­lois­sa"

05.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Oulun yliopistossa kehitettiin mittausperävaunu, jolla pystytään mittaamaan raskaan ajoneuvon renkaiden käyttäytymistä – mahdollistaa renkaiden testaamisen kotimaisissa olosuhteissa

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­tiin mit­taus­pe­rä­vau­nu, jolla pys­ty­tään mit­taa­maan raskaan ajo­neu­von ren­kai­den käyt­täy­ty­mis­tä – mah­dol­lis­taa ren­kai­den tes­taa­mi­sen ko­ti­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa

03.06.2020 08:16 0
TM: Oululaista Oura-älysormusta testattiin yliopistotutkimuksessa Yhdysvalloissa – todettiin osaavan ennustaa koronaoireita

TM: Ou­lu­lais­ta Ou­ra-äly­sor­mus­ta tes­tat­tiin yli­opis­to­tut­ki­muk­ses­sa Yh­dys­val­lois­sa – to­det­tiin osaavan en­nus­taa ko­ro­na­oi­rei­ta

02.06.2020 21:54 1
Oulun yliopiston tutkimus: Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä huonontaa naisten elämänlaatua luultua pidempään

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Mo­ni­rak­ku­lai­nen mu­na­sar­ja­oi­re­yh­ty­mä huo­non­taa naisten elä­män­laa­tua luultua pi­dem­pään

29.05.2020 07:24 0
Lukijalta Mielipide Anita Saariaho

Tut­ki­mus­tie­don mukaan opis­ke­lu­pai­kan va­lin­taan vai­kut­ta­vat eniten yli­opis­ton tar­joa­man ope­tuk­sen sisältö ja laatu

19.05.2020 11:30 16
Tilaajille
Historiantutkija Henrik Meinander: Jos selittää liian pitkään, se on oire siitä, ettei tiedä mitä mieltä on

His­to­rian­tut­ki­ja Henrik Mei­nan­der: Jos se­lit­tää liian pit­kään, se on oire siitä, ettei tiedä mitä mieltä on

18.05.2020 19:00 0
Koronakriisi teki yhteiskunnasta ainutlaatuisen laboratorion ja käynnisti nopeasti kymmeniä tutkimuksia – Katso lista Suomen yliopistojen hankkeista

Ko­ro­na­krii­si teki yh­teis­kun­nas­ta ai­nut­laa­tui­sen la­bo­ra­to­rion ja käyn­nis­ti no­peas­ti kym­me­niä tut­ki­muk­sia – Katso lista Suomen yli­opis­to­jen hank­keis­ta

16.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Oulussa tutkitaan kehon sisäistä tietoliikennettä – nielaistava kapselikamera voisi tulevaisuudessa lähettää kännykän kautta kuvaa potilaan vatsasta lääkärille

Oulussa tut­ki­taan kehon si­säis­tä tie­to­lii­ken­net­tä – nie­lais­ta­va kap­se­li­ka­me­ra voisi tu­le­vai­suu­des­sa lä­het­tää kän­ny­kän kautta kuvaa po­ti­laan vat­sas­ta lää­kä­ril­le

10.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Kyselyn mukaan suomalaiset löytävät nyt voimaa läheisistä, ja hyvin moni on säilyttänyt toivon – "Vastaukset kertovat hyvää suomalaisten arvoista"

Kyselyn mukaan suo­ma­lai­set löy­tä­vät nyt voimaa lä­hei­sis­tä, ja hyvin moni on säi­lyt­tä­nyt toivon – "Vas­tauk­set ker­to­vat hyvää suo­ma­lais­ten ar­vois­ta"

08.05.2020 07:00 1

Ou­lu­lai­sil­ta ky­sel­lään kä­si­tyk­siä asuin­kun­nas­taan ja sen tavasta hoitaa asioita

07.05.2020 09:49 4
Ruotsalais-suomalainen tutkimus kehitti potentiaalisen rokotteen ykköstyypin diabetekseen – "Vielä on mahdotonta sanoa, miten paljon rokote ehkäisisi tapauksia"

Ruot­sa­lais-suo­ma­lai­nen tut­ki­mus kehitti po­ten­tiaa­li­sen ro­kot­teen yk­kös­tyy­pin dia­be­tek­seen – "Vielä on mah­do­ton­ta sanoa, miten paljon rokote eh­käi­si­si ta­pauk­sia"

07.05.2020 08:32 2