Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Nato-jäsenyys
Kuukausi
Viileä virolainen Kristi Raik osoitti suomalaisille Venäjän vaaran ja sai kiitokseksi palautetulvan – "Ukraina pitäisi nopeasti ottaa Naton jäseneksi, kun sota pysähtyy"

Viileä vi­ro­lai­nen Kristi Raik osoitti suo­ma­lai­sil­le Venäjän vaaran ja sai kii­tok­sek­si pa­lau­te­tul­van – "Uk­rai­na pitäisi no­peas­ti ottaa Naton jä­se­nek­si, kun sota py­säh­tyy"

04.02.2023 18:30 13
Tilaajille
Pekka Haavistolta uutta Nato-tietoa: Suomi tarttui viipymättä Turkin presidentin lausuntoon, että Suomen jäsenyys olisi mahdollista hyväksyä ennen Ruotsia

Pekka Haa­vis­tol­ta uutta Na­to-tie­toa: Suomi tarttui vii­py­mät­tä Turkin pre­si­den­tin lau­sun­toon, että Suomen jä­se­nyys olisi mah­dol­lis­ta hy­väk­syä ennen Ruotsia

30.01.2023 17:41 18
Tilaajille
Ruotsissa löytyy ymmärrystä, jos Suomi menee yksin Natoon – Dosentti Tomas Ries: "Suomen Nato-jäsenyys parantaisi Ruotsinkin turvallisuutta"

Ruot­sis­sa löytyy ym­mär­rys­tä, jos Suomi menee yksin Natoon – Do­sent­ti ­To­mas Ries: "Suomen Na­to-jä­se­nyys pa­ran­tai­si Ruot­sin­kin tur­val­li­suut­ta"

30.01.2023 13:52 20
Tilaajille
Presidentti Niinistö keskusteli Naton Stoltenbergin kanssa Nato-jäsenhakemuksien tilanteesta

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kes­kus­te­li Naton Stol­ten­ber­gin kanssa Na­to-jä­sen­ha­ke­muk­sien ti­lan­tees­ta

30.01.2023 12:23 14
Erdogan: Turkki voisi hyväksyä Suomen Natoon ilman Ruotsia

Er­do­gan: Turkki voisi hy­väk­syä Suomen Natoon ilman Ruotsia

29.01.2023 22:23 32
Oulun osaaminen teki vaikutuksen Petteri Orpoon – kokoomuksen puheenjohtaja pitää pohjoisen tuulivoimabuumia hyvänä ja luottaa suomalaiseen metsänhoitoon

Oulun osaa­mi­nen teki vai­ku­tuk­sen Petteri Orpoon – ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja pitää poh­joi­sen tuu­li­voi­ma­buu­mia hyvänä ja luottaa suo­ma­lai­seen met­sän­hoi­toon

29.01.2023 05:00 44
Tilaajille
Turkki on perunut Nato-ratifiointeja koskevat neuvottelut Suomen ja Ruotsin kanssa toistaiseksi

Turkki on perunut Na­to-ra­ti­fioin­te­ja kos­ke­vat neu­vot­te­lut Suomen ja Ruotsin kanssa tois­tai­sek­si

24.01.2023 18:17 7
Analyysi: Nato-tandem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turkkilaisaisantuntija: "Turkin olisi helpompi hyväksyä Suomen Nato-jäsenyys"

Ana­lyy­si: Na­to-tan­dem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turk­ki­lai­sai­san­tun­ti­ja: "Turkin olisi hel­pom­pi hy­väk­syä Suomen Na­to-jä­se­nyys"

24.01.2023 17:18 9
Tilaajille
Turkin venkoilu Suomen ja Ruotsin jäsenyyksillä on jo koko Naton ongelma
Pääkirjoitus

Turkin ven­koi­lu Suomen ja Ruotsin jä­se­nyyk­sil­lä on jo koko Naton ongelma

10.01.2023 20:00 36
Tilaajille
Vanhemmat
Naton ex-johtajalta yllättävä esitys: Muut Nato-maat voisivat hyväksyä Suomen ja Ruotsin odottamatta Turkkia ja Unkaria– "Poikkeusaikoihin poikkeustekoja"

Naton ex-joh­ta­jal­ta yl­lät­tä­vä esitys: Muut Na­to-maat voi­si­vat hy­väk­syä Suomen ja Ruotsin odot­ta­mat­ta Turkkia ja Un­ka­ria– "Poik­keu­sai­koi­hin poik­keus­te­ko­ja"

05.01.2023 06:30 33
Tilaajille
Turkki-myönnytyksistä ja Nato-profiilista nousee vaaliteema – Nato-keskustelua tutkinut Iro Särkkä: "Suurin liikkumavara on kokoomuksella, perussuomalaisilla ja vasemmistoliitolla"

Turk­ki-myön­ny­tyk­sis­tä ja Na­to-pro­fii­lis­ta nousee vaa­li­tee­ma – Na­to-kes­kus­te­lua tut­ki­nut Iro Särkkä: "Suurin liik­ku­ma­va­ra on ko­koo­muk­sel­la, pe­rus­suo­ma­lai­sil­la ja va­sem­mis­to­lii­tol­la"

31.12.2022 11:00 2
Tilaajille
Haavisto: Esitys Natoon liittymisestä annettu eduskunnalle – päätöstä voidaan jo alkaa käsitellä, vaikka jäsenyys odottaa vielä kahden maan ratifiointia

Haa­vis­to: Esitys Natoon liit­ty­mi­ses­tä annettu edus­kun­nal­le – pää­tös­tä voidaan jo alkaa kä­si­tel­lä, vaikka jä­se­nyys odottaa vielä kahden maan ra­ti­fioin­tia

05.12.2022 12:57 36
Onko Natosta tulossa uusi Neuvostoliitto suomalaisessa keskustelussa?
Kolumni

Onko Natosta tulossa uusi Neu­vos­to­liit­to suo­ma­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa?

26.11.2022 16:00 41
Tilaajille
EVA: Suomalaiset suhtautuvat Nato-jäsenyyteen erittäin myönteisesti – yli puolet suhtautuvat avoimesti myös tukikohtiin

EVA: Suo­ma­lai­set suh­tau­tu­vat Na­to-jä­se­nyy­teen erit­täin myön­tei­ses­ti – yli puolet suh­tau­tu­vat avoi­mes­ti myös tu­ki­koh­tiin

23.11.2022 10:00 11
Vladimir Putin vahtaa ja kyttää ruokakaupassa – spekulaatiot Putinin ympärillä kaappasivat meidät valtaansa
Kolumni

Vla­di­mir Putin vahtaa ja kyttää ruo­ka­kau­pas­sa – spe­ku­laa­tiot Putinin ym­pä­ril­lä kaap­pa­si­vat meidät val­taan­sa

20.11.2022 14:00 16
Tilaajille
Stoltenbergin mukaan Suomi ja Ruotsi on syytä hyväksyä pikaisesti Naton täysjäseniksi

Stol­ten­ber­gin mukaan Suomi ja Ruotsi on syytä hy­väk­syä pi­kai­ses­ti Naton täys­jä­se­nik­si

03.11.2022 21:06 13
Analyysi: Turkista pitäisi pian kuulua hyviä uutisia – Lähipäivinä tehdään hartiavoimin töitä Nato-jäsenyyden ratifiointien eteen ja tulostakin saattaa pian tulla

Ana­lyy­si: Tur­kis­ta pitäisi pian kuulua hyviä uutisia – Lä­hi­päi­vi­nä tehdään har­tia­voi­min töitä Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­tien eteen ja tu­los­ta­kin saattaa pian tulla

03.11.2022 16:12 2
Tilaajille
Neljättä kautta tavoitteleva ministeri Tytti Tuppurainen kertoo, miksi Pohjois-Suomen on yhdistettävä voimansa – Muuttunutta asetelmaa ei ole muualla vielä ymmärretty

Nel­jät­tä kautta ta­voit­te­le­va mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen kertoo, miksi Poh­jois-Suo­men on yh­dis­tet­tä­vä voi­man­sa – Muut­tu­nut­ta ase­tel­maa ei ole muualla vielä ym­mär­ret­ty

31.10.2022 06:00 66
Tilaajille
Suomen Lapin rooli kasvaa puolustuksessa – "Pohjoiseen tulee uusi Nato-todellisuus", sanoo Ulkopoliittisen Instituutin johtava tutkija Matti Pesu

Suomen Lapin rooli kasvaa puo­lus­tuk­ses­sa – "Poh­joi­seen tulee uusi Na­to-to­del­li­suus", sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen Ins­ti­tuu­tin johtava tutkija Matti Pesu

22.10.2022 06:00 11
Tilaajille
Saksa uskoo Euroopan yhteisen ilmapuolustuksen toteutumiseen – Presidentti Niinistöllä täysi luotto Nato-jäsenprosessin etenemiseen

Saksa uskoo Eu­roo­pan yh­tei­sen il­ma­puo­lus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen – Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä täysi luotto Na­to-jä­sen­pro­ses­sin ete­ne­mi­seen

18.10.2022 14:03 5
Tilaajille