Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Nato-jäsenyys
Viimeisin 24 tuntia
Tämä kansa käänsi päättäjät Natoon – Sadat suomalaiset kiitollisina lukijakyselyssä puolustusliiton jäsenyyden varmistuttua: "Ei tartte poikain sotaan"

Tämä kansa käänsi päät­tä­jät Natoon – Sadat suo­ma­lai­set kii­tol­li­si­na lu­ki­ja­ky­se­lys­sä puo­lus­tus­lii­ton jä­se­nyy­den var­mis­tut­tua: "Ei tartte poikain sotaan"

12:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Nato-jäsenyys kääntää dollarihanaa isosti Suomeen – Ulkoministeri Pekka Haavisto: "Nato-maa pystyy tekemään tarjouksia ja kilpailemaan sotateknologiassa"

Na­to-jä­se­nyys kääntää dol­la­ri­ha­naa isosti Suomeen – Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: "Na­to-maa pystyy te­ke­mään tar­jouk­sia ja kil­pai­le­maan so­ta­tek­no­lo­gias­sa"

02.06.2023 17:46 8
Tilaajille
Nato-liittolaiset harjoittelevat Rovajärvellä Suomen puolustusta – Amerikkalaiskomentaja: "Pystymme vahvistamaan Suomea"

Na­to-liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat Ro­va­jär­vel­lä Suomen puo­lus­tus­ta – Ame­rik­ka­lais­ko­men­ta­ja: "Pys­tym­me vah­vis­ta­maan Suomea"

30.05.2023 18:35 7
Tilaajille
Analyysi: Roihuavat Koraanit viivästyttävät Ruotsin jäsenyyttä – Ruotsin hallinto-oikeus tukistaa poliisia Koraanien polttamisen estämisestä

Ana­lyy­si: Roi­hua­vat Ko­raa­nit vii­väs­tyt­tä­vät Ruotsin jä­se­nyyt­tä – Ruotsin hal­lin­to-oi­keus tu­kis­taa po­lii­sia Ko­raa­nien polt­ta­mi­sen es­tä­mi­ses­tä

04.04.2023 16:20 12
Tilaajille
Haavisto: Unkarin ulkoministeri lupasi maansa parlamentin äänestävän Suomen jäsenyydestä ensi viikon maanantaina

Haa­vis­to: Unkarin ul­ko­mi­nis­te­ri lupasi maansa par­la­men­tin ää­nes­tä­vän Suomen jä­se­nyy­des­tä ensi viikon maa­nan­tai­na

20.03.2023 19:18 3
Presidentti Sauli Niinistö Ylen Ykkösaamussa: Olen helpottunut, mutta en kilju riemusta

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Olen hel­pot­tu­nut, mutta en kilju rie­mus­ta

18.03.2023 11:35 20
Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Nato-jäsenyyttä – poliitikot ja kansa vastustivat ajatusta, joten päädyimme hakemaan jäsenyyttä keväällä 2022

Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Na­to-jä­se­nyyt­tä – po­lii­ti­kot ja kansa vas­tus­ti­vat aja­tus­ta, joten pää­dyim­me ha­ke­maan jä­se­nyyt­tä ke­vääl­lä 2022

17.03.2023 14:20 6
Tilaajille
Turkin ratifiointipäätös veisi Unkarilta tekosyyn olla hyväksymättä Suomen Nato-jäsenyyttä, sanoo tutkija – "Varmasti panee vauhtia Unkarissakin"

Turkin ra­ti­fioin­ti­pää­tös veisi Un­ka­ril­ta te­ko­syyn olla hy­väk­sy­mät­tä Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sanoo tutkija – "Var­mas­ti panee vauhtia Un­ka­ris­sa­kin"

16.03.2023 15:56 5
Presidentti ja ministerit keskustelivat Suomen Nato-jäsenyysprosessin etenemisestä – tapaamisessa kuultiin myös Niinistön USA:n-vierailun terveiset

Pre­si­dent­ti ja mi­nis­te­rit kes­kus­te­li­vat Suomen Na­to-jä­se­nyys­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä – ta­paa­mi­ses­sa kuul­tiin myös Nii­nis­tön USA:n-vie­rai­lun ter­vei­set

12.03.2023 22:38 17
Suomen Nato-ratifioinnin aikataulu Unkarissa jäi vielä auki, Vanhasen mukaan keskustelu valtuuskunnan kanssa oli "ilmaa puhdistava"

Suomen Na­to-ra­ti­fioin­nin ai­ka­tau­lu Un­ka­ris­sa jäi vielä auki, Van­ha­sen mukaan kes­kus­te­lu val­tuus­kun­nan kanssa oli "ilmaa puh­dis­ta­va"

08.03.2023 16:00 26
Politiikan ja historian tutkija Heino Nyyssönen vertaa Unkarin Viktor Orbánia sirkustirehtööriin – "Pelissä on arvovalta, Orbán johtaa ratifioimiskeskustelua epävirallisilla selityksillä ja hidastaa prosessia"

Po­li­tii­kan ja his­to­rian tutkija Heino Nyys­sö­nen vertaa Unkarin Viktor Orbánia sir­kus­ti­reh­töö­riin – "Pe­lis­sä on ar­vo­val­ta, Orbán johtaa ra­ti­fioi­mis­kes­kus­te­lua epä­vi­ral­li­sil­la se­li­tyk­sil­lä ja hi­das­taa pro­ses­sia"

03.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Viktor Orbán hämää puheillaan Nato-ratifioinnin aikataulusta – Unkarilainen politiikan tutkija: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ratifioida sopimuksia"

Viktor Orbán hämää pu­heil­laan Na­to-ra­ti­fioin­nin ai­ka­tau­lus­ta – Un­ka­ri­lai­nen po­li­tii­kan tut­ki­ja: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ra­ti­fioi­da so­pi­muk­sia"

01.03.2023 17:30 9
Tilaajille
Kommentti: Nyt ratifiointeja pöytään, herrat Orbán ja Erdoğan – Kaikki alkaa olla tehty Nato-asiassa, joten Suomi ja Ruotsi ansaitsevat sinettinsä

Kom­ment­ti: Nyt ra­ti­fioin­te­ja pöy­tään, herrat Orbán ja Erdoğan – Kaikki alkaa olla tehty Na­to-asias­sa, joten Suomi ja Ruotsi an­sait­se­vat si­net­tin­sä

28.02.2023 17:45 10
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Emme tahdo emmekä voi vetää Nato-hakemustamme takaisin

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Emme tahdo emmekä voi vetää Na­to-ha­ke­mus­tam­me ta­kai­sin

17.02.2023 21:17 31
Analyysi: Suomi teki neljä sopimusta Naton kanssa – Puolustusministeri Mikko Savola: "Suomi täyttää Naton kahden prosentin tavoitteen seuraavat kaksi vuotta"

Ana­lyy­si: Suomi teki neljä so­pi­mus­ta Naton kanssa – Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Mikko Savola: "Suomi täyttää Naton kahden pro­sen­tin ta­voit­teen seu­raa­vat kaksi vuotta"

15.02.2023 17:37
Tilaajille
Ruotsi ymmärtää, että Nato-päätös on kunkin maan oma – Ulkoministeri Tobias Billström korostaa Natoon menemisen kuuluvan kansalliseen päätösvaltaan

Ruotsi ym­mär­tää, että Na­to-pää­tös on kunkin maan oma – Ul­ko­mi­nis­te­ri Tobias Billst­röm ko­ros­taa Natoon me­ne­mi­sen kuu­lu­van kan­sal­li­seen pää­tös­val­taan

14.02.2023 17:35 3
Tilaajille
Naton pääsihteeri Stoltenberg: Suomen ja Ruotsin samanaikainen ratifiointi ei ole olennaisin kysymys

Naton pää­sih­tee­ri Stol­ten­berg: Suomen ja Ruotsin sa­man­ai­kai­nen ra­ti­fioin­ti ei ole olen­nai­sin kysymys

14.02.2023 10:45 4
Tilaajille
Presidentti Niinistö uskoo Suomen ja Ruotsin olevan Naton jäseniä heinäkuun huippukokouksessa – muuten heräisi kysymys: "Ellei ennen Vilnaa, niin miksi sitten sen jälkeenkään?"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö uskoo Suomen ja Ruotsin olevan Naton jäseniä hei­nä­kuun huip­pu­ko­kouk­ses­sa – muuten heräisi ky­sy­mys: "Ellei ennen Vilnaa, niin miksi sitten sen jäl­keen­kään?"

11.02.2023 12:34 21
Yksituumaisuus puolustuksesta näkyy vaalilinjauksissa – Suomen ja Ruotsin hyvin tunteva valtio-opin professori: "Suomessa on tärkeämpää liittyä Natoon nyt kuin korostaa ilmaisunvapautta"

Yk­si­tuu­mai­suus puo­lus­tuk­ses­ta näkyy vaa­li­lin­jauk­sis­sa – Suomen ja Ruotsin hyvin tunteva val­tio-opin pro­fes­so­ri: "Suo­mes­sa on tär­keäm­pää liittyä Natoon nyt kuin ko­ros­taa il­mai­sun­va­paut­ta"

11.02.2023 08:00 10
Tilaajille
Viileä virolainen Kristi Raik osoitti suomalaisille Venäjän vaaran ja sai kiitokseksi palautetulvan – "Ukraina pitäisi nopeasti ottaa Naton jäseneksi, kun sota pysähtyy"

Viileä vi­ro­lai­nen Kristi Raik osoitti suo­ma­lai­sil­le Venäjän vaaran ja sai kii­tok­sek­si pa­lau­te­tul­van – "Uk­rai­na pitäisi no­peas­ti ottaa Naton jä­se­nek­si, kun sota py­säh­tyy"

04.02.2023 18:30 13
Tilaajille