Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Nato-jäsenyys
Viimeisin 12 tuntia
Analyysi: Venäjän valetelevisiolla Suomi-aseet vähissä – Kirjeenvaihtaja kansalle: "Miksi Suomen Nato-jäsenyydestä päätetään pikavauhtia, siitä ei ole tietoa"

Ana­lyy­si: Venäjän va­le­te­le­vi­siol­la Suo­mi-aseet vähissä – Kir­jeen­vaih­ta­ja kan­sal­le: "Miksi Suomen Na­to-jä­se­nyy­des­tä pää­te­tään pi­ka­vauh­tia, siitä ei ole tietoa"

12:36 8
Tilaajille
Kanada pystyisi hyväksymään Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset jopa päivissä – Suomi on saanut erittäin paljon tukea Nato-maista

Kanada pys­tyi­si hy­väk­sy­mään Suomen ja Ruotsin Na­to-ha­ke­muk­set jopa päi­vis­sä – Suomi on saanut erit­täin paljon tukea Na­to-mais­ta

11:57
Eduskunta aloitti suomalaisen vähäeleisesti historiaan jäävän Nato-käsittelyn – kansainväliselle medialle varattu oma auditorio

Edus­kun­ta aloitti suo­ma­lai­sen vä­hä­elei­ses­ti his­to­riaan jäävän Na­to-kä­sit­te­lyn – kan­sain­vä­li­sel­le me­dial­le varattu oma au­di­to­rio

10:12 1
Tilaajille
Ulkoministeriö on jo lähettänyt Natolle sopimukset, joihin Venäjä voisi vedota protestoidessaan Suomen Nato-hakemusta – Suomi ei pidä sopimuksia jäsenyyden esteinä

Ul­ko­mi­nis­te­riö on jo lä­het­tä­nyt Natolle so­pi­muk­set, joihin Venäjä voisi vedota pro­tes­toi­des­saan Suomen Na­to-ha­ke­mus­ta – Suomi ei pidä so­pi­muk­sia jä­se­nyy­den esteinä

07:30 4
Viikko ja vanhemmat
Elämä Nato-Suomessa jatkuu likimain entisellään – "Suurin muutos on henkinen: tunnemme olevamme paremmassa turvassa kuin olisimme ilman jäsenyyttä"
Essee

Elämä Na­to-Suo­mes­sa jatkuu li­ki­main en­ti­sel­lään – "Suurin muutos on hen­ki­nen: tun­nem­me ole­vam­me pa­rem­mas­sa tur­vas­sa kuin oli­sim­me ilman jä­se­nyyt­tä"

15.05.2022 09:00 15
Tilaajille
Analyysi: Suomen päätöshetki lähenee – Historiallisia Nato-askeleita otettiin Ruotsissa: Demarit tekevät oman ratkaisunsa Nato-myönteisen selonteon pohjalta

Ana­lyy­si: Suomen pää­tös­het­ki lähenee – His­to­rial­li­sia Na­to-as­ke­lei­ta otet­tiin Ruot­sis­sa: Demarit tekevät oman rat­kai­sun­sa Na­to-myön­tei­sen se­lon­teon poh­jal­ta

13.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Natoon mennään nenää pidellen ja Kekkosen perintöä vaalien
Essee

Viikon lo­puk­si: Natoon mennään nenää pi­del­len ja Kek­ko­sen pe­rin­töä vaalien

13.05.2022 14:00 8
Tilaajille
Ruotsi julkisti Nato-myönteisyyttä huokuvan analyysin, mutta ei ota vielä kantaa jäsenyyteen

Ruotsi jul­kis­ti Na­to-myön­tei­syyt­tä huo­ku­van ana­lyy­sin, mutta ei ota vielä kantaa jä­se­nyy­teen

13.05.2022 13:18
Näkökulma: Suomi otti tänään toistaiseksi ratkaisevimmat askeleensa kohti sotilaallista liittoutumista – ministerien Nato-kuoro lähetti suoran viestin maailmalle

Nä­kö­kul­ma: Suomi otti tänään tois­tai­sek­si rat­kai­se­vim­mat as­ke­leen­sa kohti so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta – mi­nis­te­rien Na­to-kuo­ro lähetti suoran viestin maail­mal­le

12.05.2022 16:52 4
Tilaajille
Expressen: Ruotsi aikoo jättää Nato-hakemuksen maanantaina

Exp­res­sen: Ruotsi aikoo jättää Na­to-ha­ke­muk­sen maa­nan­tai­na

12.05.2022 10:55 7
Kommentti: Niinistön ja Marinin viesti on ehdoton – Suomen Nato-junaa ei pysäytä kotimaassa enää mikään

Kom­ment­ti: Nii­nis­tön ja Marinin viesti on ehdoton – Suomen Na­to-ju­naa ei pysäytä ko­ti­maas­sa enää mikään

12.05.2022 10:49 3
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä: "Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi"

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ja pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kan­nat­ta­vat Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä: "Suomen on ensi tilassa haet­ta­va Naton jä­se­nek­si"

12.05.2022 15:21 50
Näkökulma: Boris Johnson näkee itsessään 2020-luvun Winston Churchillin – ja se on nyt Suomelle suureksi siunaukseksi

Nä­kö­kul­ma: Boris Johnson näkee it­ses­sään 2020-lu­vun Winston Churc­hil­lin – ja se on nyt Suo­mel­le suu­rek­si siu­nauk­sek­si

11.05.2022 22:21 14
Tilaajille
Tytti Tuppurainen kommentoi Kalevalle Nato-prosessin ratkaisuvaiheita suoraan Washingtonista: "Tämä etenee nyt varsin turvallisesti ja vakaasti" – lue oululaisministerin laaja haastattelu aiheesta

Tytti Tup­pu­rai­nen kom­men­toi Ka­le­val­le Na­to-pro­ses­sin rat­kai­su­vai­hei­ta suoraan Was­hing­to­nis­ta: "Tämä etenee nyt varsin tur­val­li­ses­ti ja va­kaas­ti" – lue ou­lu­lais­mi­nis­te­rin laaja haas­tat­te­lu ai­hees­ta

11.05.2022 21:56 12
Tilaajille
Britannia ja Suomi sitoutuvat auttamaan toisiaan sekä sotilaallisesti että tiedustelun kentällä – Niinistön viesti Venäjälle: Te aiheutitte tämän, katsokaa peiliin

Bri­tan­nia ja Suomi si­tou­tu­vat aut­ta­maan toi­siaan sekä so­ti­laal­li­ses­ti että tie­dus­te­lun ken­täl­lä – Nii­nis­tön viesti Ve­nä­jäl­le: Te ai­heu­tit­te tämän, kat­so­kaa peiliin

11.05.2022 20:33 25
Nato-jäsenyys voi jäädä Suomen historiankirjoihin turvallisuuspoliittisena käännekohtana, arvioi historian professori – pitää virheellisenä tulkintoja Suomen aseman yhtäkkisestä muuttumisesta

Na­to-jä­se­nyys voi jäädä Suomen his­to­rian­kir­joi­hin tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na kään­ne­koh­ta­na, arvioi his­to­rian pro­fes­so­ri – pitää vir­heel­li­se­nä tul­kin­to­ja Suomen aseman yht­äk­ki­ses­tä muut­tu­mi­ses­ta

11.05.2022 19:21 9
Tilaajille
Näkökulma: Emme ole enää koskaan yksin Venäjää vastaan – Näin historiallinen Nato-ratkaisu eteni tänään: Boris Johnson lupasi Suomelle joukkojaan

Nä­kö­kul­ma: Emme ole enää koskaan yksin Venäjää vastaan – Näin his­to­rial­li­nen Na­to-rat­kai­su eteni tänään: Boris Johnson lupasi Suo­mel­le jouk­ko­jaan

11.05.2022 17:31 9
Tilaajille
Nyt kannattaa päivittää sovellukset ja olla tarkkana somessa – Venäjältä pyritään vaikuttamaan mielipiteisiimme, myös kotimaiset huijarit ovat liikkeellä

Nyt kan­nat­taa päi­vit­tää so­vel­luk­set ja olla tark­ka­na somessa – Ve­nä­jäl­tä py­ri­tään vai­kut­ta­maan mie­li­pi­tei­siim­me, myös ko­ti­mai­set hui­ja­rit ovat liik­keel­lä

11.05.2022 06:00 28
Tilaajille
Näkökulma: Suomi on tekemässä oikean Nato-ratkaisun – prosessi on tyydyttävä, mutta yksi asia on mennyt pieleen

Nä­kö­kul­ma: Suomi on te­ke­mäs­sä oikean Na­to-rat­kai­sun – pro­ses­si on tyy­dyt­tä­vä, mutta yksi asia on mennyt pieleen

10.05.2022 14:55 19
Tilaajille
Britannian pääministeri Boris Johnson vierailee keskiviikkona Suomessa – Niinistö ja Johnson keskustelevat Ukrainasta ja Euroopan turvallisuustilanteesta

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson vie­rai­lee kes­ki­viik­ko­na Suo­mes­sa – Nii­nis­tö ja Johnson kes­kus­te­le­vat Uk­rai­nas­ta ja Eu­roo­pan tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta

10.05.2022 14:52 2