Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Koulukiusaaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu luo yh­tei­söl­li­syyt­tä – miksi toimiva jär­jes­tel­mä, kuten Keis­kas­sa, pitää purkaa?

07.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Puheenaihe: Saavatko muutokset kiusaamisen kouluissa kuriin, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Saa­vat­ko muu­tok­set kiu­saa­mi­sen kou­luis­sa kuriin, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

14.08.2022 08:00
Tilaajille
Kukaan ei saisi joutua kiusatuksi, mutta yhä liian moni joutuu
Kolumni

Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

13.08.2022 16:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­vä­ki­val­las­ta ei puhuta riit­tä­väs­ti sen rat­kai­se­mis­ta tu­ke­vil­la ta­voil­la

30.03.2022 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­seen puu­tut­ta­va heti – on tär­keää, että lapsi roh­kais­tuu ker­to­maan ta­pah­tu­nees­ta avoi­mes­ti

30.03.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­nen pakotti siir­ty­mään ko­ti­kou­luun – lasten it­se­tun­to, oman­ar­von­tun­to ja luot­ta­mus toisiin ih­mi­siin on todella al­hai­nen

27.03.2022 06:00 7
Tilaajille
Koulu voi olla Raatteentie – lapsena kiusattu on lopun ikäänsä levoton
Kolumni

Koulu voi olla Raat­teen­tie – lapsena kiu­sat­tu on lopun ikäänsä levoton

23.02.2022 06:00 14
Tilaajille
Kastellin yläkoululaisille menestystä kiusaamisen vastaisessa haastekisassa: "Leikillä heitetty läppä voi toiselle tarkoittaa ilkeämielistä ivailua"

Kas­tel­lin ylä­kou­lu­lai­sil­le me­nes­tys­tä kiu­saa­mi­sen vas­tai­ses­sa haas­te­ki­sas­sa: "Lei­kil­lä hei­tet­ty läppä voi toi­sel­le tar­koit­taa il­keä­mie­lis­tä ivai­lua"

01.02.2022 08:00
Tilaajille
Koulujen Someturvaan on tehty jo kymmeniä ilmoituksia - viestit kertovat kiusaamisesta, mutta myös rikoksista
Pääkirjoitus

Kou­lu­jen So­me­tur­vaan on tehty jo kym­me­niä il­moi­tuk­sia - viestit ker­to­vat kiu­saa­mi­ses­ta, mutta myös ri­kok­sis­ta

30.01.2022 20:00 3
Tilaajille
Kaapo Kuukasjärvi haaveili pitkään omasta merenneidon pyrstöstä, mutta pelko kiusaamisesta esti toteuttamasta unelmaa – nyt hän on Suomen ensimmäinen merenmies

Kaapo Kuu­kas­jär­vi haa­vei­li pitkään omasta me­ren­nei­don pyrs­tös­tä, mutta pelko kiu­saa­mi­ses­ta esti to­teut­ta­mas­ta unelmaa – nyt hän on Suomen en­sim­mäi­nen me­ren­mies

15.01.2022 14:30 17
Tilaajille
Kiusatun pojan kirje kosketti oululaistaiteilijaa – Pekka Homanen haluaa töissään herätellä keskustelua kiusaamisesta, josta hänellä on myös omakohtaisia kokemuksia

Kiu­sa­tun pojan kirje kos­ket­ti ou­lu­lais­tai­tei­li­jaa – Pekka Homanen haluaa töis­sään he­rä­tel­lä kes­kus­te­lua kiu­saa­mi­ses­ta, josta hänellä on myös oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia

16.12.2021 07:00 2
Tilaajille
Arvio: Kurkistus kiinalaiseen koulujärjestelmään kuvaa teinirakkautta väkivallan varjossa

Arvio: Kur­kis­tus kii­na­lai­seen kou­lu­jär­jes­tel­mään kuvaa tei­ni­rak­kaut­ta vä­ki­val­lan var­jos­sa

09.12.2021 15:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sinä ai­kui­nen, tun­nis­ta kiu­saa­mi­nen – älä koskaan ajat­te­le, että ti­lan­teet ovat yhden lapsen syytä

20.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Teini näytti keskisormea ja haistatteli koululle Snapchatissa, kurinpito meni korkeimpaan oikeuteen asti – "Suomessa kukaan ei korviaan lotkauttaisi"

Teini näytti kes­ki­sor­mea ja hais­tat­te­li kou­lul­le Snapc­ha­tis­sa, ku­rin­pi­to meni kor­keim­paan oi­keu­teen asti – "Suo­mes­sa kukaan ei kor­viaan lot­kaut­tai­si"

29.05.2021 18:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­taa­mi­sel­la on väliä – usein lastani ei edes kuun­nel­tu tai hänen hätänsä ohi­tet­tiin

11.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Mistä apua koulukiusaamisen lopettamiseksi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä apua kou­lu­kiu­saa­mi­sen lo­pet­ta­mi­sek­si?

09.03.2021 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen lo­pe­tet­ta­va – kou­lul­le an­net­ta­va sel­lai­set vä­li­neet, että se pystyy te­ke­mään työnsä

26.02.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sen op­pi­mis­ym­pä­ris­tön luo­mi­nen ei ole kiinni har­kin­nas­ta, se on kou­lu­jen ja op­pi­lai­tos­ten vel­vol­li­suus

22.02.2021 06:00
Tilaajille
Oulu laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, uusia toimintamalleja pilotoidaan kouluissa ja päiväkodeissa

Oulu laatii suun­ni­tel­man op­pi­lai­den suo­jaa­mi­sek­si kiu­saa­mi­sel­ta, uusia toi­min­ta­mal­le­ja pi­lo­toi­daan kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

16.02.2021 11:02 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­nen kuriin – kut­su­taan myös kou­lu­lais­ten van­hem­mat koolle pu­hu­maan asiasta

31.01.2021 05:00
Tilaajille