Koulukiusaaminen
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Pia Hiltunen

Koulut tekevät val­ta­vas­ti päi­vit­täin työtä kiu­saa­mi­sen en­nal­ta­eh­käi­se­mi­sek­si

07:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Juha Hänninen

Kiu­saa­mi­nen on kit­ket­tä­vä – tar­vi­taan edes al­keel­li­sia käy­tös­ta­po­ja, mitä pelkkä so­siaa­li­nen media ei il­mei­ses­ti kykene nuo­ri­sol­le opet­ta­maan

16.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaana Kiviluote

Vä­ki­val­tai­nen käyt­täy­ty­mi­nen on py­säy­tet­tä­vä – on tär­keää, että lap­sil­le ope­te­taan tunne- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ta­voit­teel­li­ses­ti

12.10.2020 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Puolakka

Kiu­saa­mis­ta esiin­tyy kaik­kial­la yh­teis­kun­nas­sa – syr­jin­tää, eris­tä­mis­tä, mus­ta­maa­laa­mis­ta

11.10.2020 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kati Sarvela, Johanna Linner, MatikkaAnne Pelkonen

Rat­kai­sut lasten pa­hoin­voin­tiin ovat ai­kuis­ten vas­tuul­la

09.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Raahen seutukunnan keskustanuoret vaativat selkärankaa kouluväkivaltaan puuttumiseen – "Koulu ei saa olla kehto, jossa voimassa olevaa lakia pystyy rikkomaan"

Raahen seu­tu­kun­nan kes­kus­ta­nuo­ret vaa­ti­vat sel­kä­ran­kaa kou­lu­vä­ki­val­taan puut­tu­mi­seen – "Koulu ei saa olla kehto, jossa voi­mas­sa olevaa lakia pystyy rik­ko­maan"

05.10.2020 08:55 1
Puheenaihe: Onko koululla tarpeeksi keinoja puuttua kiusaamiseen? "Rehtorien ja opettajien mahdollisuutta kiusaajan rankaisemiseen pitää merkittävästi lisätä"

Pu­hee­nai­he: Onko kou­lul­la tar­peek­si keinoja puuttua kiu­saa­mi­seen? "Reh­to­rien ja opet­ta­jien mah­dol­li­suut­ta kiu­saa­jan ran­kai­se­mi­seen pitää mer­kit­tä­väs­ti lisätä"

04.10.2020 08:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jessi Jokelainen

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on ra­ken­teis­sa pii­les­ke­le­vä ja kas­vat­ta­jien mah­dol­lis­ta­ma ongelma

04.10.2020 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Lo­pe­te­taan vä­ki­val­lan vä­hät­te­ly – sitä pitää kä­si­tel­lä oma raa­dol­li­se­na it­se­nään, ei ve­si­tet­ty­nä ke­vyt­ver­sio­na

26.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauri Moilanen

Lapsi saa oikean roo­li­mal­lin kotoa

26.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Kansanedustajat tuomitsevat kiusaamisen, mutta osa heistä kiusaa itsekin – tviitit voivat mennä henkilökohtaisuuksiin

Nä­kö­kul­ma: Kan­san­edus­ta­jat tuo­mit­se­vat kiu­saa­mi­sen, mutta osa heistä kiusaa itsekin – tviitit voivat mennä hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin

25.09.2020 14:27 4
Tilaajille
Poliisitarkastaja: Perusopetuslain pykälä saattaa johtaa siihen, että koulussa rikoksen tekevä voi jäädä ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia

Po­lii­si­tar­kas­ta­ja: Pe­rus­ope­tus­lain pykälä saattaa johtaa siihen, että kou­lus­sa ri­kok­sen tekevä voi jäädä ilman ri­kos­oi­keu­del­li­sia seu­raa­muk­sia

25.09.2020 13:45 4
Lukijalta Mielipide Harri Perunka

Pitääkö kou­lu­kiu­saa­mi­sen edessä kääntää toi­nen­kin poski?

25.09.2020 06:30 3
Tilaajille
Koulun oltava oikeasti kiva – vastuu on yhteinen, mutta ei poista vanhempien ensisijaista tehtävää kasvattajina
Pääkirjoitus

Koulun oltava oi­keas­ti kiva – vastuu on yh­tei­nen, mutta ei poista van­hem­pien en­si­si­jais­ta teh­tä­vää kas­vat­ta­ji­na

24.09.2020 20:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Yhdeksäsluokkalainen: "Koulukiusaaminen on todella väärin" – Pohjois-Pohjanmaan alakoululaisista lähes kolmannes tullut kiusatuksi vuoden sisällä, vaikka sitä ehkäistään monin tavoin

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen: "Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on todella väärin" – Poh­jois-Poh­jan­maan ala­kou­lu­lai­sis­ta lähes kol­man­nes tullut kiu­sa­tuk­si vuoden si­säl­lä, vaikka sitä eh­käis­tään monin tavoin

24.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Jope Ruonansuulle järjestetään muistokonsertti myös Kemiin – Niinistön vierailu vahvistettiin presidentinkansliasta

Jope Ruo­nan­suul­le jär­jes­te­tään muis­to­kon­sert­ti myös Kemiin – Nii­nis­tön vie­rai­lu vah­vis­tet­tiin pre­si­den­tin­kans­lias­ta

23.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Osa nuorista kokee, että kiusaamalla saa koulussa kunnioitusta – iso osa kertoo, ettei aikuisten puuttumisesta kiusaamiseen ole

Osa nuo­ris­ta kokee, että kiu­saa­mal­la saa kou­lus­sa kun­nioi­tus­ta – iso osa kertoo, ettei ai­kuis­ten puut­tu­mi­ses­ta kiu­saa­mi­seen ole

23.09.2020 15:14 6
Metsokankaan koulun kahdeksasluokkalaiset kehittivät eskareille ja ekaluokkalaisille rohkeusvalmennusmenetelmän, joka leviää nyt koko Suomen kouluihin

Met­so­kan­kaan koulun kah­dek­sas­luok­ka­lai­set ke­hit­ti­vät es­ka­reil­le ja eka­luok­ka­lai­sil­le roh­keus­val­men­nus­me­ne­tel­män, joka leviää nyt koko Suomen kou­lui­hin

07.06.2020 06:00 0
Tilaajille