Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koulukiusaaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksei kou­lu­oh­jel­ma pui kou­lu­kiu­saa­mis­ta?

29.12.2023 05:01
Ritaharjun oppilailla eniten kiusaamiskokemuksia – Kaleva vietti päivän kasiluokkalaisten kanssa, miksi paljon puhuttuja ongelmia ei näkynyt?

Ri­ta­har­jun op­pi­lail­la eniten kiu­saa­mis­ko­ke­muk­sia – Kaleva vietti päivän ka­si­luok­ka­lais­ten kanssa, miksi paljon pu­hut­tu­ja on­gel­mia ei nä­ky­nyt?

17.12.2023 05:00 36
Tilaajille
Laitoimme 45 Oulun koulua järjestykseen – Katso, kuinka lähikoulusi pärjää vertailussa

Lai­toim­me 45 Oulun koulua jär­jes­tyk­seen – Katso, kuinka lä­hi­kou­lu­si pärjää ver­tai­lus­sa

08.12.2023 16:22 55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vakava asia – Oulun kau­pun­gis­sa kaikki lasten ja nuorten kanssa työs­ken­te­le­vät ovat vel­vol­li­sia puut­tu­maan ha­vait­tuun kiu­saa­mi­seen

29.11.2023 06:00 5
Kiusaaja tarvitsee yleisönsä, ja siksi hiljaiset hyväksyjät ovat osa ongelmaa
Kolumni

Kiu­saa­ja tar­vit­see ylei­sön­sä, ja siksi hil­jai­set hy­väk­sy­jät ovat osa on­gel­maa

25.11.2023 06:05 10
Näissä Oulun kouluissa kiusataan eniten – Ritaharjun rehtori: Väkivallan muodot ovat raaistuneet

Näissä Oulun kou­luis­sa kiu­sa­taan eniten – Ri­ta­har­jun reh­to­ri: Vä­ki­val­lan muodot ovat raais­tu­neet

23.11.2023 05:00 100
Tilaajille
Onko lasten vanhemmistakin osasta tulossa koulukiusaajia? – Olisiko siis joidenkin nyt katsottava peiliin ja kysyttävä: miten olen lapsen vanhempana käyttäytynyt opettajia kohtaan?
Kolumni

Onko lasten van­hem­mis­ta­kin osasta tulossa kou­lu­kiu­saa­jia? – Olisiko siis joi­den­kin nyt kat­sot­ta­va peiliin ja ky­syt­tä­vä: miten olen lapsen van­hem­pa­na käyt­täy­ty­nyt opet­ta­jia koh­taan?

07.10.2023 12:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uskon, että asiat hoi­tu­vat pu­hu­mal­la

29.09.2023 05:00 1
Oululaisopettaja: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää

Ou­lu­lai­so­pet­ta­ja: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

23.09.2023 06:00 77
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jan sanat saat­ta­vat osua arkaan paik­kaan

15.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mis­kes­kus­te­lu är­syt­tää vanhaa kiu­sat­tua – en usko, että kiu­saa­mis­ta saadaan lop­pu­maan millään hal­lin­nol­li­sil­la toi­men­pi­teil­lä

14.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei siinä auta Kiva koulu -tee­mat, ellei saada ko­tia­kin kivaksi

07.02.2023 05:30 8
Tilaajille
Iida Rauma kysyy, miksi tietyistä asioista hänen Finlandia-palkitussa romaanissaan ei puhuta – "Sanotaan sen olevan tärkeä kirja tärkeästä aiheesta, mutta..."

Iida Rauma kysyy, miksi tie­tyis­tä asiois­ta hänen Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan ei puhuta – "Sa­no­taan sen olevan tärkeä kirja tär­keäs­tä ai­hees­ta, mut­ta..."

04.02.2023 10:00 4
Tilaajille
Koulujen suhtautuminen kiusaamiseen asettaa lapset eriarvoiseen asemaan – Maikkulaan oma kiusaamisen vastainen malli

Kou­lu­jen suh­tau­tu­mi­nen kiu­saa­mi­seen asettaa lapset eri­ar­voi­seen asemaan – Maik­ku­laan oma kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen malli

04.02.2023 08:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­kou­luil­la jo ym­pä­ris­tö it­ses­sään on osal­lis­ta­vaa

02.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Merikosken koulun seiskaluokkalaiset hakivat opettajan hätiin, kun isommat kiusasivat luokkatoveria – "Kouluissa on riittävästi keinoja puuttua häiriköintiin, mutta ei resursseja", sanoo rehtori

Me­ri­kos­ken koulun seis­ka­luok­ka­lai­set hakivat opet­ta­jan hätiin, kun isommat kiu­sa­si­vat luok­ka­to­ve­ria – "­Kou­luis­sa on riit­tä­väs­ti keinoja puuttua häi­ri­köin­tiin, mutta ei re­surs­se­ja", sanoo rehtori

02.12.2022 18:00 9
Tilaajille
Iida Rauma kertoo kouluväkivallasta Finlandia-palkitussa romaanissaan Hävitys – tapauskertomus

Iida Rauma kertoo kou­lu­vä­ki­val­las­ta Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan Hävitys – ta­paus­ker­to­mus

30.11.2022 20:00 2
Tilaajille
Oulun kouluissa esiintyy yhä enemmän ilkivaltaa, häiriköintiä ja aiempaa raaempaa väkivaltaa – Myllytullin kouluun päätettiin ottaa viikoksi vartija

Oulun kou­luis­sa esiin­tyy yhä enemmän il­ki­val­taa, häi­ri­köin­tiä ja aiempaa raaem­paa vä­ki­val­taa – Myl­ly­tul­lin kouluun pää­tet­tiin ottaa vii­kok­si vartija

01.12.2022 19:59 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­nen on tra­ge­dia – asia saa laa­jem­paa mer­ki­tys­tä, kun tie­de­tään, että yksi syr­jäy­ty­nyt (lue syr­jäy­tet­ty) nuori maksaa yh­teis­kun­nal­le noin mil­joo­na euroa

08.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu luo yh­tei­söl­li­syyt­tä – miksi toimiva jär­jes­tel­mä, kuten Keis­kas­sa, pitää purkaa?

07.09.2022 05:30 2
Tilaajille