Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kiusaaminen
Ranuan koulun pihalla tapahtuneen tappelun esitutkinta päätetty – kaikki osalliset epäiltynä rikoksiin, mutta eivät alaikäisinä rikosoikeudellisessa vastuussa

Ranuan koulun pihalla ta­pah­tu­neen tap­pe­lun esi­tut­kin­ta pää­tet­ty – ­kaik­ki osal­li­set epäil­ty­nä ri­kok­siin, mutta eivät ala­ikäi­si­nä ri­kos­oi­keu­del­li­ses­sa vas­tuus­sa

16.02.2024 11:50 1
Tilaajille
Alakoululaisten koulukiusaaminen kärjistyi väkivallaksi Ranualla – poliisi mukana asian selvittelyssä

Ala­kou­lu­lais­ten kou­lu­kiu­saa­mi­nen kär­jis­tyi vä­ki­val­lak­si Ra­nual­la – poliisi mukana asian sel­vit­te­lys­sä

19.01.2024 21:41 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­sen vas­tai­nen työ kuuluu kai­kil­le

14.12.2023 05:00
Laitoimme 45 Oulun koulua järjestykseen – Katso, kuinka lähikoulusi pärjää vertailussa

Lai­toim­me 45 Oulun koulua jär­jes­tyk­seen – Katso, kuinka lä­hi­kou­lu­si pärjää ver­tai­lus­sa

08.12.2023 16:22 55
Tilaajille
Näissä Oulun kouluissa kiusataan eniten – Ritaharjun rehtori: Väkivallan muodot ovat raaistuneet

Näissä Oulun kou­luis­sa kiu­sa­taan eniten – Ri­ta­har­jun reh­to­ri: Vä­ki­val­lan muodot ovat raais­tu­neet

23.11.2023 05:00 100
Tilaajille
Oululainen Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – Yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Ou­lu­lai­nen Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – Yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 06:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ja nuorten säh­kö­tu­pa­koin­tiin liittyy ter­veys­vaa­ro­jen lisäksi lie­ve­il­miöi­tä – van­hem­mil­la on vel­vol­li­suus asettaa rajat

13.10.2023 05:30 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uskon, että asiat hoi­tu­vat pu­hu­mal­la

29.09.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­te­taan, kuun­nel­laan ja ollaan tukena

21.09.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kit­ke­tään net­ti­kiu­saa­mis­ta – ta­ka­va­ri­koi­daan kiu­saa­jan kän­nyk­kä mää­rä­ajak­si

15.09.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­sen syitä per­kat­ta­va – Ukin neuvot ihmisen arvosta ovat tarpeen tänäkin päivänä

06.05.2023 07:00 4
Tilaajille
Työtä turvallisen kotisi puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työtä tur­val­li­sen kotisi puo­les­ta

19.02.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monella he­vos­tal­lil­la kiu­sa­taan – jos kaikki kan­nus­tai­si­vat toi­siaan, olisi mu­ka­vam­paa har­ras­taa ra­kas­ta­maan­sa lajia

18.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Limingan koulukodissa räpättiin ja taiteiltiin graffiteja kiusaamisen ehkäisemiseksi – nuorten rap-työpajaa ohjannut artisti Stepa: "Räppi antaa tunteille rehellisen ja sensuroimattoman väylän"

Li­min­gan kou­lu­ko­dis­sa rä­pät­tiin ja tai­teil­tiin graf­fi­te­ja kiu­saa­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si – nuorten rap-työ­pa­jaa oh­jan­nut artisti Stepa: "Räppi antaa tun­teil­le re­hel­li­sen ja sen­su­roi­mat­to­man väylän"

19.05.2022 15:45
Tilaajille
Presidentti Niinistön terveiset Syväkankaan koululaisille – "Ei itseään voi korottaa muita painamalla"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ter­vei­set Sy­vä­kan­kaan kou­lu­lai­sil­le – "Ei itseään voi ko­rot­taa muita pai­na­mal­la"

06.04.2022 13:15 3
Tilaajille
Kiusaamisen vaikutusta aivoihin selvitetään Aivosäätiön rahoittamassa väitöskirjassa – säätiö jakoi yhteensä 200 000 euroa aivojen ja hermoston tutkimukseen

Kiu­saa­mi­sen vai­ku­tus­ta ai­voi­hin sel­vi­te­tään Ai­vo­sää­tiön ra­hoit­ta­mas­sa väi­tös­kir­jas­sa – ­sää­tiö jakoi yh­teen­sä 200 000 euroa aivojen ja her­mos­ton tut­ki­muk­seen

14.12.2021 14:50 2
Raahen kaupunki reagoi kaupunginjohtajan lausuntoon – haluaa kitkeä kiusaamisen ja epäasiallisen käytöksen toiminnastaan

Raahen kau­pun­ki reagoi kau­pun­gin­joh­ta­jan lau­sun­toon – haluaa kitkeä kiu­saa­mi­sen ja epä­asial­li­sen käy­tök­sen toi­min­nas­taan

08.11.2021 19:28 7
Tilaajille
Turvallinen Oulu -hankkeen turvataitokasvatus voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2021 – teemana oli alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen

Tur­val­li­nen Oulu -hank­keen tur­va­tai­to­kas­va­tus voitti kan­sal­li­sen ri­kok­sen­tor­jun­ta­kil­pai­lun 2021 – ­tee­ma­na oli ala­ikäi­siin koh­dis­tu­van kiu­saa­mi­sen ja vä­ki­val­lan eh­käi­se­mi­nen

27.09.2021 15:02 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­saa­mi­nen on yh­tei­sön syöpä

26.09.2021 16:00 2
Tilaajille
Työpaikalla, koulussa ja kunnanvaltuustossa kannattaa ottaa mallia karavaanareista
Kolumni

Työ­pai­kal­la, kou­lus­sa ja kun­nan­val­tuus­tos­sa kan­nat­taa ottaa mallia ka­ra­vaa­na­reis­ta

10.09.2021 18:00 5
Tilaajille