Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Ihmiset: Ou­lu­lais­läh­töi­nen Jarkko Nyman kaatoi te­le­vi­sios­sa naisia liu­ku­hih­nal­ta, nyt hän on rak­say­rit­tä­jä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Keskustelukulttuuri
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asiois­ta ei tar­vit­se olla samaa mieltä – kes­kus­te­lu saattaa olla an­toi­sim­mil­laan, kun eri tavalla ajat­te­le­vat jakavat nä­ke­myk­siään toi­siaan kuun­nel­len ja kun­nioit­taen

29.01.2024 06:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoäly maalaa su­rul­li­sen kuvan kie­les­tä

03.01.2024 06:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyväksy ih­mi­nen, vaikka et hyväksy hänen aja­tuk­siaan ja te­ko­jaan

22.12.2023 05:30 4
Keskustelukulttuuriin tarvitaan lisää hyvää tahtoa – kasvokkain juttelu murtaa vääriä mielikuvia
Kolumni

Kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin tar­vi­taan lisää hyvää tahtoa – kas­vok­kain juttelu murtaa vääriä mie­li­ku­via

17.12.2023 14:00 14
Tilaajille
Oululainen Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Ou­lu­lai­nen Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

25.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Rima laskee loanheiton limbokisoissa – sain tarpeekseni Twitteristä ja kohta koko internetin keskustelusta
Kolumni

Rima laskee loan­hei­ton lim­bo­ki­sois­sa – sain tar­peek­se­ni Twit­te­ris­tä ja kohta koko in­ter­ne­tin kes­kus­te­lus­ta

28.08.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pus­kis­ta am­pu­mi­nen ra­paut­taa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria

02.08.2023 07:00 8
Tilaajille
Yölinjasta suomalaisille tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrittämiseen riitelyn keskellä – "Ahdistus puolittuu jakamalla"

Yö­lin­jas­ta suo­ma­lai­sil­le tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrit­tä­mi­seen rii­te­lyn kes­kel­lä – "Ah­dis­tus puo­lit­tuu ja­ka­mal­la"

29.07.2023 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kär­jis­ty­nees­tä kes­kus­te­lu­il­ma­pii­ris­tä on syytä huo­les­tua ja tehdä ryh­ti­lii­ke

28.07.2023 07:30 9
Tilaajille
Sosiaalisen median nostama Terapeutti-Ville julistautuu lempeämmän politiikan puolestapuhujaksi: "En usko, että kukaan täällä haluaa mitään huutelua"

So­siaa­li­sen median nostama Te­ra­peut­ti-Vil­le ju­lis­tau­tuu lem­peäm­män po­li­tii­kan puo­les­ta­pu­hu­jak­si: "En usko, että kukaan täällä haluaa mitään huu­te­lua"

15.07.2023 12:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­tos­sa tulee kun­nioit­taa ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria ja toisia ihmisiä

22.06.2023 16:00 8
Tilaajille
Oletko valtamedian aivopesemä vai foliohattu? – Myös toisinajattelijoille pitäisi olla sijansa, mutta kovin kärkkäästi langetamme eri mieltä oleville vähintään häpeätuomion
Kolumni

Oletko val­ta­me­dian ai­vo­pe­se­mä vai fo­lio­hat­tu? – Myös toi­sin­ajat­te­li­joil­le pitäisi olla si­jan­sa, mutta kovin kärk­kääs­ti lan­ge­tam­me eri mieltä ole­vil­le vä­hin­tään hä­peä­tuo­mion

10.01.2022 06:00 15
Tilaajille
Viikon lopuksi: Makuasioista voi ja niistä pitääkin kiistellä
Essee

Viikon lo­puk­si: Ma­ku­asiois­ta voi ja niistä pi­tää­kin kiis­tel­lä

17.12.2021 14:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­si­tii­vi­suus luo po­si­tii­vi­suut­ta – har­mit­taa saa, mutta sitä ei kannata purkaa kes­kus­te­lu­kump­pa­nei­hin

14.12.2021 06:00 2
Tilaajille
Viikon lopuksi: Pakotettu yritys tasapuolisuuteen luo vain eripuraa
Essee

Viikon lo­puk­si: Pa­ko­tet­tu yritys ta­sa­puo­li­suu­teen luo vain eri­pu­raa

26.11.2021 14:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rohkeaa ja vuo­ro­vai­kut­teis­ta elämää meille kai­kil­le!

14.11.2021 05:00 4
Tilaajille
Oululainen Pappakahvit-podcast tähtää paremman keskustelukulttuurin luomiseen kahvikupposten äärellä – ”Pääajatus meillä on, että keskustellen opittaisiin ymmärtämään maailmaa vähän paremmin”

Ou­lu­lai­nen Pap­pa­kah­vit-pod­cast tähtää pa­rem­man kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin luo­mi­seen kah­vi­kup­pos­ten äärellä – ”Pääa­ja­tus meillä on, että kes­kus­tel­len opit­tai­siin ym­mär­tä­mään maail­maa vähän pa­rem­min”

24.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Junissa suomalaisistakin tulee small talkin mestareita
Kolumni

Junissa suo­ma­lai­sis­ta­kin tulee small talkin mes­ta­rei­ta

12.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmiset tuo­mit­se­vat liikaa – sa­nan­va­paus on ole­mas­sa, mutta käytä sitä oi­keut­ta oikein

10.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Millaisen keittiönpöydän äärellä kasvoit? – Elämän eväitä tulee jokaiselle kotipöydästä
Kolumni

Mil­lai­sen keit­tiön­pöy­dän äärellä kas­voit? – Elämän eväitä tulee jo­kai­sel­le ko­ti­pöy­däs­tä

10.02.2021 10:00 3