Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sairaudet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaks ikäi­hi­mis­tä porisi vai­vois­taan

22.02.2024 05:00 2
Oulun yliopiston tutkimus: Nuorten aikuisten märkivä hikirauhastulehdus on luultua yleisempää – tautia ei tunnisteta

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Nuorten ai­kuis­ten märkivä hi­ki­rau­has­tu­leh­dus on luultua ylei­sem­pää – tautia ei tun­nis­te­ta

16.01.2024 10:42 2
Väitöstutkimuksessa löydettiin yhteys atooppisen ihottuman ja psykiatristen sairauksien välillä

Väi­tös­tut­ki­muk­ses­sa löy­det­tiin yhteys atoop­pi­sen ihot­tu­man ja psy­kiat­ris­ten sai­rauk­sien välillä

04.12.2023 10:12 25
Vaikea tuoksuyliherkkyys hankaloittaa oululaisen Sirkka-Liisa Simosen elämää merkittävästi – "Olen lähes erakoitunut sairauteni takia"

Vaikea tuok­su­yli­herk­kyys han­ka­loit­taa ou­lu­lai­sen Sirk­ka-Lii­sa Simosen elämää mer­kit­tä­väs­ti – "Olen lähes era­koi­tu­nut sai­rau­te­ni takia"

04.12.2023 06:10 27
Lääkäri ei ottanut hillityn ja meikatun naisen kipuja vakavasti – Parantumaton aivosyöpä uhkaa viedä Krista Staufferin lähimuistin, mutta hän ajaa potilaan asiaa niin kauan kuin voi

Lääkäri ei ottanut hil­li­tyn ja mei­ka­tun naisen kipuja va­ka­vas­ti – Pa­ran­tu­ma­ton ai­vo­syö­pä uhkaa viedä Krista Stauf­fe­rin lä­hi­muis­tin, mutta hän ajaa po­ti­laan asiaa niin kauan kuin voi

15.11.2023 06:00 15
Tilaajille
Vauvoja sairaalaan vievän rs-viruksen ehkäisyyn löytyi kaksi uutta keinoa – uutuusrokotetta saatavilla vain harvoissa apteekeissa

Vauvoja sai­raa­laan vievän rs-vi­ruk­sen eh­käi­syyn löytyi kaksi uutta keinoa – uu­tuus­ro­ko­tet­ta saa­ta­vil­la vain har­vois­sa ap­tee­keis­sa

09.11.2023 18:30 1
Tilaajille
Verenmyrkytyksiä todetaan kaksi kertaa enemmän kuin vajaat 20 vuotta sitten, tauti iskee yleisimmin iäkkäille

Ve­ren­myr­ky­tyk­siä to­de­taan kaksi kertaa enemmän kuin vajaat 20 vuotta sitten, tauti iskee ylei­sim­min iäk­käil­le

05.11.2023 13:42 4
Oulun Typen vaiettu onnettomuus vei 28 miestä sairaalaan sekavassa tilassa – Nyt kaksi selviytyjää haluaa tuoda myrkkyvuodon julki

Oulun Typen vaiettu on­net­to­muus vei 28 miestä sai­raa­laan se­ka­vas­sa tilassa – Nyt kaksi sel­viy­ty­jää haluaa tuoda myrk­ky­vuo­don julki

14.10.2023 08:18 31
Tilaajille
Hoivapaikan työntekijä anasti potilaiden rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi peliriippuvaisen naisen kolmeksi vuodeksi vankilaan

Hoi­va­pai­kan työn­te­ki­jä anasti po­ti­lai­den rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pe­li­riip­pu­vai­sen naisen kol­mek­si vuo­dek­si van­ki­laan

10.10.2023 06:00 7
Tilaajille
Essee: Älypuhelin alkaa olla yksi ruumiinosamme – Voisiko joku olla huolissaan tästä myös aikuisten addiktiona?
Essee

Essee: Äly­pu­he­lin alkaa olla yksi ruu­miin­osam­me – Voisiko joku olla huo­lis­saan tästä myös ai­kuis­ten ad­dik­tio­na?

07.10.2023 10:00 22
Tilaajille
Kun kesken parhaimpien työvuosien saa musertavan diagnoosin, pitääkö olla valmis kuolemaan?
Kolumni

Kun kesken par­haim­pien työ­vuo­sien saa mu­ser­ta­van diag­noo­sin, pitääkö olla valmis kuo­le­maan?

20.09.2023 06:00 8
Tilaajille
Epilepsia on muutakin kuin kouristuksia – oululaisen Aulin kohtauksille on tyypillistä toimintakyvyn säilyminen, vaikka tietoisuus häilyy

Epi­lep­sia on muu­ta­kin kuin kou­ris­tuk­sia – ou­lu­lai­sen Aulin koh­tauk­sil­le on tyy­pil­lis­tä toi­min­ta­ky­vyn säi­ly­mi­nen, vaikka tie­toi­suus häilyy

12.08.2023 06:15
Oulussa on tänä kesänä runsaasti jänisruttoa – toimi näin, jos löydät kuolleen jäniksen tai rusakon

Oulussa on tänä kesänä run­saas­ti jä­nis­rut­toa – toimi näin, jos löydät kuol­leen jä­nik­sen tai rusakon

04.08.2023 14:55 3
Tilaajille
Rasvamaksan yleistymisen taustalta löytyy tuttu ilmiö – Somelääkäri Atte Virolainen on huolissaan noidankehästä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sairastua

Ras­va­mak­san yleis­ty­mi­sen taus­tal­ta löytyy tuttu ilmiö – So­me­lää­kä­ri Atte Vi­ro­lai­nen on huo­lis­saan noi­dan­ke­häs­tä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sai­ras­tua

24.07.2023 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on po­ly­neu­ro­pa­tia? – en­si­oi­ree­na alkoi tuntua, kuin sukat oli­si­vat rutussa var­pai­den ja pä­kiöi­den välissä

22.07.2023 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomeen tar­vi­taan laki kuo­lin­avus­ta – uuden kan­sa­lais­aloit­teen te­ke­mi­nen näyttää ai­noal­ta mah­dol­li­suu­del­ta viedä eu­ta­na­sian mah­dol­li­suut­ta eteen­päin

04.07.2023 06:00 9
Tilaajille
TOS-oireyhtymästä kärsivällä Laura Sirkkiällä kotitöistä voi seurata jopa viikkoja kestävä hermosärky – TOS-oireista kärsivän tärkeä hakeutua hoitoon ajoissa

TOS-oi­reyh­ty­mäs­tä kär­si­väl­lä Laura Sirk­kiäl­lä ko­ti­töis­tä voi seurata jopa viik­ko­ja kestävä her­mo­sär­ky – ­TOS-oi­reis­ta kär­si­vän tärkeä ha­keu­tua hoitoon ajoissa

03.07.2023 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seu­raa­va pan­de­mia on jo täällä – mik­ro­bi­lää­ke­re­sis­tens­sin py­säyt­tä­mi­nen vaatii toimia monilla po­li­tii­kan aloilla

03.07.2023 06:00 1
Tilaajille
"Välillä oon ottanut tarkoituksella liian suuren annoksen", tunnustaa päivittäin piikittävä 21-vuotias Milla – Kiersimme auttajien kanssa huumeiden käyttöpaikat Oulun keskustassa

"Vä­lil­lä oon ottanut tar­koi­tuk­sel­la liian suuren an­nok­sen", tun­nus­taa päi­vit­täin pii­kit­tä­vä 21-vuo­tias Milla – Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

10.06.2023 06:00 57
Tilaajille
Tyrnäväläinen Jari Matinolli treenasi itsensä syöpähoitojen jälkeen kisakuntoon ja kilpailee nyt aikuisurheilun arvokisoissa – "Kun sairastuu, on tärkeää että itse kullakin on tulevaisuuden suhteen joitain tavoitteita"

Tyr­nä­vä­läi­nen Jari Ma­ti­nol­li tree­na­si itsensä syö­pä­hoi­to­jen jälkeen ki­sa­kun­toon ja kil­pai­lee nyt ai­kuis­ur­hei­lun ar­vo­ki­sois­sa – "Kun sai­ras­tuu, on tärkeää että itse kul­la­kin on tu­le­vai­suu­den suhteen joitain ta­voit­tei­ta"

09.04.2023 06:00 6
Tilaajille