Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kyläkoulut
Kuukausi
Pikkaralan koulua uhkaa yhä lakkautus, vaikka lautakunta antoi sen jatkaa – Kaisa Tähtinen on taistellut Oulun pienten kyläkoulujen puolesta 15 vuotta

Pik­ka­ra­lan koulua uhkaa yhä lak­kau­tus, vaikka lau­ta­kun­ta antoi sen jatkaa – Kaisa Täh­ti­nen on tais­tel­lut Oulun pienten ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta 15 vuotta

02.06.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­kuis­ten on puo­lus­tet­ta­va lapsia – eri­ar­vois­ta­vat pää­tök­set sulkea pie­nem­mät Oulun koulut mu­ren­ta­vat myös de­mo­kra­tiaa

01.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Oulun kaupungin sivistyslautakunta esittää seitsemää kyläkoulua lakkautettavaksi – Pikkaralan koulun kohtalo vielä auki

Oulun kau­pun­gin si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esittää seit­se­mää ky­lä­kou­lua lak­kau­tet­ta­vak­si – ­Pik­ka­ra­lan koulun kohtalo vielä auki

16.05.2023 21:58 66
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienten kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen vaa­ran­taa suo­ma­lai­sen pe­rus­kou­lun

16.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Neljä oululaista lapsiperhettä etsi yhdessä ison tontin Sanginsuusta – Talot valmistuvat loppuvuodesta, mutta nyt kyläkoulua uhkaa lakkautus

Neljä ou­lu­lais­ta lap­si­per­het­tä etsi yhdessä ison tontin San­gin­suus­ta – Talot val­mis­tu­vat lop­pu­vuo­des­ta, mutta nyt ky­lä­kou­lua uhkaa lak­kau­tus

12.05.2023 18:00 125
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heikot lap­si­mää­rien en­nus­teet eivät voi kaatua yk­sis­tään ky­lä­kou­lu­jen har­teil­le

08.05.2023 08:11 31
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kysyimme Oulun kaupunginhallituksen mielipidettä koulujen lakkauttamiseen – Vastaukset olivat ympäripyöreitä, mutta rivien välistä voi lukea paljon

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ky­syim­me Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mie­li­pi­det­tä kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­seen – Vas­tauk­set olivat ym­pä­ri­pyö­rei­tä, mutta rivien välistä voi lukea paljon

04.05.2023 06:00 56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli lä­hi­kou­lun lop­pu­mi­ses­ta

26.04.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ala­kou­lu­ikäis­ten kou­lu­ver­kon muutos on ollut raju – arvoisa kan­sa­ne­dus­ta­jaeh­do­kas, miten te näette pien­kou­lu­li­sän tar­peel­li­suu­den?

05.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Pidetään katse lapsiystävällisyydessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­de­tään katse lap­si­ys­tä­väl­li­syy­des­sä

19.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­kou­luil­la jo ym­pä­ris­tö it­ses­sään on osal­lis­ta­vaa

02.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – Tutkija: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – Tut­ki­ja: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

12.12.2022 16:02 5
Tilaajille
Oulun Pikkaralassa pidätetään henkeä ja odotetaan päätöstä kyläkoulun kohtalosta 130-vuotisjuhlien alla – "Toivon, että meidän koulu jatkuu myös ensi syksynä"

Oulun Pik­ka­ra­las­sa pi­dä­te­tään henkeä ja odo­te­taan pää­tös­tä ky­lä­kou­lun koh­ta­los­ta 130-vuo­tis­juh­lien alla – "Toi­von, että meidän koulu jatkuu myös ensi syk­sy­nä"

23.11.2022 07:00 11
Tilaajille
Lakkauttaisitko koulun, jota oma lapsesi käy? Oulun kylien väki taistelee lähikoulujensa puolesta

Lak­kaut­tai­sit­ko koulun, jota oma lapsesi käy? Oulun kylien väki tais­te­lee lä­hi­kou­lu­jen­sa puo­les­ta

05.10.2022 21:39 76
Tilaajille
Pienet kyläkoulut nousivat taas Raahen kaupungin lakkautuslistalle – koululaisten määrän uskotaan voivan vähentyä noin tuhannella oppilaalla vuoteen 2037 mennessä

Pienet ky­lä­kou­lut nou­si­vat taas Raahen kau­pun­gin lak­kau­tus­lis­tal­le – kou­lu­lais­ten määrän us­ko­taan voivan vä­hen­tyä noin tu­han­nel­la op­pi­laal­la vuoteen 2037 men­nes­sä

30.09.2022 11:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­teel­la, Ti­rin­ky­läs­tä – pe­rus­te­lut ter­veen, toi­mi­van ja ra­kas­te­tun ky­lä­kou­lun tu­hoa­mi­sek­si vaih­te­le­vat

22.09.2022 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Keis­kal­la on jat­kos­sa­kin paljon an­net­ta­vaa, niin tar­vit­see vain päättää

15.09.2022 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­ke­mät­tä metsää puilta, tai koulua kou­lu­ver­kol­ta, pää­dym­me hel­pos­ti ti­lan­tee­seen, jossa op­pi­las­mää­rien las­kus­ta ja kylien au­tioi­tu­mi­ses­ta tulee itseään to­teut­ta­va en­nus­tus

11.09.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä on pienet ky­lä­kou­lut tehty?

11.09.2022 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lut ovat voi­ma­va­ra

03.09.2022 07:00 4
Tilaajille