Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

EU:n elpymispaketti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kuuluu EU:n el­py­mis­pa­ke­til­le? – Eu­roo­pan ti­lin­tar­kas­tus­tuo­mio­is­tui­mes­sa en­sim­mäi­set ha­vain­not el­py­mis­pa­ke­tin mak­sa­tus­ten sään­nön­mu­kai­suu­des­ta ovat huo­les­tut­ta­via

24.04.2023 06:00 11
Tilaajille
Hallitus sosialisoi suomalaisten rahat Eurooppaan
Kolumni

Hal­li­tus so­sia­li­soi suo­ma­lais­ten rahat Eu­roop­paan

16.11.2021 16:00 21
Tilaajille
EU-komissio näyttää Suomen elpymissuunnitelmalle vihreää valoa, tulossa 2,1 miljardia – rahaa suunnataan ilmastotoimiin ja uusiin teknologioihin

EU-ko­mis­sio näyttää Suomen el­py­mis­suun­ni­tel­mal­le vihreää valoa, tulossa 2,1 mil­jar­dia – rahaa suun­na­taan il­mas­to­toi­miin ja uusiin tek­no­lo­gioi­hin

04.10.2021 19:07 30
Marin puolustaa elpymispakettia,  Orpo haluaa ulkorajoille tiukemman rajavalvonnan

Marin puo­lus­taa el­py­mis­pa­ket­tia, Orpo haluaa ul­ko­ra­joil­le tiu­kem­man ra­ja­val­von­nan

27.08.2021 14:28 6
Tilaajille
EU:n elpymispaketti sai hyväksynnän kaikkien jäsenmaiden parlamenteilta

EU:n el­py­mis­pa­ket­ti sai hy­väk­syn­nän kaik­kien jä­sen­mai­den par­la­men­teil­ta

27.05.2021 23:23 7
Keskustan ryhmä antoi varoitukset Hannu Hoskoselle ja Tuomas Kettuselle elpymispakettiäänestyksen takia – Hoskonen syrjäytettiin samalla ympäristövaliokunnan johdosta

Kes­kus­tan ryhmä antoi va­roi­tuk­set Hannu Hos­ko­sel­le ja Tuomas Ket­tu­sel­le el­py­mis­pa­ket­ti­ää­nes­tyk­sen takia – Hos­ko­nen syr­jäy­tet­tiin samalla ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan joh­dos­ta

19.05.2021 10:31 42
"Kaikki mahdollinen työvoima haalittiin" – eduskunnan maratonkeskustelu elvytyspaketista koetteli myös pöytäkirjureita

"Kaikki mah­dol­li­nen työ­voi­ma haa­lit­tiin" – edus­kun­nan ma­ra­ton­kes­kus­te­lu el­vy­tys­pa­ke­tis­ta koet­te­li myös pöy­tä­kir­ju­rei­ta

18.05.2021 18:30 8
Tilaajille
Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kurvinen: Eduskuntaryhmä käsittelee mahdollisia sanktioita lähipäivinä

Kes­kus­tan ryh­män­joh­ta­ja Antti Kur­vi­nen: Edus­kun­ta­ryh­mä kä­sit­te­lee mah­dol­li­sia sank­tioi­ta lä­hi­päi­vi­nä

18.05.2021 15:31 20
Vehviläinen STT:lle: Eduskunnan puhemiesneuvosto ei aio käsitellä varapuhemies Eerolan asemaa – Eerola jatkaa normaalisti työtään

Veh­vi­läi­nen STT:l­le: Edus­kun­nan pu­he­mies­neu­vos­to ei aio kä­si­tel­lä va­ra­pu­he­mies Eerolan asemaa – Eerola jatkaa nor­maa­lis­ti työtään

18.05.2021 15:29 4
Eduskunta hyväksyi odotetusti EU:n elpymispaketin – äänet menivät 134–57

Edus­kun­ta hy­väk­syi odo­te­tus­ti EU:n el­py­mis­pa­ke­tin – äänet menivät 134–57

18.05.2021 14:29 51
Jarrutuskeskustelun aikana hyllytetty perussuomalainen varapuhemies Eerola: "En koe, että olisi painostettu tekemään näin tai noin"

Jar­ru­tus­kes­kus­te­lun aikana hyl­ly­tet­ty pe­rus­suo­ma­lai­nen va­ra­pu­he­mies Eerola: "En koe, että olisi pai­nos­tet­tu te­ke­mään näin tai noin"

17.05.2021 15:44 2
Tilaajille
Paloheimo: Jarrutuskeskustelu voi heikentää muiden luottamusta perussuomalaisten yhteistyökykyyn – Kari: "Näimme, mitä se on, kun nettitrollaus tuodaan somesta parlamentarismin sydämeen"

Pa­lo­hei­mo: Jar­ru­tus­kes­kus­te­lu voi hei­ken­tää muiden luot­ta­mus­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten yh­teis­työ­ky­kyyn – Kari: "Näim­me, mitä se on, kun net­tit­rol­laus tuodaan somesta par­la­men­ta­ris­min sy­dä­meen"

15.05.2021 19:43 50
Filatov Ylelle: EU:n elpymispaketista äänestetään eduskunnassa tiistaina – Tynkkysen puhe ylitti suosituksen yli satakertaisesti

Filatov Ylelle: EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ää­nes­te­tään edus­kun­nas­sa tiis­tai­na – Tynk­ky­sen puhe ylitti suo­si­tuk­sen yli sa­ta­ker­tai­ses­ti

15.05.2021 17:02 39
Yli neljä päivää jatkunut keskustelu EU:n elpymispaketista päättyi eduskunnassa – Tynkkynen puhui yli kahdeksan tuntia

Yli neljä päivää jat­ku­nut kes­kus­te­lu EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta päättyi edus­kun­nas­sa – Tynk­ky­nen puhui yli kah­dek­san tuntia

15.05.2021 08:12 109
Näkökulma: Kesäkuussa on kuulemma vaalit – sitä ei tosin huomaa mistään

Nä­kö­kul­ma: Ke­sä­kuus­sa on kuu­lem­ma vaalit – sitä ei tosin huomaa mistään

14.05.2021 18:30 7
Tilaajille
Perussuomalaiset haluaa perustuslakivaliokunnan mielipiteen siihen, voiko elpymispakettiasian panna pöydälle useamman kerran – eduskunnan maratonistunto keskeytyi jälleen

Pe­rus­suo­ma­lai­set haluaa pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mie­li­pi­teen siihen, voiko el­py­mis­pa­ket­ti­asian panna pöy­däl­le useam­man kerran – edus­kun­nan ma­ra­ton­is­tun­to kes­key­tyi jälleen

14.05.2021 06:09 74
Maratonkeskustelu EU-elpymispaketista jatkuu eduskunnassa, keskeytys luvassa viimeistään aamulla

Ma­ra­ton­kes­kus­te­lu EU-el­py­mis­pa­ke­tis­ta jatkuu edus­kun­nas­sa, kes­key­tys luvassa vii­meis­tään aamulla

13.05.2021 22:51 83
Läpi yön jatkunut EU-elpymispaketin käsittely keskeytettiin – täysistunto jatkuu jälleen illalla

Läpi yön jat­ku­nut EU-el­py­mis­pa­ke­tin kä­sit­te­ly kes­key­tet­tiin – täys­is­tun­to jatkuu jälleen illalla

13.05.2021 10:28 60
Oululaiset kansanedustajat EU-tukipaketin puolesta ja vastaan – jarrutuskeskustelulle tulossa stoppi?

Ou­lu­lai­set kan­san­edus­ta­jat EU-tu­ki­pa­ke­tin puo­les­ta ja vastaan – jar­ru­tus­kes­kus­te­lul­le tulossa stoppi?

12.05.2021 18:14 53
Tilaajille
"Kyse viivytystaistelusta ja sisäpoliittisesta pelistä" – tutkijan mielestä eduskunnan äänestyksen siirtymisellä EU:n elpymispaketista ei ole suurta merkitystä

"Kyse vii­vy­tys­tais­te­lus­ta ja si­sä­po­liit­ti­ses­ta pe­lis­tä" – tut­ki­jan mie­les­tä edus­kun­nan ää­nes­tyk­sen siir­ty­mi­sel­lä EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ei ole suurta mer­ki­tys­tä

12.05.2021 17:44 5
Tilaajille