Koronarokotteet
Viikko
EMA: Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja hyvin harvinaisten veritulppien välillä mahdollinen yhteys

EMA: Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja hyvin har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pien välillä mah­dol­li­nen yhteys

20.04.2021 18:48 8
Miljoonan Astra Zenecan kysymyksiä: Eikö vapaaehtoisille voisi antaa rokotteita ja minne käyttämättömät annokset päätyvät?

Mil­joo­nan Astra Zenecan ky­sy­myk­siä: Eikö va­paa­eh­toi­sil­le voisi antaa ro­kot­tei­ta ja minne käyt­tä­mät­tö­mät an­nok­set pää­ty­vät?

18.04.2021 18:30 15
Tilaajille
Rokotustahti kiihtyy: Pfizerin ja Biontechin rokotetta tulee pian kymmeniätuhansia lisää joka viikko

Ro­ko­tus­tah­ti kiih­tyy: Pfi­ze­rin ja Bion­tec­hin ro­ko­tet­ta tulee pian kym­me­niä­tu­han­sia lisää joka viikko

16.04.2021 18:20 19
Kiuru: Suomi aloittamassa neuvottelut Sputnik-rokotteen hankkimiseksi Venäjältä

Kiuru: Suomi aloit­ta­mas­sa neu­vot­te­lut Sput­nik-ro­kot­teen hank­ki­mi­sek­si Ve­nä­jäl­tä

15.04.2021 18:40 41
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Tauno O. Mehtälä

Ko­ro­na­pan­de­mia tuo mu­ka­naan uu­den­lai­sia nä­kö­alo­ja – voisiko Oulun yli­opis­to tarjota kodin Turkuun suun­ni­tel­lul­le lää­ke­teh­taal­le?

15.04.2021 05:45
Tilaajille
STM: Tänä vuonna saatavat mrna-koronarokotteet riittävät kaikkien halukkaiden rokottamiseen, vaikka rokotustahti hidastuu takaiskujen vuoksi

STM: Tänä vuonna saa­ta­vat mrna-ko­ro­na­ro­kot­teet riit­tä­vät kaik­kien ha­luk­kai­den ro­kot­ta­mi­seen, vaikka ro­ko­tus­tah­ti hi­das­tuu ta­ka­is­ku­jen vuoksi

14.04.2021 19:16 8
Saksassa alle 60-vuotiaat AstraZenecalla rokotetut saavat toisen annoksen eri yhtiön rokotteella

Sak­sas­sa alle 60-vuo­tiaat Ast­ra­Ze­ne­cal­la ro­ko­te­tut saavat toisen an­nok­sen eri yhtiön ro­kot­teel­la

14.04.2021 07:06 5
Johnson & Johnson pysäyttää koronarokotteensa toimitukset Eurooppaan – keskeytys hidastaa Suomen rokotustahtia

Johnson & Johnson py­säyt­tää ko­ro­na­ro­kot­teen­sa toi­mi­tuk­set Eu­roop­paan – kes­key­tys hi­das­taa Suomen ro­ko­tus­tah­tia

13.04.2021 19:41 25
Kainuun sote ampuu alas huhut koronarokotteen aiheuttamasta kuolemantapauksesta – "Kaikilla käytettävissä olevilla rokotteilla on kiistattomasti suuremmat hyödyt kuin haitat"

Kainuun sote ampuu alas huhut ko­ro­na­ro­kot­teen ai­heut­ta­mas­ta kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta – "Kai­kil­la käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la ro­kot­teil­la on kiis­tat­to­mas­ti suu­rem­mat hyödyt kuin haitat"

12.04.2021 13:22 25
Rokotteen antamaa suojaa on vaikea itse havaita, mikä tekee haittavaikutusten sietämisestä vaikeaa – "Haitat ovat konkreettisia, ja hyödyt nähdään sitten väestötasolla"

Ro­kot­teen antamaa suojaa on vaikea itse ha­vai­ta, mikä tekee hait­ta­vai­ku­tus­ten sie­tä­mi­ses­tä vaikeaa – "Haitat ovat konk­reet­ti­sia, ja hyödyt nähdään sitten väes­tö­ta­sol­la"

10.04.2021 19:59 27
Heinäkuun suurfestivaalit jännittävät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – kokoomuksen Orpo tukee tapahtuma-alan vaatimuksia rokotettujen tai testattujen pääsystä yleisöön

Hei­nä­kuun suur­fes­ti­vaa­lit jän­nit­tä­vät, ehtiikö Suomi aueta ajoissa – ko­koo­muk­sen Orpo tukee ta­pah­tu­ma-alan vaa­ti­muk­sia ro­ko­tet­tu­jen tai tes­tat­tu­jen pää­sys­tä ylei­söön

10.04.2021 08:00 11
Tilaajille
EMA tutkii mahdollista yhteyttä Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja harvinaisten veritulppatapausten välillä

EMA tutkii mah­dol­lis­ta yh­teyt­tä Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pa­ta­paus­ten välillä

09.04.2021 18:08 4
THL:n Nohynek: Astra Zenecan koronarokotteen hyödyt ja mahdolliset haitat punnittava

THL:n No­hy­nek: Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teen hyödyt ja mah­dol­li­set haitat pun­nit­ta­va

07.04.2021 22:24 19
Euroopan lääkeviraston rokoteosaston johtaja italialaislehdelle: Astra Zenecan koronarokotteella todettu "mielestäni selvä yhteys veritulppiin"

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton ro­ko­te­osas­ton johtaja ita­lia­lais­leh­del­le: Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teel­la todettu "mie­les­tä­ni selvä yhteys ve­ri­tulp­piin"

06.04.2021 13:40 15
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Rokotusten kohdentaminen on perusteltua ja yhdenvertaista, jos sillä voidaan paremmin suojella väestöä

Yh­den­ver­tai­suus­val­tuu­tet­tu: Ro­ko­tus­ten koh­den­ta­mi­nen on pe­rus­tel­tua ja yh­den­ver­tais­ta, jos sillä voidaan pa­rem­min suo­jel­la väestöä

31.03.2021 12:39 11
Pohjois-Suomen kuntajohtajat pitävät rokotejärjestyksen muuttamista "perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena"

Poh­jois-Suo­men kun­ta­joh­ta­jat pitävät ro­ko­te­jär­jes­tyk­sen muut­ta­mis­ta "pe­rus­teet­to­ma­na ja epäoi­keu­den­mu­kai­se­na"

31.03.2021 11:13 13
Kalevan verkkokysely: Vain joka neljäs vastaaja kannattaa koronarokotteiden kohdentamista eteläiseen Suomeen – "Pohjoisen ihmisen henki ja terveys ovat yhtä arvokkaita kuin etelässäkin"

Kalevan verk­ko­ky­se­ly: Vain joka neljäs vas­taa­ja kan­nat­taa ko­ro­na­ro­kot­tei­den koh­den­ta­mis­ta ete­läi­seen Suomeen – "Poh­joi­sen ihmisen henki ja terveys ovat yhtä ar­vok­kai­ta kuin ete­läs­sä­kin"

29.03.2021 18:00 37
Tilaajille
Koronarokotuksia Astra Zenecalla jatketaan huomenna – rokotetta ei toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia Astra Ze­ne­cal­la jat­ke­taan huo­men­na – ro­ko­tet­ta ei tois­tai­sek­si anneta alle 65-vuo­tiail­le

28.03.2021 17:01 10
Tuoreet rokoteluvut esiteltiin EU-johtajien huippukokouksen yhteydessä: EU-maihin toimitettu noin 88 miljoonaa rokotetta

Tuoreet ro­ko­te­lu­vut esi­tel­tiin EU-joh­ta­jien huip­pu­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä: EU-mai­hin toi­mi­tet­tu noin 88 mil­joo­naa ro­ko­tet­ta

25.03.2021 23:48
"On upeaa päästä kahvilaan ja tapaamaan ystäviä" – Israelin suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakov ehdottaa suomalaisille yhteistä vihreää koronapassia

"On upeaa päästä kah­vi­laan ja ta­paa­maan ys­tä­viä" – Is­rae­lin suur­lä­het­ti­läs Hagit Ben-Yaa­kov eh­dot­taa suo­ma­lai­sil­le yh­teis­tä vihreää ko­ronapas­sia

23.03.2021 18:30 2
Tilaajille