Koronarokotukset: Oulu tarjoaa nyt kak­kos­ro­ko­tet­ta ai­kais­tet­tu­na Ou­lu­hal­lis­sa

Kärpät: Pik­ku­pe­dot pa­la­si­vat jouk­kue­har­joi­tuk­siin tuo­reil­la vah­vis­tuk­sil­la

Koronarokotteet
Viimeisin tunti

Työn­an­ta­ja ei saa kysyä, onko työn­te­ki­jä saanut ko­ro­na­ro­kot­teen – ­sel­vi­tim­me, mitä työn­an­ta­ja voi tehdä ja miten se voi taata asiak­kai­den ja työ­ka­ve­rei­den tur­val­li­suu­den

15:15 16
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Ro­va­nie­men ro­ko­tus­tem­paus jatkui sun­nun­tai­na – pii­kil­le saapui myös hir­viö­rok­ka­ri Mr. Lordi

10:02 2
Tilaajille
Kuukausi

Oulussa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le kun­to­sa­lil­la ja kah­vi­las­sa, walk in -ro­ko­tuk­set jat­ku­vat edel­leen

20.07.2021 16:48 16

Ou­lu­hal­lil­le avataan ajan­va­rauk­se­ton ro­ko­te­pis­te – tar­koi­tet­tu en­sim­mäis­tä ro­ko­te­an­nos­taan ha­ke­vil­le

09.07.2021 12:04
Lapsettomuutta ja syöpäriski? Ylilääkäri kommentoi viittä myyttiä koronarokotteesta

Lap­set­to­muut­ta ja syö­pä­ris­ki? Yli­lää­kä­ri kom­men­toi viittä myyttiä ko­ro­na­ro­kot­tees­ta

09.07.2021 07:43 1

Ko­ti­mai­sel­le ko­ro­na­ro­kot­teel­le yh­dek­sän mil­joo­nan ra­hoi­tus

07.07.2021 10:12 19

Ana­lyy­si: Ve­nä­jäl­lä kansa on ym­mäl­lään ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tar­pees­ta – miksi Pu­ti­nil­ta kesti yli kolme kuu­kaut­ta kertoa saa­neen­sa Sputnik V:n maa­lis­kuus­sa?

03.07.2021 18:30 10
Tilaajille
Vanhemmat
Voiko sydäntulehduksilla ja koronarokotteilla olla yhteys? Fimean ylilääkäri kertoo, mitä oireista tiedetään

Voiko sy­dän­tu­leh­duk­sil­la ja ko­ro­na­ro­kot­teil­la olla yhteys? Fimean yli­lää­kä­ri kertoo, mitä oi­reis­ta tie­de­tään

02.07.2021 23:39

Suomi lä­hes­tyy maail­man kärkeä ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen osuu­des­sa – Bri­tan­nias­ta kuuluu huo­jen­ta­via tietoja del­ta­va­rian­tis­ta, jota ki­sa­tu­ris­tit toivat Pie­ta­ris­ta

29.06.2021 18:30 10
Tilaajille

Oulussa an­ne­taan tällä vii­kol­la yli 14 000 ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – tar­tun­nat tulevat nyt ul­ko­mail­ta

29.06.2021 11:03 11

THL: Bion­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­te suojaa hyvin myös vi­rus­muun­nok­sil­ta

28.06.2021 17:24 2

THL eh­dot­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mis­ta kaik­kiin 12–15–­vuo­tiai­siin – y­li­lää­kä­ri: ro­ko­tuk­set no­peut­tai­si­vat nuoria kos­ke­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mis­ta

24.06.2021 10:31 17

Ruotsi laskee ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ikä­ra­jaa 16 vuoteen

22.06.2021 15:56

Oulun ko­ro­na­ro­kot­teet riit­tä­vät en­si­ro­ko­tuk­siin hei­nä­kuul­le asti – ro­ko­tus­ai­kaa voi joutua odot­ta­maan

22.06.2021 13:36
Tilaajille

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ala­ikäis­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Oulussa – ro­ko­tus­ten ikäraja laskee muiden osalta 16 vuotta täyt­tä­nei­siin

22.06.2021 09:06 12

Lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saat­ta­vat alkaa Suo­mes­sa­kin – kuinka luot­ta­vai­sin mielin jopa alle 12-vuo­tiaan voisi viedä ro­ko­tet­ta­vak­si?

13.06.2021 17:45 4
Tilaajille

Ky­syim­me, voiko ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen ke­sä­työ­läi­nen saada ko­ro­na­ro­kot­teen Oulussa – Ter­veys­joh­ta­ja: "Koi­tam­me hou­ku­tel­la ro­kot­teel­le mah­dol­li­sim­man monen ha­luk­kaan"

10.06.2021 06:00 4
Tilaajille

Hui­ja­rit kau­pi­tel­leet ole­mat­to­mia ro­kot­tei­ta mil­jar­deil­la eu­roil­la – "Ker­too, kuinka mer­kit­tä­väs­tä bis­nek­ses­tä on kyse"

08.06.2021 06:30
Tilaajille

Oulun ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Näyt­tää siltä, että koko väestö saadaan ro­ko­tet­tua hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä en­sim­mäi­sen kerran" – työ­ter­veys­huol­lot aloit­ta­vat ro­kot­ta­mi­sen

07.06.2021 18:39 14
Tilaajille

Näin ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Ou­lun­kaa­ren alueel­la: Pu­das­jär­vel­lä, Uta­jär­vel­lä ja Vaa­las­sa ro­kot­tei­ta tar­jol­la jo 35-vuo­tiail­le

25.05.2021 12:25 10