Koronakuolemat
Kiimingin Jaarankartanossa jo toinen koronakuolema – Oulun kaupunki painottaa: Kaikkia koronasuosituksia on nyt erittäin tärkeää noudattaa

Kii­min­gin Jaa­ran­kar­ta­nos­sa jo toinen ko­ro­na­kuo­le­ma – Oulun kau­pun­ki pai­not­taa: Kaikkia ko­ro­na­suo­si­tuk­sia on nyt erit­täin tärkeää nou­dat­taa

22.11.2020 16:40 45
Viisi ikäihmisten hoivayksikön asukasta on kuollut tällä viikolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Sodankylässä – Kunnan edustajat esittävät surunvalittelunsa

Viisi ikäih­mis­ten hoi­vayk­si­kön asu­kas­ta on kuollut tällä vii­kol­la ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maan tautiin So­dan­ky­läs­sä – Kunnan edus­ta­jat esit­tä­vät su­run­va­lit­te­lun­sa

21.11.2020 19:32 1
Tilaajille
Maanantain koronaan liittyvä kuolemantapaus ilmeni Kiimingin Jaarankartanon palvelukeskuksessa – tartunta todettu lisäksi kahdella asukkaalla sekä kolmella työntekijällä

Maa­nan­tain ko­ro­naan liit­ty­vä kuo­le­man­ta­paus ilmeni Kii­min­gin Jaa­ran­kar­ta­non pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa – tar­tun­ta todettu lisäksi kah­del­la asuk­kaal­la sekä kol­mel­la työn­te­ki­jäl­lä

17.11.2020 14:20 7
Kuolleisuusennusteet olivat vailla pohjaa – Professori Heikki Peltola tiesi jo keväällä, etteivät koronan kovat ennusteet voineet pitää paikkaansa

Kuol­lei­suu­sen­nus­teet olivat vailla pohjaa – Pro­fes­so­ri Heikki Peltola tiesi jo ke­vääl­lä, et­tei­vät koronan kovat en­nus­teet voineet pitää paik­kaan­sa

22.10.2020 06:30 7
Tilaajille
Kommentti: Hoivakotikuolemien taustatekijöiden selvittäminen perusteltua – tapahtunutta ei saa perutuksi, mutta virheistä voidaan oppia

Kom­ment­ti: Hoi­va­ko­ti­kuo­le­mien taus­ta­te­ki­jöi­den sel­vit­tä­mi­nen pe­rus­tel­tua – ta­pah­tu­nut­ta ei saa pe­ru­tuk­si, mutta vir­heis­tä voidaan oppia

21.10.2020 20:17 2
Poliisi tutkii Kiuruveden hoivakodin koronakuolemia taloudellisen hyödyn tavoitteluun liittyvinä laiminlyönteinä – Attendo kiistää hyötymisen

Poliisi tutkii Kiu­ru­ve­den hoi­va­ko­din ko­ro­na­kuo­le­mia ta­lou­del­li­sen hyödyn ta­voit­te­luun liit­ty­vi­nä lai­min­lyön­tei­nä – Attendo kiistää hyö­ty­mi­sen

21.10.2020 06:00
THL: Ikä ja taustasairaudet ovat suurimmat riskit koronaan kuolemiselle – yli neljännes 75–79-vuotiaista sairastuneista menehtyy kuukauden sisällä

THL: Ikä ja taus­ta­sai­rau­det ovat suu­rim­mat riskit ko­ro­naan kuo­le­mi­sel­le – yli nel­jän­nes 75–79-vuo­tiais­ta sai­ras­tu­neis­ta me­neh­tyy kuu­kau­den sisällä

20.10.2020 12:00
Yhä harvempi koronatartunnan saava kuolee tautiin – asiantuntija listaa useita syitä, miksi näin on

Yhä har­vem­pi ko­ro­na­tar­tun­nan saava kuolee tautiin – asian­tun­ti­ja listaa useita syitä, miksi näin on

30.08.2020 06:00
Tilaajille
BBC: Iran on vääristellyt koronakuolemien määrää jyrkästi, hallituksen omissa dokumenteissa todetut uhri- ja tartuntaluvut moninkertaisia julkisesti kerrottuun

BBC: Iran on vää­ris­tel­lyt ko­ro­na­kuo­le­mien määrää jyr­käs­ti, hal­li­tuk­sen omissa do­ku­men­teis­sa todetut uhri- ja tar­tun­ta­lu­vut mo­nin­ker­tai­sia jul­ki­ses­ti ker­rot­tuun

03.08.2020 11:11 1
Suomessa todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, viimeisimmän tiedon mukaan neljä sairaalahoidossa

Suo­mes­sa todettu kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, vii­mei­sim­män tiedon mukaan neljä sai­raa­la­hoi­dos­sa

24.07.2020 13:01 5
Amnesty: yli 3000 terveydenhuollon ammattilaista on menehtynyt koronaan maailmanlaajuisesti – Suomessakaan ei onnistuttu henkilöstön suojaamisessa täydellisesti

Am­nes­ty: yli 3000 ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ta on me­neh­ty­nyt ko­ro­naan maail­man­laa­jui­ses­ti – Suo­mes­sa­kaan ei on­nis­tut­tu hen­ki­lös­tön suo­jaa­mi­ses­sa täy­del­li­ses­ti

13.07.2020 02:02 1
Yhdysvalloissa todettu yli 2,5 miljoonaa koronavirustartuntaa – maailmalla koronakuolemia jo noin puoli miljoonaa

Yh­dys­val­lois­sa todettu yli 2,5 mil­joo­naa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – maail­mal­la ko­ro­na­kuo­le­mia jo noin puoli mil­joo­naa

28.06.2020 10:49 1
Suomessa ei uusia koronakuolemia, uusia tartuntoja todettiin nyt 23 - Pohjois-Pohjanmaalla edelleen 133 tartuntaa

Suo­mes­sa ei uusia ko­ro­na­kuo­le­mia, uusia tar­tun­to­ja to­det­tiin nyt 23 - Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen 133 tar­tun­taa

06.06.2020 18:24 1
Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa, uusia tautitapauksia 50

Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, uusia tau­ti­ta­pauk­sia 50

30.05.2020 15:28 5
Koronavirus jyllää hoivakodeissa ympäri maailmaa – Kanadassa yli 80 prosenttia koronakuolemista on tapahtunut hoivakodeissa

Ko­ro­na­vi­rus jyllää hoi­va­ko­deis­sa ympäri maail­maa – Ka­na­das­sa yli 80 pro­sent­tia ko­ro­na­kuo­le­mis­ta on ta­pah­tu­nut hoi­va­ko­deis­sa

21.05.2020 20:17 1
Lukijalta Mielipide Jorma Korkalo

Ta­pah­tu­mien kulku sel­vi­tet­tä­vä – miksi On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus ei tutki hoi­va­ko­tien kuo­le­mia?

13.05.2020 06:00 2
Tilaajille