Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Käräjäoikeus

Poh­jois-Suo­men is­la­mi­lai­sen yh­dys­kun­nan imaami vaati lä­hes­ty­mis­kiel­toa Oulun mos­kei­jas­sa uh­kaa­vas­ti käyt­täy­ty­neel­le mie­hel­le – oi­keu­den­käyn­ti päättyi so­vin­toon

30.08.2021 15:44
Tilaajille

MTV: oikeus hylkäsi Su­vi­seu­roil­le ala­ikäis­tä seuraa ha­ke­neen miehen sek­suaa­li­ri­kos­syyt­teet

16.06.2021 18:33 2
Tilaajille

Syyt­tä­jä vaatii yli kahden vuoden van­keus­tuo­mio­ta met­säs­tä­jäl­le, jonka ampuma luoti surmasi maas­to­pyö­räi­li­jän Sa­vu­kos­kel­la – syy­te­tyn mukaan ase laukesi va­hin­gos­sa

19.03.2021 09:50 4
Tilaajille

Syyt­tä­jä vaatii 41-vuo­tiaal­le mie­hel­le vä­hin­tään kah­dek­san vuoden van­keus­ran­gais­tus­ta PS:n vaa­li­pääl­li­kön mur­ha­yri­tyk­ses­tä – teolla on syyt­tä­jän mukaan po­liit­ti­nen motiivi

23.02.2021 12:24 1

Syyt­tä­jä vaatii kol­mi­kol­le ran­gais­tus­ta tör­keäs­tä met­säs­tys­ri­kok­ses­ta – vas­taa­jat kiis­tä­vät käyt­tä­neen­sä karhun am­pu­mi­ses­sa ra­vin­to­hou­ku­tin­ta

17.12.2020 14:38
Tilaajille

Valtion pitää maksaa hy­vi­tys­tä Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­sil­le – Vai­kea­vam­mai­nen poliisi oli ainoa yk­sik­kö­vas­taa­va, jolta pois­tet­tiin esi­mies­ase­ma

02.11.2020 14:59 4
Tilaajille

Voi­daan­ko jär­jes­täy­ty­neek­si ri­kol­lis­ryh­mäk­si luo­ki­tel­tu United Brot­her­hood kiel­tää? Oikeus jatkaa lak­kau­tus­oi­keu­den­käyn­nin val­mis­te­lua

26.10.2020 06:00 2

Sik­la­ti­lat Oy haastoi La­keus­ta­lon kä­rä­jil­le – yli 650 000 euron vaade tuli Li­min­gan kunnan omis­ta­mal­le yh­tiöl­le yl­lä­tyk­se­nä

28.09.2020 13:00 6

Mies vaihtoi avio­ero­ti­lan­tees­sa lukot ilman puo­li­son­sa lupaa ja piti oma­ko­ti­ta­loa hal­lus­saan lähes vuoden – oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin

22.07.2020 11:19 2
Tilaajille

Mies rais­ka­si itseään huo­mat­ta­vas­ti nuo­rem­man päih­ty­neen tytön, oikeus tuo­mit­si yli kol­mek­si vuo­dek­si van­keu­teen

17.07.2020 19:42
Tilaajille

Yli kaksi kiloa am­fe­ta­mii­nia jäi Tullin haaviin – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pitkiä van­keus­ran­gais­tuk­sia

13.07.2020 14:44
Tilaajille

Nainen huijasi To­ri.fi-pal­ve­lun asiak­kai­ta ja va­ras­te­li Rak­si­lan Pris­mas­ta – tuo­mit­tiin yhdessä var­ti­joi­ta vastaan rim­puil­leen naisen kanssa

24.06.2020 12:01 2
Tilaajille

Työn­te­ki­jä tippui katolta ja mursi lan­ne­ni­ka­man – kaksi hen­ki­löä tuo­mit­tiin päi­vä­sak­koi­hin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

17.06.2020 16:22
Tilaajille

Törkeä lap­sen­rais­kaus toi neljä ja puoli vuotta van­keut­ta mie­hel­le – antoi tytölle kan­na­bis­ta ja käytti avut­to­mas­sa tilassa olevaan vä­ki­val­taa

11.06.2020 17:18
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi avio­puo­li­son­sa sur­mas­ta syy­te­tyn py­hä­jär­vi­sen miehen mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen - epäilty pysyy van­git­tu­na tut­ki­muk­sen ajan

01.06.2020 15:54

Lii­vi­jen­gi United Brot­her­hoo­din jät­ti­kä­rä­jät al­koi­vat, syy­tet­ty­jä 38 – UB-po­mo­na pi­de­tyl­le Tero Ho­lo­pai­sel­le luet­tiin syyt­teet muun muassa ko­ne­pis­too­leis­ta ja 27 kilon huu­me-eräs­tä

01.06.2020 14:17

Mies löi avo­puo­li­soaan hir­rel­lä ja kuristi – syyt­tä­jä vaatii 12 vuoden van­keus­tuo­mio­ta taposta

14.05.2020 16:30
Tilaajille

Mies ryösti aseella uhaten mat­ka­pu­he­li­mia, pa­hoin­pi­te­li ja pakotti Oulussa – uhriksi jou­tu­nut nainen pii­lou­tui myy­mä­län ves­saan, josta poliisi löysi hänet

13.05.2020 16:07
Tilaajille