Raksila

Rak­si­lan jää­hal­lin uusi ilme kir­voit­taa so­mek­ri­tiik­kiä – "Onhan siinä sel­lais­ta ruot­sa­lais­hen­ki­syyt­tä"

08.09.2021 19:40 19

Kort­te­ri­ral­li siirtyi kuin sa­nat­to­mas­ta so­pi­muk­ses­ta Rak­si­lan mar­ke­teil­ta Kaak­ku­riin – park­ki­pai­koil­la hen­gaa­mi­nen on yh­tei­söl­li­syyt­tä li­sää­vää ajan­vie­tet­tä

06.08.2021 19:00 43
Tilaajille

Oulun seudun am­pu­ma­ur­hei­li­jat jää­mäs­sä ilman si­sä­am­pu­ma­ra­taa – "Vaa­ra­na on, että koko am­pu­ma­ur­hei­lu näi­vet­tyy alueel­la"

28.07.2021 06:15 12

Poliisi puuttuu yhä enemmän mar­ket­tien pihassa ta­pah­tu­vaan räl­lää­mi­seen – on­gel­ma­na eri­tyi­ses­ti Kaak­ku­rin­kul­ma, jossa kaa­ha­taan hurjaa yli­no­peut­ta

23.07.2021 13:21 32
Tilaajille

Oulun ui­ma­hal­lin kun­to­sa­lin ylei­sö­vuo­roi­hin muu­tok­sia syk­syl­lä – toi­min­taa suun­na­taan enemmän se­nio­reil­le ja eri­tyis­ryh­mil­le

07.07.2021 17:25 1

Ihmisiä kut­sut­tiin tors­tai­na ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin kuu­lut­ta­mal­la Rak­si­lan K-Ci­ty­mar­ke­tis­sa – in­hi­mil­li­sen virheen vuoksi ro­kot­tei­ta uhkasi jäädä yli

02.07.2021 14:32 30
Tilaajille

Impolan kaup­pa­na tun­ne­tun talon pihaan il­mes­tyi ke­sä­kah­vi­la rak­si­la­lais­ten­kin yl­lä­tyk­sek­si – "Täl­lais­ta on pyy­det­ty ja kai­vat­tu"

18.06.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä Raksila tar­vit­see? – eh­di­tään­kö inf­ra-asiat saada kuntoon ennen juh­la­vuot­ta

12.06.2021 18:45
Tilaajille

Jos Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat sai­si­vat päät­tää, niin yli­opis­to jäisi Lin­nan­maal­le

28.05.2021 12:58 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton paikka on Lin­nan­maal­la – olisiko nä­ky­vyyt­tä saa­ta­vis­sa lisää ope­tuk­seen sat­saa­mal­la, yh­teis­työn pa­ran­ta­mi­sel­la ja ke­hit­tä­mi­sel­lä pai­kal­li­siin in­no­vaa­tioy­ri­tyk­siin?

26.05.2021 07:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan ja poh­joi­sen puo­les­ta

22.05.2021 02:14 3
Tilaajille

Mak­su­ton­ta jumppaa ja asahia Rak­si­lan nur­mi­alueil­la ke­sä­kuus­sa

19.05.2021 15:19 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­tuus­to­se­mi­naa­ri yli­opis­ton Rak­si­la-hank­kees­ta jäi puut­teel­li­sek­si – eri­tyi­sen kiis­tan­alai­sia olivat arviot vai­ku­tuk­sis­ta lii­ken­tee­seen ja py­sä­köin­tiin sekä yri­tys­ten toi­min­taan

17.05.2021 06:00 21
Tilaajille
Pääkirjoitus

Älkää jäh­met­ty­kö, Oulun päät­tä­jät – kau­pun­gin on elin­tär­keää huo­leh­tia yli­opis­ton ve­to­voi­mas­ta

27.04.2021 20:25 73
Tilaajille

Pro Lin­nan­maa -liike: Yli­opis­to vä­hä­tel­lyt kes­kus­ta­kam­puk­sen kau­pun­gil­le ai­heut­ta­mia hait­to­ja ja kus­tan­nuk­sia

26.04.2021 12:31 34

Sel­vi­tys julki: Suun­ni­tel­man mukaan kes­kus­ta­kam­pus, mar­ke­tit ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt mah­tu­vat Rak­si­lan ton­til­le – katso ha­vain­ne­ku­va tästä

26.04.2021 12:00 124
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton suun­ni­tel­ma siirtää Lin­nan­maal­ta kau­pal­lis­ta ja tek­nil­lis­tä tut­ki­mus­toi­min­taa va­hin­goit­taa Oulun pii­laak­son kon­sep­tia

26.04.2021 06:30 38
Tilaajille
Kolumni

Ollapa kär­pä­se­nä ka­tos­sa, kun val­tuus­to­se­mi­naa­ri pui yli­opis­ton muut­to­ai­kei­ta

24.04.2021 16:00 46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maa tarjoaa mer­kit­tä­viä ka­sau­tu­mis­etu­ja – mitä li­sä­ar­voa päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan suur­yk­si­köt tuovat kan­sain­vä­li­sen tie­de­yli­opis­ton toi­min­nal­le?

24.04.2021 06:00 18
Tilaajille