Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ilmastonmuutos
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jat­ku­van kasvun mah­dol­li­suut­ta ei enää ole

11.09.2023 05:30 1
Tilaajille
Kommentti: Valtionyhtiö Finnair lennättää ihmisiä palavalle Rodokselle – eivätkö hälytyskellot soi?

Kom­ment­ti: Val­tio­nyh­tiö Finnair len­nät­tää ihmisiä pa­la­val­le Ro­dok­sel­le – eivätkö hä­ly­tys­kel­lot soi?

27.07.2023 16:46 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­nen torjuu myös luon­to­ka­toa

09.06.2023 05:00
Tilaajille
KHO ei tutki ympäristöjärjestöjen ilmastovalitusta – järjestöjen toivoma  ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti ei toteudu

KHO ei tutki ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jen il­mas­to­va­li­tus­ta – jär­jes­tö­jen toivoma en­sim­mäi­nen il­mas­to-oi­keu­den­käyn­ti ei toteudu

07.06.2023 10:57 3
Orpo odottaa tilannetietoa ilmasto- ja maahanmuuttopöydistä torstai-iltana

Orpo odottaa ti­lan­ne­tie­toa il­mas­to- ja maa­han­muut­to­pöy­dis­tä tors­tai-il­ta­na

24.05.2023 17:01 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­ta­voit­tei­siin on ra­ken­net­ta­va polku, joka tukee Suomen ta­lou­den elin­voi­maa

05.05.2023 07:00 5
Tilaajille
Kolumni: Portugalin huhtikuu ei ole enää lempeyttä lauhaa
Kolumni

Ko­lum­ni: Por­tu­ga­lin huh­ti­kuu ei ole enää lem­peyt­tä lauhaa

19.04.2023 06:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko luonto vaalien suurin hä­viä­jä?

12.04.2023 05:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Intoilu Natoon lisää hy­vin­voin­nin me­ne­tyk­siä

12.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Inventaario voittaa satelliitin toistaiseksi päästöjen ja nielujen laskennassa
Kolumni

In­ven­taa­rio voittaa sa­tel­lii­tin tois­tai­sek­si pääs­tö­jen ja nie­lu­jen las­ken­nas­sa

07.04.2023 14:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tyk­set mukaan luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­seen – työ kan­nat­taa aloit­taa etu­no­jas­sa, sillä asiak­kai­den, ra­hoit­ta­jien ja lain­sää­tä­jien­kin vaa­ti­muk­set tulevat ki­ris­ty­mään

02.04.2023 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oliko turpeen polton vä­hen­tä­mi­nen Oulussa hä­ti­köi­ty päätös?

26.03.2023 05:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­po­li­tii­kan kriisi on ko­ros­ta­nut vehnän mer­ki­tys­tä – vehnän li­sä­vil­je­lyl­lä olisi mer­kit­tä­vä vai­ku­tus myös Poh­jois-Suo­mel­le

24.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Kansainvälinen ilmastopaneeli: Mahdollisuuksien ikkuna on nopeasti sulkeutumassa – nyt tehtävät päätökset vaikuttavat tuhansia vuosia eteenpäin

Kan­sain­vä­li­nen il­mas­to­pa­nee­li: Mah­dol­li­suuk­sien ikkuna on no­peas­ti sul­keu­tu­mas­sa – nyt teh­tä­vät pää­tök­set vai­kut­ta­vat tu­han­sia vuosia eteen­päin

20.03.2023 15:55 13
Autoilu on osa suomalaista elämänmuotoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Autoilu on osa suo­ma­lais­ta elä­män­muo­toa

17.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos huo­mioi­ta­va Oulun yli­opis­ton kam­pus­vaih­toeh­dois­sa

08.02.2023 05:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö pari täh­ti­sä­de­tik­kua riit­täi­si? – ilo­tu­li­tuk­sen ai­heut­ta­ma haitta ih­mi­sil­le, eläi­mil­le ja ym­pä­ris­töl­le on kiis­ta­ton

03.01.2023 05:30 4
Tilaajille
COP27-ilmastokokouksessa lyötiin nuija pöytään – Guterresin mielestä sopimus on riittämätön, myös Ohisalo tyytymätön

COP27-il­mas­to­ko­kouk­ses­sa lyötiin nuija pöytään – Gu­ter­re­sin mie­les­tä sopimus on riit­tä­mä­tön, myös Ohisalo tyy­ty­mä­tön

20.11.2022 08:59 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelasta maail­ma, tee se jo tänään

19.11.2022 05:00
Tilaajille
Arktiset jäät sulivat tänä vuonna hieman pienemmiksi kuin viime vuonna, nykymittareilla vuosi ei ollut poikkeuksellinen

Ark­ti­set jäät sulivat tänä vuonna hieman pie­nem­mik­si kuin viime vuonna, ny­ky­mit­ta­reil­la vuosi ei ollut poik­keuk­sel­li­nen

04.11.2022 09:53 5