Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ilmastotoimet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­toi­mien on oltava ripeitä mutta reiluja

08.01.2024 06:00 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­työ­tä teh­täes­sä on huo­leh­dit­ta­va siitä, että ta­val­li­nen kodin omis­ta­ja pysyy muu­tok­ses­sa mukana

07.02.2023 05:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onneksi maail­mas­sa ollaan pik­ku­hil­jaa herätty il­mas­to­toi­miin ja luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­seen

23.01.2023 05:30 8
Tilaajille
Lakimuutos pakottaa yli 200 kuntaa uudistamaan ilmastotavoitteensa – Kunnianhimo uusissa suunnitelmissa jää kuntien kontolle

La­ki­muu­tos pa­kot­taa yli 200 kuntaa uu­dis­ta­maan il­mas­to­ta­voit­teen­sa – Kun­nian­hi­mo uusissa suun­ni­tel­mis­sa jää kuntien kon­tol­le

27.10.2022 17:26 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuntien rooli il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tus­ten hil­lit­se­mi­ses­sä ja niihin so­peu­tu­mi­ses­sa kaipaa sel­kiyt­tä­mis­tä

08.04.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iin kunnan tulee jatkaa il­mas­to­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mis­tä

19.03.2022 05:00
Tilaajille
Kilpailijat ja kustannukset karkuteillä
Kolumni

Kil­pai­li­jat ja kus­tan­nuk­set kar­ku­teil­lä

15.02.2022 16:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jar­ru­mies­tä tai -naista tar­vit­tai­siin

12.02.2022 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiel­to­jen po­li­tiik­ka lisää il­mas­toah­dis­tuk­sen määrää, ja aja­tus­mal­li pitää kääntää mah­dol­li­suuk­sien nä­ke­mi­seen, il­mas­to­iloon

25.01.2022 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olenko puu­läm­mit­tä­jä­nä il­mas­to­ak­tii­vi vai ilman- ja il­mas­ton­pi­laa­ja, tai jopa kuo­le­man ai­heut­ta­ja?

25.11.2021 06:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­je­lu­aluei­ta on Suo­mes­sa riit­tä­väs­ti

25.11.2021 03:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­ri­bian hu­vi­ris­tei­lyt muut­tui­si­vat hyö­ty­ris­tei­lyik­si, jos hu­vi­pur­ret kul­ki­si­vat fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den sijaan nes­te­il­mal­la

13.11.2021 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huo­mi­sen ilmasto tehdään tänään – kun tieto muuttuu toi­min­nak­si, myös ah­dis­tus vähenee

11.11.2021 06:00 14
Tilaajille
"Ympäristötoimien vauhti ei ole realistinen", sanoo Pohjaset Oy:n toimitusjohtaja Janne Pohjanen – näitä asioita Pohjois-Suomen yritykset odottavat Glasgow´n sunnuntaina alkavassa ilmastokokouksessa

"Ym­pä­ris­tö­toi­mien vauhti ei ole rea­lis­ti­nen", sanoo Poh­ja­set Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Janne Poh­ja­nen – näitä asioita Poh­jois-Suo­men yri­tyk­set odot­ta­vat Glas­gow´n sun­nun­tai­na al­ka­vas­sa il­mas­to­ko­kouk­ses­sa

29.10.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Läm­mi­tän öljyllä – olenko ri­kol­li­nen?

27.10.2021 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin kirje VR:lle: Milloin Iihin pääsee ju­nal­la?

27.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­siem­me hii­len­si­don­ta­mah­dol­li­suu­det li­sään­ty­vät, kun tehdään tar­vit­ta­vat työt ajal­laan

27.10.2021 04:30 3
Tilaajille
Merenkulkijaliitot huolissaan EU:n ilmastopaketin vaikutuksista etenkin Pohjois-Suomen talvimerenkululle – "Pahimmillaan maasta saattaa kadota kokonaisia tehtaita ja satamia"

Me­ren­kul­ki­ja­lii­tot huo­lis­saan EU:n il­mas­to­pa­ke­tin vai­ku­tuk­sis­ta etenkin Poh­jois-Suo­men tal­vi­me­ren­ku­lul­le – "Pa­him­mil­laan maasta saattaa kadota ko­ko­nai­sia teh­tai­ta ja sa­ta­mia"

26.10.2021 22:40 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joko ri­su­pa­ket­ti pääsee maa­liin, joko hakkeen kysyntä nousee?

24.10.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo riittää Elo­ka­pi­na – tu­lok­sia on saa­vu­tet­tu ja saa­vu­te­taan var­sin­kin Suo­mes­sa, joka ei ole hän­tä­pääs­sä il­mas­to­työs­sä

12.10.2021 05:30 6
Tilaajille