Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ihmisten kanssakäyminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­te­liaan ja po­si­tii­vi­sen puheen haaste kan­san­edus­ta­jil­le

04.02.2024 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­ja, avaa suusi – etenkin yli­opis­tos­sa olisi hyvä ym­mär­tää, että ky­seen­alais­ta­mi­nen on elin­tär­keää

02.01.2024 06:00 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen voi olla ar­kien­ke­li

22.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­mis­ta on pu­hut­ta­va – kun yk­si­löl­li­syys ja oma etu ko­ros­tu­vat, on helppo syrjiä muita

18.10.2023 06:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omainen ei kaipaa kau­nis­te­lua eikä kau­his­te­lua – ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sel­ta vaa­di­taan ti­lan­ne­ta­jua

17.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hem­mat, antakaa opet­ta­jil­le työ­rau­ha – koulun ja kodin välisen yh­teis­työn pitäisi olla voi­ma­va­ra ja hy­vin­voin­tia lisäävä tekijä

11.10.2023 06:00 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun seu­dul­la vi­sa­kult­tuu­ri on elin­voi­mai­nen

10.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­to­vi­sat mah­dol­lis­ta­vat so­siaa­li­sia koh­taa­mi­sia

07.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Monet yri­tyk­set hyö­tyi­si­vät suo­ras­ta kon­tak­tis­ta tie­tei­siin

30.09.2023 05:14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka kelpaa pa­pik­si? – en ha­luai­si kes­kus­tel­la su­ku­puo­les­ta ol­len­kaan, ihan vaan pap­peu­des­ta

29.09.2023 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­te­taan, kuun­nel­laan ja ollaan tukena

21.09.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myö­tä­tun­non ja ym­mär­ryk­sen lahja

13.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi en käytä so­siaa­lis­ta mediaa – ai­vo­tut­ki­jat ovat syys­tä­kin huo­lis­saan siitä, että in­for­maa­tio­pom­mi­tus tappaa luo­vuu­den

14.07.2023 06:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­len­käyt­töm­me kuvaa asen­net­tam­me ih­mi­soi­keuk­siin, ta­sa-ar­voon ja lä­him­mäi­siin

02.07.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ri­kos­il­moi­tuk­sen raja – ollaan hiljaa vaan!

16.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kiva, jos kä­ve­lyl­lä löytää po­ri­na­ka­ve­rin

20.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen voi olla auttaja omassa ar­jes­saan

17.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuolema on kuo­le­ma, siitä pitää us­kal­taa puhua

28.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­näi­syys paranee naa­pu­ri­yh­tei­sö­jä vah­vis­ta­mal­la – yh­tei­söl­li­nen asuin­ym­pä­ris­tö on tur­val­li­nen ja ta­voi­tel­ta­va asia

16.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmisen koh­taa­mi­nen

16.02.2023 05:15
Tilaajille