Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ihmisten kanssakäyminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On kiva, jos kä­ve­lyl­lä löytää po­ri­na­ka­ve­rin

20.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen voi olla auttaja omassa ar­jes­saan

17.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuolema on kuo­le­ma, siitä pitää us­kal­taa puhua

28.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­näi­syys paranee naa­pu­ri­yh­tei­sö­jä vah­vis­ta­mal­la – yh­tei­söl­li­nen asuin­ym­pä­ris­tö on tur­val­li­nen ja ta­voi­tel­ta­va asia

16.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihmisen koh­taa­mi­nen

16.02.2023 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mis­kes­kus­te­lu är­syt­tää vanhaa kiu­sat­tua – en usko, että kiu­saa­mis­ta saadaan lop­pu­maan millään hal­lin­nol­li­sil­la toi­men­pi­teil­lä

14.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia – "Tuntuu pa­hal­ta, kun ai­kui­set heit­tä­vät asiat­to­mia vitsejä liit­tyen su­ku­puo­leen"

02.02.2023 06:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käy­dään­kö kah­vi­pöy­dis­sä jat­ku­vaa sa­na­so­taa?

31.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tyhjä sa­na­saas­te kier­toon!

22.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen dia­ko­niaa voi har­ras­taa jo­kai­nen – vuonna 1968 Elvi kyseli kuu­lu­mi­set ja tar­kis­ti yleis­voin­nin si­net­tä­läi­sil­tä van­huk­sil­ta

23.12.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myyjän ei pidä sietää kaikkea – jo­kai­nen voi vai­kut­taa käyt­täy­ty­mi­sel­lään asia­kas­pal­ve­li­jan jak­sa­mi­seen ja työ­päi­vän viih­ty­vyy­teen

21.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Roo­li­pe­laa­mi­nen ke­hit­tää var­sin­kin lasten so­siaa­li­sia taitoja ja suh­tei­ta

23.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toisen ihmisen huo­mioi­mi­nen on kan­sa­lais­tai­to

05.10.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta tar­vit­see muis­ti­ys­tä­väl­li­siä tekoja – kai­pai­si­ko joku lenkki- tai kah­vi­seu­raa tai vain pientä ru­pat­te­lu­het­keä?

20.09.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ten oma po­liit­ti­nen suunta so­kai­see – mihin on ka­don­nut toisen ihmisen kun­nioi­tus ja ym­mär­rys?

09.09.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä on aina val­lan­käyt­töä

24.06.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kateus – nä­ky­mä­tön syö­pä­läi­nen?

12.06.2022 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­lai­si­na yhdessä luomme hyvää maail­maa

10.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Kunpa sanoisimme mieluummin sinnepäin, emmekä ihan niin hanakasti silpoisi lähimmäisiä terävällä kielellämme
Kolumni

Kunpa sa­noi­sim­me mie­luum­min sin­ne­päin, emmekä ihan niin ha­na­kas­ti sil­poi­si lä­him­mäi­siä te­rä­väl­lä kie­lel­läm­me

05.05.2022 18:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iso määrä suo­ma­lai­sis­ta hy­väk­syy ra­sis­min – on tärkeää tajuta, että ra­sis­ti­set kom­men­tit missään kon­teks­tis­sa eivät ole hy­väk­syt­tä­viä

24.04.2022 14:00 5
Tilaajille