Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ideologiat
Vääriä mielipiteitä tukahduttamassa: "Kun poliittisesti aletaan määrittelemään, mikä tulkinta historiasta on sallittua ja mikä ei, ollaan totalitarismin tiellä"
Kolumni

Vääriä mie­li­pi­tei­tä tu­kah­dut­ta­mas­sa: "Kun po­liit­ti­ses­ti aletaan mää­rit­te­le­mään, mikä tul­kin­ta his­to­rias­ta on sal­lit­tua ja mikä ei, ollaan to­ta­li­ta­ris­min tiellä"

30.09.2023 06:00 17
Tilaajille
Lauri Taneli Lassilan näkemyksiä nationalismista voi syyttää kärjistämisestä, mutta toisaalta hän nostaa esiin kysymyksiä, joihin juuri kukaan ei ole tohtinut tarttua
Kolumni

Lauri Taneli Las­si­lan nä­ke­myk­siä na­tio­na­lis­mis­ta voi syyttää kär­jis­tä­mi­ses­tä, mutta toi­saal­ta hän nostaa esiin ky­sy­myk­siä, joihin juuri kukaan ei ole toh­ti­nut tarttua

11.03.2023 06:00 14
Tilaajille
Vaikea suhteemme totuuteen: "Alati valppaan kyseenalaistamisen sijasta nykyään ajetaan turhan usein ylenkatseellista yhden totuuden mallia"
Kolumni

Vaikea suh­teem­me to­tuu­teen: "Alati valp­paan ky­seen­alais­ta­mi­sen sijasta nykyään ajetaan turhan usein ylen­kat­seel­lis­ta yhden to­tuu­den mallia"

11.02.2023 06:00 9
Tilaajille
Keskiajan oppiriidat jatkuvat myös omassa ajassamme
Kolumni

Kes­ki­ajan op­pi­rii­dat jat­ku­vat myös omassa ajas­sam­me

29.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Hyväntekeväisyyttä vai salatieteen pesä? Vapaamuurarit auttavat Ukrainaa ja raottavat oviaan 100-vuotisjuhliensa kunniaksi

Hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä vai sa­la­tie­teen pesä? Va­paa­muu­ra­rit aut­ta­vat Uk­rai­naa ja raot­ta­vat oviaan 100-vuo­tis­juh­lien­sa kun­niak­si

24.09.2022 18:30 7
Tilaajille
Tehdäänkö tiedettä vai aktivismia – "Nykymedia toteuttaa osaltaan vahvasti yhteen suuntaan kallellaan olevaa journalismia"
Kolumni

Teh­dään­kö tie­det­tä vai ak­ti­vis­mia – "Ny­ky­me­dia to­teut­taa osal­taan vah­vas­ti yhteen suun­taan kal­lel­laan olevaa jour­na­lis­mia"

10.09.2022 06:00 11
Tilaajille
Elokuvat, nuo aikansa tulkit: "Suuren ja mahtavan hyviä ystäviä kun olimme, närää herätti Top Gunin peittelemätön amerikkalaisuuden ja maan sotavoimien hehkutus"
Kolumni

Elo­ku­vat, nuo aikansa tulkit: "Suuren ja mah­ta­van hyviä ystäviä kun olimme, närää herätti Top Gunin peit­te­le­mä­tön ame­rik­ka­lai­suu­den ja maan so­ta­voi­mien heh­ku­tus"

28.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Liberalismia mielipiteenvapautta vastaan: "eripuran ja vapaan keskustelun, jopa itselle vastenmielisen, salliminen on ollut länsimaiden demokratioiden vahvuus"
Kolumni

Li­be­ra­lis­mia mie­li­pi­teen­va­paut­ta vas­taan: "e­ri­pu­ran ja vapaan kes­kus­te­lun, jopa itselle vas­ten­mie­li­sen, sal­li­mi­nen on ollut län­si­mai­den de­mo­kra­tioi­den vah­vuus"

29.01.2022 06:00 20
Tilaajille
Ideologisten heimojen moraali sitoo ja sokaisee – heimoutumista vastaan on vain yksi lääke
Kolumni

Ideo­lo­gis­ten hei­mo­jen moraali sitoo ja so­kai­see – hei­mou­tu­mis­ta vastaan on vain yksi lääke

13.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Naisista ja miehistä ideologia edellä – kaikki sukupuolten väliset määrälliset erot eivät johdu syrjinnästä
Kolumni

Nai­sis­ta ja mie­his­tä ideo­lo­gia edellä – kaikki su­ku­puol­ten väliset mää­räl­li­set erot eivät johdu syr­jin­näs­tä

26.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Yhtä suurta performanssia – olemme siirtyneet huomiotalouden hyperkiihkeään vaiheeseen
Kolumni

Yhtä suurta per­for­mans­sia – olemme siir­ty­neet huo­mio­ta­lou­den hy­per­kiih­keään vai­hee­seen

21.08.2021 06:00 2
Tilaajille
Kulttuuri on saavuttanut sensitiivisen vaiheen: "Mitkä ilmaisut tai kuvauksen muodot ovat vääränlaisia, ja kuka sen päättää?"
Kolumni

Kult­tuu­ri on saa­vut­ta­nut sen­si­tii­vi­sen vai­heen: "Mitkä il­mai­sut tai ku­vauk­sen muodot ovat vää­rän­lai­sia, ja kuka sen päät­tää?"

05.06.2021 06:00 6
Tilaajille
Kulttuuri kahtiajaon maailmassa – Vuoropuhelun sijaan käydään valtapeliä aseina syyllistäminen ja uhriutuminen
Kolumni

Kult­tuu­ri kah­tia­jaon maail­mas­sa – Vuo­ro­pu­he­lun sijaan käydään val­ta­pe­liä aseina syyl­lis­tä­mi­nen ja uh­riu­tu­mi­nen

06.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Faktojen ja mielipiteiden sekamelska tuottaa tuskallisia havaintoja
Kolumni

Fak­to­jen ja mie­li­pi­tei­den se­ka­mels­ka tuottaa tus­kal­li­sia ha­vain­to­ja

27.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Kommunismi saattaa kokea uuden tulemisen – SKP palaa puoluerekisteriin, ja nuori sukupolvi näkee aatteen palon uudessa valossa

Kom­mu­nis­mi saattaa kokea uuden tu­le­mi­sen – SKP palaa puo­lue­re­kis­te­riin, ja nuori su­ku­pol­vi näkee aatteen palon uudessa valossa

03.01.2021 07:00 31
Tilaajille