Yliopistot

Kaleva oi­kai­see

10.10.2020 15:39 0
Tankkaisitko autoon vetyä, metaania tai ilmasta napattua hiilidioksidia? Jero Ahola kehittää Lappeenrannassa uusia polttoaineita ja kertoo, miten päästöt saadaan kuriin

Tank­kai­sit­ko autoon vetyä, me­taa­nia tai ilmasta na­pat­tua hii­li­diok­si­dia? Jero Ahola ke­hit­tää Lap­peen­ran­nas­sa uusia polt­to­ai­nei­ta ja kertoo, miten päästöt saadaan kuriin

10.10.2020 11:10 3
Tilaajille
Yliopiston kampushanketta vastustavien valtuustoaloite etenee – Viitasen listassa 18 nimeä

Yli­opis­ton kam­pus­han­ket­ta vas­tus­ta­vien val­tuus­to­aloi­te etenee – Vii­ta­sen lis­tas­sa 18 nimeä

09.10.2020 14:06 22
Tilaajille
Uutisanalyysi: Oulun yliopiston kampuskeskustelu kuohahtelee yli äyräiden – Faktapohjaiselle keskustelulle ei näytä löytyvän sijaa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun yli­opis­ton kam­pus­kes­kus­te­lu kuo­hah­te­lee yli äy­räi­den – Fak­ta­poh­jai­sel­le kes­kus­te­lul­le ei näytä löy­ty­vän sijaa

07.09.2020 06:00 68
Tilaajille
Kysely: Enemmistö yhdyskuntalautakunnasta kannattaa yliopiston suunnitteluvarausta, päätöksenteon tueksi kaivataan lisää tietoa

Kysely: Enem­mis­tö yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­ta kan­nat­taa yli­opis­ton suun­nit­te­lu­va­raus­ta, pää­tök­sen­teon tueksi kai­va­taan lisää tietoa

03.09.2020 18:00 13
Tilaajille
Edellytykset perustehtävien hoitamiseen yliopistoissa on taattava
Kolumni Jouni-Matti Kuukkanen

Edel­ly­tyk­set pe­rus­teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen yli­opis­tois­sa on taat­ta­va

01.09.2020 12:00 1
Tilaajille
Käsittämätön määrä etäkokouksia, pelkoa viruslingosta ja hyödyllisiä oppeja – tältä koronakriisi näytti yliopistojen rehtorien näkökulmasta

Kä­sit­tä­mä­tön määrä etä­ko­kouk­sia, pelkoa vi­rus­lin­gos­ta ja hyö­dyl­li­siä oppeja – tältä ko­ro­na­krii­si näytti yli­opis­to­jen reh­to­rien nä­kö­kul­mas­ta

03.08.2020 11:05 2
Lukijalta Mielipide Hanna Honkamäkilä

Oulun yli­opis­toa on ke­hi­tet­tä­vä Poh­jois-Suo­men hyväksi

03.08.2020 07:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Oulun yli­opis­ton etu on Oulun ja ou­lu­lais­ten etu

11.07.2020 07:00 14
Tilaajille
LM selvitti mitä yliopistot linjaavat syksyn opiskelusta: etäopetusta lisätään koronan takia

LM sel­vit­ti mitä yli­opis­tot lin­jaa­vat syksyn opis­ke­lus­ta: etä­ope­tus­ta li­sä­tään koronan takia

11.07.2020 06:00 0
Valintakoesotku ei voikaan viedä aloituspaikkaa oikeustieteessä, lisäpaikat avaavat oven arviolta "joillekin kymmenille" – Tällaisessa tehtävässä virhetarkastus tapahtui

Va­lin­ta­koe­sot­ku ei voikaan viedä aloi­tus­paik­kaa oi­keus­tie­tees­sä, li­sä­pai­kat avaavat oven ar­viol­ta "joil­le­kin kym­me­nil­le" – Täl­lai­ses­sa teh­tä­väs­sä vir­he­tar­kas­tus ta­pah­tui

10.07.2020 08:55 0
Oulun yliopisto menestyi Shanghai-vertailussa – kolmen alan osalta sijoitus nousi, ja listalla myös kokonaan uusi koulutusala

Oulun yli­opis­to me­nes­tyi Shang­hai-ver­tai­lus­sa – kolmen alan osalta si­joi­tus nousi, ja lis­tal­la myös ko­ko­naan uusi kou­lu­tus­ala

01.07.2020 13:43 1
Linnanmaa muuttuu ratkaisevasti, jos yliopisto muuttaa Raksilaan lähivuosina – Alueen erikoislaatuisuus vähenee, ja siitä voi tulla normaali lähiö

Lin­nan­maa muuttuu rat­kai­se­vas­ti, jos yli­opis­to muuttaa Rak­si­laan lä­hi­vuo­si­na – Alueen eri­kois­laa­tui­suus vä­he­nee, ja siitä voi tulla nor­maa­li lähiö

23.06.2020 06:00 30
Tilaajille
Jyväskylän yliopisto lähetti virheellistä tietoa opiskelijavalinnoista – 140 hakijaa ehti hetken iloita

Jy­väs­ky­län yli­opis­to lähetti vir­heel­lis­tä tietoa opis­ke­li­ja­va­lin­nois­ta – 140 hakijaa ehti hetken iloita

12.06.2020 18:38 0
Oulun yliopisto lisää merkittävästi syksyn 2020 aloituspaikkamääriä – "Voimme poikkeuksellisessa tilanteessa tarjota yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden aloittaa yliopisto-opinnot"

Oulun yli­opis­to lisää mer­kit­tä­väs­ti syksyn 2020 aloi­tus­paik­ka­mää­riä – "Voimme poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa tarjota yhä useam­mal­le nuo­rel­le mah­dol­li­suu­den aloit­taa ylio­pis­to-opin­not"

20.05.2020 14:17 0
HS: Hakukonekyselyt herättivät epäilykset vilpistä lääketieteellisten alojen etävalintakokeessa – aamupäivällä Suomessa googletettiin niveljalkaisia ja koppisiemenisiä

HS: Ha­ku­ko­ne­ky­se­lyt he­rät­ti­vät epäi­lyk­set vil­pis­tä lää­ke­tie­teel­lis­ten alojen etä­va­lin­ta­ko­kees­sa – aa­mu­päi­väl­lä Suo­mes­sa goog­le­tet­tiin ni­vel­jal­kai­sia ja kop­pi­sie­me­ni­siä

19.05.2020 19:02 1
Oululainen Suvi Aitto-oja tyrmistyi, kun psykologian valintaperusteita muutettiin lennosta – monelle uudelle ylioppilaalle muutos oli iloinen yllätys

Ou­lu­lai­nen Suvi Ait­to-oja tyr­mis­tyi, kun psy­ko­lo­gian va­lin­ta­pe­rus­tei­ta muu­tet­tiin len­nos­ta – monelle uudelle yli­op­pi­laal­le muutos oli iloinen yllätys

16.05.2020 08:00 1
Tilaajille

Tu­han­net osal­lis­tui­vat hermoja raas­ta­vaan etä­pää­sy­ko­kee­seen

15.05.2020 13:29 0
Tilaajille
Näkökulma: Yliopistojen valintaperusteet muuttuivat kesken haun – avoimen yliopiston reitille entistä suurempi tarve

Nä­kö­kul­ma: Yli­opis­to­jen va­lin­ta­pe­rus­teet muut­tui­vat kesken haun – avoimen yli­opis­ton rei­til­le entistä suu­rem­pi tarve

12.05.2020 07:00 7
Etäpääsykokeen epäonnistuminen pakottaa varmistamaan, ettei virhe toistu – “Käytämme kaikki päivät ja viikot hyväksi, jotta tekniikka toimii”

Etä­pää­sy­ko­keen epä­on­nis­tu­mi­nen pa­kot­taa var­mis­ta­maan, ettei virhe toistu – “Käy­täm­me kaikki päivät ja viikot hy­väk­si, jotta tek­niik­ka toimii”

08.05.2020 14:45 0