Yliopistot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur­yri­tys­ten joh­ta­jat haas­ta­vat yli­opis­to­jen va­pau­den

24.12.2021 05:00 8
Tilaajille
Pääkirjoitus: Raksila ja Kontinkangas muodostaisivat uuden kaupunkitilan – yliopiston kampushanke liikahti kohti uutta vaihetta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Raksila ja Kon­tin­kan­gas muo­dos­tai­si­vat uuden kau­pun­ki­ti­lan – yli­opis­ton kam­pus­han­ke lii­kah­ti kohti uutta vai­het­ta

17.12.2021 16:00 109
Tilaajille
Ministeri Kurvinen valmis lisäämään lääkärikoulutuspaikkoja, jos yliopistot pyytäisivät – sairaanhoitajien koulutus laajenee entisestään hoitajapulaa paikkaamaan

Mi­nis­te­ri Kur­vi­nen valmis li­sää­mään lää­kä­ri­kou­lu­tus­paik­ko­ja, jos yli­opis­tot pyy­täi­si­vät – sai­raan­hoi­ta­jien kou­lu­tus laa­je­nee en­ti­ses­tään hoi­ta­ja­pu­laa paik­kaa­maan

20.11.2021 06:30 9
Tilaajille
Rehtori nimitti Oulun yliopiston dekaanit uudelle nelivuotiskaudelle

Rehtori nimitti Oulun yli­opis­ton de­kaa­nit uudelle ne­li­vuo­tis­kau­del­le

18.11.2021 13:20 1
Tilaajille
Åbo Akademi irtisanoi rehtori Moira von Wrightin – "Yhteisön luottamus hyvin laajalti mennyt"

Åbo Akademi ir­ti­sa­noi rehtori Moira von Wrigh­tin – "Yh­tei­sön luot­ta­mus hyvin laa­jal­ti mennyt"

01.11.2021 19:40 5
Avoimen väylä on kasvattanut suosiotaan – kysyimme, mitä hyötyä opiskelijalle on pyrkiä yliopistoon avoimen väylän kautta

Avoimen väylä on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan – ky­syim­me, mitä hyötyä opis­ke­li­jal­le on pyrkiä yli­opis­toon avoimen väylän kautta

20.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Avoimen yliopiston suosio kasvoi merkittävästi koronavuonna – kun maailma sulkeutui, suomalaisissa heräsi kova halu opiskella

Avoimen yli­opis­ton suosio kasvoi mer­kit­tä­väs­ti ko­ro­na­vuon­na – kun maailma sul­keu­tui, suo­ma­lai­sis­sa heräsi kova halu opis­kel­la

02.07.2021 18:30
Tilaajille
"Journalismin on oltava älyllistä, mutta ei elämälle vierasta"

"Jour­na­lis­min on oltava älyl­lis­tä, mutta ei elä­mäl­le vie­ras­ta"

08.06.2021 19:00 1
Tilaajille
Oulun yliopisto paransi sijoituksiaan kansainvälisessä tutkimusalavertailussa  – parhaiten menestyi tietoliikennetekniikka

Oulun yli­opis­to paransi si­joi­tuk­siaan kan­sain­vä­li­ses­sä tut­ki­mus­ala­ver­tai­lus­sa – par­hai­ten me­nes­tyi tie­to­lii­ken­ne­tek­niik­ka

27.05.2021 18:20 12
Oulu ja Lappi menettävät tällä menolla huippuosaajia – pohjoisen yliopistoissa ei löydy ymmärrystä hallituksen halulle säästää tutkimuksesta

Oulu ja Lappi me­net­tä­vät tällä menolla huip­pu­osaa­jia – poh­joi­sen yli­opis­tois­sa ei löydy ym­mär­rys­tä hal­li­tuk­sen halulle säästää tut­ki­muk­ses­ta

12.05.2021 06:00 80
Tilaajille
Totuuden tavoittelua vai ideologiaa – Länsimaisen kulttuurin itsekritiikissä piilee kaunaisuuden elementti
Kolumni

To­tuu­den ta­voit­te­lua vai ideo­lo­giaa – Län­si­mai­sen kult­tuu­rin it­se­kri­tii­kis­sä piilee kau­nai­suu­den ele­ment­ti

10.04.2021 07:00 45
Tilaajille
Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnittelu etenee – "Raksilan kampusta koskevat suuret linjat eivät ole muuttuneet matkan varrella"

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­nit­te­lu etenee – "Rak­si­lan kam­pus­ta kos­ke­vat suuret linjat eivät ole muut­tu­neet matkan var­rel­la"

08.04.2021 18:46 106
Tilaajille
EU:ta arvostava professori huolestui: Suomessa halutaan pitää sisärajat kiinni ja kansa pyytää kyselyissä keppiä – "Mitä tästä seuraa psyykelle?"

EU:ta ar­vos­ta­va pro­fes­so­ri huo­les­tui: Suo­mes­sa ha­lu­taan pitää si­sä­ra­jat kiinni ja kansa pyytää ky­se­lyis­sä keppiä – "Mitä tästä seuraa psyy­kel­le?"

30.03.2021 18:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­kea­kou­lu­jen to­dis­tus­va­lin­ta ajaa lukiot ah­taal­le – lu­kiois­ta on tehty prep­paus­kes­kuk­sia, joissa on entistä kovempi kiire

13.02.2021 09:00 6
Tilaajille
Professori Mehdi Bennisin menestys nostaa Oulun yliopistoa kansainvälisillä ranking-listoilla – yliopistolle listoihin osallistuminen on välttämätöntä

Pro­fes­so­ri Mehdi Ben­ni­sin me­nes­tys nostaa Oulun yli­opis­toa kan­sain­vä­li­sil­lä ran­king-lis­toil­la – yli­opis­tol­le lis­toi­hin osal­lis­tu­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä

15.12.2020 06:04 4
Tilaajille
Opiskelupaikka yliopistossa voi irrota ilman pääsykokeita ja turhia välivuosia – avoimen väyliä avattu myös monille suosikkialoille

Opis­ke­lu­paik­ka yli­opis­tos­sa voi irrota ilman pää­sy­ko­kei­ta ja turhia vä­li­vuo­sia – avoimen väyliä avattu myös monille suo­sik­ki­aloil­le

14.12.2020 11:26 4
Tilaajille
Ajatus uudesta yliopistosta on aito avaus – Saarikko ei näe, että yliopistoverkko olisi valmis

Ajatus uudesta yli­opis­tos­ta on aito avaus – Saa­rik­ko ei näe, että yli­opis­to­verk­ko olisi valmis

11.12.2020 19:30 4
Ministeri Saarikko yllätti avauksellaan uudesta yliopistosta – tiede- ja kulttuuriministeri pitää Oulua esimerkkinä siitä, kuinka korkeakoulun perustaminen voi herättää aluksi vastustusta

Mi­nis­te­ri Saa­rik­ko yllätti avauk­sel­laan uudesta yli­opis­tos­ta – tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri pitää Oulua esi­merk­ki­nä siitä, kuinka kor­kea­kou­lun pe­rus­ta­mi­nen voi he­rät­tää aluksi vas­tus­tus­ta

05.12.2020 17:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun­na­taan energia Lin­nan­maan ke­hit­tä­mi­seen – yli­opis­ton siir­rol­la ope­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen taso ei var­mas­ti­kaan parane, ja tämä kui­ten­kin lienee se pääasia

13.11.2020 05:45 21
Tilaajille

Kaleva oi­kai­see

10.10.2020 15:39