Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Yliopistot
Yliopistot saavat lisärahoituksen tuhannen uuden tohtorin kouluttamiseen

Yli­opis­tot saavat li­sä­ra­hoi­tuk­sen tu­han­nen uuden toh­to­rin kou­lut­ta­mi­seen

07.02.2024 10:17 11
Lauri Törhönen teki väitöskirjallaan yleiselle keskustelulle palveluksen – Yliopistoissakin ihmetellään, mitä kaikkea voidaan kutsua tieteeksi
Kolumni

Lauri Tör­hö­nen teki väi­tös­kir­jal­laan ylei­sel­le kes­kus­te­lul­le pal­ve­luk­sen – Yli­opis­tois­sa­kin ih­me­tel­lään, mitä kaikkea voidaan kutsua tie­teek­si

13.01.2024 06:00 17
Tilaajille
Painottuuko matematiikka liikaa korkeakouluvalinnoissa? – Lukiolaiset haluavat eroon turhasta taktikoinnista

Pai­not­tuu­ko ma­te­ma­tiik­ka liikaa kor­kea­kou­lu­va­lin­nois­sa? – Lu­kio­lai­set ha­lua­vat eroon tur­has­ta tak­ti­koin­nis­ta

09.12.2023 08:00 14
Tilaajille
Hallitus aikoo nostaa koulutustasoa – Miten osaajatarve turvataan Oulussa, ministeri Multala?

Hal­li­tus aikoo nostaa kou­lu­tus­ta­soa – ­Mi­ten osaa­ja­tar­ve tur­va­taan Ou­lus­sa, mi­nis­te­ri Mul­ta­la?

30.11.2023 18:14 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meillä varaa pilkata opis­ke­li­joi­ta? – pro­tes­tit ovat aina vakava hä­ly­tys­merk­ki de­mo­kra­tian tilasta huolta kan­ta­vil­le

30.09.2023 06:00 46
Yliopistorankingit ovat brändäystä ja huomiotaloutta, eivätkä ne professorin mukaan kerro opetuksesta juuri mitään

Yli­opis­to­ran­kin­git ovat brän­däys­tä ja huo­mio­ta­lout­ta, eivätkä ne pro­fes­so­rin mukaan kerro ope­tuk­ses­ta juuri mitään

27.08.2023 09:36 6
Oululainen Oskari Peltonen, 21, aloitti opiskelun huippuyliopistossa Englannissa ja hämmästyi: Alkoholipitoiset riennot harvassa, akateeminen opiskelu ja urheilu tärkeämpiä

Ou­lu­lai­nen Oskari Pel­to­nen, 21, aloitti opis­ke­lun huip­pu­yli­opis­tos­sa Eng­lan­nis­sa ja häm­mäs­tyi: Al­ko­ho­li­pi­toi­set riennot har­vas­sa, aka­tee­mi­nen opis­ke­lu ja urheilu tär­keäm­piä

18.08.2023 12:00 12
Tilaajille
Kunniatohtoriksi vihitty Sanna Marin kannusti New Yorkin yliopiston valmistuneita opiskelijoita haluun muuttaa asioita

Kun­nia­toh­to­rik­si vihitty Sanna Marin kan­nus­ti New Yorkin yli­opis­ton val­mis­tu­nei­ta opis­ke­li­joi­ta haluun muuttaa asioita

17.05.2023 22:04 59
Nobelisti Bengt Holmström uudistaisi railakkaasti Suomen opetusjärjestelmää – "Nuorten ahdistukseen tuskin auttaa vapauden ja vaihtoehtojen lisääminen"

No­be­lis­ti Bengt Holm­ström uu­dis­tai­si rai­lak­kaas­ti Suomen ope­tus­jär­jes­tel­mää – "Nuor­ten ah­dis­tuk­seen tuskin auttaa va­pau­den ja vaih­to­eh­to­jen li­sää­mi­nen"

01.04.2023 06:30 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to­jen lu­ku­vuo­si­mak­su­kes­kus­te­lu vain jää­vuo­ren huippu

28.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Lukukausimaksua kannattaa harkita yliopistoihin ja korkeakouluihin
Pääkirjoitus

Lu­ku­kau­si­mak­sua kan­nat­taa harkita yli­opis­toi­hin ja kor­kea­kou­lui­hin

12.03.2023 20:00 44
Tilaajille
Vanha Kaleva: Luentolakon yhtenäinen rintama repesi Oulussa – oikeistonuoret kehottivat opetukseen lakkovahdeista välittämättä

Vanha Kaleva: Luen­to­la­kon yh­te­näi­nen rintama repesi Oulussa – oi­keis­to­nuo­ret ke­hot­ti­vat ope­tuk­seen lak­ko­vah­deis­ta vä­lit­tä­mät­tä

02.03.2023 10:00 6
Tilaajille
Professori Jaakko Hämeen-Anttilaa turhauttaa välillä osallistua keskusteluun islamista – "Radikalisoituminen ei nouse islamista"

Pro­fes­so­ri Jaakko Hä­meen-Ant­ti­laa tur­haut­taa välillä osal­lis­tua kes­kus­te­luun is­la­mis­ta – "Ra­di­ka­li­soi­tu­mi­nen ei nouse is­la­mis­ta"

25.02.2023 16:00 6
Tilaajille
Yliopistot varauksellisia tulevaisuuden näkymistä – Rahoituksen epävarmuuden uskotaan johtavan sopeuttamistoimiin, osassa jo tehty niitä

Yli­opis­tot va­rauk­sel­li­sia tu­le­vai­suu­den nä­ky­mis­tä – Ra­hoi­tuk­sen epä­var­muu­den us­ko­taan joh­ta­van so­peut­ta­mis­toi­miin, osassa jo tehty niitä

06.11.2022 18:30 6
Tilaajille
Kolumni: Ylioppilaskirjoituksista luopuminen on perusteltua – voisiko Ruotsin malli toimia meilläkin?
Kolumni

Ko­lum­ni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

29.09.2022 18:00 21
Tilaajille
"Kaikkea uutta ei meinaa ehtiä sisäistää", oululainen lääkäriopiskelija sanoo – lue tästä, mitä korkeakoulun aloittavan pitää tietää

"Kaik­kea uutta ei meinaa ehtiä si­säis­tää", ou­lu­lai­nen lää­kä­ri­opis­ke­li­ja sanoo – lue tästä, mitä kor­kea­kou­lun aloit­ta­van pitää tietää

29.08.2022 18:00 1
Tilaajille
Yliopistoissa antennit kohti Ukrainaa – Ukrainalaiset opiskelijat ja tutkijat tulevat merkittäväksi osaksi Suomen akateemista yhteisöä alkavana syksynä

Yli­opis­tois­sa an­ten­nit kohti Uk­rai­naa – Uk­rai­na­lai­set opis­ke­li­jat ja tut­ki­jat tulevat mer­kit­tä­väk­si osaksi Suomen aka­tee­mis­ta yh­tei­söä al­ka­va­na syksynä

27.08.2022 08:00 2
Tilaajille
Opiskelijoiden mielenterveysongelmat lisääntyivät korona-aikana jyrkästi – YTHS:n potilaan näkemys: "Hoitoputkeen pääsy on vaikeutunut"

Opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­on­gel­mat li­sään­tyi­vät ko­ro­na-ai­ka­na jyr­käs­ti – YTHS:n po­ti­laan nä­ke­mys: "Hoi­to­put­keen pääsy on vai­keu­tu­nut"

25.08.2022 17:19 1
Tilaajille
Yliopistojen Ukraina-opetus on harvinaista – Selvitimme: ukrainan kieltä opetetaan Helsingissä ja Ukrainaa käsitellään usein Venäjä-opetuksen yhteydessä

Yli­opis­to­jen Uk­rai­na-ope­tus on har­vi­nais­ta – Sel­vi­tim­me: uk­rai­nan kieltä ope­te­taan Hel­sin­gis­sä ja Uk­rai­naa kä­si­tel­lään usein Ve­nä­jä-ope­tuk­sen yh­tey­des­sä

20.08.2022 08:00 3
Tilaajille
98-vuotias italialaismies valmistui maisteriksi yliopistosta – katso video

98-vuo­tias ita­lia­lais­mies val­mis­tui mais­te­rik­si yli­opis­tos­ta – katso video

21.07.2022 11:03 2