Media
Päätoimittajilta ilmestyi harvinaisen voimakas kannanotto, jossa on kyse tavallisen lukijan tiedonsaannista – "Ylen suosiminen heikentää sananvapautta"

Pää­toi­mit­ta­jil­ta il­mes­tyi har­vi­nai­sen voi­ma­kas kan­na­not­to, jossa on kyse ta­val­li­sen lukijan tie­don­saan­nis­ta – "Ylen suo­si­mi­nen hei­ken­tää sa­nan­va­paut­ta"

01.08.2020 16:36 39
Huomataanko toimituksissa nuorten suomalaisten uutisnälkä?
Kolumni Karina Jutila

Huo­ma­taan­ko toi­mi­tuk­sis­sa nuorten suo­ma­lais­ten uu­tis­näl­kä?

28.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Ilmajoki-lehden päätoimittaja ei taipunut vaikutusyritykseen, lomautettiin seuraavana päivänä – Paikallislehden sisäinen painostaminen johti lopulta irtisanoutumiseen, tästä on kyse

Il­ma­jo­ki-leh­den pää­toi­mit­ta­ja ei tai­pu­nut vai­ku­tu­sy­ri­tyk­seen, lo­mau­tet­tiin seu­raa­va­na päivänä – Pai­kal­lis­leh­den si­säi­nen pai­nos­ta­mi­nen johti lopulta ir­ti­sa­nou­tu­mi­seen, tästä on kyse

18.06.2020 21:00 1
Tilaajille
Anna Perhon mielestä kaikkien, varsinkin naisten, pitäisi kehdata enemmän: "Maailmalta ei kannata kysellä lupia itsensä toteuttamiseen"

Anna Perhon mie­les­tä kaik­kien, var­sin­kin nais­ten, pitäisi kehdata enem­män: "Maail­mal­ta ei kannata kysellä lupia itsensä to­teut­ta­mi­seen"

16.06.2020 19:00 0
Median 5 miljoonan euron koronatuki lausuntokierrokselle – avustusta kriisistä eniten kärsineille

Median 5 mil­joo­nan euron ko­ro­na­tu­ki lau­sun­to­kier­rok­sel­le – avus­tus­ta krii­sis­tä eniten kär­si­neil­le

15.06.2020 18:56 4
Median toimintaa ei tunneta, ja siinä meillä on peiliin katsomisen paikka
Kolumni Sanna Keskinen

Median toi­min­taa ei tun­ne­ta, ja siinä meillä on peiliin kat­so­mi­sen paikka

06.06.2020 20:00 3
Tilaajille
Medialiitto: "Koronatuki jäi liian pieneksi" – Journalistiliiton puheenjohtaja vetoaa pysyvän tuen puolesta

Me­dia­liit­to: "Ko­ro­na­tu­ki jäi liian pie­nek­si" – Jour­na­lis­ti­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja vetoaa pysyvän tuen puo­les­ta

03.06.2020 13:52 1
Vääntö koronakoordinaatioryhmän asiakirjoista päättyi julkisuuden voittoon – Journalistiliiton Aho: "Median ja julkisuuslain tehtävänä on turvata tiedonsaanti "

Vääntö ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män asia­kir­jois­ta päättyi jul­ki­suu­den voit­toon – Jour­na­lis­ti­lii­ton Aho: "Median ja jul­ki­suus­lain teh­tä­vä­nä on turvata tie­don­saan­ti "

23.05.2020 18:17 5
Media-alan liitot: Palkkatuki on paras malli journalismin tukemiseen – "Koronakriisi on kärjistänyt Pohjoismaiden välisiä eroja"

Me­dia-alan liitot: Palk­ka­tu­ki on paras malli jour­na­lis­min tu­ke­mi­seen – "Ko­ro­nak­rii­si on kär­jis­tä­nyt Poh­jois­mai­den välisiä eroja"

20.05.2020 10:07 0
Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila haluaa rakentaa moniäänistä Suomea ja maailmaa

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Merja Ylä-Ant­ti­la haluaa ra­ken­taa mo­ni­ää­nis­tä Suomea ja maail­maa

13.05.2020 19:00 0
Sanoma irtisanoo Aamulehden ja Satakunnan Kansan Lännen Media -sopimuksen vuoden päähän – yhteistoimitus jatkaa uutistyötä

Sanoma ir­ti­sa­noo Aa­mu­leh­den ja Sa­ta­kun­nan Kansan Lännen Media -so­pi­muk­sen vuoden päähän – yh­teis­toi­mi­tus jatkaa uu­tis­työ­tä

07.05.2020 12:04 1

Matala taso hy­lä­tyis­sä kom­men­teis­sa

20.12.2012 12:19 0
Kalevan keskustelupalstaa Juttutupaa moderoidaan Ruotsissa

Kalevan kes­kus­te­lu­pals­taa Jut­tu­tu­paa mo­de­roi­daan Ruot­sis­sa

20.12.2012 12:15 1
Keskusteluohjeita selkeytettiin  Kaleva.fi:ssä

Kes­kus­te­lu­oh­jei­ta sel­key­tet­tiin Ka­le­va.fi:s­sä

28.11.2012 09:18 4
Harmitonta jutustelua

Har­mi­ton­ta ju­tus­te­lua

28.11.2012 09:14 0

Jul­kai­si­ja valvoo si­säl­töä

28.11.2012 09:09 0
Verkko paisutti keskustelua

Verkko pai­sut­ti kes­kus­te­lua

23.10.2012 08:41 0

Maa­han­muut­ta­jat kuu­men­ta­vat tun­tei­ta

23.10.2012 08:35 2

Toi­mi­tuk­set eivät pal­jon­kaan tutki

06.06.2012 00:02 0
Tutkivaa journalismia omin voimin ja viranomaisten avulla

Tut­ki­vaa jour­na­lis­mia omin voimin ja vi­ran­omais­ten avulla

06.06.2012 00:00 0