Opiskelijat
Kuukausi

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan edus­ta­jis­to­vaa­lien ää­nes­tys siirtyy mo­bii­li­so­vel­luk­seen – ta­voit­tee­na nostaa ää­nes­tys­pro­sent­tia

13.09.2021 18:40

Opis­ke­li­joi­den lu­ku­vuo­den ava­jais­ta­pah­tu­ma Hurmos vai­kut­taa Kuu­si­saa­ren lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin per­jan­tai­na

07.09.2021 16:04 9

Oulun yli­opis­tol­le tehtiin mittava tie­to­jen ka­las­te­lu: Opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön sa­la­sa­no­ja joutui vääriin käsiin – ”Poik­keus­ti­lan­ne”

02.09.2021 16:59 24

Oman lä­hi­kou­lun lak­kau­tus sytytti kipinän po­li­tiik­kaan – Eve­lii­na Leskelä pyörsi kan­tan­sa ja liittyi puo­luee­seen jo 15-vuo­tiaa­na

30.08.2021 08:00 3
Tilaajille
Vanhemmat

San­gin­joen kiis­tel­ty metsä sai oman do­ku­ment­ti­elo­ku­van­sa – Oulun yli­opis­ton luo­kan­opet­ta­ja­opis­ke­li­jat tah­toi­vat tarttua sekä ajan­koh­tai­seen että itseään lähellä olevaan ai­hee­seen

18.08.2021 10:00
Tilaajille

In­si­nöö­ri­opis­ke­li­ja on myös tuore tie­to­kir­jai­li­ja

08.08.2021 06:00 2

Oulun kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat juh­li­vat syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa – ­Hur­mos muo­tou­tui fes­ti­vaa­li­tyy­li­sek­si ko­ko­nai­suu­dek­si

04.08.2021 12:30 9
Tilaajille

Ope­tus­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­lik­kö: opis­ke­li­ja­jär­jes­töt neu­von­pi­toon opis­ke­li­ja­juh­lis­ta – suo­si­tus­ta etä­ope­tuk­ses­ta ei tule

03.08.2021 18:54 6
Tilaajille

Avoimen väylä on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan – ky­syim­me, mitä hyötyä opis­ke­li­jal­le on pyrkiä yli­opis­toon avoimen väylän kautta

20.07.2021 06:00 5
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ohjat ovat pääs­tä­mis­tä varten – vaa­ti­mus­ten sekä va­pau­den ta­sa­pai­no kuuluu opis­ke­li­ja­elä­mään

16.07.2021 20:00 7
Tilaajille

Ke­sä­lo­mat ovat monilla täy­des­sä vauh­dis­sa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – ky­syim­me, miten lo­mat­to­muus vai­kut­taa hy­vin­voin­tiin

11.07.2021 17:00 2
Tilaajille

SYL vaatii uhan alla olevien ul­ko­mais­ten opis­ke­li­joi­den aut­ta­mis­ta – yli­opis­to­jen va­ra­reh­to­rit suh­tau­tu­vat ideaan va­rauk­sel­la

09.07.2021 09:14 1
Tilaajille

Ko­ro­na-ai­ka lisäsi nuorten ah­dis­tu­nei­suut­ta ja yk­si­näi­syyt­tä – yli­lää­kä­rin mukaan nyt on tärkeää pa­nos­taa nuo­ri­so­työ­hön kun­nis­sa

16.06.2021 10:12
Tilaajille

Tuore tut­ki­mus: Oulu on kuu­den­nek­si suo­si­tel­luin opis­ke­lu­kau­pun­ki – vah­vuuk­si­na nähdään edul­li­suus ja luonto, heik­kouk­si­na jul­ki­nen lii­ken­ne ja työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det

27.05.2021 10:44 50
Tilaajille

"Täällä on ollut mah­dol­lis­ta elää melkein nor­maa­lia elämää" – kevään vaih­to-opis­ke­li­jat ovat naut­ti­neet olos­taan Oulussa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

19.05.2021 18:00
Tilaajille

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta OSAKO sai mi­nis­te­riöl­tä 60 000 euroa eri­tyis­avus­tus­ta – ky­syim­me, kuinka opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia aiotaan lisätä

04.05.2021 20:05
Tilaajille

Ou­lu­lais­opis­ke­li­jat suun­ta­si­vat juh­li­maan puis­toi­hin ja To­rin­ran­taan, mutta haa­la­rien lisäksi myös top­pa­tak­ki oli tarpeen – Vapun juh­lin­ta on sujunut rau­hal­li­ses­ti

01.05.2021 08:35 12
Tilaajille
Kolumni

Ko­ro­na­vuo­si pal­jas­ti opis­ke­li­joi­den tukalan aseman – on sie­tä­mä­tön­tä verrata ny­ky­nuo­ria tal­vi­so­das­ta sel­vin­nei­siin

04.04.2021 12:00 20
Tilaajille

"Se, mitä ollaan odo­tet­tu ylä­as­tees­ta asti, meni ohi" – Neljän opis­ke­li­ja­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­jat ker­to­vat, miltä vuoden jat­ku­nut etä­ope­tus­ai­ka on tun­tu­nut

13.03.2021 08:00 1
Tilaajille

Us­kal­taa­ko perheen pe­rus­taa jo opis­ke­lu­vuo­si­na – Pau­lii­na Majava uskalsi ja hän neuvoo muita: "Ei kannata pelätä elämää"

01.03.2021 17:00
Tilaajille