Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Opiskelijat
Noin 210 000 opiskelijalla on vielä terveydenhoitomaksu maksamatta – maksu voidaan siirtää jopa ulosottoon

Noin 210 000 opis­ke­li­jal­la on vielä ter­vey­den­hoi­to­mak­su mak­sa­mat­ta – maksu voidaan siirtää jopa ulos­ot­toon

17.01.2022 13:26 3
Yli puolet tekniikan alan opiskelijoista huolissaan jaksamisestaan – ”Työmarkkinoille valmistuu loppuunpalaneita ihmisiä”

Yli puolet tek­nii­kan alan opis­ke­li­jois­ta huo­lis­saan jak­sa­mi­ses­taan – ”­Työ­mark­ki­noil­le val­mis­tuu lop­puun­pa­la­nei­ta ih­mi­siä”

14.01.2022 09:35 3
Tutkimus: Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista

Tut­ki­mus: Joka kolmas kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­ja kärsii ah­dis­tuk­sen ja ma­sen­nuk­sen oi­reis­ta

13.12.2021 06:50 4
Kela siirtää maksamattomat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksut ulosottoon – ulosotto koskee 7 500 opiskelijaa

Kela siirtää mak­sa­mat­to­mat kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jan ter­vey­den­hoi­to­mak­sut ulos­ot­toon – ulos­ot­to koskee 7 500 opis­ke­li­jaa

07.12.2021 12:47 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Pelit jumittavat lapset kotiin, eikä kenelläkään ole varaa käydä ulkona huvittelemassa

Vanha Kaleva: Pelit ju­mit­ta­vat lapset kotiin, eikä ke­nel­lä­kään ole varaa käydä ulkona hu­vit­te­le­mas­sa

02.12.2021 10:00 4
Tilaajille
Oulun Elokuvateatteri Starissa pääsee kurkistamaan, miten nuoret elokuvantekijät maailman näkevät – mukana myös oululainen lyhytdokumentti Varjo

Oulun Elo­ku­va­teat­te­ri Sta­ris­sa pääsee kur­kis­ta­maan, miten nuoret elo­ku­van­te­ki­jät maail­man näkevät – mukana myös ou­lu­lai­nen ly­hyt­do­ku­ment­ti Varjo

30.11.2021 15:30 1
Tilaajille
Oulun yliopiston rehtori Niinimäellä on vahva luotto Raksilan kampukseen – "Missään vaiheessa ei olla ajateltu, että oltaisiin kokonaan lähdössä Linnanmaalta"

Oulun yli­opis­ton rehtori Nii­ni­mäel­lä on vahva luotto Rak­si­lan kam­puk­seen – "Mis­sään vai­hees­sa ei olla aja­tel­tu, että ol­tai­siin ko­ko­naan läh­dös­sä Lin­nan­maal­ta"

26.11.2021 06:00 229
Tilaajille
Stressi tuo purentakiskon monen opiskelijan suuhun – oululaisväitöksessä todettiin rentoutusmenetelmän tuovan lisähyötyä muihin fyysisiin oireisiin ja kehon kipuihin

Stressi tuo pu­ren­ta­kis­kon monen opis­ke­li­jan suu­hun – ou­lu­lais­väi­tök­ses­sä to­det­tiin ren­tou­tus­me­ne­tel­män tuovan li­sä­hyö­tyä muihin fyy­si­siin oi­rei­siin ja kehon ki­pui­hin

19.11.2021 13:30 1
Opiskelijajuhlista nousi otsikoihin verishotteja ja vyöllä rankaisua – opiskelijakuntien liiton puheenjohtaja pitää uutisoituja tapauksia "todella hurjina"

Opis­ke­li­ja­juh­lis­ta nousi ot­si­koi­hin ve­ris­hot­te­ja ja vyöllä ran­kai­sua – opis­ke­li­ja­kun­tien liiton pu­heen­joh­ta­ja pitää uu­ti­soi­tu­ja ta­pauk­sia "to­del­la hur­ji­na"

07.11.2021 20:57
Tilaajille
Opintotuen tulorajat nousemassa 25 prosentilla vuodeksi 2022: "Ahkeruudelle pitää antaa tilaa"

Opin­to­tuen tu­lo­ra­jat nou­se­mas­sa 25 pro­sen­til­la vuo­dek­si 2022: "Ah­ke­ruu­del­le pitää antaa tilaa"

26.10.2021 15:15 3
Kela lähetti maksumuistutuksia maksamattomista terveydenhoitomaksuista tuhansille korkeakouluopiskelijoille

Kela lähetti mak­su­muis­tu­tuk­sia mak­sa­mat­to­mis­ta ter­vey­den­hoi­to­mak­suis­ta tu­han­sil­le kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joil­le

25.10.2021 15:35 1
Kukkia ilmassa ja hiljaisuuden hoivaa – OSAOn floristiopiskelijoiden kukkasidontatyöt yllättävät näyttelyssä Oulussa

Kukkia ilmassa ja hil­jai­suu­den hoivaa – OSAOn flo­ris­ti­opis­ke­li­joi­den kuk­ka­si­don­ta­työt yl­lät­tä­vät näyt­te­lys­sä Oulussa

16.10.2021 21:59 1
Kela vaatii 13 800 opiskelijalta selvitystä opintojen edistymisestä

Kela vaatii 13 800 opis­ke­li­jal­ta sel­vi­tys­tä opin­to­jen edis­ty­mi­ses­tä

13.10.2021 12:50 4
Lukion päättöviikkojen iltapäivätunnit halutaan unholaan uudessa kuntalaisaloitteessa – uusi käytäntö nähdään liian stressaavana, ahdistavana ja kiireisenä

Lukion päät­tö­viik­ko­jen il­ta­päi­vä­tun­nit ha­lu­taan un­ho­laan uudessa kun­ta­lais­aloit­tees­sa – uusi käy­tän­tö nähdään liian stres­saa­va­na, ah­dis­ta­va­na ja kii­rei­se­nä

12.10.2021 11:40 13
Puheenaihe: Parantavatko pidemmät oppitunnit jaksamista lukioissa?

Pu­hee­nai­he: Pa­ran­ta­vat­ko pi­dem­mät op­pi­tun­nit jak­sa­mis­ta lu­kiois­sa?

10.10.2021 08:00 28
Tilaajille
Opiskelija kritisoi muutoksia, jotka syksy toi Oulun lukioihin: "Tunneilla on raskasta keskittyä, ja päättöviikko on yksi iso häslinki"

Opis­ke­li­ja kri­ti­soi muu­tok­sia, jotka syksy toi Oulun lu­kioi­hin: "Tun­neil­la on ras­kas­ta kes­kit­tyä, ja päät­tö­viik­ko on yksi iso häs­lin­ki"

27.09.2021 18:00 27
Tilaajille
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien äänestys siirtyy mobiilisovellukseen – tavoitteena nostaa äänestysprosenttia

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan edus­ta­jis­to­vaa­lien ää­nes­tys siirtyy mo­bii­li­so­vel­luk­seen – ta­voit­tee­na nostaa ää­nes­tys­pro­sent­tia

13.09.2021 18:40
Opiskelijoiden lukuvuoden avajaistapahtuma Hurmos vaikuttaa Kuusisaaren liikennejärjestelyihin perjantaina

Opis­ke­li­joi­den lu­ku­vuo­den ava­jais­ta­pah­tu­ma Hurmos vai­kut­taa Kuu­si­saa­ren lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin per­jan­tai­na

07.09.2021 16:04 9
Oulun yliopistolle tehtiin mittava tietojen kalastelu: Opiskelijoiden ja henkilöstön salasanoja joutui vääriin käsiin – ”Poikkeustilanne”

Oulun yli­opis­tol­le tehtiin mittava tie­to­jen ka­las­te­lu: Opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön sa­la­sa­no­ja joutui vääriin käsiin – ”Poik­keus­ti­lan­ne”

02.09.2021 16:59 24
Oman lähikoulun lakkautus sytytti kipinän politiikkaan – Eveliina Leskelä pyörsi kantansa ja liittyi puolueeseen jo 15-vuotiaana

Oman lä­hi­kou­lun lak­kau­tus sytytti kipinän po­li­tiik­kaan – Eve­lii­na Leskelä pyörsi kan­tan­sa ja liittyi puo­luee­seen jo 15-vuo­tiaa­na

30.08.2021 08:00 3
Tilaajille