Opiskelijat
Viimeisin 24 tuntia
Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO sai ministeriöltä 60 000 euroa erityisavustusta – kysyimme, kuinka opiskelijoiden hyvinvointia aiotaan lisätä

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta OSAKO sai mi­nis­te­riöl­tä 60 000 euroa eri­tyis­avus­tus­ta – ky­syim­me, kuinka opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia aiotaan lisätä

04.05.2021 20:05
Tilaajille
Vanhemmat
Oululaisopiskelijat suuntasivat juhlimaan puistoihin ja Torinrantaan, mutta haalarien lisäksi myös toppatakki oli tarpeen – Vapun juhlinta on sujunut rauhallisesti

Ou­lu­lais­opis­ke­li­jat suun­ta­si­vat juh­li­maan puis­toi­hin ja To­rin­ran­taan, mutta haa­la­rien lisäksi myös top­pa­tak­ki oli tarpeen – Vapun juh­lin­ta on sujunut rau­hal­li­ses­ti

01.05.2021 08:35 12
Tilaajille
Koronavuosi paljasti opiskelijoiden tukalan aseman – on sietämätöntä verrata nykynuoria talvisodasta selvinneisiin
Kolumni Maria Bešlić

Ko­ro­na­vuo­si pal­jas­ti opis­ke­li­joi­den tukalan aseman – on sie­tä­mä­tön­tä verrata ny­ky­nuo­ria tal­vi­so­das­ta sel­vin­nei­siin

04.04.2021 12:00 20
Tilaajille
"Se, mitä ollaan odotettu yläasteesta asti, meni ohi" – Neljän opiskelijajärjestön puheenjohtajat kertovat, miltä vuoden jatkunut etäopetusaika on tuntunut

"Se, mitä ollaan odo­tet­tu ylä­as­tees­ta asti, meni ohi" – Neljän opis­ke­li­ja­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­jat ker­to­vat, miltä vuoden jat­ku­nut etä­ope­tus­ai­ka on tun­tu­nut

13.03.2021 08:00 1
Tilaajille
Uskaltaako perheen perustaa jo opiskeluvuosina – Pauliina Majava uskalsi ja hän neuvoo muita: "Ei kannata pelätä elämää"

Us­kal­taa­ko perheen pe­rus­taa jo opis­ke­lu­vuo­si­na – Pau­lii­na Majava uskalsi ja hän neuvoo muita: "Ei kannata pelätä elämää"

01.03.2021 17:00
Tilaajille
Kela lähetti karhukirjeen kymmenille tuhansille opiskelijoille – jos opiskelija ei maksa, Kela vie rahan opintotuesta

Kela lähetti kar­hu­kir­jeen kym­me­nil­le tu­han­sil­le opis­ke­li­joil­le – jos opis­ke­li­ja ei maksa, Kela vie rahan opin­to­tues­ta

24.02.2021 13:18 2
Oululaisen arkkitehtiopiskelijan modernia mummolatyyliä oleva koti tulvii värejä ja tilpehööriä: "Minä en siedä lainkaan paljaita seinäpintoja, minkä ehkä huomaa"

Ou­lu­lai­sen ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­jan mo­der­nia mum­mo­la­tyy­liä oleva koti tulvii värejä ja til­pe­höö­riä: "Minä en siedä lain­kaan pal­jai­ta sei­nä­pin­to­ja, minkä ehkä huomaa"

23.01.2021 07:00 8
Tilaajille
Oulun yliopisto vetää kansainvälisiä opiskelijoita – hakijamäärä kasvoi yli neljänneksen

Oulun yli­opis­to vetää kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta – ha­ki­ja­mää­rä kasvoi yli nel­jän­nek­sen

21.01.2021 14:52 17
Nuorten yrittäjäasenteet kohdillaan – opiskelijat näyttivät, että Oulussa osataan
Pääkirjoitus

Nuorten yrit­tä­jä­asen­teet koh­dil­laan – opis­ke­li­jat näyt­ti­vät, että Oulussa osataan

17.01.2021 20:00
Tilaajille
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto siirtyy vuoden alusta alkaen YTHS:lle – muutos koskee 270 000 opiskelijaa

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­den ter­vey­den­huol­to siirtyy vuoden alusta alkaen YTHS:l­le – muutos koskee 270 000 opis­ke­li­jaa

28.12.2020 16:23 2
60 vuotta täyttävän Ylivieskan lukion rehtorin Kalle Luhtaselan huolena on nyt korona-ajan nuorten jaksaminen: "Kyse on isosta yhteiskunnallisesta asiasta"

60 vuotta täyt­tä­vän Yli­vies­kan lukion reh­to­rin Kalle Luh­ta­se­lan huolena on nyt ko­ro­na-ajan nuorten jak­sa­mi­nen: "Kyse on isosta yh­teis­kun­nal­li­ses­ta asias­ta"

14.12.2020 09:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Katri Virtanen

Uudet etä­työ­ta­vat vie­hät­tä­vät, mutta myös kuor­mit­ta­vat – Hönt­sä-hank­kees­ta hy­vin­voin­tia op­pi­lail­le ja opet­ta­jil­le

11.12.2020 05:00
Tilaajille
Korona vaikeuttaa opiskelijoiden valmistumista – harjoittelupaikan saamisessa voi tulla ongelmia, jotka siirtävät opintoja eteenpäin

Korona vai­keut­taa opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mis­ta – har­joit­te­lu­pai­kan saa­mi­ses­sa voi tulla on­gel­mia, jotka siir­tä­vät opin­to­ja eteen­päin

10.12.2020 20:00 1
Tilaajille

OYY valitsi hal­li­tuk­sen ja edus­ta­jis­ton pu­heen­joh­ta­jis­ton ensi vuo­del­le

08.12.2020 19:36
Oululaisten aloite haluaa ylioppilaskunnat irti opiskelijakortin omistuksista – "Viimeiset vuodet ovat olleet totaalisen tappiollisia"

Ou­lu­lais­ten aloite haluaa yli­op­pi­las­kun­nat irti opis­ke­li­ja­kor­tin omis­tuk­sis­ta – "Vii­mei­set vuodet ovat olleet to­taa­li­sen tap­piol­li­sia"

30.11.2020 18:03 3
Tilaajille

Oulussa ei nähdä pe­rin­teis­tä soih­tu­kul­kuet­ta it­se­näi­syys­päi­vä­nä – opis­ke­li­jat juh­li­vat so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

23.11.2020 08:46
1970-luvun kerrostalon pieni kaksio on sisustettu luovin ratkaisuin opiskelijabudjetilla: "Aika kompaktihan tämä on, mutta oikein hyvä tähän elämäntilanteeseen"

1970-lu­vun ker­ros­ta­lon pieni kaksio on si­sus­tet­tu luovin rat­kai­suin opis­ke­li­ja­bud­je­til­la: "Aika kom­pak­ti­han tämä on, mutta oikein hyvä tähän elä­män­ti­lan­tee­seen"

07.11.2020 07:00 3
Tilaajille
Koronarajoitukset ahdistavat osaa opiskelijoista, mutta toisille ne ovat helpotus – oululaistunutta fuksi Elina Mattilaa ei yksinäisyys riivaa: "En halua antaa koronan rajoittaa"

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ah­dis­ta­vat osaa opis­ke­li­jois­ta, mutta toi­sil­le ne ovat hel­po­tus – ou­lu­lais­tu­nut­ta fuksi Elina Mat­ti­laa ei yk­si­näi­syys riivaa: "En halua antaa koronan ra­joit­taa"

25.10.2020 06:00
Tilaajille