Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Korkeakoulut
Painottuuko matematiikka liikaa korkeakouluvalinnoissa? – Lukiolaiset haluavat eroon turhasta taktikoinnista

Pai­not­tuu­ko ma­te­ma­tiik­ka liikaa kor­kea­kou­lu­va­lin­nois­sa? – Lu­kio­lai­set ha­lua­vat eroon tur­has­ta tak­ti­koin­nis­ta

09.12.2023 08:00 14
Tilaajille
Kasvaako  Teams-opiskelijoista itseoppineita huijareita?
Kolumni

Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

02.10.2023 06:00 3
Tilaajille
Oululaisen Frans Härkösen festariasuun kuuluvat haalarit, teekkarilakki, kiltapaita ja Norjan lippu – Korkeakoulujen avajaistapahtuma Hurmos keräsi haalarikansan Kuusisaareen

Ou­lu­lai­sen Frans Här­kö­sen fes­ta­ri­asuun kuu­lu­vat haa­la­rit, teek­ka­ri­lak­ki, kil­ta­pai­ta ja Norjan lippu – Kor­kea­kou­lu­jen ava­jais­ta­pah­tu­ma Hurmos keräsi haa­la­ri­kan­san Kuu­si­saa­reen

08.09.2023 21:18 4
Tilaajille
Lukijat paljastivat opiskelumuistonsa korkeakoulussa Oulussa – "Opeista, verkostoista ja elinikäistä ystävistä olen ikuisesti kiitollinen"

Lukijat pal­jas­ti­vat opis­ke­lu­muis­ton­sa kor­kea­kou­lus­sa Oulussa – "O­peis­ta, ver­kos­tois­ta ja elin­ikäis­tä ys­tä­vis­tä olen ikui­ses­ti kii­tol­li­nen"

03.09.2023 17:00
Tilaajille
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku käynnistyy maanantaina 4. syyskuuta – haettavana yli 9000 opiskelupaikkaa

Kor­kea­kou­lu­jen syksyn yh­teis­ha­ku käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 4. syys­kuu­ta – haet­ta­va­na yli 9000 opis­ke­lu­paik­kaa

31.08.2023 11:23
Kysely: Kerro parhaat tai huonoimmat opiskelumuistosi Oulun yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta

Kysely: Kerro parhaat tai huo­noim­mat opis­ke­lu­muis­to­si Oulun yli­opis­tos­ta tai am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta

28.08.2023 10:02 1
Salmiset lähtivät yliopistosta vuodeksi opiskelemaan Raamattua – neljä oululaisnuorta kertoo nyt, miksi välivuosi oli heille paras ratkaisu

Sal­mi­set läh­ti­vät yli­opis­tos­ta vuo­dek­si opis­ke­le­maan Raa­mat­tua – neljä ou­lu­lais­nuor­ta kertoo nyt, miksi vä­li­vuo­si oli heille paras rat­kai­su

19.08.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika nostaa pe­da­go­gi­nen hy­vin­voin­ti ja joh­ta­mi­nen kes­kiöön kor­kea­kou­lu­työs­sä

07.04.2023 06:00 8
Tilaajille
Oulun yliopistossa alkaa uusi koulutusohjelma, jossa yhdistyy biologia ja matematiikka – yhteishaku alkaa keskiviikkona

Oulun yli­opis­tos­sa alkaa uusi kou­lu­tu­soh­jel­ma, jossa yh­dis­tyy bio­lo­gia ja ma­te­ma­tiik­ka – yh­teis­ha­ku alkaa kes­ki­viik­ko­na

13.03.2023 12:09 2
Lukukausimaksua kannattaa harkita yliopistoihin ja korkeakouluihin
Pääkirjoitus

Lu­ku­kau­si­mak­sua kan­nat­taa harkita yli­opis­toi­hin ja kor­kea­kou­lui­hin

12.03.2023 20:00 44
Tilaajille
Oamkilla on kevät aikaa ratkaista, miten sovittaa Linnanmaalle 600 sote-alan opiskelijaa – 1990-luvulla avatun Kontinkankaan kampuksen ilmastointi ei enää riitä kasvaneille ryhmille

Oam­kil­la on kevät aikaa rat­kais­ta, miten so­vit­taa Lin­nan­maal­le 600 sote-alan opis­ke­li­jaa – 1990-lu­vul­la avatun Kon­tin­kan­kaan kam­puk­sen il­mas­toin­ti ei enää riitä kas­va­neil­le ryh­mil­le

28.02.2023 14:51 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reit­te­jä kor­kea­kou­luun on paljon – opin­toi­hin voi tu­tus­tua jo lu­kio­ai­ka­na eri­lais­ten kur­kis­tus­kurs­sien avulla

04.02.2023 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­ta pai­nos­taa nuoria hyp­pää­mään pää edellä kou­lus­ta seu­raa­vaan ilman hen­gäh­dys­tau­ko­ja

01.02.2023 05:30 5
Tilaajille
Marinin ja Suomen kasvanut julkisuus näkyy – kansainvälisten hakijoiden määrä korkeakouluihin jopa moninkertaistui

Marinin ja Suomen kas­va­nut jul­ki­suus näkyy – kan­sain­vä­lis­ten ha­ki­joi­den määrä kor­kea­kou­lui­hin jopa mo­nin­ker­tais­tui

23.01.2023 19:30 13
Tilaajille
Hakuaika Oulun yliopiston englanninkielisiin koulutusohjelmiin alkaa pian vuoden vaihduttua

Ha­ku­ai­ka Oulun yli­opis­ton eng­lan­nin­kie­li­siin kou­lu­tus­oh­jel­miin alkaa pian vuoden vaih­dut­tua

15.12.2022 21:28
Kolumni: Ylioppilaskirjoituksista luopuminen on perusteltua – voisiko Ruotsin malli toimia meilläkin?
Kolumni

Ko­lum­ni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

29.09.2022 18:00 21
Tilaajille
"Työmäärä verrattuna lukioon yllätti" – Opintojen itsenäisyys voi yllättää toiselta asteelta suoraan korkeakouluun loikkaavan nuoren, mutta tukeakin saa

"Työ­mää­rä ver­rat­tu­na lukioon yl­lät­ti" – Opin­to­jen it­se­näi­syys voi yl­lät­tää toi­sel­ta as­teel­ta suoraan kor­kea­kou­luun loik­kaa­van nuoren, mutta tu­kea­kin saa

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Lähi, etä vai hybridi? Oulun korkeakoulut eivät tee tiukkoja linjauksia – Lopulta opintojakson pedagogiset tavoitteet määrittävät opetustoteutuksen

Lähi, etä vai hyb­ri­di? Oulun kor­kea­kou­lut eivät tee tiuk­ko­ja lin­jauk­sia – Lopulta opin­to­jak­son pe­da­go­gi­set ta­voit­teet mää­rit­tä­vät ope­tus­to­teu­tuk­sen

30.08.2022 06:00 7
Tilaajille
"Kaikkea uutta ei meinaa ehtiä sisäistää", oululainen lääkäriopiskelija sanoo – lue tästä, mitä korkeakoulun aloittavan pitää tietää

"Kaik­kea uutta ei meinaa ehtiä si­säis­tää", ou­lu­lai­nen lää­kä­ri­opis­ke­li­ja sanoo – lue tästä, mitä kor­kea­kou­lun aloit­ta­van pitää tietää

29.08.2022 18:00 1
Tilaajille
Oululainen opiskelija sijoittaa opintolainaansa, moni ei pärjäisi ilman – korkojen nousu voi olla uhka lainaan nojaavalle opintotukijärjestelmälle

Ou­lu­lai­nen opis­ke­li­ja si­joit­taa opin­to­lai­naan­sa, moni ei pär­jäi­si ilman – kor­ko­jen nousu voi olla uhka lainaan no­jaa­val­le opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­mäl­le

21.08.2022 18:00 6
Tilaajille