Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Hallitus
Hallitus pääsi sopuun: Kohutut kulttuurialan leikkaukset peruttu – muutkin Veikkauksen edunsaajat saavat rahansa

Hal­li­tus pääsi sopuun: Kohutut kult­tuu­ri­alan leik­kauk­set peruttu – muutkin Veik­kauk­sen edun­saa­jat saavat rahansa

15.10.2021 22:54 88
Pyhäjoen ydinvoimalakin pääsee kipeästi tarvitsemaansa rahoitustuen piiriin, jos ydinvoima hyväksytään EU:ssa päästöjä vähentäväksi energiaksi, arvioi elinkeinoministeri Lintilä

Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­kin pääsee ki­peäs­ti tar­vit­se­maan­sa ra­hoi­tus­tuen pii­riin, jos ydin­voi­ma hy­väk­sy­tään EU:ssa pääs­tö­jä vä­hen­tä­väk­si ener­giak­si, arvioi elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lintilä

14.10.2021 17:59 10
Tilaajille
Valtion omistus teräsjätti SSAB:ssa uusiksi, osakkeet siirretään Solidiumilta suoraan valtion omistukseen – syynä halu vauhdittaa Raahen tehtaan muutosta hiilineutraaliksi

Valtion omistus te­räs­jät­ti SSAB:s­sa uu­sik­si, osak­keet siir­re­tään So­li­diu­mil­ta suoraan valtion omis­tuk­seen – syynä halu vauh­dit­taa Raahen tehtaan muu­tos­ta hii­li­neut­raa­lik­si

14.09.2021 16:55 20
Tilaajille
Hallitus jatkaa keskeytyneitä budjettineuvotteluja –  keskusta ja vihreät eivät keskiviikkona löytäneet sopua päästövähennyksistä

Hal­li­tus jatkaa kes­key­ty­nei­tä bud­jet­ti­neu­vot­te­lu­ja –  kes­kus­ta ja vihreät eivät kes­ki­viik­ko­na löy­tä­neet sopua pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­tä

09.09.2021 08:56 38
Häkkänen vetoaa Saarikkoon, kun poliisien määrä on jälleen uhattuna – kokoomus haluaisi 8 000 poliisia

Häk­kä­nen vetoaa Saa­rik­koon, kun po­lii­sien määrä on jälleen uhat­tu­na – ko­koo­mus ha­luai­si 8 000 po­lii­sia

02.09.2021 18:45 12
Tilaajille
HS: Pääministeri Marin kiistää, että SDP harkitsisi ministerien kierrättämistä

HS: Pää­mi­nis­te­ri Marin kiis­tää, että SDP har­kit­si­si mi­nis­te­rien kier­rät­tä­mis­tä

02.09.2021 22:15 46
Poliisien lisäys muuttumassa yllättäen supistukseksi
Pääkirjoitus

Po­lii­sien lisäys muut­tu­mas­sa yl­lät­täen su­pis­tuk­sek­si

15.08.2021 20:00 31
Tilaajille
Ravintolarajoituksille luvassa kevennyksiä koko maahan – hallitukselta odotetaan päätöstä ensi viikolla

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sil­le luvassa ke­ven­nyk­siä koko maahan – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tös­tä ensi vii­kol­la

04.06.2021 20:14
Marin torjuu paikallisen sopimisen lisäämisen lain kautta – Ohisalolta ehdotus liittoihin kuulumattomista yrityksistä

Marin torjuu pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen li­sää­mi­sen lain kautta – Ohi­sa­lol­ta ehdotus liit­toi­hin kuu­lu­mat­to­mis­ta yri­tyk­sis­tä

03.06.2021 06:30 17
Tilaajille
Hallituksen sote-esitys läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan – "Perustuslakivaliokunnasta menee kyllä asiat läpi, kun asiat on perustuslain mukaisesti hyvin valmisteltu"

Hal­li­tuk­sen so­te-esi­tys läpäisi pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan seulan – "Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­ta menee kyllä asiat läpi, kun asiat on pe­rus­tus­lain mu­kai­ses­ti hyvin val­mis­tel­tu"

21.05.2021 17:23 17
Lipponen Ylellä: Myös hallituksen puolelta olisi pitänyt osallistua kunnolla elvytyspakettikeskusteluun

Lip­po­nen Ylellä: Myös hal­li­tuk­sen puo­lel­ta olisi pitänyt osal­lis­tua kun­nol­la el­vy­tys­pa­ket­ti­kes­kus­te­luun

15.05.2021 12:26 35
Ministeri Kiuru A-studiossa: Hallitus päättää ravintolarajoitusten jatkosta keskiviikkona

Mi­nis­te­ri Kiuru A-stu­dios­sa: Hal­li­tus päättää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kos­ta kes­ki­viik­ko­na

10.05.2021 23:50 6
Katri Kulmuni pitää riihen lopputulosta laihana kompromissina ja vaatii kovempaa menokuria – velanotolla ei ratkaista Suomen ongelmia

Katri Kulmuni pitää riihen lop­pu­tu­los­ta laihana komp­ro­mis­si­na ja vaatii ko­vem­paa me­no­ku­ria – ve­lan­otol­la ei rat­kais­ta Suomen on­gel­mia

01.05.2021 06:00 60
Tilaajille
110 miljoonan euron säästöpaketti jäi vielä arvoitukseksi – "On riskejä, että sen paketin sisältä löytyy työttömyysturvan heikennyksiä tai muuta ikävää"

110 mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ket­ti jäi vielä ar­voi­tuk­sek­si – "On ris­ke­jä, että sen paketin sisältä löytyy työt­tö­myys­tur­van hei­ken­nyk­siä tai muuta ikävää"

30.04.2021 15:45 6
Tilaajille
Marin ja Saarikko: Presidentillä ei osuutta riihen päätöksissä tai neuvotteluissa

Marin ja Saa­rik­ko: Pre­si­den­til­lä ei osuutta riihen pää­tök­sis­sä tai neu­vot­te­luis­sa

29.04.2021 23:20 11
Marin kehysriihestä: Sopeutukset eivät kohdistu koulutukseen, opintososiaalisiin etuuksiin tai sote-palveluihin

Marin ke­hys­rii­hes­tä: So­peu­tuk­set eivät koh­dis­tu kou­lu­tuk­seen, opin­to­so­siaa­li­siin etuuk­siin tai so­te-pal­ve­lui­hin

29.04.2021 22:00 25
Hallituksen johtoviisikko sopi kiistansa talousraameista, neuvottelut menosopeutuksista jatkuivat – Niinistö esitti aiemmin huolensa kehysneuvottelujen kriisiytymisestä

Hal­li­tuk­sen joh­to­vii­sik­ko sopi kiis­tan­sa ta­lous­raa­meis­ta, neu­vot­te­lut me­no­so­peu­tuk­sis­ta jat­kui­vat – Nii­nis­tö esitti aiemmin huo­len­sa ke­hys­neu­vot­te­lu­jen krii­siy­ty­mi­ses­tä

28.04.2021 20:01 8
Kommentti: Helpotus ja väsymys välittyivät viisikosta, kun sopuun oli päästy – Annika Saarikko: "Sopu ei ole täydellinen, mutta harvoin elämä on"

Kom­ment­ti: Hel­po­tus ja väsymys vä­lit­tyi­vät vii­si­kos­ta, kun sopuun oli päästy – Annika Saa­rik­ko: "Sopu ei ole täy­del­li­nen, mutta harvoin elämä on"

28.04.2021 16:05 7
Tilaajille
Hallitus löysi sovun ja isot kysymykset on ratkottu – pääministeri Marin: "Olemme tulleet kaikki toisiamme vastaan"

Hal­li­tus löysi sovun ja isot ky­sy­myk­set on rat­kot­tu – pää­mi­nis­te­ri Marin: "Olemme tulleet kaikki toi­siam­me vas­taan"

28.04.2021 13:13 48
Kommentti: Viisikko joutuu paikkailemaan arpiaan – puheissa sopu löytyi, mutta kulisseissa kiehuu

Kom­ment­ti: Vii­sik­ko joutuu paik­kai­le­maan arpiaan – pu­heis­sa sopu löytyi, mutta ku­lis­seis­sa kiehuu

28.04.2021 16:49 3
Tilaajille