Oulun joukkoliikenne: Oulun bussit ovat ajoit­tain tupaten täynnä ja mat­ko­jen mää­räs­sä taotaan en­nä­tys­lu­ke­mia

Mielipidekirjoitus: Su­ku­puo­li­ko­ke­mus on jo­kai­sen oma asia

Luitko jo tämän: Miksi somessa ihail­laan julk­kik­sia lähes vailla rihman kier­tä­mää, mutta ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen luo­mu­ta­ka­lis­ton nä­ke­mi­nen on kau­his­tus?

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Hallitus
Kuukausi
Hallituspuolueet pääsivät sopuun lisäbudjetista ja sote-rahoista – hyvinvointialueille esitetään 500 miljoonan euron lisärahoitusta

Hal­li­tus­puo­lueet pää­si­vät sopuun li­sä­bud­je­tis­ta ja sote-ra­hois­ta – hy­vin­voin­ti­alueil­le esi­te­tään 500 mil­joo­nan euron li­sä­ra­hoi­tus­ta

31.01.2023 08:28 27
Sopu sähkölaskujen hyvitysmallista syntyi – malli on lausunnoilla olleen ehdotuksen mukainen

Sopu säh­kö­las­ku­jen hy­vi­tys­mal­lis­ta syntyi – malli on lau­sun­noil­la olleen eh­do­tuk­sen mu­kai­nen

25.01.2023 14:42 24
Ovatko Marinin rasismipuheet vain puhetta hallituspohjasta? Kun hallitusta kootaan, keskusta saattaa olla sateentekijä kaikissa vaihtoehdoissa

Ovatko Marinin ra­sis­mi­pu­heet vain puhetta hal­li­tus­poh­jas­ta? Kun hal­li­tus­ta koo­taan, kes­kus­ta saattaa olla sa­teen­te­ki­jä kai­kis­sa vaih­to­eh­dois­sa

21.01.2023 10:45 140
Tilaajille
Näkökulma: Hyvin ehtii vielä yhden hallituskriisin – Translaki tuottaa uuden kuopan jo ennestään hyvin tuskaiselle hallitustaipaleelle

Nä­kö­kul­ma: Hyvin ehtii vielä yhden hal­li­tus­krii­sin – Trans­la­ki tuottaa uuden kuopan jo en­nes­tään hyvin tus­kai­sel­le hal­li­tus­tai­pa­leel­le

19.01.2023 14:47 60
Tilaajille
Hallituspelin kuviot ovat vielä aivan auki
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­pe­lin kuviot ovat vielä aivan auki

13.01.2023 20:00 54
Tilaajille
Marin höykytti Orpoa politiikan toimittajien järjestämässä vaalitentissä – Sanoi itse perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi

Marin höy­kyt­ti Orpoa po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­ten­tis­sä – Sanoi itse pe­rus­suo­ma­lai­sia ra­sis­ti­sek­si puo­lueek­si

13.01.2023 13:45 76
Tilaajille
Erityisavustajat jatkoivat sähkölaskun kertakorvauksen hiontaa torstaina – "Näkymä sovusta on"

Eri­tyis­avus­ta­jat jat­koi­vat säh­kö­las­kun ker­ta­kor­vauk­sen hiontaa tors­tai­na – "Näkymä sovusta on"

05.01.2023 19:31 15
Vanhemmat
Marinin hallitus sai HS:n gallupissa tähänastisista huonoimman arvosanansa – presidentti Niinistö pärjäsi jälleen erinomaisesti

Marinin hal­li­tus sai HS:n gal­lu­pis­sa tä­hän­as­ti­sis­ta huo­noim­man ar­vo­sa­nan­sa – pre­si­dent­ti Nii­nis­tö pärjäsi jälleen erin­omai­ses­ti

27.12.2022 06:12 35
Elintarviketeollisuusliitto haluaa seuraavaan hallitukseen ruokaministerin – "Tällä hetkellä kokonaisuus on pirstaloitunut eri alojen hoidettavaksi"

Elin­tar­vi­ke­teol­li­suus­liit­to haluaa seu­raa­vaan hal­li­tuk­seen ruo­ka­mi­nis­te­rin – "Tällä het­kel­lä ko­ko­nai­suus on pirs­ta­loi­tu­nut eri alojen hoi­det­ta­vak­si"

11.12.2022 18:30 13
Tilaajille
Oppositio jätti välikysymyksen katuväkivallasta – edellyttää tiukennuksia maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikkaan

Op­po­si­tio jätti vä­li­ky­sy­myk­sen ka­tu­vä­ki­val­las­ta – edel­lyt­tää tiu­ken­nuk­sia maa­han­muut­to- ja kri­mi­naa­li­po­li­tiik­kaan

08.12.2022 13:20 29
"Tämä oli viimeinen kerta" – Marinin mukaan pelisääntöjä jatkossa rikkova hallituspuolue valitsee sen, ettei hallitusta enää ole

"Tämä oli vii­mei­nen kerta" – Marinin mukaan pe­li­sään­tö­jä jat­kos­sa rikkova hal­li­tus­puo­lue va­lit­see sen, ettei hal­li­tus­ta enää ole

07.12.2022 17:45 54
Keskusta ja oppositio pitivät yhtä luonnonsuojelulain sisällössä – Marin: Pelisääntöjä jatkossa rikkova hallituspuolue valitsee sen, ettei hallitusta enää ole

Kes­kus­ta ja op­po­si­tio pitivät yhtä luon­non­suo­je­lu­lain si­säl­lös­sä – Marin: Pe­li­sään­tö­jä jat­kos­sa rikkova hal­li­tus­puo­lue va­lit­see sen, ettei hal­li­tus­ta enää ole

07.12.2022 14:23 20
Pääministeri Marin: Hallitus ei poikkeuksellisessa kriisissä, mutta tilanne erittäin epätavanomainen – keskustan toiminta ei herätä luottamusta hallituskumppaneissa

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus ei poik­keuk­sel­li­ses­sa krii­sis­sä, mutta tilanne erit­täin epä­ta­van­omai­nen – kes­kus­tan toi­min­ta ei herätä luot­ta­mus­ta hal­li­tus­kump­pa­neis­sa

30.11.2022 23:46 58
Marin: Hallitus ei ole toimintakyvytön eikä kaaoksessa

Marin: Hal­li­tus ei ole toi­min­ta­ky­vy­tön eikä kaaok­ses­sa

27.11.2022 16:39 54
Saamelaiskäräjälaki lähti eduskuntaan riitaisena

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki lähti edus­kun­taan rii­tai­se­na

17.11.2022 14:37 11
Analyysi: Translakia vastustetaan uhkakuvilla – transsukupuolisten oikeuksien vahvistaminen ei uhkaa naisia eikä tyttöjä ja heterot voivat elää rauhassa jatkossakin

Ana­lyy­si: Trans­la­kia vas­tus­te­taan uh­ka­ku­vil­la – trans­su­ku­puo­lis­ten oi­keuk­sien vah­vis­ta­mi­nen ei uhkaa naisia eikä tyttöjä ja heterot voivat elää rau­has­sa jat­kos­sa­kin

31.10.2022 12:42 7
Tilaajille
Petteri Orpo: Marinilla ei ole ymmärrystä Suomen taloustilanteen vaikeudesta – "Menosopeutusta ei voi lykätä seuraavalle hallitukselle"

Petteri Orpo: Ma­ri­nil­la ei ole ym­mär­rys­tä Suomen ta­lous­ti­lan­teen vai­keu­des­ta – "Me­no­so­peu­tus­ta ei voi lykätä seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le"

29.10.2022 15:21 100
Alueellisten veronkevennysten pelätään lisäävän eriarvoisuutta – Eduskunnan suurimpien puolueiden ryhmyreiltä laihaa ymmärrystä erityistalousalueille

Alueel­lis­ten ve­ron­ke­ven­nys­ten pe­lä­tään li­sää­vän eri­ar­voi­suut­ta – Edus­kun­nan suu­rim­pien puo­luei­den ryh­my­reil­tä laihaa ym­mär­rys­tä eri­tyis­ta­lous­alueil­le

14.10.2022 17:28 6
Tilaajille
Hallitus: Venäläisiä koskevat tiukentuneet viisumimääräykset voimaan ensi yönä – Sisäministeri: Rajavartiolaitos varautunut luvattomiin rajan ylityksiin ja turvapaikkahakemuksiin

Hal­li­tus: Ve­nä­läi­siä kos­ke­vat tiu­ken­tu­neet vii­su­mi­mää­räyk­set voimaan ensi yönä – ­Si­sä­mi­nis­te­ri: Ra­ja­var­tio­lai­tos va­rau­tu­nut lu­vat­to­miin rajan yli­tyk­siin ja tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­siin

29.09.2022 14:23 21
Hallituspuolueet eivät ole päässeet sopuun 0,7:n hoitajamitoituksen siirtämisestä – vasemmistoliitto vastustaa rahoituksen lykkäämistä

Hal­li­tus­puo­lueet eivät ole pääs­seet sopuun 0,7:n hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen siir­tä­mi­ses­tä – va­sem­mis­to­liit­to vas­tus­taa ra­hoi­tuk­sen lyk­kää­mis­tä

26.09.2022 23:20 11