Yli-Ii
Pyöräkuormaaja tuhoutui tulipalossa sahalaitoksen pihalla Yli-Iissä

Pyö­rä­kuor­maa­ja tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa sa­ha­lai­tok­sen pihalla Yli-Iis­sä

24.09.2021 11:57
Pakettiauto suistui ojaan Yli-Iissä – kuljettaja loukkaantui

Pa­ket­ti­au­to suistui ojaan Yli-Iis­sä – kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

08.09.2021 07:18

Oma­val­mis­teis­ta siltaa ylit­tä­nyt putosi Siu­ruan­jo­keen Yli-Iin alueel­la, pe­las­tus­lai­tos tuli hätiin

04.09.2021 17:38
Kierikin kivikauden kylässä vietetään viikonloppuna perinteistä Muinaistulien yötä

Kie­ri­kin ki­vi­kau­den kylässä vie­te­tään vii­kon­lop­pu­na pe­rin­teis­tä Mui­nais­tu­lien yötä

18.08.2021 14:58 2
Kierikin seminaarissa tehdään laaja katsaus esihistorian kalliotaiteeseen Suomesta Siperiaan ja Algeriaan

Kie­ri­kin se­mi­naa­ris­sa tehdään laaja katsaus esi­his­to­rian kal­lio­tai­tee­seen Suo­mes­ta Si­pe­riaan ja Al­ge­riaan

04.08.2021 09:00
Yli-Iissä hurjan kokoiset rakeet tekivät lommoja autojen pelteihin ja iskivät rikki valokatteita – "Ei siinä ulos uskaltanut mennä"

Yli-Iis­sä hurjan ko­koi­set rakeet tekivät lommoja autojen pel­tei­hin ja iskivät rikki va­lo­kat­tei­ta – "Ei siinä ulos us­kal­ta­nut mennä"

30.07.2021 15:06 2
Tilaajille
Kierikkikeskuksen Muinaismarkkinat pidetään jälleen välivuoden jälkeen

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen Mui­nais­mark­ki­nat pi­de­tään jälleen vä­li­vuo­den jälkeen

18.07.2021 19:24 2
”Äläkä sitten ota mieheksesi ketään ilimanaikuista reutaletta”, isä neuvoi Sylviä – eikä Sylvi ottanut

”Äläkä sitten ota mie­hek­se­si ketään ili­ma­nai­kuis­ta reu­ta­let­ta”, isä neuvoi Sylviä – eikä Sylvi ottanut

16.07.2021 19:00 6
Tilaajille
Harvinaisia kattohaikaroita yllätysvisiitillä Yli-Iissä – "Uskomatonta, että tällaisia valtavia lintuja on Tannilassa", hämmästelee linnut kuvannut 15-vuotias

Har­vi­nai­sia kat­to­hai­ka­roi­ta yl­lä­tys­vi­sii­til­lä Yli-Iis­sä – "Us­ko­ma­ton­ta, että täl­lai­sia val­ta­via lintuja on Tan­ni­las­sa", häm­mäs­te­lee linnut ku­van­nut 15-vuo­tias

23.06.2021 17:49 4
Tilaajille
Moottorisahalla veistäminen hoivaa sielua – "Kun kuona tulee ulos, voit paremmin"

Moot­to­ri­sa­hal­la veis­tä­mi­nen hoivaa sielua – "Kun kuona tulee ulos, voit pa­rem­min"

16.06.2021 19:00
Tilaajille
Vieno-myrsky ei aiheuttanut juurikaan vahinkoja Pohjois-Suomessa – vain muutamia puita kaatuili

Vie­no-myrs­ky ei ai­heut­ta­nut juu­ri­kaan va­hin­ko­ja Poh­jois-Suo­mes­sa – vain muu­ta­mia puita kaa­tui­li

16.06.2021 08:56

Yli-Ii­hin suun­ni­tel­laan jul­kis­ten pal­ve­lui­den mo­ni­toi­mi­ta­loa – uu­dis­ra­ken­nus toisi päi­vä­ko­ti-, kir­jas­to- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut saman katon alle

25.05.2021 20:54
Yli-Iin kasvatti Oskari Hökkä säväytti SM-hiihtojen 50 kilometrillä, Rukan Suomen cupiin hän saapuu rääkistä palautuneena – "Viime viikolla tuntui aika pitkään, että oli tullut tehtyä jotakin"

Yli-Iin kas­vat­ti Oskari Hökkä sä­väyt­ti SM-hiih­to­jen 50 ki­lo­met­ril­lä, Rukan Suomen cupiin hän saapuu rää­kis­tä pa­lau­tu­nee­na – "Viime vii­kol­la tuntui aika pit­kään, että oli tullut tehtyä jo­ta­kin"

09.04.2021 09:00 1
Tilaajille
Oulun seudulla kuntavaaliehdokaslistat tarjoavat entisen piispan, huippuvirkamiehen ja korkeita taiteilijoita – Myös loikkareita puolueesta toiseen esiintyy tuttuun tapaan tulevissa vaaleissa

Oulun seu­dul­la kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­lis­tat tar­joa­vat entisen piis­pan, huip­pu­vir­ka­mie­hen ja kor­kei­ta tai­tei­li­joi­ta – Myös loik­ka­rei­ta puo­luees­ta toiseen esiin­tyy tuttuun tapaan tu­le­vis­sa vaa­leis­sa

10.03.2021 22:10 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­ri­kin si­jain­ti on mah­dol­li­suus – museo voisi toimia myös mo­ni­paik­kai­se­na, osa Kie­ri­kis­sä ja osa muualla Oulussa

22.01.2021 05:45 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo kuuluu Kie­rik­kiin, kau­pun­ki ei mi­ten­kään sovi museon ym­pä­ris­tök­si

22.01.2021 04:15 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erä- ja kult­tuu­ri­mu­seol­le löytyy erin­omai­nen paikka Tur­kan­saa­res­ta

18.01.2021 05:30
Tilaajille
Ei vain kahta koiraa ja kissa – Sari Kettusen kotipihalla Jakkukylässä asustaa neljä aasia ja vuohi, lisäksi eläinrakas työterveyslääkäri omistaa puolitoista poroa

Ei vain kahta koiraa ja kissa – Sari Ket­tu­sen ko­ti­pi­hal­la Jak­ku­ky­läs­sä asustaa neljä aasia ja vuohi, lisäksi eläin­ra­kas työ­ter­veys­lää­kä­ri omistaa puo­li­tois­ta poroa

26.12.2020 11:50 3
Tilaajille
Sari Kettunen kertoo Napakka-poron treenauksesta ja ruokinnasta

Sari Ket­tu­nen kertoo Na­pak­ka-po­ron tree­nauk­ses­ta ja ruo­kin­nas­ta

26.12.2020 10:54
Yli-Ii haluaa nousta nuukahduksesta ylivertaiseksi kyläksi – "Siitä asti, kun Mikko ilmestyi tänne, on menty aika lujaa ja nopealla tahdilla"

Yli-Ii haluaa nousta nuu­kah­duk­ses­ta yli­ver­tai­sek­si kyläksi – "Siitä asti, kun Mikko il­mes­tyi tänne, on menty aika lujaa ja no­peal­la tah­dil­la"

09.12.2020 09:00 3
Tilaajille