pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kuukausi
Oulun kaupungin koronarajoitukset jatkuvat ennallaan 1. helmikuuta asti – uimahallit ja muut kaupungin liikuntapaikat pysyvät suljettuina

Oulun kau­pun­gin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat en­nal­laan 1. hel­mi­kuu­ta asti – ui­ma­hal­lit ja muut kau­pun­gin lii­kun­ta­pai­kat pysyvät sul­jet­tui­na

13.01.2021 15:46 37
THL rekisteröi Suomeen 200 uutta koronatartuntaa – Ouluun kirjattiin 10 uutta tapausta, Kempeleessä yksi

THL re­kis­te­röi Suomeen 200 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ouluun kir­jat­tiin 10 uutta ta­paus­ta, Kem­pe­lees­sä yksi

11.01.2021 11:50 29
Koronarokote on annettu Pohjois-Pohjanmaalla hieman yli 1600 henkilölle – "Räikeitä väärinkäytöksiä ei ole tapahtunut, ennemminkin on ollut pientä tulkinnanvaraisuutta"

Ko­ro­na­ro­ko­te on annettu Poh­jois-Poh­jan­maal­la hieman yli 1600 hen­ki­löl­le – "Räi­kei­tä vää­rin­käy­tök­siä ei ole ta­pah­tu­nut, en­nem­min­kin on ollut pientä tul­kin­nan­va­rai­suut­ta"

08.01.2021 12:55 16
Koronarokotteita on saatu Ouluun lisää, mutta OYSin hoitohenkilökunta on kokenut rokotusjärjestyksessä tapahtuneen etuilua

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta on saatu Ouluun lisää, mutta OYSin hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta on kokenut ro­ko­tus­jär­jes­tyk­ses­sä ta­pah­tu­neen etuilua

04.01.2021 18:00 27
Tilaajille
Päivystysapu otetaan käyttöön Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä – jatkossa koko maakunnassa toimii sama neuvontanumero

Päi­vys­tys­apu otetaan käyt­töön Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – jat­kos­sa koko maa­kun­nas­sa toimii sama neu­von­ta­nu­me­ro

04.01.2021 10:14 1
Oulu valmistautui keväällä jopa tuhansiin kuolleisiin ja kenttäsairaalan avaamiseen – Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo nyt, miten korona heitti hänet uran kovimpaan paikkaan

Oulu val­mis­tau­tui ke­vääl­lä jopa tu­han­siin kuol­lei­siin ja kent­tä­sai­raa­lan avaa­mi­seen – Ter­veys­joh­ta­ja Jorma Mä­ki­ta­lo kertoo nyt, miten korona heitti hänet uran ko­vim­paan paik­kaan

27.12.2020 06:00 14
Tilaajille
Oulun Keskuspesulan uudessa toimipaikassa Ruskossa pestään yli 3 miljoona kiloa tekstiilejä vuodessa – "Meidän tärkein tehtävä on nitistää mikrobit"

Oulun Kes­kus­pe­su­lan uudessa toi­mi­pai­kas­sa Rus­kos­sa pestään yli 3 mil­joo­na kiloa teks­tii­le­jä vuo­des­sa – "Meidän tärkein tehtävä on ni­tis­tää mik­ro­bit"

22.12.2020 18:42 3
Tilaajille
Oulussa on tällä viikolla todettu liki puolet vähemmän koronatartuntoja kuin edellisviikolla, sunnuntaina kaksi uutta tartuntaa – "Suositusten noudattaminen on edelleen välttämätöntä"

Oulussa on tällä vii­kol­la todettu liki puolet vä­hem­män ko­ro­na­tar­tun­to­ja kuin edel­lis­vii­kol­la, sun­nun­tai­na kaksi uutta tar­tun­taa – "Suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen on edel­leen vält­tä­mä­tön­tä"

20.12.2020 12:00 50
Oulussa lauantaina seitsemän uutta koronatartuntaa – tällä viikolla tartuntoja on todettu yli kolmannes vähemmän kuin edellisellä viikolla

Oulussa lauan­tai­na seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tällä vii­kol­la tar­tun­to­ja on todettu yli kol­man­nes vä­hem­män kuin edel­li­sel­lä vii­kol­la

19.12.2020 11:45 59
PPSHP:n johtajaylilääkäri valmis käyttämään kaikki keinot koronaepidemiaa vastaan – "HUSin suositus on perusteltu kannanotto D-vitamiinilisästä yli 70-vuotiaille ja erityisryhmille"

PPSHP:n joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri valmis käyt­tä­mään kaikki keinot ko­ro­na­epi­de­miaa vastaan – "HUSin suo­si­tus on pe­rus­tel­tu kan­nan­ot­to D-vi­ta­mii­ni­li­säs­tä yli 70-vuo­tiail­le ja eri­tyis­ryh­mil­le"

19.12.2020 06:00 13
Tilaajille
Oulussa perjantaina yhdeksän uutta koronatartuntaa – epidemia helpottamassa toista viikkoa peräkkäin, mutta leviämisvaihe on yhä päällä

Oulussa per­jan­tai­na yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – epi­de­mia hel­pot­ta­mas­sa toista viikkoa pe­räk­käin, mutta le­viä­mis­vai­he on yhä päällä

18.12.2020 11:52 27
Vanhemmat
THL: Suomessa 411 uutta koronavirustartuntaa, Oulussa kymmenen uutta ja Raahessa kaksi tuoretta tartuntaa – Koronavirukseen liittyviä kuolemia kuusi lisää

THL: Suo­mes­sa 411 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Oulussa kym­me­nen uutta ja Raa­hes­sa kaksi tuo­ret­ta tar­tun­taa – Ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­viä kuo­le­mia kuusi lisää

16.12.2020 11:51 25
Oulaskankaan sairaalaan saadaan keväällä uusi sosiaalipäivystysyksikkö Oulaisten kaupungin ja PPSHP:n yhteistyönä

Ou­las­kan­kaan sai­raa­laan saadaan ke­vääl­lä uusi so­siaa­li­päi­vys­tys­yk­sik­kö Ou­lais­ten kau­pun­gin ja PPSHP:n yh­teis­työ­nä

15.12.2020 21:54
THL: Suomessa kirjattu 300 uutta koronavirustartuntaa ja kahdeksan kuolemaa – Pohjois-Suomessa koronapotilaiden määrä kasvanut

THL: Suo­mes­sa kir­jat­tu 300 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kah­dek­san kuo­le­maa – Poh­jois-Suo­mes­sa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­va­nut

14.12.2020 12:03 33
OYSin sairaalahankkeen toinen vaihe hyväksyttiin – vuodeosastopaikkojen ja leikkaussalien määrää on vähennetty alkuperäisestä suunnitelmasta

OYSin sai­raa­la­hank­keen toinen vaihe hy­väk­syt­tiin – vuo­de­osas­to­paik­ko­jen ja leik­kaus­sa­lien määrää on vä­hen­net­ty al­ku­pe­räi­ses­tä suun­ni­tel­mas­ta

10.12.2020 14:06 7
Lukijalta Mielipide Kalervo Ukkola

Vai­ku­te­taan so­te-uu­dis­tuk­seen ny­kyi­siä pal­ve­lui­ta ke­hit­tä­mäl­lä – ter­veys­pis­teet ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä ikä­ih­mi­sil­le ja lap­si­per­heil­le

10.12.2020 05:30 1
Tilaajille
Oulussa tiistaina 22 uutta koronatartuntaa – viranomaiset muistuttavat työpaikoilla suojautumisesta, myös Kallion kuntayhtymässä tilanne vakava

Oulussa tiis­tai­na 22 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – vi­ran­omai­set muis­tut­ta­vat työ­pai­koil­la suo­jau­tu­mi­ses­ta, myös Kallion kun­ta­yh­ty­mäs­sä tilanne vakava

08.12.2020 11:59 72
THL: Suomessa 250 uutta koronatartuntaa, Ouluun kirjattiin 16 uutta tapausta

THL: Suo­mes­sa 250 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Ouluun kir­jat­tiin 16 uutta ta­paus­ta

07.12.2020 11:53 39
Oys sijoittui kärkisijalle, kun THL vertaili yliopistosairaaloiden tuottavuutta – Pohjois-Pohjanmaalla verovaroja käytetään erikoissairaanhoitoon tehokkaimmin koko Suomessa

Oys si­joit­tui kär­ki­si­jal­le, kun THL ver­tai­li yli­opis­to­sai­raa­loi­den tuot­ta­vuut­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään eri­kois­sai­raan­hoi­toon te­hok­kaim­min koko Suo­mes­sa

03.12.2020 14:10
Oulussa todennäköisesti kolme uutta joukkoaltistusta, yksi niistä liittyy lauantain Kärppä-peliin – koko maassa on todettu 283 uutta koronavirustartuntaa

Oulussa to­den­nä­köi­ses­ti kolme uutta jouk­koal­tis­tus­ta, yksi niistä liittyy lauan­tain Kärp­pä-pe­liin – koko maassa on todettu 283 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

30.11.2020 11:49 93