Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Henkilöstöpäällikön mukaan asia nyt loppuun käsitelty – OYSin lääkäreiden palkka-asiasta ei jätetty yhtään oikaisuvaatimusta

Hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön mukaan asia nyt loppuun kä­si­tel­ty – OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­ta ei jätetty yhtään oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

17.10.2023 17:55 11
Tilaajille
Poliisille on jätetty tutkintapyyntö OYSin lääkäreiden palkkasotkusta – perusteena laiminlyönneistä ja virheellisestä tulkinnasta aiheutuneet kustannukset

Po­lii­sil­le on jätetty tut­kin­ta­pyyn­tö OYSin lää­kä­rei­den palk­ka­sot­kus­ta – ­pe­rus­tee­na lai­min­lyön­neis­tä ja vir­heel­li­ses­tä tul­kin­nas­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set

17.10.2023 12:41 51
Tilaajille
OYSin lääkäreiden palkka-asiasta voi vielä vaatia oikaisua – kerromme tässä jutussa millainen valitusprosessi on

OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­ta voi vielä vaatia oi­kai­sua – ker­rom­me tässä jutussa mil­lai­nen va­li­tus­pro­ses­si on

10.10.2023 14:00 9
Tilaajille
Professori Koskinen pohtii,  onko OYSin lääkäreiden palkka-asiassa lainkaan kyse virheestä vaan työnantajan vakiintuneesta tulkinnasta

Pro­fes­so­ri Kos­ki­nen pohtii, onko OYSin lää­kä­rei­den palk­ka-asias­sa lain­kaan kyse vir­hees­tä vaan työn­an­ta­jan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

11.09.2023 17:00 46
Tilaajille
Aluehallitusta vetävä Tapani Tölli lääkäreiden palkkakohusta: Virhe ei johdu Pohteen siirtymävaiheesta vaan on vanhaa perua – Asia pyritään ratkaisemaan nopeasti

Alue­hal­li­tus­ta vetävä Tapani Tölli lää­kä­rei­den palk­ka­ko­hus­ta: Virhe ei johdu Pohteen siir­ty­mä­vai­hees­ta vaan on vanhaa perua – Asia py­ri­tään rat­kai­se­maan no­peas­ti

31.08.2023 17:40 46
Tilaajille
Kymmenille lääkäreille maksettu OYSissa erheellisesti liikaa palkkaa  – Vuosia jatkunut virhe havaittiin Pohteella alkukesästä, nyt mietitään, mitä asialle tehdään

Kym­me­nil­le lää­kä­reil­le mak­set­tu OYSissa er­heel­li­ses­ti liikaa palkkaa – Vuosia jat­ku­nut virhe ha­vait­tiin Poh­teel­la al­ku­ke­säs­tä, nyt mie­ti­tään, mitä asialle tehdään

30.08.2023 05:00 121
Tilaajille
Vakoiluväitteet eivät huoleta, Oulun yliopistollisessa sairaalassa käytössä Huawein verkkolaitteita: "Voidaan määrätä poistettavaksi"

Va­koi­lu­väit­teet eivät huo­le­ta, Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa käy­tös­sä Huawein verk­ko­lait­tei­ta: "Voi­daan määrätä pois­tet­ta­vak­si"

05.01.2023 06:00 37
Tilaajille
Kiista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitajien lomista jatkuu – Tehy aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä

Kiista Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hoi­ta­jien lomista jatkuu – Tehy aikoo va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sis­tä

23.12.2022 18:30 16
Tilaajille
Lääkärihelikopterit saavat uuden tukikohdan Oulunsaloon kahden vuoden päästä, uusista tiloista tulee nykyisiä suuremmat

Lää­kä­ri­he­li­kop­te­rit saavat uuden tu­ki­koh­dan Ou­lun­sa­loon kahden vuoden päästä, uusista ti­lois­ta tulee ny­kyi­siä suu­rem­mat

12.10.2022 09:31 6
Tilaajille
Hoitoalan palkkaohjelman vaikutuksia budjettiin ei ole Pohjois-Pohjanmaalla vielä arvioitu

Hoi­to­alan palk­ka­oh­jel­man vai­ku­tuk­sia bud­jet­tiin ei ole Poh­jois-Poh­jan­maal­la vielä ar­vioi­tu

04.10.2022 15:26 4
Tilaajille
Oulun lääkärihelikopterin toiminta pätkii lentäjävajeen takia, valmiudessa jopa kahden vuorokauden katkoksia – Sairaanhoitopiiri: Potilasturvallisuus ei ole vaarantunut

Oulun lää­kä­ri­he­li­kop­te­rin toi­min­ta pätkii len­tä­jä­va­jeen takia, val­miu­des­sa jopa kahden vuo­ro­kau­den kat­kok­sia – Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Po­ti­las­tur­val­li­suus ei ole vaa­ran­tu­nut

21.09.2022 18:00 16
Tilaajille
OYS peruu vastaanotto- ja toimenpideaikoja – "Henkilöstövaje on jatkunut jo vuosia ja jonot vain kasvavat"

OYS peruu vas­taan­ot­to- ja toi­men­pi­de­ai­ko­ja – "Hen­ki­lös­tö­va­je on jat­ku­nut jo vuosia ja jonot vain kas­va­vat"

15.09.2022 21:15 94
Tilaajille
Tehy-lehti: PPSHP otti pois käytöstä sairauspoissaolojen omailmoitusmenettelyn – viime viikolla Tehy ja Super antoivat lakkovaroituksen

Te­hy-leh­ti: PPSHP otti pois käy­tös­tä sai­raus­pois­sa­olo­jen oma­il­moi­tus­me­net­te­lyn – viime vii­kol­la Tehy ja Super an­toi­vat lak­ko­va­roi­tuk­sen

06.09.2022 19:18 68
OYSin uusi sädehoitoyksikkö luovutettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille – potilaskäyttöön tilat otetaan syyskuussa

OYSin uusi sä­de­hoi­to­yk­sik­kö luo­vu­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – po­ti­las­käyt­töön tilat otetaan syys­kuus­sa

07.07.2022 13:12 3
Oulun Yliopisto ja PPSHP laativat selvityksen omalääkärimallista: "Hoidon jatkuvuudella on merkittävä myönteinen vaikutus"

Oulun Yli­opis­to ja PPSHP laa­ti­vat sel­vi­tyk­sen oma­lää­kä­ri­mal­lis­ta: "Hoidon jat­ku­vuu­del­la on mer­kit­tä­vä myön­tei­nen vai­ku­tus"

20.06.2022 08:47 11
Ensihoidon taakkaa ehkä kevennetään siirtämällä ambulansseja Ouluun muualta Pohjois-Pohjanmaalta – "Meillä on ollut erittäin paljon haasteita saada pidettyä kaikki ambulanssit valmiudessa"

En­si­hoi­don taakkaa ehkä ke­ven­ne­tään siir­tä­mäl­lä am­bu­lans­se­ja Ouluun muualta Poh­jois-Poh­jan­maal­ta – "­Meil­lä on ollut erit­täin paljon haas­tei­ta saada pi­det­tyä kaikki am­bu­lans­sit val­miu­des­sa"

17.06.2022 18:00 12
Tilaajille
Kunta-alan lakko tuntuu OYSissa: Kiireettömiä leikkauksia ei tehdä steriilien instrumenttien puutteessa, osa tiloista jää siivoamatta

Kun­ta-alan lakko tuntuu OY­Sis­sa: Kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia ei tehdä ste­rii­lien inst­ru­ment­tien puut­tees­sa, osa ti­lois­ta jää sii­voa­mat­ta

06.05.2022 13:06 11
Tilaajille
OYSin hoitajat voivat jäädä jopa ilman palkkaa toukokuussa – työnantaja vetoaa teknisiin syihin

OYSin hoi­ta­jat voivat jäädä jopa ilman palkkaa tou­ko­kuus­sa – työn­an­ta­ja vetoaa tek­ni­siin syihin

04.05.2022 12:56 95
Tilaajille
JHL:n tiistaina alkava lakko vaikuttaa OYSin toimintaan – lakon aikana tutkimuksiin ja hoitoon voi saapua  normaalisti ajanvarauksen mukaan

JHL:n tiis­tai­na alkava lakko vai­kut­taa OYSin toi­min­taan – lakon aikana tut­ki­muk­siin ja hoitoon voi saapua nor­maa­lis­ti ajan­va­rauk­sen mukaan

02.05.2022 14:59 3
Valvira pyytää seitsemältä sairaanhoitopiiriltä selvityksiä erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta – PPSHP:n johtajaylilääkäri: Hoitojonot vaihdelleet runsaasti pandemia-aikana

Valvira pyytää seit­se­mäl­tä sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä sel­vi­tyk­siä eri­kois­sai­raan­hoi­toon pääsyn ti­lan­tees­ta – PPSHP:n joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Hoi­to­jo­not vaih­del­leet run­saas­ti pan­de­mia-ai­ka­na

28.04.2022 17:44 8
Tilaajille