Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

OYSin sairaalahanke
Pohde tarvitsee lisärahoitusta investointeihin – Lainavaltuuksia ei juuri nyt ole, niistä neuvotellaan taas alkusyksystä

Pohde tar­vit­see li­sä­ra­hoi­tus­ta in­ves­toin­tei­hin – Lai­na­val­tuuk­sia ei juuri nyt ole, niistä neu­vo­tel­laan taas al­ku­syk­sys­tä

22.06.2023 17:00 23
Tilaajille
Janne Ruonakangas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bussissa päästäkseen OYSin rakennustyömaalle – Arki mullistui, kun hän löysi Tinderistä rakkauden ja muutti Vaalaan

Janne Ruo­na­kan­gas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bus­sis­sa pääs­täk­seen OYSin ra­ken­nus­työ­maal­le – Arki mul­lis­tui, kun hän löysi Tin­de­ris­tä rak­kau­den ja muutti Vaalaan

20.05.2023 06:00 56
Tilaajille
OYSin uuden sairaalan työmaalla sattui vesivahinko ja kolmeen leikkaussaliin valui vettä – valmistumisaikataulu entisellään

OYSin uuden sai­raa­lan työ­maal­la sattui ve­si­va­hin­ko ja kolmeen leik­kaus­sa­liin valui vettä – ­val­mis­tu­mi­sai­ka­tau­lu en­ti­sel­lään

27.04.2023 16:42 24
Tilaajille
OYSin uuteen sairaalaan tulee sittenkin näyttävä akvaario – Nyt oululaisten arvostama lastenkirurgi kertoo, miksi taisteli sen puolesta

OYSin uuteen sai­raa­laan tulee sit­ten­kin näyt­tä­vä ak­vaa­rio – Nyt ou­lu­lais­ten ar­vos­ta­ma las­ten­ki­rur­gi kertoo, miksi tais­te­li sen puo­les­ta

01.01.2023 16:00 13
Tilaajille
Oulun uusi sairaala on nipin napin aikataulussa – ensimmäiset potilaat keskeisiin tiloihin vuoden 2024 alkupuolella

Oulun uusi sai­raa­la on nipin napin ai­ka­tau­lus­sa – en­sim­mäi­set po­ti­laat kes­kei­siin ti­loi­hin vuoden 2024 al­ku­puo­lel­la

21.12.2022 06:00 22
Tilaajille
Oulun uuteen yliopistosairaalaan tulee tila, jossa omaiset voivat hyvästellä sairaalassa menehtyneen läheisensä

Oulun uuteen yli­opis­to­sai­raa­laan tulee tila, jossa omaiset voivat hy­väs­tel­lä sai­raa­las­sa me­neh­ty­neen lä­hei­sen­sä

29.11.2022 15:26 10
OYSin uuden sairaalan A-rakennuksen alimmat kerrokset luovutettiin sairaanhoitopiirille etuajassa – potilastoimintaa tulossa noin vuoden kuluttua

OYSin uuden sai­raa­lan A-ra­ken­nuk­sen alimmat ker­rok­set luo­vu­tet­tiin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le etu­ajas­sa – po­ti­las­toi­min­taa tulossa noin vuoden ku­lut­tua

31.10.2022 11:32 5
Lainanottovaltuus heltisi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, mutta tiukoin ehdoin – Aluevaltuutetuilla edessä kova päätöksen paikka

Lai­nan­ot­to­val­tuus heltisi Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le, mutta tiukoin ehdoin – Alue­val­tuu­te­tuil­la edessä kova pää­tök­sen paikka

22.09.2022 19:05 16
Tilaajille
Hyvinvointialue joutuu neuvottelemaan lainanotostaan OYSin takia – Nyt ensi vuoden valtuudet ovat nollassa

Hy­vin­voin­ti­alue joutuu neu­vot­te­le­maan lai­nan­otos­taan OYSin takia – Nyt ensi vuoden val­tuu­det ovat nol­las­sa

09.08.2022 18:00 16
Tilaajille
Oulun yliopistollisen sairaalan uudet verkkosivut on avattu – Kehittämiseen toivotaan palautetta käyttäjiltä

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uudet verk­ko­si­vut on avattu – Ke­hit­tä­mi­seen toi­vo­taan pa­lau­tet­ta käyt­tä­jil­tä

12.07.2022 15:23 4
OYSin uusi sädehoitoyksikkö luovutettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille – potilaskäyttöön tilat otetaan syyskuussa

OYSin uusi sä­de­hoi­to­yk­sik­kö luo­vu­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – po­ti­las­käyt­töön tilat otetaan syys­kuus­sa

07.07.2022 13:12 3
Näkymät OYSin uuden sairaalan 10. kerroksesta ovat juuri niin huikeat kuin alhaalta voi uumoilla – miljardin euron rakennushankkeessa potilaat saavat omat huoneet

Näkymät OYSin uuden sai­raa­lan 10. ker­rok­ses­ta ovat juuri niin huikeat kuin al­haal­ta voi uu­moil­la – mil­jar­din euron ra­ken­nus­hank­kees­sa po­ti­laat saavat omat huoneet

26.03.2022 17:00 21
Tilaajille
OYSin sairaalatyömaalla aloitetaan tammikuussa F-rakennuksen rakennustyöt – valmista tulisi olla kesällä 2025

OYSin sai­raa­la­työ­maal­la aloi­te­taan tam­mi­kuus­sa F-ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­työt – val­mis­ta tulisi olla kesällä 2025

08.12.2021 09:35 10
Vesijohtojen saneeraus tuo poikkeusjärjestelyjä OYSin päärakennuksen piha-alueelle

Ve­si­joh­to­jen sa­nee­raus tuo poik­keus­jär­jes­te­ly­jä OYSin pää­ra­ken­nuk­sen pi­ha-alueel­le

28.05.2021 14:42 1
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valitsi uuden infrapalvelujohtajan – Ollipekka Huotari siirtyy virkaan OSAOn palveluksesta

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri valitsi uuden inf­ra­pal­ve­lu­joh­ta­jan – Ol­li­pek­ka Huotari siirtyy virkaan OSAOn pal­ve­luk­ses­ta

09.04.2021 11:55 1
OYSin sairaalahankkeen toinen vaihe hyväksyttiin valtioneuvoston raha-asianvaliokunnassa – Oulun vaalipiirin kansanedustajat iloitsevat

OYSin sai­raa­la­hank­keen toinen vaihe hy­väk­syt­tiin val­tio­neu­vos­ton ra­ha-asian­va­lio­kun­nas­sa – Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat iloit­se­vat

08.04.2021 15:31 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kroo­ni­nen her­mos­tol­li­nen kipu on vaikea hoitaa, sar­ja­mag­neet­ti­sti­mu­laa­tios­ta apua osalle

16.03.2021 04:30 1
Tilaajille
Potilaat ja henkilökunta otetaan mukaan ideoimaan uuden OYSin ilmettä

Po­ti­laat ja hen­ki­lö­kun­ta otetaan mukaan ideoi­maan uuden OYSin ilmettä

03.03.2021 11:12 4
OYSin sairaalatyömaa on kovassa vauhdissa – säästöjä voi tulla miljoonia, jos A- ja B-rakennukset valmistuvat etuajassa

OYSin sai­raa­la­työ­maa on kovassa vauh­dis­sa – sääs­tö­jä voi tulla mil­joo­nia, jos A- ja B-ra­ken­nuk­set val­mis­tu­vat etu­ajas­sa

19.02.2021 06:00 26
Tilaajille
OYSin sairaalahankkeen toinen vaihe hyväksyttiin – vuodeosastopaikkojen ja leikkaussalien määrää on vähennetty alkuperäisestä suunnitelmasta

OYSin sai­raa­la­hank­keen toinen vaihe hy­väk­syt­tiin – vuo­de­osas­to­paik­ko­jen ja leik­kaus­sa­lien määrää on vä­hen­net­ty al­ku­pe­räi­ses­tä suun­ni­tel­mas­ta

10.12.2020 14:06 7