Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

OYSin sairaalahanke
Näkymät OYSin uuden sairaalan 10. kerroksesta ovat juuri niin huikeat kuin alhaalta voi uumoilla – miljardin euron rakennushankkeessa potilaat saavat omat huoneet

Näkymät OYSin uuden sai­raa­lan 10. ker­rok­ses­ta ovat juuri niin huikeat kuin al­haal­ta voi uu­moil­la – mil­jar­din euron ra­ken­nus­hank­kees­sa po­ti­laat saavat omat huoneet

26.03.2022 17:00 21
Tilaajille
OYSin sairaalatyömaalla aloitetaan tammikuussa F-rakennuksen rakennustyöt – valmista tulisi olla kesällä 2025

OYSin sai­raa­la­työ­maal­la aloi­te­taan tam­mi­kuus­sa F-ra­ken­nuk­sen ra­ken­nus­työt – val­mis­ta tulisi olla kesällä 2025

08.12.2021 09:35 9
Vesijohtojen saneeraus tuo poikkeusjärjestelyjä OYSin päärakennuksen piha-alueelle

Ve­si­joh­to­jen sa­nee­raus tuo poik­keus­jär­jes­te­ly­jä OYSin pää­ra­ken­nuk­sen pi­ha-alueel­le

28.05.2021 14:42 1
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valitsi uuden infrapalvelujohtajan – Ollipekka Huotari siirtyy virkaan OSAOn palveluksesta

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri valitsi uuden inf­ra­pal­ve­lu­joh­ta­jan – Ol­li­pek­ka Huotari siirtyy virkaan OSAOn pal­ve­luk­ses­ta

09.04.2021 11:55 1
OYSin sairaalahankkeen toinen vaihe hyväksyttiin valtioneuvoston raha-asianvaliokunnassa – Oulun vaalipiirin kansanedustajat iloitsevat

OYSin sai­raa­la­hank­keen toinen vaihe hy­väk­syt­tiin val­tio­neu­vos­ton ra­ha-asian­va­lio­kun­nas­sa – Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat iloit­se­vat

08.04.2021 15:31 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kroo­ni­nen her­mos­tol­li­nen kipu on vaikea hoitaa, sar­ja­mag­neet­ti­sti­mu­laa­tios­ta apua osalle

16.03.2021 04:30 1
Tilaajille
Potilaat ja henkilökunta otetaan mukaan ideoimaan uuden OYSin ilmettä

Po­ti­laat ja hen­ki­lö­kun­ta otetaan mukaan ideoi­maan uuden OYSin ilmettä

03.03.2021 11:12 4
OYSin sairaalatyömaa on kovassa vauhdissa – säästöjä voi tulla miljoonia, jos A- ja B-rakennukset valmistuvat etuajassa

OYSin sai­raa­la­työ­maa on kovassa vauh­dis­sa – sääs­tö­jä voi tulla mil­joo­nia, jos A- ja B-ra­ken­nuk­set val­mis­tu­vat etu­ajas­sa

19.02.2021 06:00 26
Tilaajille
OYSin sairaalahankkeen toinen vaihe hyväksyttiin – vuodeosastopaikkojen ja leikkaussalien määrää on vähennetty alkuperäisestä suunnitelmasta

OYSin sai­raa­la­hank­keen toinen vaihe hy­väk­syt­tiin – vuo­de­osas­to­paik­ko­jen ja leik­kaus­sa­lien määrää on vä­hen­net­ty al­ku­pe­räi­ses­tä suun­ni­tel­mas­ta

10.12.2020 14:06 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­ku­te­taan so­te-uu­dis­tuk­seen ny­kyi­siä pal­ve­lui­ta ke­hit­tä­mäl­lä – ter­veys­pis­teet ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä ikä­ih­mi­sil­le ja lap­si­per­heil­le

10.12.2020 05:30 1
Tilaajille
NCC valittiin OYSin toisen vaiheen päätoteuttajaksi – C-rakennukseen tulee tiloja leikkaussaleille, syöpien hoitoon sekä avohoitoon

NCC va­lit­tiin OYSin toisen vaiheen pää­to­teut­ta­jak­si – C-ra­ken­nuk­seen tulee tiloja leik­kaus­sa­leil­le, syöpien hoitoon sekä avo­hoi­toon

23.09.2020 11:01
OYSin uusi pysäköintitalo avataan elokuussa – hieman yli 800 parkkipaikkaa, joista puolet potilaiden ja vierailijoiden käyttöön

OYSin uusi py­sä­köin­ti­ta­lo avataan elo­kuus­sa – hieman yli 800 park­ki­paik­kaa, joista puolet po­ti­lai­den ja vie­rai­li­joi­den käyt­töön

01.07.2020 13:45 3
Juha Jääskeläisestä OYS:n väliaikainen infrapalvelujohtaja – hoitaa virkaa enintään vuoden ajan 80-prosenttisella työpanoksella

Juha Jääs­ke­läi­ses­tä OYS:n vä­li­ai­kai­nen inf­ra­pal­ve­lu­joh­ta­ja – hoitaa virkaa enin­tään vuoden ajan 80-pro­sent­ti­sel­la työ­pa­nok­sel­la

20.05.2020 13:08
Tampio jätti heti sairaanhoitopiirin infrajohtajan työn, taustalla OYSin miljardihankkeen riskit – "Se on koko hankkeen parhaaksi"

Tampio jätti heti sai­raan­hoi­to­pii­rin inf­ra­joh­ta­jan työn, taus­tal­la OYSin mil­jar­di­hank­keen riskit – "Se on koko hank­keen par­haak­si"

11.05.2020 18:01 9
Tilaajille
OYSin avohoitotalon luona muutoksia liikennejärjestelyihin katuyhteyden rakentamisen takia – ponttien asennus tuo melua ja tärinää

OYSin avo­hoi­to­ta­lon luona muu­tok­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin ka­tu­yh­tey­den ra­ken­ta­mi­sen takia – pont­tien asennus tuo melua ja tärinää

11.05.2020 10:03 2
OYSin liikennejärjestelyissä muutoksia: Ramppi pääosin pois käytöstä, bussipysäkit vaihtavat paikkaa

OYSin lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä muu­tok­sia: Ramppi pääosin pois käy­tös­tä, bus­si­py­sä­kit vaih­ta­vat paikkaa

31.03.2020 13:41 5
OYS:n rakennustyömaa on säästynyt takaiskuilta, mutta muutoksia voidaan joutua tekemään – "Mietimme parhaillaan, onko tämä huono aika järjestää kilpailutusta"

OYS:n ra­ken­nus­työ­maa on sääs­ty­nyt ta­kais­kuil­ta, mutta muu­tok­sia voidaan joutua te­ke­mään – "Mie­tim­me par­hail­laan, onko tämä huono aika jär­jes­tää kil­pai­lu­tus­ta"

26.03.2020 14:20 6
OYSin tunnusomainen ajoramppi suljetaan ja puretaan vaiheittain huhtikuun alusta alkaen – sairaalaan tuloon varattava tuolloin tavallista enemmän aikaa

OYSin tun­nus­omai­nen ajo­ramp­pi sul­je­taan ja pu­re­taan vai­heit­tain huh­ti­kuun alusta alkaen – sai­raa­laan tuloon va­rat­ta­va tuol­loin ta­val­lis­ta enemmän aikaa

11.03.2020 09:47 55
OYSin B-osan rakentamisesta allekirjoitettiin urakkasopimukset – ensimmäiset uudet tilat otetaan käyttöön vuosina 2022 ja 2023

OYSin B-osan ra­ken­ta­mi­ses­ta al­le­kir­joi­tet­tiin urak­ka­so­pi­muk­set – en­sim­mäi­set uudet tilat otetaan käyt­töön vuosina 2022 ja 2023

27.02.2020 09:08 31
OYSissa remontoidaan ensi kesänä kuuden leikkaussalin ilmanvaihtojärjestelmät – remontti tuo saleille lisäaikaa

OYSissa re­mon­toi­daan ensi kesänä kuuden leik­kaus­sa­lin il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mät – re­mont­ti tuo sa­leil­le li­sä­ai­kaa

24.02.2020 13:21 10