Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hoitojonot
Oulun terveyskeskuslääkärit tekevät poikkeuksellisen paljon osa-aikatyötä – Niina Karnarantaa, 37, nelipäiväinen työviikko on auttanut jaksamaan

Oulun ter­veys­kes­kus­lää­kä­rit tekevät poik­keuk­sel­li­sen paljon osa-ai­ka­työ­tä – Niina Kar­na­ran­taa, 37, ne­li­päi­väi­nen työ­viik­ko on aut­ta­nut jak­sa­maan

04.02.2024 06:00 100
Tilaajille
Potilas joutui odottamaan päivystysleikkausta OYSin osastolla useita päiviä, kun operaatio siirtyi aina huomiselle – kerran leikkaus peruttiin tunnin varoitusajalla

Potilas joutui odot­ta­maan päi­vys­tys­leik­kaus­ta OYSin osas­tol­la useita päiviä, kun ope­raa­tio siirtyi aina huo­mi­sel­le – kerran leik­kaus pe­rut­tiin tunnin va­roi­tus­ajal­la

24.09.2023 16:27 53
Tilaajille
Pohde antoi vastauksen hoitojonojen purkamisesta: Henkilökunnalle lisää palkkaa, jos leikkaavat ylimääräisen potilaan – tuhannet odottaneet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

Pohde antoi vas­tauk­sen hoi­to­jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta: Hen­ki­lö­kun­nal­le lisää palk­kaa, jos leik­kaa­vat yli­mää­räi­sen po­ti­laan – tu­han­net odot­ta­neet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

22.09.2023 17:00 66
Tilaajille
Vastaa mieluummin ajoissa kuiskaukseen, kuin myöhäiseen hätähuutoon
Kolumni

Vastaa mie­luum­min ajoissa kuis­kauk­seen, kuin myö­häi­seen hä­tä­huu­toon

15.06.2023 20:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­la-kor­vaus­ta ei tule rajata yleis­lää­kä­ri­käyn­tei­hin – rajaus pa­laut­tai­si tuki- ja lii­kun­ta­elin­vai­vo­jen hoidon men­nei­syy­teen

02.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Oulun mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen heikon saa­ta­vuu­den taus­tal­la ajatus, että aika hoitaa on­gel­man useim­pien koh­dal­la?

26.04.2023 05:45 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­no­tus­ai­ka te­ko­ni­vel­leik­kauk­seen yl­lät­ti: vä­hin­tään vuosi ja ke­sä­su­lut päälle

23.04.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun ter­vey­den­huol­to tar­vit­see lisää re­surs­se­ja

20.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lä­hei­se­ni sai­raut­ta ei oteta va­ka­vas­ti?

09.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueil­le tar­vi­taan rahaa – hoi­to­jo­nos­sa ei ole mukava kär­vis­tel­lä

22.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon ovat kasvaneet ja jonotusajat pidentyneet Pohjois-Pohjanmaalla

Jonot kii­reet­tö­mään eri­kois­sai­raan­hoi­toon ovat kas­va­neet ja jo­no­tus­ajat pi­den­ty­neet Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.10.2022 10:36 11
Tilaajille
Neuvolat ruuhkautuneet Oulussa – viisivuotias odottanut tammikuusta lähtien neuvolaan pääsyä

Neu­vo­lat ruuh­kau­tu­neet Oulussa – ­vii­si­vuo­tias odot­ta­nut tam­mi­kuus­ta lähtien neu­vo­laan pääsyä

03.06.2022 17:26 12
Tilaajille
Valvira pyytää seitsemältä sairaanhoitopiiriltä selvityksiä erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta – PPSHP:n johtajaylilääkäri: Hoitojonot vaihdelleet runsaasti pandemia-aikana

Valvira pyytää seit­se­mäl­tä sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä sel­vi­tyk­siä eri­kois­sai­raan­hoi­toon pääsyn ti­lan­tees­ta – PPSHP:n joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Hoi­to­jo­not vaih­del­leet run­saas­ti pan­de­mia-ai­ka­na

28.04.2022 17:44 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­se­te­li voi olla käyt­tö­kel­poi­nen jonojen purussa sekä ta­kaa­mas­sa hoi­to­ta­kuun to­teu­tu­mis­ta

17.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riit­tä­vät­kö re­surs­sit ja rahat so­te-uu­dis­tuk­ses­sa?

16.01.2022 05:00
Tilaajille
Kiireetöntä hammashoitoaikaa joutuu nyt odottamaan Oulussa kahdeksan kuukautta – suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi on tehty

Kii­ree­tön­tä ham­mas­hoi­to­ai­kaa joutuu nyt odot­ta­maan Oulussa kah­dek­san kuu­kaut­ta – suun­ni­tel­mat ti­lan­teen kor­jaa­mi­sek­si on tehty

12.12.2021 16:10 9
Tilaajille
Mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot Oulussa, ja se on vasta yksi osa ongelmaa – “Tivattiin, aionko tappaa itseni juuri nyt”, kertoo apua hakenut asiakas

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin on pitkät jonot Ou­lus­sa, ja se on vasta yksi osa on­gel­maa – “Ti­vat­tiin, aionko tappaa itseni juuri nyt”, kertoo apua hakenut asiakas

09.03.2021 08:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muual­la­kin osataan – Suomi voisi ottaa ter­veys­pal­ve­lui­hin oppia Es­pan­jas­ta

28.02.2021 07:00 5
Tilaajille
Oulusta Kemiin leikattavaksi? Mehiläinen tarjoutuu lyhentämään Oulun hoitojonoja Länsi-Pohjan keskussairaalassa

Oulusta Kemiin lei­kat­ta­vak­si? Me­hi­läi­nen tar­jou­tuu ly­hen­tä­mään Oulun hoi­to­jo­no­ja Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa

20.02.2021 08:13 13
Tilaajille
Kolumni: Korona rikkoo hoitotakuun rajat – varatusta ajasta kannattaa pitää kiinni myös koronan toisessa aallossa

Ko­lum­ni: Korona rikkoo hoi­to­ta­kuun rajat – va­ra­tus­ta ajasta kan­nat­taa pitää kiinni myös koronan toi­ses­sa aal­los­sa

09.10.2020 07:00