Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Nyt puhuvat OYSin yhteispäivystyksen sairaanhoitajat: Huoli potilasturvallisuudesta on jatkuvaa, kun työtä tehdään kiireessä ja liian vähällä väellä

Nyt puhuvat OYSin yh­teis­päi­vys­tyk­sen sai­raan­hoi­ta­jat: Huoli po­ti­las­tur­val­li­suu­des­ta on jat­ku­vaa, kun työtä tehdään kii­rees­sä ja liian vähällä väellä

22.04.2022 18:30 52
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla päivystävälle hoitajalle pääsee chatin kautta noin yhdeksässä sekunnissa: "Se on yleistynyt, että lähetetään hoitajalle kuva, että katso, tällainen näppy"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la päi­vys­tä­väl­le hoi­ta­jal­le pääsee chatin kautta noin yh­dek­säs­sä se­kun­nis­sa: "Se on yleis­ty­nyt, että lä­he­te­tään hoi­ta­jal­le kuva, että katso, täl­lai­nen näppy"

11.04.2022 09:27 12
Tilaajille
Melkoinen vyyhti setvittävänä tietojärjestelmissä – menee vuosia, kun satoja erilaisia järjestelmiä sovitellaan yhteen

Mel­koi­nen vyyhti set­vit­tä­vä­nä tie­to­jär­jes­tel­mis­sä – menee vuosia, kun satoja eri­lai­sia jär­jes­tel­miä so­vi­tel­laan yhteen

20.02.2022 06:02 21
Varasairaala valmiustilaan, vuodeosastoja kartoitetaan – Näin Pohjois-Suomi varautuu lisääntyvään koronapotilaiden määrään

Va­ra­sai­raa­la val­mius­ti­laan, vuo­de­osas­to­ja kar­toi­te­taan – Näin Poh­jois-Suo­mi va­rau­tuu li­sään­ty­vään ko­ro­na­po­ti­lai­den määrään

14.01.2022 17:00 19
Tilaajille
Joulun koronatilanne Oulussa rauhallinen – "Tämä määrä potilaita vielä menee, mutta pitää toivoa, etteivät tartunnat enää kovasti lisäänny"

Joulun ko­ro­na­ti­lan­ne Oulussa rau­hal­li­nen – "Tämä määrä po­ti­lai­ta vielä menee, mutta pitää toivoa, ett­ei­vät tar­tun­nat enää kovasti li­sään­ny"

26.12.2021 20:05 14
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas ymmällään oululaiskollegan karanteenikritiikistä: "On halvempaa jäljittää altistuneet nopeasti"

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­ri Markku Broas ym­mäl­lään ou­lu­lais­kol­le­gan ka­ran­tee­nik­ri­tii­kis­tä: "On hal­vem­paa jäl­jit­tää al­tis­tu­neet no­peas­ti"

16.12.2021 15:25 16
Tilaajille
Oulun tartunnanjäljitys on edelleen ruuhkautunut, koronapositiivinen joutuu odottamaan puhelua jopa viikon – riittääkö tekstiviesti karanteenimääräykseen?

Oulun tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen ruuh­kau­tu­nut, ko­ro­na­po­si­tii­vi­nen joutuu odot­ta­maan puhelua jopa viikon – riit­tää­kö teks­ti­vies­ti ka­ran­tee­ni­mää­räyk­seen?

11.12.2021 06:00 6
Tilaajille
Lähestyvä joulu ja koronapotilaiden kuormittama tehohoito saavat sairaalat miettimään, miten henkilöstö riittää pyhien yli – myös Oulussa etsitään vapaaehtoisia siirtämään lomiaan

Lä­hes­ty­vä joulu ja ko­ro­na­po­ti­lai­den kuor­mit­ta­ma te­ho­hoi­to saavat sai­raa­lat miet­ti­mään, miten hen­ki­lös­tö riittää pyhien yli – myös Oulussa et­si­tään va­paa­eh­toi­sia siir­tä­mään lomiaan

10.12.2021 18:16 17
Tilaajille
PPSHP:n tartuntataudeista vastaava lääkäri puolustaa laajoista koulukaranteeneista luopumista: "Lasten ottaminen pois kouluista ei itse asiassa edes suojaa vanhempia"

PPSHP:n tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lääkäri puo­lus­taa laa­jois­ta kou­lu­ka­ran­tee­neis­ta luo­pu­mis­ta: "Lasten ot­ta­mi­nen pois kou­luis­ta ei itse asiassa edes suojaa van­hem­pia"

10.12.2021 16:09 80
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pääsi finaaliin Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailussa – periaatteena yksilöllinen lähestymistapa liikuntaan

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri pääsi fi­naa­liin Suomen Ak­tii­vi­sin Työ­paik­ka -kil­pai­lus­sa – pe­ri­aat­tee­na yk­si­löl­li­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa lii­kun­taan

03.12.2021 15:47 3
Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmä pitää koronapassin käyttöönottoa hyvänä toimena vaikeutuneessa epidemiatilanteessa – "Välttämättömiä rajoituksia pystytään kohdentamaan vaikuttavasti"

Poh­jois-Poh­jan­maan koor­di­naa­tio­ryh­mä pitää ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­toa hyvänä toimena vai­keu­tu­nees­sa epi­de­mia­ti­lan­tees­sa – "Vält­tä­mät­tö­miä ra­joi­tuk­sia pys­ty­tään koh­den­ta­maan vai­kut­ta­vas­ti"

16.11.2021 16:35 32
Yhä useampi naistentautien leikkauspotilas hoidetaan OYSissa robotin avulla

Yhä useampi nais­ten­tau­tien leik­kaus­po­ti­las hoi­de­taan OYSissa robotin avulla

12.11.2021 12:52
Tilaajille
Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä lievässä kasvussa Oulussa – kehitys ei ole yllättänyt sairaanhoitopiirin johtoa: "Se jatkuu varmasti koko talven"

Sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä lie­väs­sä kas­vus­sa Oulussa – kehitys ei ole yl­lät­tä­nyt sai­raan­hoi­to­pii­rin johtoa: "Se jatkuu var­mas­ti koko talven"

12.10.2021 12:16 28
Tilaajille
Ensihoidon siirtäminen  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille herättää  työntekijöissä huolta  –"Puheet on pidetty, odotamme konkretiaa"

En­si­hoi­don siir­tä­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ril­le he­rät­tää työn­te­ki­jöis­sä huolta –"­Pu­heet on pi­det­ty, odo­tam­me konk­re­tiaa"

03.10.2021 06:00 19
Tilaajille
Hälytyskorvauskiistassa päästiin sopuun – Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi

Hä­ly­tys­kor­vaus­kiis­tas­sa pääs­tiin so­puun – ­Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to päättyi

29.09.2021 13:18 15
Oulun uuteen sairaalaan etsitään älykkäiden ja pohjoisuuteen yhdistyvien maamerkkiteosten tekijöitä – jatkoon pääsi kolme taiteilijaa

Oulun uuteen sai­raa­laan et­si­tään älyk­käi­den ja poh­joi­suu­teen yh­dis­ty­vien maa­merk­ki­teos­ten te­ki­jöi­tä – jatkoon pääsi kolme tai­tei­li­jaa

24.09.2021 11:16 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tä­mä­tön jo­no­ti­lan­ne ter­vey­den­huol­los­sa – hoitoon pääsyn hi­tau­del­la on suuria vai­ku­tuk­sia po­ti­laan elämään

19.09.2021 05:30
Tilaajille
Korotetusta hälytysrahasta luopuminen herättää vastustusta – OYSissa työskentelevä hoitaja: "Hälytysraha on korvaus työntekijän joustamisesta ja sen vaikutuksesta vapaa-aikaan"

Ko­ro­te­tus­ta hä­ly­tys­ra­has­ta luo­pu­mi­nen he­rät­tää vas­tus­tus­ta – OYSissa työs­ken­te­le­vä hoi­ta­ja: "Hä­ly­tys­ra­ha on korvaus työn­te­ki­jän jous­ta­mi­ses­ta ja sen vai­ku­tuk­ses­ta va­paa-ai­kaan"

13.09.2021 16:25 15
Tilaajille
Tehyn jäsenistö aloittaa maanantaina viikon kestävän ylityö- ja vuoronvaihtokiellon OYSissa ja Oulaskankaan sairaalassa – "Neuvottelut korvauksista ovat jumissa, mitta täyttyi"

Tehyn jä­se­nis­tö aloit­taa maa­nan­tai­na viikon kes­tä­vän ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon OYSissa ja Ou­las­kan­kaan sai­raa­las­sa – "Neu­vot­te­lut kor­vauk­sis­ta ovat ju­mis­sa, mitta täyt­tyi"

13.09.2021 06:00 25
Tilaajille
IS: Viiden sairaanhoitopiirin ylilääkärit lähettivät ministeriölle moitekirjeen, jossa vaaditaan parempia koronatoimia

IS: Viiden sai­raan­hoi­to­pii­rin yli­lää­kä­rit lä­het­ti­vät mi­nis­te­riöl­le moi­te­kir­jeen, jossa vaa­di­taan pa­rem­pia ko­ro­na­toi­mia

09.09.2021 10:40 16
Tilaajille