Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kaupunginvaltuusto
Viimeisin 24 tuntia
Valtuutetut saivat uutta tietoa Oulun tulevasta kulttuuripääkaupunkivuodesta – Lastenkulttuurin toteutuminen ja pitkät välimatkat huolestuttivat

Val­tuu­te­tut saivat uutta tietoa Oulun tu­le­vas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­des­ta – ­Las­ten­kult­tuu­rin to­teu­tu­mi­nen ja pitkät vä­li­mat­kat huo­les­tut­ti­vat

26.02.2024 20:49 20
Tilaajille
Kuukausi
Vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmä haluaa polkupyöräpysäköinnin kuntoon liikuntapaikoilla

Va­sem­mis­to­lii­ton Oulun val­tuus­to­ryh­mä haluaa pol­ku­pyö­rä­py­sä­köin­nin kuntoon lii­kun­ta­pai­koil­la

22.02.2024 14:51 19
Keskustan valtuustoryhmä esittää Oulun Kivisydämen laajennuksen selvittämistä radan suuntaan

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä esittää Oulun Ki­vi­sy­dä­men laa­jen­nuk­sen sel­vit­tä­mis­tä radan suun­taan

19.02.2024 13:00 34
Tilaajille
Ouluun haetaan uutta kaupunginjohtajaa, mutta nyt toistaiseksi voimassaolevaan virkaan

Ouluun haetaan uutta kau­pun­gin­joh­ta­jaa, mutta nyt tois­tai­sek­si voi­mas­sa­ole­vaan virkaan

13.02.2024 10:45 78
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto nuiji pöytään kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman  tuleville neljälle vuodelle

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to nuiji pöytään kau­pun­gin maan­käy­tön to­teut­ta­mi­soh­jel­man  tu­le­vil­le nel­jäl­le vuo­del­le

29.01.2024 20:40 8
Tilaajille
Haavisto sai Oulussa paljon ääniä yli puoluerajojen – "Hän on hyvin irtaantunut pelkästään vihreiden kannattajista", sanoo kansanedustaja Jenni Pitko

Haa­vis­to sai Oulussa paljon ääniä yli puo­lue­ra­jo­jen – "­Hän on hyvin ir­taan­tu­nut pel­käs­tään vih­rei­den kan­nat­ta­jis­ta", sanoo kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko

29.01.2024 19:33 41
Tilaajille
Mikko Raudaskoski jatkaa Vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmän puheenjohtajana

Mikko Rau­das­kos­ki jatkaa Va­sem­mis­to­lii­ton Oulun val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na

29.01.2024 15:42 4
Vanhemmat
Sami Pikkuaho jatkaa Oulun kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana

Sami Pik­ku­aho jatkaa Oulun ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na

19.01.2024 12:20 3
Jukka Huotari jatkaa Oulun perussuomalaisten kaupunginvaltuustoryhmän puheenjohtajana

Jukka Huotari jatkaa Oulun pe­rus­suo­ma­lais­ten kau­pun­gin­val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na

16.01.2024 15:28 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ih­meel­li­nen so­pi­mus­kult­tuu­ri – haas­tat­te­li­jat ja Seppo Määtän va­lin­taan osal­lis­tu­neet po­lii­ti­kot epä­on­nis­tui­vat

12.01.2024 05:30 6
Oulun kaupungin päättäjät kertovat, mitä vuosi 2024 tuo tullessaan: luvassa on valtavien investointien lisäksi säästöjä

Oulun kau­pun­gin päät­tä­jät ker­to­vat, mitä vuosi 2024 tuo tul­les­saan: luvassa on val­ta­vien in­ves­toin­tien lisäksi sääs­tö­jä

30.12.2023 11:02 34
Tilaajille
Oulun kunnallispoliitikot eivät lämpene vieläkään pormestarimallille – Sitä kannattava kokoomus jää tällä hetkellä yksin

Oulun kun­nal­lis­po­lii­ti­kot eivät lämpene vie­lä­kään por­mes­ta­ri­mal­lil­le – ­Si­tä kan­nat­ta­va ko­koo­mus jää tällä het­kel­lä yksin

20.12.2023 06:00 23
Tilaajille
Kokoomus haluaa Ouluun pormestarimallin, mutta vasta ensi vaalien jälkeen – sillä aikaa kaupunginjohtajan viran pitäisi olla pysyvä

Ko­koo­mus haluaa Ouluun por­mes­ta­ri­mal­lin, mutta vasta ensi vaalien jälkeen – sillä aikaa kau­pun­gin­joh­ta­jan viran pitäisi olla pysyvä

15.12.2023 13:52 54
Analyysi: Oulun kaupunginvaltuustossa ollaan hämmentyneitä Seppo Määtän yllättävästä erosta – edelleenkään kukaan ei sano mitään konkreettista luottamuspulan syistä

Ana­lyy­si: Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ollaan häm­men­ty­nei­tä Seppo Määtän yl­lät­tä­väs­tä eros­ta – e­del­leen­kään kukaan ei sano mitään konk­reet­tis­ta luot­ta­mus­pu­lan syistä

11.12.2023 20:34 121
Tilaajille
Kaikkien tuntema nakkikiska Oulun ydinkeskustassa pyöri sotaveteraanien voimin – Mutta miksi veteraaniperinnettä jatkavan yhdistyksen toimintaa ei ole vieläkään aloitettu?

Kaik­kien tuntema nak­ki­kis­ka Oulun ydin­kes­kus­tas­sa pyöri so­ta­ve­te­raa­nien voimin – Mutta miksi ve­te­raa­ni­pe­rin­net­tä jat­ka­van yh­dis­tyk­sen toi­min­taa ei ole vie­lä­kään aloi­tet­tu?

03.12.2023 14:00 17
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto aloitti Oulun talousarvion puinnin harvinaisen yksimielisenä – tällaisia muutosehdotuksia budjettiin esitettiin

Kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti Oulun ta­lous­ar­vion puinnin har­vi­nai­sen yk­si­mie­li­se­nä – täl­lai­sia muu­tos­eh­do­tuk­sia bud­jet­tiin esi­tet­tiin

28.11.2023 08:40 36
Tilaajille
Valtuusto antamassa Oulun kaupungille 133 miljoonan lainanottovaltuuden – kahteen vuoteen velkaa ei tarvittu, nyt tilanne muuttuu

Val­tuus­to an­ta­mas­sa Oulun kau­pun­gil­le 133 mil­joo­nan lai­na­not­to­val­tuu­den – ­kah­teen vuoteen velkaa ei tar­vit­tu, nyt tilanne muuttuu

27.11.2023 06:00 9
Tilaajille
Byrokratian ihme katoaa Virpiniemessä: Pasi Kerkkänen on mökkiläinen kodissaan, mutta vaimo saa olla pysyvä asukas samassa osoitteessa

By­ro­kra­tian ihme katoaa Vir­pi­nie­mes­sä: Pasi Kerk­kä­nen on mök­ki­läi­nen ko­dis­saan, mutta vaimo saa olla pysyvä asukas samassa osoit­tees­sa

29.11.2023 13:44 37
Tilaajille
Nuija vain paukkui, kun Oulun kaupunginvaltuusto äänesti 40 miljoonan euron budjetin ylityksistä – asemakeskuksen maakaupan lisäinvestointi hyväksyttiin yksimielisesti

Nuija vain pauk­kui, kun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti 40 mil­joo­nan euron bud­je­tin yli­tyk­sis­tä – a­se­ma­kes­kuk­sen maa­kau­pan li­sä­in­ves­toin­ti hy­väk­syt­tiin yk­si­mie­li­ses­ti

13.11.2023 21:19 46
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päättää maanantaina tämän vuoden budjetin ylityksistä – Menojen kasvua on 50 miljoonan euron edestä talousarvioon verrattuna

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päättää maa­nan­tai­na tämän vuoden bud­je­tin yli­tyk­sis­tä – ­Me­no­jen kasvua on 50 mil­joo­nan euron edestä ta­lous­ar­vioon ver­rat­tu­na

13.11.2023 09:59 31
Tilaajille