Oulun kaupunginvaltuusto
Viimeisin 4 tuntia
Kevään kuntavaalien ehdokasralli käy Oulussa kiivaana – Moni nykyisistä valtuutetuista luopuu mutta suurin osa pyrkii jatkoon

Kevään kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­ral­li käy Oulussa kii­vaa­na – Moni ny­kyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta luopuu mutta suurin osa pyrkii jatkoon

06:00 4
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Veikko Hulkko

Kohti mo­der­nia joh­ta­juut­ta Oulussa – in­nos­tu­neet on­nis­tu­vat!

18.09.2020 06:45 0
Tilaajille
"Isoissa asioissa toteutuvat isoimmat säästöt", sanoo keskustan Jukka Kolmonen – Kaikilla valtuustoryhmien johtajilla ei usko riitä yhteisen tahdon toteutumiseen

"I­sois­sa asiois­sa to­teu­tu­vat isoim­mat sääs­töt", sanoo kes­kus­tan Jukka Kol­mo­nen – Kai­kil­la val­tuus­to­ryh­mien joh­ta­jil­la ei usko riitä yh­tei­sen tahdon to­teu­tu­mi­seen

15.09.2020 20:00 12
Tilaajille
Kova keskustelu kaupunginhallituksessa sai pyörtämään lakkautusaikeet – Keiskan, Sanginsuun ja Pikkaralan kouluille ainakin vuosi jatkoaikaa

Kova kes­kus­te­lu kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa sai pyör­tä­mään lak­kau­tus­ai­keet – Keis­kan, San­gin­suun ja Pik­ka­ra­lan kou­luil­le ainakin vuosi jat­ko­ai­kaa

15.09.2020 12:36 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna-Leena Mattila, Katja Hänninen

Oulun yli­opis­ton asia on myös maa­kun­nan ja muun Suomen asia

11.09.2020 06:15 14
Tilaajille
Kymmenen kaupunginvaltuutetun allekirjoittama aloite yliopiston suunnitteluvarauksen käsittelystä ihmetyttää poliitikkoja ja virkamiehiä

Kym­me­nen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun al­le­kir­joit­ta­ma aloite yli­opis­ton suun­nit­te­lu­va­rauk­sen kä­sit­te­lys­tä ih­me­tyt­tää po­lii­tik­ko­ja ja vir­ka­mie­hiä

08.09.2020 17:34 31
Tilaajille
Kulttuuripääkaupunkihankkeen tiedotusta luvattiin parantaa – Valtuutetuille kerrottiin Oulu2026:n salat

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen tie­do­tus­ta lu­vat­tiin pa­ran­taa – Val­tuu­te­tuil­le ker­rot­tiin Ou­lu2026:n salat

07.09.2020 22:16 6
Tilaajille
"En lähde ehdolle entisenä piispana, vaan Samuel Salmena" – Emerituspiispa pyrkii Oulun kaupunginvaltuustoon ensi kevään kuntavaaleissa

"En lähde ehdolle en­ti­se­nä piis­pa­na, vaan Samuel Sal­me­na" – Eme­ri­tus­piis­pa pyrkii Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon ensi kevään kun­ta­vaa­leis­sa

05.09.2020 06:00 11
Tilaajille
Keskustakampus halutaan valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian – yksi aloitteen allekirjoittajista pitää mahdollisena, että koko hanke kaatuu jo tänä syksynä

Kes­kus­ta­kam­pus ha­lu­taan val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn mah­dol­li­sim­man pian – yksi aloit­teen al­le­kir­joit­ta­jis­ta pitää mah­dol­li­se­na, että koko hanke kaatuu jo tänä syksynä

03.09.2020 18:01 133
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Ville Salminen

Miten Oulun val­tuu­tet­tu­jen voidaan olettaa päät­tä­vän Rak­si­lan ase­ma­kaa­van koh­ta­los­ta, kun yli­opis­to on siir­ty­mäs­sä sekä osit­tain että ko­ko­naan?

12.07.2020 07:00 52
Tilaajille
Sykkeleiden vakuussummasta tuli uskomaton soppa, eikä Puolasta ole enää saatu vastausta – Kysyimme, miksi Oulu vaatii vakuutta, mutta Turku ei

Syk­ke­lei­den va­kuus­sum­mas­ta tuli us­ko­ma­ton soppa, eikä Puo­las­ta ole enää saatu vas­taus­ta – Ky­syim­me, miksi Oulu vaatii va­kuut­ta, mutta Turku ei

02.07.2020 17:16 25
Tilaajille

Oulun kau­pun­ki myy itse pe­rus­ta­man­sa ym­pä­ris­tö­tut­ki­mus­yh­tiön 521 000 eurolla

15.06.2020 22:30 3
Oulun kaupungin viime vuoden tilinpäätös vaikuttaa vielä hyvältä verrattuna tämän vuoden murheelliseen taloustilanteeseen

Oulun kau­pun­gin viime vuoden ti­lin­pää­tös vai­kut­taa vielä hyvältä ver­rat­tu­na tämän vuoden mur­heel­li­seen ta­lous­ti­lan­tee­seen

15.06.2020 22:25 2
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päätti: luottamushenkilöt eivät saa enää korotettuja kokouspalkkioita – syynä kaupungin heikkenevä taloustilanne

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päätti: luot­ta­mus­hen­ki­löt eivät saa enää ko­ro­tet­tu­ja ko­kous­palk­kioi­ta – syynä kau­pun­gin heik­ke­ne­vä ta­lous­ti­lan­ne

15.06.2020 22:12 1
Paine monitoimiareenan sijoituspaikasta kasvaa, Oulun kaupungilla edessään yksi vuosikymmenien päätöksistä – "Nyt pitäisi uskaltaa ajatella isosti, mutta faktojen, ei mielipiteiden perusteella"

Paine mo­ni­toi­mi­aree­nan si­joi­tus­pai­kas­ta kasvaa, Oulun kau­pun­gil­la edes­sään yksi vuo­si­kym­me­nien pää­tök­sis­tä – "Nyt pitäisi us­kal­taa aja­tel­la isosti, mutta fak­to­jen, ei mie­li­pi­tei­den pe­rus­teel­la"

13.06.2020 11:00 66
Tilaajille