Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Oulun kaupunginvaltuusto
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­set ovat jo pitkään vaa­ti­neet pa­ran­nus­ta lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin

06:00 2
Tilaajille
Kuukausi

Vih­rei­den uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Liisa Väi­sä­nen haluaa, että kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin avulla Oulu laa­jen­taa il­met­tään ja kä­si­tys­tä ou­lu­lai­suu­des­ta

21.09.2021 18:00 1
Tilaajille

"Sääs­tö­jä ei saa tehdä Oulussa lasten ja nuorten kus­tan­nuk­sel­la", sanoo kes­kus­tan tuore val­tuu­tet­tu Merja Ra­sin­kan­gas

15.09.2021 07:00 6
Tilaajille

"Nä­ky­vin lii­ken­teel­li­nen muutos tulee ole­maan, missä kan­si­par­kin ajo­luis­kan paikka tulee si­jait­se­maan", sanoo Vän­man­nin­saa­ren Terwa Towerin lii­ken­ne­suun­ni­tel­man tekijä

15.09.2021 06:00 44
Tilaajille

Kes­kus­tan uusi kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anneli Näppä pitää suurena epä­koh­ta­na sitä, että ou­lu­lai­set jou­tu­vat jo­not­ta­maan aivan liikaa saa­dak­seen pe­rus­pal­ve­lu­ja

13.09.2021 07:00 2
Tilaajille

Ou­lu­lai­sis­ta kau­pun­gin­val­tuu­te­tuis­ta Juha Hän­ni­sel­lä oli muhkein vaa­li­ra­hoi­tus – myös monella muulla ko­koo­mus­val­tuu­te­tul­la yli 10 000 euron kam­pan­ja

07.09.2021 06:00 17
Tilaajille

Kes­kus­tal­ta val­tuus­to­aloi­te osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin mallin ke­hit­tä­mi­ses­tä Oulussa

06.09.2021 21:50 2
Tilaajille

Vihreät eh­dot­taa ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lua To­rin­ran­nan ja Vän­man­nin saaren ke­hit­tä­mi­ses­tä

06.09.2021 20:25 10
Tilaajille

Va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä haluaa Oulun mukaan Hin­ku-ver­kos­toon

06.09.2021 19:20 2
Tilaajille

Oulun ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mäs­tä ero­tet­tu Lyly Rajala: "Sehän nyt on selvä asia, että onhan sitä älyt­tö­män su­rul­li­nen"

30.08.2021 22:57 54
Tilaajille

Oman lä­hi­kou­lun lak­kau­tus sytytti kipinän po­li­tiik­kaan – Eve­lii­na Leskelä pyörsi kan­tan­sa ja liittyi puo­luee­seen jo 15-vuo­tiaa­na

30.08.2021 08:00 3
Tilaajille

Oulun ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä erotti Lyly Rajalan mää­rä­ajak­si – "Val­tuus­to­ryh­män toi­min­ta­ky­kyä ra­paut­ta­va toi­min­ta on jat­ku­nut liian pit­kään"

29.08.2021 22:24 74
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uusi val­tuus­to, milloin mat­ka­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa?

29.08.2021 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun pää­tök­sen­teos­sa katse eteen­päin

27.08.2021 06:00 3
Tilaajille

Vih­rei­den Jaakko Kuu­sis­to lähtee en­sim­mäi­sel­le val­tuus­to­kau­del­leen ai­ko­muk­se­naan pitää Oulun katseen tu­le­vai­suu­des­sa: "E­lin­voi­maa ja ve­to­voi­maa on ra­ken­net­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti"

26.08.2021 18:00 10
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen epä­oi­keu­den­mu­kai­set va­lin­nat Oulussa kor­jat­ta­va heti

24.08.2021 06:00 22
Tilaajille

Kun­nal­lis­ten luot­ta­mus­teh­tä­vien jaosta pestään Oulussa jäl­ki­pyyk­kiä – me­nes­ty­neet entiset kan­san­edus­ta­jat jäivät kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ul­ko­puo­lel­le

22.08.2021 07:00 80
Tilaajille
Pääkirjoitus

Yh­tei­nen pää­mää­rä estää yli­lyön­nit val­tuus­tos­sa

18.08.2021 20:00 2
Tilaajille

Ana­lyy­si: Kon­sen­sus voi jäädä haa­veek­si Oulussa – oi­keis­tol­la on vahva man­daat­ti ajaa läpi ko­via­kin pää­tök­siä

18.08.2021 17:07 57
Tilaajille

Oulu pi­his­te­lee palk­kiois­sa – va­rus­taa luot­ta­mus­hen­ki­löt tek­nii­kal­la, jonka kus­tan­nuk­set ovat noin 100 000 euroa vuo­des­sa

18.08.2021 06:12 33