Oulun kaupunginvaltuusto
Viimeisin 4 tuntia

Ana­lyy­si: Oulun val­tuus­to kipuili ta­lou­den kanssa koko vaa­li­kau­den – kuumin kes­kus­te­lu käytiin kui­ten­kin yli­opis­ton kam­pus­hank­kees­ta

14:00 5
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Val­tuus­to­se­mi­naa­ri yli­opis­ton Rak­si­la-hank­kees­ta jäi puut­teel­li­sek­si – eri­tyi­sen kiis­tan­alai­sia olivat arviot vai­ku­tuk­sis­ta lii­ken­tee­seen ja py­sä­köin­tiin sekä yri­tys­ten toi­min­taan

17.05.2021 06:00 21
Tilaajille

Vastaa ky­se­lyyn: Mitä asioita uuden kau­pun­gin­val­tuus­ton pitäisi laittaa kuntoon Ou­lus­sa?

12.05.2021 10:14 16

Lin­nan­maan­bu­le­var­din varren ra­ken­ta­mi­nen sai vauh­tia, ase­ma­kaa­van muutos hy­väk­syt­tiin

27.04.2021 07:00 5
Tilaajille

Ko­ro­na­vuo­si pudotti rei­lus­ti jouk­ko­lii­ken­teen mat­ka­mää­rää ja paransi il­man­laa­tua Oulussa

26.04.2021 22:14 1
Tilaajille

Kestävä Kai­jon­har­ju -hanke etenee – alueel­le ke­hi­te­tään lä­hiöoh­jel­maa, jolla edis­te­tään hy­vin­voin­tia ja asuk­kai­den kans­sa­käy­mis­tä

26.04.2021 21:59 1

Ou­lun­sa­lon päi­vä­ko­ti ja Ou­lun­sa­lo­ta­lo saivat ase­ma­kaa­van

26.04.2021 21:57
Tilaajille

Yli­opis­ton kam­pus­rat­kai­su puhutti taas Oulun val­tuus­toa, asiasta käy­tet­tiin kym­me­niä pu­heen­vuo­ro­ja – eniten kuo­hut­taa lii­ken­ne

26.04.2021 21:31 161
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Saako val­tuus­to sel­vi­tyk­set Rak­si­la­kam­puk­ses­ta?

22.04.2021 17:00 16
Tilaajille
Vanhemmat

Oulun val­tuus­to­ryh­mät näyt­tä­vät peukkua "tie­kar­tal­le" – isoista lin­jauk­sis­ta ha­lu­taan sopimus koko val­tuus­to­kau­del­le

14.04.2021 21:31 13
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Eno­jär­vi Oulun val­tuus­ton toi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si puo­luet­ta vaih­ta­neen Vuorion tilalle

22.02.2021 21:18 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Nuo­ril­ta puuttuu edustus Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – edustus pa­ran­tai­si nuorten vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia

10.02.2021 09:00 5
Tilaajille

"Val­tuus­to on näy­tel­mä, jota näy­tel­lään ää­nes­tä­jil­le" – Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta val­tuu­te­tuil­ta, miksi kan­sa­lai­set eivät luota heihin

07.02.2021 22:42 41
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Kun­ta­vaa­leis­ta tulee Oulussa kolmen kauppa – kes­kus­tan val­ta-ase­ma horjuu

28.01.2021 14:12 17
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ko­koo­muk­seen loi­kan­nut Juha Vuorio: "Ym­mär­rän, ettei puo­lue­vaih­dos miel­ly­tä kaik­kia"

26.01.2021 14:01 28
Tilaajille

Pa­te­nie­men kiis­te­lyä ai­heut­ta­nut kaa­va­han­ke pa­lau­tet­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn

25.01.2021 20:39 4
Tilaajille

Tah­ko­kan­kaal­le val­mis­tuu uusi, iso asuin­alue

25.01.2021 20:30 1
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Vuorio loikkaa ko­koo­muk­seen Oulussa

25.01.2021 15:57 81
Lukijalta Mielipide

Koneen Säätiön San­gin­joen ul­ko­met­säs­tä tekemä os­to­tar­jous tulisi päättää val­tuus­tos­sa

10.01.2021 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suomi Rata Oy, mitä se on Oulun kan­nal­ta?

23.12.2020 06:00 7
Tilaajille