Oulun kaupunginvaltuusto
Viikko
Lukijalta Mielipide Anna Rounaja, Jari Laru, Mikko Merihaara, Niilo Heinonen, Kaisu Tuomi

Säästöt tulee etsiä yhdessä teat­te­rin toi­mi­van johdon kanssa, jotta ne oli­si­vat to­teu­tet­ta­vis­sa ilman, että teat­te­rin toi­min­ta­edel­ly­tyk­set vaa­ran­tu­vat

20.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Asial­li­seen ja kun­nioit­ta­vaan käyt­täy­ty­mi­seen Oulun val­tuus­tos­sa

20.11.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hilkka Haaga, Miina-Anniina Heiskanen

Ensi vuonna teat­te­rit hakevat uuteen val­tio­no­suus­jär­jes­tel­mään, ja tuol­loin Oulun teat­te­rin pitäisi olla hyvässä ha­ku­kun­nos­sa

20.11.2020 04:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Vuorio

Tarkka ta­lou­den­pi­to antaa Oululle mah­dol­li­suuk­sia pitää kau­pun­kiam­me kaikin puolin kun­nos­sa

20.11.2020 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pasi Salminen

Ar­vos­ta­kaam­me ou­lu­lais­ta kult­tuu­ri­osaa­mis­ta ja sen tuomaa ai­nee­ton­ta hyötyä

19.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Teatterin avustuksen setvintä jatkuu, 500 000 euron toiminta-avustuksen leikkausesityksestä päätetään joulukuussa

Teat­te­rin avus­tuk­sen set­vin­tä jatkuu, 500 000 euron toi­min­ta-avus­tuk­sen leik­kaus­esi­tyk­ses­tä pää­te­tään jou­lu­kuus­sa

18.11.2020 16:07 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maria Säkö, Sara Nyberg

Avoin kirje Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­le – teat­te­rin mer­ki­tys suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin edis­tä­jä­nä on suuri

18.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Hänninen

Val­tuus­ton kokous ei ollut Oululle eikä val­tuus­to­työn arvolle kun­niak­si – tu­le­vis­sa ko­kouk­sis­sa puu­tu­taan her­käs­ti kaik­keen epä­asial­li­seen käy­tök­seen

17.11.2020 05:30 5
Tilaajille
Kuukausi
Kysely: Osa valtuustoryhmistä rajaisi puheenvuoroja, osa lisäisi kokouksia – erikoisia piirteitä saanut Oulun kaupunginvaltuuston kokous herättää kritiikkiä

Kysely: Osa val­tuus­to­ryh­mis­tä rajaisi pu­heen­vuo­ro­ja, osa lisäisi ko­kouk­sia – eri­koi­sia piir­tei­tä saanut Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous he­rät­tää kri­tiik­kiä

12.11.2020 19:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauri Moilanen

Tek­no­lo­gia­kau­pun­ki Oulu ei ollut etä­ko­kouk­ses­sa eduk­seen

11.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Alatyyli täysin sopimatonta - valtuutettujen käyttäydyttävä asiallisesti ja kohteliaasti toisiaan kohtaan
Pääkirjoitus

Ala­tyy­li täysin so­pi­ma­ton­ta - val­tuu­tet­tu­jen käyt­täy­dyt­tä­vä asial­li­ses­ti ja koh­te­liaas­ti toi­siaan kohtaan

10.11.2020 20:00 24
Tilaajille
Kysyimme: Karkasiko Oulun kaupunginvaltuuston kokous käsistä? Valtuuston puheenjohtaja Juha Hänninen vastaa: "En ole aiemmin kokenut vastaavanlaista"

Ky­syim­me: Kar­ka­si­ko Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous kä­sis­tä? Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­nen vastaa: "En ole aiemmin kokenut vas­taa­van­lais­ta"

10.11.2020 17:00 50
Tilaajille
Yliopiston kampushanke viritti maratonkeskustelun Oulun kaupunginvaltuustossa – kokous venyi yli keskiyön, tuloveroprosenttia nostetaan puoli prosenttiyksikköä 20,5:een

Yli­opis­ton kam­pus­han­ke viritti ma­ra­ton­kes­kus­te­lun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – kokous venyi yli kes­kiyön, tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia nos­te­taan puoli pro­sent­ti­yk­sik­köä 20,5:een

09.11.2020 22:47 90
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuuston asialistalla tänään kaksi kiisteltyä asiaa: Yliopiston muuttosuunnitelmat Raksilaan ja kunnallisveroprosentti – Laajalan ehdotus ei mennyt hallituksessa läpi

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton asia­lis­tal­la tänään kaksi kiis­tel­tyä asiaa: Yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mat Rak­si­laan ja kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti – Laa­ja­lan ehdotus ei mennyt hal­li­tuk­ses­sa läpi

09.11.2020 12:21 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raimo Tervola

Rak­si­lan mar­ket­alue liian pieni kam­puk­sel­le, huu­mas­sa näyttää unoh­tu­neen opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön inf­ra­tar­peet

25.10.2020 05:45 12
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Jarmo J. Husso, Sami Pikkuaho

Ul­kois­tuk­set kaik­kien ou­lu­lais­ten ve­ron­mak­sa­jien yh­tei­sek­si eduksi

13.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Simonen

Alakylä tar­vit­see oikean koulun pa­la­neen tilalle – jos pel­leil­lään vuosi, pari, odo­tus­ai­ka ilman lii­kun­ta­ti­lo­ja sekä kun­nol­li­sia opetus- ja ruo­kai­lu­ti­lo­ja käy koh­tuut­to­mak­si

12.10.2020 06:30 6
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuuston tiukat äänestykset ulkoistuksesta jakoivat puolueita – katso miten valtuutetut äänestivät

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton tiukat ää­nes­tyk­set ul­kois­tuk­ses­ta ja­koi­vat puo­luei­ta – katso miten val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät

06.10.2020 12:44 39
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Raudaskoski, Mikko Viitanen

Oulun omaa toi­min­taa jat­ket­ta­va ja ke­hi­tet­tä­vä – kau­pun­gin oman tuo­tan­non mi­toi­tuk­sia ei ole tar­kas­tel­tu vuo­siin, vaikka se on edel­ly­tys toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

01.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Kevään kuntavaalien ehdokasralli käy Oulussa kiivaana – Moni nykyisistä valtuutetuista luopuu mutta suurin osa pyrkii jatkoon

Kevään kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­ral­li käy Oulussa kii­vaa­na – Moni ny­kyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta luopuu mutta suurin osa pyrkii jatkoon

21.09.2020 06:00 4
Tilaajille