Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Jutun takaa
Jutun takaa: Viiime vuonna kuoli ainakin 57 työtehtävissä ollutta toimittajaa, vangittuina heitä oli ennätysmäärä

Jutun takaa: Viiime vuonna kuoli ainakin 57 työ­teh­tä­vis­sä ollutta toi­mit­ta­jaa, van­git­tui­na heitä oli en­nä­tys­mää­rä

07.01.2023 16:00
Tilaajille
Jutun takaa: Matinheikin varoitus nousi uutiseksi kaupunginjohtajan haussa

Jutun takaa: Ma­tin­hei­kin va­roi­tus nousi uu­ti­sek­si kau­pun­gin­joh­ta­jan haussa

17.12.2022 17:00 26
Tilaajille
Jutun takaa: Haastateltavalla on oikeuksia, samoin haastattelijalla

Jutun takaa: Haas­ta­tel­ta­val­la on oi­keuk­sia, samoin haas­tat­te­li­jal­la

03.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Kuka tahansa voi kannella mediasta Julkisen sanan neuvostolle

Jutun takaa: Kuka tahansa voi kan­nel­la me­dias­ta Jul­ki­sen sanan neu­vos­tol­le

19.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Paikallinen journalismi raivaa uutiserämaahan tiedon valoa

Jutun takaa: Pai­kal­li­nen jour­na­lis­mi raivaa uu­tis­erä­maa­han tiedon valoa

22.10.2022 16:00
Tilaajille
Jutun takaa: Sotilastiedustelu ja journalistinen sananvapaus vastakkain käräjillä

Jutun takaa: So­ti­las­tie­dus­te­lu ja jour­na­lis­ti­nen sa­nan­va­paus vas­tak­kain kä­rä­jil­lä

08.10.2022 16:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Uutismedia pyrkii sukupuolten tasa-arvoon sisällöissään

Jutun takaa: Uu­tis­me­dia pyrkii su­ku­puol­ten ta­sa-ar­voon si­säl­löis­sään

24.09.2022 16:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Kalevan lehtipainon on toimittava aina minuuttiaikataululla

Jutun takaa: Kalevan leh­ti­pai­non on toi­mit­ta­va aina mi­nuut­ti­ai­ka­tau­lul­la

27.08.2022 17:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Median verkkojärjestelmissä kalastellaan väärennetyin viestein

Jutun takaa: Median verk­ko­jär­jes­tel­mis­sä ka­las­tel­laan vää­ren­ne­tyin vies­tein

13.08.2022 17:00
Tilaajille
Jutun takaa: Mursu tarjosi ihmisten tunteita koskettavan tarinan ainekset uutismedialle

Jutun takaa: Mursu tarjosi ih­mis­ten tun­tei­ta kos­ket­ta­van tarinan ai­nek­set uu­tis­me­dial­le

30.07.2022 17:00
Tilaajille
Jutun takaa: Toista arvostava asiallinen keskustelu on mahdollista

Jutun takaa: Toista ar­vos­ta­va asial­li­nen kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta

16.07.2022 17:00
Tilaajille
Uutisjuttujen aiheet voivat keventyä uutisköyhinä kesäkuukausina

Uu­tis­jut­tu­jen aiheet voivat ke­ven­tyä uu­tis­köy­hi­nä ke­sä­kuu­kau­si­na

02.07.2022 16:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Toimittajien ammattitaito lisää luottamusta mediaan

Jutun takaa: Toi­mit­ta­jien am­mat­ti­tai­to lisää luot­ta­mus­ta mediaan

18.06.2022 17:00 5
Tilaajille
Jutun takaa: Yleisuteliaisuus kuuluu kesätoimittajan ammattihyveisiin

Jutun takaa: Yleis­ute­liai­suus kuuluu ke­sä­toi­mit­ta­jan am­mat­ti­hy­vei­siin

04.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Kalevan urheilutoimittajat välittävät tapahtumia paikan päältä

Jutun takaa: Kalevan ur­hei­lu­toi­mit­ta­jat vä­lit­tä­vät ta­pah­tu­mia paikan päältä

21.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Näköislehdet ovat lisänneet sanomalehden erilaisia lukemistapoja

Jutun takaa: Nä­köis­leh­det ovat li­sän­neet sa­no­ma­leh­den eri­lai­sia lu­ke­mis­ta­po­ja

23.04.2022 18:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Sodan yksityiskohdat ovat raakoja – kokonaiskuvasta vastapainoa

Jutun takaa: Sodan yk­si­tyis­koh­dat ovat raakoja – ko­ko­nais­ku­vas­ta vas­ta­pai­noa

09.04.2022 17:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Kaleva liikahti Natoa kohti – ovi erilaisille mielipiteille on avoinna

Jutun takaa: Kaleva lii­kah­ti Natoa kohti – ovi eri­lai­sil­le mie­li­pi­teil­le on avoinna

26.03.2022 18:00 5
Tilaajille
Jutun takaa: Sodan tosikuva välittyy sotareporttereiden työn ansiosta

Jutun takaa: Sodan to­si­ku­va vä­lit­tyy so­ta­re­port­te­rei­den työn an­sios­ta

12.03.2022 18:00
Tilaajille
Jutun takaa: Mielipiteellinen aineisto pyrkii edistämään keskustelua

Jutun takaa: Mie­li­pi­teel­li­nen ai­neis­to pyrkii edis­tä­mään kes­kus­te­lua

26.02.2022 18:00 2
Tilaajille