Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Jutun takaa
Jutun takaa: Toimittajien ammattitaito lisää luottamusta mediaan

Jutun takaa: Toi­mit­ta­jien am­mat­ti­tai­to lisää luot­ta­mus­ta mediaan

18.06.2022 17:00 5
Tilaajille
Jutun takaa: Yleisuteliaisuus kuuluu kesätoimittajan ammattihyveisiin

Jutun takaa: Yleis­ute­liai­suus kuuluu ke­sä­toi­mit­ta­jan am­mat­ti­hy­vei­siin

04.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Kalevan urheilutoimittajat välittävät tapahtumia paikan päältä

Jutun takaa: Kalevan ur­hei­lu­toi­mit­ta­jat vä­lit­tä­vät ta­pah­tu­mia paikan päältä

21.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Näköislehdet ovat lisänneet sanomalehden erilaisia lukemistapoja

Jutun takaa: Nä­köis­leh­det ovat li­sän­neet sa­no­ma­leh­den eri­lai­sia lu­ke­mis­ta­po­ja

23.04.2022 18:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Sodan yksityiskohdat ovat raakoja – kokonaiskuvasta vastapainoa

Jutun takaa: Sodan yk­si­tyis­koh­dat ovat raakoja – ko­ko­nais­ku­vas­ta vas­ta­pai­noa

09.04.2022 17:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Kaleva liikahti Natoa kohti – ovi erilaisille mielipiteille on avoinna

Jutun takaa: Kaleva lii­kah­ti Natoa kohti – ovi eri­lai­sil­le mie­li­pi­teil­le on avoinna

26.03.2022 18:00 5
Tilaajille
Jutun takaa: Sodan tosikuva välittyy sotareporttereiden työn ansiosta

Jutun takaa: Sodan to­si­ku­va vä­lit­tyy so­ta­re­port­te­rei­den työn an­sios­ta

12.03.2022 18:00
Tilaajille
Jutun takaa: Mielipiteellinen aineisto pyrkii edistämään keskustelua

Jutun takaa: Mie­li­pi­teel­li­nen ai­neis­to pyrkii edis­tä­mään kes­kus­te­lua

26.02.2022 18:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Toimittajien työn häirintä uhkaa ihmisten oikeutta tiedonsaantiin

Jutun takaa: Toi­mit­ta­jien työn häi­rin­tä uhkaa ih­mis­ten oi­keut­ta tie­don­saan­tiin

12.02.2022 18:00 6
Tilaajille
Jutun takaa: Verkkokommentointi antaa tilaa julkiselle keskustelulle

Jutun takaa: Verk­ko­kom­men­toin­ti antaa tilaa jul­ki­sel­le kes­kus­te­lul­le

29.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Politiikan uutisointi aluevaaleista auttaa muodostamaan oman mielipiteen

Jutun takaa: Po­li­tii­kan uu­ti­soin­ti alue­vaa­leis­ta auttaa muo­dos­ta­maan oman mie­li­pi­teen

15.01.2022 18:00
Tilaajille
Jutun takaa: Kriittistä julkisuutta halutaan säännöstellä julkisuuslakia kiertämällä

Jutun takaa: Kriit­tis­tä jul­ki­suut­ta ha­lu­taan sään­nös­tel­lä jul­ki­suus­la­kia kier­tä­mäl­lä

01.01.2022 18:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Sarjakuvia luetaan aina vaan päivästä toiseen sanomalehdistä

Jutun takaa: Sar­ja­ku­via luetaan aina vaan päi­väs­tä toiseen sa­no­ma­leh­dis­tä

18.12.2021 18:00 9
Tilaajille
Jutun takaa: Yleisö siirtyy seuraamaan mediaa paperijulkaisujen ääreltä digialustoille

Jutun takaa: Yleisö siirtyy seu­raa­maan mediaa pa­pe­ri­jul­kai­su­jen ääreltä di­gi­alus­toil­le

04.12.2021 18:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Nimimerkillä vain poikkeuksellisesti

Jutun takaa: Ni­mi­mer­kil­lä vain poik­keuk­sel­li­ses­ti

20.11.2021 18:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Toisen ihmisen nimittely vaatii harkintaa – sananvapaudella on rajansa

Jutun takaa: Toisen ihmisen ni­mit­te­ly vaatii har­kin­taa – sa­nan­va­pau­del­la on rajansa

05.11.2021 19:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Uutisreportterit välittävät havaintoja – tärkeää tietoa ikävistäkin asioista on kerrottava

Jutun takaa: Uu­tis­re­port­te­rit vä­lit­tä­vät ha­vain­to­ja – tärkeää tietoa ikä­vis­tä­kin asiois­ta on ker­rot­ta­va

23.10.2021 18:00
Tilaajille
Jutun takaa: Kun jaat jutun, kunnioita sen tekijää!

Jutun takaa: Kun jaat jutun, kun­nioi­ta sen te­ki­jää!

09.10.2021 18:00
Tilaajille
Jutun takaa: Datasta syvyyttä lifestylen rinnalle

Jutun takaa: Datasta sy­vyyt­tä li­fes­ty­len rin­nal­le

25.09.2021 18:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Somevaikuttajan työ eroaa ratkaisevasti journalistin työstä

Jutun takaa: So­me­vai­kut­ta­jan työ eroaa rat­kai­se­vas­ti jour­na­lis­tin työstä

31.07.2021 18:00 4
Tilaajille