Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Oulun kaupunki
Kuukausi ja vanhemmat

Oulun kau­pun­ki hakee uutta hen­ki­lös­tö­joh­ta­jaa – vastaa kau­pun­gin stra­te­gi­ses­ta hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­ses­ta, sen ke­hit­tä­mi­ses­tä ja lin­jauk­sis­ta

23.06.2022 14:30 2
Oulun kaupunginvaltuusto sinetöi Välkkylän tornitalohankkeen asemakaavamuutoksen – 16-kerroksisen tornitalon rakennustyöt on tarkoitus aloittaa pian

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to sinetöi Välk­ky­län tor­ni­ta­lo­hank­keen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen – 16-ker­rok­si­sen tor­ni­ta­lon ra­ken­nus­työt on tar­koi­tus aloit­taa pian

20.06.2022 20:36 15
Tilaajille
Oulun Taksipalvelut Oy hakeutuu konkurssiin – Oulun kaupunki purki OTP:n liikennöintisopimukset toistuvien ja jatkuvien rikkomusten vuoksi

Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – Oulun kau­pun­ki purki OTP:n lii­ken­nöin­ti­so­pi­muk­set tois­tu­vien ja jat­ku­vien rik­ko­mus­ten vuoksi

20.06.2022 21:29 134
Tilaajille
Alakyläntie-Kaijonlahdentie liittymäalueen rakentaminen on aloitettu Kaijonharjussa

Ala­ky­län­tie-Kai­jon­lah­den­tie liit­ty­mä­alueen ra­ken­ta­mi­nen on aloi­tet­tu Kai­jon­har­jus­sa

15.06.2022 10:56
Oulussa muutetaan nurmikoita niityiksi – niittyjä lisätään lopettamalla nurmenleikkuu tietyillä alueilla

Oulussa muu­te­taan nur­mi­koi­ta nii­tyik­si – niit­ty­jä li­sä­tään lo­pet­ta­mal­la nur­men­leik­kuu tie­tyil­lä alueil­la

15.06.2022 09:25 12
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluita vaivaa hoitajapula – kaikkia avoimia paikkoja ei ole saatu täytettyä

Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­ta vaivaa hoi­ta­ja­pu­la – kaikkia avoimia paik­ko­ja ei ole saatu täy­tet­tyä

13.06.2022 13:28 24
Viihdytyskiertue käy matkaan – Oulun kaupungin viralliset kesämuusikot tuovat Hopeisen kuun oululaisten suveen

Viih­dy­tys­kier­tue käy matkaan – Oulun kau­pun­gin vi­ral­li­set ke­sä­muu­si­kot tuovat Ho­pei­sen kuun ou­lu­lais­ten suveen

13.06.2022 08:00
Tilaajille
Oulun uimahallin suunnitelmien halutaan menevän täysin uusiksi – kuntalaisaloite ja valtuustoaloite esittävät uutta paikkaa Raksilan marketien tontilta

Oulun ui­ma­hal­lin suun­ni­tel­mien ha­lu­taan menevän täysin uusiksi – kun­ta­lais­aloi­te ja val­tuus­to­aloi­te esit­tä­vät uutta paikkaa Rak­si­lan mar­ke­tien ton­til­ta

11.06.2022 18:00 87
Tilaajille
Rautatienkatu suljetaan liikenteeltä tietöiden vuoksi – katso kiertoreitti tästä

Rau­ta­tien­ka­tu sul­je­taan lii­ken­teel­tä tie­töi­den vuoksi – katso kier­to­reit­ti tästä

10.06.2022 14:42 4
Koko perheen kuntoilutapahtuma järjestetään taas Yli-Iissä

Koko perheen kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään taas Yli-Iis­sä

10.06.2022 08:59
Oulun kiekkotähdet palkitaan tänään Kaikkien kesäfestarilla Kuusisaaressa – maksuttoman tapahtuman lavalle nousee muun muassa Maustetytöt

Oulun kiek­ko­täh­det pal­ki­taan tänään Kaik­kien ke­sä­fes­ta­ril­la Kuu­si­saa­res­sa – mak­sut­to­man ta­pah­tu­man lavalle nousee muun muassa Maus­te­ty­töt

08.06.2022 13:06 26
Oulun terveyspalveluissa aukiolopoikkeuksia kesällä, katso lista tästä

Oulun ter­veys­pal­ve­luis­sa au­ki­olo­poik­keuk­sia ke­säl­lä, katso lista tästä

08.06.2022 12:09 2
Luonto huomioon Oulun päätöksissä – Luonnon monimuotoisuusselvitys ohjaa vahvasti kaupungin suunnittelua

Luonto huo­mioon Oulun pää­tök­sis­sä – Luonnon mo­ni­muo­toi­suus­sel­vi­tys ohjaa vah­vas­ti kau­pun­gin suun­nit­te­lua

08.06.2022 06:00 12
Tilaajille
Sammaltielle ei tulekaan Oulun uutta McDonald'sia

Sam­mal­tiel­le ei tu­le­kaan Oulun uutta McDo­nald'sia

07.06.2022 20:55 22
Tilaajille
Seikkailuja lähimetsässä, hauskoja leikkejä ja ympäröivän maailman tutkimista – Oulun kaupunki tarjoaa lapsille maksutonta avointa varhaiskasvatusta
Mainos Oulun Kaupunki

Seik­kai­lu­ja lä­hi­met­säs­sä, haus­ko­ja leik­ke­jä ja ym­pä­röi­vän maail­man tut­ki­mis­ta – Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le mak­su­ton­ta avointa var­hais­kas­va­tus­ta

07.06.2022 06:00
Esteettömyyden takaaminen ontuu Oulussa, eikä kissan pöydälle nostaminen saa aikaan kuin hätäisiä ratkaisuja: "Vastaukseksi tarjotaan vain kauniita sanoja"

Es­teet­tö­myy­den ta­kaa­mi­nen ontuu Ou­lus­sa, eikä kissan pöy­däl­le nos­ta­mi­nen saa aikaan kuin hä­täi­siä rat­kai­su­ja: "Vas­tauk­sek­si tar­jo­taan vain kau­nii­ta sanoja"

07.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Oulun kaupunki myy useita hyvinvointipalvelujen käytössä olevia rakennuksia eQ Yhteiskuntakiinteistöille – kiinteistöjen kauppahinta reilut 165 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­ki myy useita hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen käy­tös­sä olevia ra­ken­nuk­sia eQ Yh­teis­kun­ta­kiin­teis­töil­le – kiin­teis­tö­jen kaup­pa­hin­ta reilut 165 mil­joo­naa euroa

06.06.2022 21:44 16
Tilaajille
Oulun kaupunki ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintiluvat – pysäköintipaikkojen löytäminen on aiheuttanut vaikeuksia työntekijöille

Oulun kau­pun­ki ottaa käyt­töön ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­vat – py­sä­köin­ti­paik­ko­jen löy­tä­mi­nen on ai­heut­ta­nut vai­keuk­sia työn­te­ki­jöil­le

06.06.2022 19:00 21
Tilaajille
#Kulttuurimonopoli otti ensimmäisen askeleen – Oulun kirjailijaseura muutti keskelle Oulua ollakseen keskeisemmin läsnä

#Kult­tuu­ri­mo­no­po­li otti en­sim­mäi­sen as­ke­leen – Oulun kir­jai­li­ja­seu­ra muutti kes­kel­le Oulua ol­lak­seen kes­kei­sem­min läsnä

06.06.2022 16:00 1
Tilaajille
Villi pysäköinti ja kasvavat onnettomuusmäärät johtavat toimiin: Oulu ja sähköpotkulautayhtiöt sopimassa tuntuvista kiristyksistä

Villi py­sä­köin­ti ja kas­va­vat on­net­to­muus­mää­rät joh­ta­vat toi­miin: Oulu ja säh­kö­pot­ku­lau­ta­yh­tiöt so­pi­mas­sa tun­tu­vis­ta ki­ris­tyk­sis­tä

03.06.2022 13:18 63
Tilaajille