Pesäpallo: Lipon nou­su-unel­mat murs­kak­si

Selvitys: Täl­lai­sis­ta asiois­ta ou­lu­lai­set ovat kä­rä­jöi­neet kau­pun­gin kanssa

Oulun kaupunki
Viimeisin 24 tuntia

Ti­la­pu­la vaivaa Oulussa var­sin­kin kes­ki­sen alueen lu­kioi­den lii­kun­na­no­pe­tus­ta, mutta pi­kais­ta rat­kai­sua ei ole nä­kö­pii­ris­sä

06:00 9
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Ou­lu­lai­nen Kalle Ko­mu­lai­nen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauh­ti­puis­tol­leen käy: "Tiuk­kaa on ollut, mutta perhe on aut­ta­nut jak­sa­maan vai­keuk­sien yli"

17.09.2021 08:00 12
Tilaajille

Ou­lu­lai­set saivat päät­tää, mihin kau­pun­ki käyttää 50 000 euroa – nämä eh­do­tuk­set to­teu­te­taan

09.09.2021 18:52 38

Hau­ki­pu­taan ki­vi­kou­lu on pur­ku-uhan alla, ak­tii­vit yrit­tä­vät saada kau­pun­gin jät­tä­mään pur­ku­lu­van pöy­däl­le: "Suo­je­lun osalta on tehty kaikki voi­ta­va"

09.09.2021 06:00 14
Tilaajille

Radan sul­ke­mi­nen ajoi Oulun seudun en­du­ro­har­ras­ta­jat ah­taal­le – kau­pun­ki pe­rus­te­lee pää­tös­tä sillä, että pysyvän paikan löy­tä­mi­sel­le tulee pai­net­ta

09.09.2021 06:00 9
Tilaajille

Hei­nä­to­rin koulun naa­pu­riin tulossa ker­ros­ta­lo – samassa kort­te­lis­sa oleva vanha talo saa kaksi li­sä­ker­ros­ta

07.09.2021 20:28 21
Tilaajille

Oulun am­mat­ti­opis­tois­sa aloi­te­taan ko­ro­na­ro­ko­tuk­set tällä vii­kol­la, ensi vii­kol­la vuo­ros­sa ovat kor­kea­kou­lut – kau­pun­ki kan­nus­taa nuoria ot­ta­maan ro­kot­teen

07.09.2021 16:47 23

Rak­si­lan jää­hal­lin ne­li­vuo­ti­nen re­mont­ti tuli pää­tök­seen­sä – hin­ta­la­puk­si pe­rus­pa­ran­nuk­sel­le tuli noin 5,3 mil­joo­naa euroa

03.09.2021 13:01 58

Kau­pun­ki listasi al­tis­tu­mis­paik­ko­ja: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Oulussa

03.09.2021 10:12 4

Kau­pun­ki lis­ta­si: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Oulussa viime vii­kol­la

02.09.2021 10:30 8

Oulun kau­pun­ki muutti tes­taus­käy­tän­töä: Monessa ta­pauk­ses­sa voi välttyä ko­ro­na­tes­til­tä, jos on ottanut kaksi ro­ko­tet­ta – tulossa pop-up-ro­ko­tuk­sia Idea­par­kiin ja kou­lu­jen kam­puk­sil­le

01.09.2021 17:06
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin kun­to­sa­leil­la tar­jol­la mak­su­ton­ta opas­tus­ta 6. syys­kuu­ta alkaen

01.09.2021 12:39

His­to­rial­li­nen pi­ha­pii­ri uhat­tu­na Pi­ki­saa­res­sa – Sivakan vuok­ra­ta­lo­han­ke he­rät­tää huolta asuk­kais­sa

30.08.2021 20:54 53
Tilaajille

Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen ra­hoi­tu­sa­sioi­ta: Oulun kult­tuu­ri­sää­tiöl­le 500 000 euron pääoma, koko hank­keel­le esi­te­tään 20 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­ta

30.08.2021 20:48 46

Fluns­sa­oi­rei­ta ai­heut­ta­vat vi­ruk­set ai­heut­ta­vat Oulussa kou­lu­pois­sa­olo­ja ja ko­ro­na­tes­tauk­sen ruuh­kau­tu­mis­ta – suo­ja­toi­met ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan estävät myös fluns­sien le­viä­mis­tä

30.08.2021 17:00 17
Tilaajille

Myl­ly­tul­lin ala­kou­lun kaikki 4.–6. luok­ka­lai­set siir­re­tään etä­ope­tuk­seen ensi vii­kok­si – kou­lu­lai­sil­la todettu 11 ko­ro­na­tar­tun­taa

29.08.2021 20:08 2

Nuo­ril­le tar­jo­taan Oulussa syys­kuus­sa run­saas­ti mak­sut­to­mia lii­kun­ta­tun­te­ja – Su­pe­rAc­tio­nis­sa pääsee tu­tus­tu­maan esi­mer­kik­si kii­pei­lyyn ja it­se­puo­lus­tuk­seen

27.08.2021 18:34

Oulussa kou­luis­sa ta­pah­tu­neis­ta jouk­ko­al­tis­tu­mi­sis­ta on todettu jat­ko­tar­tun­to­ja – ter­veys­joh­ta­ja Mä­ki­ta­lo: "Del­ta­va­riant­ti voi muuttaa kuvaa, kuinka tämä tarttuu kou­luo­lo­suh­teis­sa"

27.08.2021 06:16 13
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Marja Karjala maa­laut­ti mök­kin­sä seinään per­ho­sia ja kukkia, joita ohi­kul­ki­jat ihas­te­le­vat – vi­ran­omai­set sen sijaan jy­räh­ti­vät ja nyt teos pitää poistaa

26.08.2021 06:00 98
Tilaajille

Oulu jär­jes­tää nyt nel­jät­tä kertaa osal­lis­tu­van bud­je­tin ää­nes­tyk­sen, mutta mistä on kyse? – "Eh­dot­taes­sa ei tar­vit­se olla edes val­mis­ta ideaa"

26.08.2021 06:00 5
Tilaajille