Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Oulun kaupunki
Viimeisin 24 tuntia
Ensimmäinen lakkopäivä Oulun kotihoidossa sujui rauhallisesti – Jokaiselle lakkopäivälle on löytynyt välttämätön määrä työntekijöitä

En­sim­mäi­nen lak­ko­päi­vä Oulun ko­ti­hoi­dos­sa sujui rau­hal­li­ses­ti – Jo­kai­sel­le lak­ko­päi­väl­le on löy­ty­nyt vält­tä­mä­tön määrä työn­te­ki­jöi­tä

27.09.2022 18:17 11
Tilaajille
Viikko
Kerro meille: Vaikuttaako Oulun kotihoidon lakko sinun tai omaisesi elämään?

Kerro meille: Vai­kut­taa­ko Oulun ko­ti­hoi­don lakko sinun tai omai­se­si elä­mään?

27.09.2022 09:43 3
Pohton entisille tiloille Nallikarissa haetaan purkulupaa – purkaminen mahdollistaa uudisrakentamisen

Pohton en­ti­sil­le ti­loil­le Nal­li­ka­ris­sa haetaan pur­ku­lu­paa – pur­ka­mi­nen mah­dol­lis­taa uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen

27.09.2022 06:00 15
Tilaajille
Lakko Oulun kotihoidossa alkamassa yöllä: Töihin hankittu vapaaehtoisia muista yksiköistä ja sijaisia myös rekrytointiyrityksistä – "Haasteellinen tilanne"

Lakko Oulun ko­ti­hoi­dos­sa al­ka­mas­sa yöllä: Töihin han­kit­tu va­paa­eh­toi­sia muista yk­si­köis­tä ja si­jai­sia myös rek­ry­toin­ti­yri­tyk­sis­tä – "Haas­teel­li­nen ti­lan­ne"

26.09.2022 14:03 12
Tilaajille
Haluatko ostaa vankilan? – Oulun vanha vankila voi tulla myyntiin parin vuoden kuluttua

Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? – Oulun vanha vankila voi tulla myyn­tiin parin vuoden ku­lut­tua

25.09.2022 06:00 33
Tilaajille
Oulun kaupunki ei hae kotihoidon lakon aloituskieltoa oikeudesta – potilasturvallisuuslaki tarjoaa keinot turvata välttämätön hoito

Oulun kau­pun­ki ei hae ko­ti­hoi­don lakon aloi­tus­kiel­toa oi­keu­des­ta – po­ti­las­tur­val­li­suus­la­ki tarjoaa keinot turvata vält­tä­mä­tön hoito

22.09.2022 06:00 17
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Osuuspankin tornitalosta Oulun ydinkeskustassa tulee kaupunkikuvaa hallitseva maamerkki – voi nousta pystyyn nopeasti ennen kulttuuripääkaupunkivuotta

Osuus­pan­kin tor­ni­ta­los­ta Oulun ydin­kes­kus­tas­sa tulee kau­pun­ki­ku­vaa hal­lit­se­va maa­merk­ki – voi nousta pystyyn no­peas­ti ennen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta

20.09.2022 06:00 32
Tilaajille
Oulun kaupunki korottaa varhaiskasvatuksen henkilöstön kutsurahaa ja laajentaa sen ehtoja

Oulun kau­pun­ki ko­rot­taa var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tön kut­su­ra­haa ja laa­jen­taa sen ehtoja

19.09.2022 20:02 7
Miksi Nallikarin vedessä oli liikaa bakteereja kesällä 2022? Oulun seudun ympäristötoimi aloittaa mittavan selvityksen – näytteistä ei löytynyt viitteitä hevosten tai koirien ulosteista

Miksi Nal­li­ka­rin vedessä oli liikaa bak­tee­re­ja kesällä 2022? Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi aloit­taa mit­ta­van sel­vi­tyk­sen – näyt­teis­tä ei löy­ty­nyt viit­tei­tä he­vos­ten tai koirien ulos­teis­ta

19.09.2022 11:44 19
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtajan kolmen viikon hakuaika alkoi – kaupunginvaltuusto tekee valintapäätöksen aikaisintaan marraskuussa

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan kolmen viikon ha­ku­ai­ka alkoi – kau­pun­gin­val­tuus­to tekee va­lin­ta­pää­tök­sen ai­kai­sin­taan mar­ras­kuus­sa

15.09.2022 19:10 7
Tilaajille
Tieliikenteen aiheuttama meteli on suurin meluhaitta Oulussa – melua riittää esimerkiksi Kaukovainion, Karjasillan ja keskustan alueilla

Tie­lii­ken­teen ai­heut­ta­ma meteli on suurin me­lu­hait­ta Oulussa – melua riittää esi­mer­kik­si Kau­ko­vai­nion, Kar­ja­sil­lan ja kes­kus­tan alueil­la

15.09.2022 14:17 28
Tilaajille
Mitä tapahtuu Limmin talon tontille Heinäpäässä? "Se saa jäädä toistaiseksi tyhjilleen"

Mitä ta­pah­tuu Limmin talon ton­til­le Hei­nä­pääs­sä? "Se saa jäädä tois­tai­sek­si tyh­jil­leen"

15.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Hoitajalakko uhkaa Oulun toiseksi suurimman kotihoitopiirin toimintaa – "Mahdollinen lakko on asiakkaille suuri riski"

Hoi­ta­ja­lak­ko uhkaa Oulun toi­sek­si suu­rim­man ko­ti­hoi­to­pii­rin toi­min­taa – "­Mah­dol­li­nen lakko on asiak­kail­le suuri riski"

14.09.2022 15:32 22
Tilaajille
Oulussa toimii koulu-uhkauksissa auttava tiimi – "Vaikka tekijä olisi alle 15-vuotias, myös hänellä on korvausvastuu"

Oulussa toimii kou­lu-uh­kauk­sis­sa auttava tiimi – "Vaikka tekijä olisi alle 15-vuo­tias, myös hänellä on kor­vaus­vas­tuu"

12.09.2022 06:00 2
Tilaajille
Oulun joukkoliikenteen matkalippujen hintoja halutaan puolittaa, jotta matkustajia tulisi linja-autoihin enemmän

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen mat­ka­lip­pu­jen hintoja ha­lu­taan puo­lit­taa, jotta mat­kus­ta­jia tulisi lin­ja-au­toi­hin enemmän

08.09.2022 07:00 41
Tilaajille
Oulun valtuustoryhmät neuvottelevat tulevan kaupunginjohtajan palkkatasosta – nykyisen johtajan palkka 14 715 euroa

Oulun val­tuus­to­ryh­mät neu­vot­te­le­vat tulevan kau­pun­gin­joh­ta­jan palk­ka­ta­sos­ta – ny­kyi­sen joh­ta­jan palkka 14 715 euroa

08.09.2022 06:00 71
Tilaajille
Rakentamisessa orastavaa laskua Oulussa – asuntorakentamisen lupamäärät pienentyneet

Ra­ken­ta­mi­ses­sa oras­ta­vaa laskua Oulussa – asun­to­ra­ken­ta­mi­sen lu­pa­mää­rät pie­nen­ty­neet

06.09.2022 06:00 13
Tilaajille
Botnia-ehdokkaat tarjoavat monipuolisen näkymän kirjalliseen elämään – lue kirjallisuuspalkintoraadin luonnehdinnat kahdeksasta teoksesta

Bot­nia-eh­dok­kaat tar­joa­vat mo­ni­puo­li­sen näkymän kir­jal­li­seen elämään – lue kir­jal­li­suus­pal­kin­to­raa­din luon­neh­din­nat kah­dek­sas­ta teok­ses­ta

05.09.2022 17:00
Tilaajille
Koronan katkaisema perinne jatkuu – nuorin oululainen juhli kymmenen tuntia vanhan tyyneydellä

Koronan kat­kai­se­ma perinne jatkuu – nuorin ou­lu­lai­nen juhli kym­me­nen tuntia vanhan tyy­ney­del­lä

04.09.2022 13:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mis­ten pal­ve­lut kuntoon – Oulussa olemme epä­on­nis­tu­neet täysin ikä­ih­mis­ten laa­duk­kaas­sa oi­kea-ai­kai­ses­sa tuessa

03.09.2022 07:30 12
Tilaajille