Oulun kaupunki
Viimeisin tunti
Linnanmaalle kulkee kaksi uutta bussilinjaa ensi viikosta alkaen – Oulun joukkoliikenne siirtyy talviaikatauluihin

Lin­nan­maal­le kulkee kaksi uutta bus­si­lin­jaa ensi vii­kos­ta alkaen – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne siirtyy tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

10:29 10
Viikko
Syyskesän konserteissa turvallisuus on olennainen asia – Oulun kaupunki aikoo tarkentaa koronatiedotustaan

Syys­ke­sän kon­ser­teis­sa tur­val­li­suus on olen­nai­nen asia – Oulun kau­pun­ki aikoo tar­ken­taa ko­ro­na­tie­do­tus­taan

05.08.2020 11:07 0
Tilaajille
Oulun kaupungin koronaneuvontapuhelin on ruuhkautunut – takaisinsoittopalvelu otetaan käyttöön tällä viikolla

Oulun kau­pun­gin ko­ro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on ruuh­kau­tu­nut – ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu otetaan käyt­töön tällä vii­kol­la

04.08.2020 22:00 0
Torihotelliselvitys toimitettiin Oulun kaupungille määräaikana maanantaina – rakentamista on tarkoitus jatkaa lähiaikoina

To­ri­ho­tel­li­sel­vi­tys toi­mi­tet­tiin Oulun kau­pun­gil­le mää­rä­ai­ka­na maa­nan­tai­na – ra­ken­ta­mis­ta on tar­koi­tus jatkaa lä­hi­ai­koi­na

04.08.2020 09:20 25
Tilaajille
Oulun kaupunki sai selvityksen torihotellin kohtalosta – hotellia on odotettu jo 13 vuotta

Oulun kau­pun­ki sai sel­vi­tyk­sen to­ri­ho­tel­lin koh­ta­los­ta – ho­tel­lia on odo­tet­tu jo 13 vuotta

03.08.2020 18:44 40
Tilaajille
Kuukausi
Oulu-avun toiminta hiljenee kuun lopussa – koronaviruksen hiipuminen on vähentänyt avun tarvetta, mutta palvelu voidaan tarvittaessa avata nopeasti uudelleen

Ou­lu-avun toi­min­ta hil­je­nee kuun lopussa – ko­ro­na­vi­ruk­sen hii­pu­mi­nen on vä­hen­tä­nyt avun tar­vet­ta, mutta palvelu voidaan tar­vit­taes­sa avata no­peas­ti uu­del­leen

27.07.2020 13:51 7
Yliopiston korkeat vuokrat eivät ole pitävä peruste muutolle
Kolumni Mikko Viitanen

Yli­opis­ton korkeat vuokrat eivät ole pitävä peruste muu­tol­le

23.07.2020 12:00 133
Tilaajille
Oulun kaupunki merkkaa keskustan alueella poisvietäviä pyöriä sinisellä teipillä – kuukauden päästä merkatut pyörät noudetaan pois

Oulun kau­pun­ki merkkaa kes­kus­tan alueel­la pois­vie­tä­viä pyöriä si­ni­sel­lä tei­pil­lä – kuu­kau­den päästä mer­ka­tut pyörät nou­de­taan pois

08.07.2020 15:28 7
Mitä kaupunki voi tehdä Torihotellille, jos työmaalla ei vieläkään edetä? – Kuntaliiton lakimies: "Ihan heti ei tule vastaavaa mieleen"

Mitä kau­pun­ki voi tehdä To­ri­ho­tel­lil­le, jos työ­maal­la ei vie­lä­kään edetä? – Kun­ta­lii­ton la­ki­mies: "Ihan heti ei tule vas­taa­vaa mie­leen"

07.07.2020 17:00 19
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun kaupungin mitta alkaa täyttyä, vaatii torihotellihankkeen rakennuttajalta selvitystä tilanteesta – "Emme ole tyytyväisiä tiedottamiseen"

Oulun kau­pun­gin mitta alkaa täyt­tyä, vaatii to­ri­ho­tel­li­hank­keen ra­ken­nut­ta­jal­ta sel­vi­tys­tä ti­lan­tees­ta – "Emme ole tyy­ty­väi­siä tie­dot­ta­mi­seen"

06.07.2020 16:20 61
Tilaajille
Ouluun ostettiin kuorma-autoja ja niiden alustoja kansainväliseltä kartellilta – aikooko kaupunki liittyä vahinkorvauksia hakevien joukkoon?

Ouluun os­tet­tiin kuor­ma-au­to­ja ja niiden alus­to­ja kan­sain­vä­li­sel­tä kar­tel­lil­ta – aikooko kau­pun­ki liittyä va­hin­kor­vauk­sia ha­ke­vien jouk­koon?

04.07.2020 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaarina Torro

Tuntuu, ettei Oulun kau­pun­ki arvosta työn­te­ki­jöi­tään

03.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Sykkeleiden vakuussummasta tuli uskomaton soppa, eikä Puolasta ole enää saatu vastausta – Kysyimme, miksi Oulu vaatii vakuutta, mutta Turku ei

Syk­ke­lei­den va­kuus­sum­mas­ta tuli us­ko­ma­ton soppa, eikä Puo­las­ta ole enää saatu vas­taus­ta – Ky­syim­me, miksi Oulu vaatii va­kuut­ta, mutta Turku ei

02.07.2020 17:16 25
Tilaajille
Tivolille lähtö Oulun Hietasaaresta asuntomessujen tieltä – Oulun kaupunki etsii pysyvää tapahtumapaikkaa, voi löytyä Välivainiolta, Hiirosesta tai Huuhkajapuistosta

Ti­vo­lil­le lähtö Oulun Hie­ta­saa­res­ta asun­to­mes­su­jen tieltä – Oulun kau­pun­ki etsii pysyvää ta­pah­tu­ma­paik­kaa, voi löytyä Vä­li­vai­niol­ta, Hii­ro­ses­ta tai Huuh­ka­ja­puis­tos­ta

30.06.2020 17:07 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaana Vahtola

Oulun kau­pun­ki unohti hen­ki­lös­tö­oh­jel­man­sa – kun työn­te­ki­jä voi hyvin, sai­raus­pois­sa­olot vä­he­ne­vät ja myös tu­lok­sel­li­suus paranee

28.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Oulun seudun kunnat yhdistävät voimansa virka-ajan ulkopuolisessa sosiaalipäivystyksessä – kuntien välisen työn kirjaamiseksi kehitetään mobiilisovellusta

Oulun seudun kunnat yh­dis­tä­vät voi­man­sa vir­ka-ajan ul­ko­puo­li­ses­sa so­siaa­li­päi­vys­tyk­ses­sä – kuntien välisen työn kir­jaa­mi­sek­si ke­hi­te­tään mo­bii­li­so­vel­lus­ta

25.06.2020 10:53 3
Oulun kaupungin henkilöstön etuudet  heikkenevät – Smartum poistuu, ruokailu ja pysäköinti kallistuvat

Oulun kau­pun­gin hen­ki­lös­tön etuudet heik­ke­ne­vät – Smartum pois­tuu, ruo­kai­lu ja py­sä­köin­ti kal­lis­tu­vat

23.06.2020 15:48 56
Oulun kaupunki julkaisi Oulujoen suiston melontareittikartan

Oulun kau­pun­ki jul­kai­si Ou­lu­joen suiston me­lon­ta­reit­ti­kar­tan

17.06.2020 10:54 0
VisitOulu avaa matkailijoille ja paikallisille Elämysten olohuoneen – Oulun seudun matkailuelämykset koottiin digitaaliseen palveluun

Vi­si­tOu­lu avaa mat­kai­li­joil­le ja pai­kal­li­sil­le Elä­mys­ten olo­huo­neen – Oulun seudun mat­kai­lu­elä­myk­set koot­tiin di­gi­taa­li­seen pal­ve­luun

16.06.2020 12:50 0
Oulun kaupunki muistuttaa purkamistöihin liittyvistä varotoimista – riittävästä veden käytöstä huolehdittava

Oulun kau­pun­ki muis­tut­taa pur­ka­mis­töi­hin liit­ty­vis­tä va­ro­toi­mis­ta – riit­tä­väs­tä veden käy­tös­tä huo­leh­dit­ta­va

15.06.2020 10:02 2