Oulun kaupunki
Viimeisin 4 tuntia
Museolle esitetään paikkaa Tietomaan yhteyteen – Luupin tilat eivät ehdi valmistua kulttuuripääkaupunkivuoteen mennessä

Mu­seol­le esi­te­tään paikkaa Tie­to­maan yh­tey­teen – Luupin tilat eivät ehdi val­mis­tua kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­teen men­nes­sä

06:00 12
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Oulun kaupunki: Koronapotilaiden määrä on laskenut Oulun sairaaloissa, rokotekattavuus nousee kaikissa ikäryhmissä

Oulun kau­pun­ki: Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on las­ke­nut Oulun sai­raa­lois­sa, ro­ko­te­kat­ta­vuus nousee kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä

17.01.2022 18:17
Viikko
Analyysi: Kaupunkiin halutaan enemmän asukkaita ja työpaikkoja – nykyinen kasvutahti ei Oululle riitä

Ana­lyy­si: Kau­pun­kiin ha­lu­taan enemmän asuk­kai­ta ja työ­paik­ko­ja – ny­kyi­nen kas­vu­tah­ti ei Oululle riitä

16.01.2022 18:00 61
Tilaajille
Oikeusasiamies: Oulun koronaeristystoimet olivat lainvastaisia – Ylilääkäri: ”Tietysti kaupunki tarkastelee toimintaansa”

Oi­keu­sa­sia­mies: Oulun ko­ro­na­eris­tys­toi­met olivat lain­vas­tai­sia – Yli­lää­kä­ri: ”Tie­tys­ti kau­pun­ki tar­kas­te­lee toi­min­taan­sa”

15.01.2022 06:02 25
Tilaajille
Joukkoliikenteen ongelmat jatkuvat Oulussa vielä ensi viikolla: Viikonloppuna vuoroja perutaan vain lauantailta, maanantailta peruttu 150 vuoroa

Jouk­ko­lii­ken­teen on­gel­mat jat­ku­vat Oulussa vielä ensi vii­kol­la: Vii­kon­lop­pu­na vuoroja pe­ru­taan vain lauan­tail­ta, maa­nan­tail­ta peruttu 150 vuoroa

14.01.2022 18:33 14
Oulun kaupunki aloittaa lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen OSAOn kanssa – hakemuksia tullut jo paljon, haettavana 20 paikkaa

Oulun kau­pun­ki aloit­taa lä­hi­hoi­ta­jien op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen OSAOn kanssa – ha­ke­muk­sia tullut jo paljon, haet­ta­va­na 20 paikkaa

14.01.2022 13:23 2
Oulun kaupunki järjestää maksuttomia hiihtokouluja lapsille ja aikuisille – ilmoittautuminen alkaa huomenna perjantaina

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää mak­sut­to­mia hiih­to­kou­lu­ja lap­sil­le ja ai­kui­sil­le – il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa huo­men­na per­jan­tai­na

13.01.2022 13:14 1
Oulun koulut jatkavat lähiopetuksessa – laajoja tartuntaryppäitä tai altistumisia ei ole ilmennyt

Oulun koulut jat­ka­vat lä­hi­ope­tuk­ses­sa – laajoja tar­tun­ta­ryp­päi­tä tai al­tis­tu­mi­sia ei ole il­men­nyt

13.01.2022 12:07 17
Tilaajille
Oululaisia on pian 210 000, kasvuvauhti on prosentin luokkaa vuodessa – keski-iältään nuoressa kaupungissa pinta-alaa riittää

Ou­lu­lai­sia on pian 210 000, kas­vu­vauh­ti on pro­sen­tin luokkaa vuo­des­sa – kes­ki-iäl­tään nuo­res­sa kau­pun­gis­sa pin­ta-alaa riittää

13.01.2022 07:00 29
Tilaajille
Noin 250 bussivuoroa peruttu Oulussa keskiviikkona, kaikki poikkeukset eivät näy reittioppaassa ajoissa

Noin 250 bus­si­vuo­roa peruttu Oulussa kes­ki­viik­ko­na, kaikki poik­keuk­set eivät näy reit­ti­op­paas­sa ajoissa

12.01.2022 16:19 25
Ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona – "Voi valita paikan, missä äänestää, kun äänestää ennakkoon", sanoo oululainen äänestäjä Jemina Parkkonen

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään kes­ki­viik­ko­na – "Voi valita paikan, missä ää­nes­tää, kun ää­nes­tää en­nak­koon", sanoo ou­lu­lai­nen ää­nes­tä­jä Jemina Park­ko­nen

12.01.2022 09:28 20
Tilaajille
Urheilutalon tontti myydään Oulun Rakennusteho Oy:lle – paraatipaikalle tulossa laatuasuntoja

Ur­hei­lu­ta­lon tontti myydään Oulun Ra­ken­nus­te­ho Oy:lle – pa­raa­ti­pai­kal­le tulossa laa­tu­asun­to­ja

11.01.2022 20:00 60
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kellovanhus vaatii huolenpitoa – Oulun tuomiokirkon 176-vuotias tornikello läpäisi jokavuotisen kuntotarkastuksensa ilman suurempia murheita

Kel­lo­van­hus vaatii huo­len­pi­toa – Oulun tuo­mio­kir­kon 176-vuo­tias tor­ni­kel­lo läpäisi jo­ka­vuo­ti­sen kun­to­tar­kas­tuk­sen­sa ilman suu­rem­pia mur­hei­ta

10.01.2022 18:00 2
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Hammashoitopelkoon puuttuminen varhaisiällä näkyy potilaiden hoitoaktiivisuudessa – "Tutkimusta pitkäaikaisvaikutuksista ei ole aiemmin julkaistu"

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Ham­mas­hoi­to­pel­koon puut­tu­mi­nen var­hais­iäl­lä näkyy po­ti­lai­den hoi­to­ak­tii­vi­suu­des­sa – "Tut­ki­mus­ta pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole aiemmin jul­kais­tu"

10.01.2022 07:47 3
"Hurja tilanne tämä yleisellä tasolla näyttää olevan", sanoo Oulun kaupungin henkilöstöpäällikkö Ville Urponen – Suuret työnantajat varautuvat omikronmuunnoksen räjähdysmäiseen kasvuun

"Hurja tilanne tämä ylei­sel­lä tasolla näyttää ole­van", sanoo Oulun kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Ville Urponen – Suuret työn­an­ta­jat va­rau­tu­vat omik­ron­muun­nok­sen rä­jäh­dys­mäi­seen kasvuun

08.01.2022 17:00
Tilaajille
Oulun koulut alkavat ensi maanantaina lähiopetuksessa – OAJ vaatii etäkoulua

Oulun koulut alkavat ensi maa­nan­tai­na lä­hi­ope­tuk­ses­sa – OAJ vaatii etä­kou­lua

07.01.2022 13:55 122
Tilaajille
Vuoden 2021 kärkiuutinen Oulussa oli kulttuuripääkaupunkihanke – kiivain keskustelu päättäjien taholla käytiin yliopiston kampuksesta

Vuoden 2021 kär­ki­uu­ti­nen Oulussa oli kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke – kiivain kes­kus­te­lu päät­tä­jien taholla käytiin yli­opis­ton kam­puk­ses­ta

31.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kil­le lap­sil­le ei voi antaa pank­ki­kort­tia

30.12.2021 03:00 1
Tilaajille
Uroksen taloustilanne ei vaikuta Oulun torihotelliin, jonka operaattorineuvottelut ovat edelleen kesken – "Eihän se niin mene, että kaupunki rupeaa rakentamaan loppuun"

Uroksen ta­lous­ti­lan­ne ei vaikuta Oulun to­ri­ho­tel­liin, jonka ope­raat­to­ri­neu­vot­te­lut ovat edel­leen kesken – "Eihän se niin mene, että kau­pun­ki rupeaa ra­ken­ta­maan lop­puun"

28.12.2021 17:00 105
Tilaajille
Mikä sopisi nimeksi uudelle kirjastoautolle? – edelliseen nimikilpailuun saapui peräti 1500 nimiehdotusta

Mikä sopisi nimeksi uudelle kir­jas­toau­tol­le? – edel­li­seen ni­mi­kil­pai­luun saapui peräti 1500 ni­mi­eh­do­tus­ta

27.12.2021 06:02 29