Oulun kaupunki
Viimeisin tunti
Oulun koronarajoitukset pysyvät ennallaan toukokuun alkuun saakka – tartuntojen määrä noussut hieman pääsiäisen jälkeen

Oulun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pysyvät en­nal­laan tou­ko­kuun alkuun saakka – tar­tun­to­jen määrä noussut hieman pää­siäi­sen jälkeen

16:02 14
Viimeisin 12 tuntia
Oulun kaupungin uusi hanke auttaa nuoria asunnottomia huumeidenkäyttäjiä – tavoitteena löytää asunto kahdellekymmenelle heikoimmassa asemassa olevalle asunnottomalle

Oulun kau­pun­gin uusi hanke auttaa nuoria asun­not­to­mia huu­mei­den­käyt­tä­jiä – ta­voit­tee­na löytää asunto kah­del­le­kym­me­nel­le hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­val­le asun­not­to­mal­le

11:03 2
Kuukausi ja vanhemmat
Yliopiston kampusselvitys ei vastaa ohjeita – paljon kysymyksiä jää auki

Yli­opis­ton kam­pus­sel­vi­tys ei vastaa ohjeita – paljon ky­sy­myk­siä jää auki

19.04.2021 20:30 59
Tilaajille
Oulussa todettiin viime viikolla yhteensä 32 tartuntaa – Kaupunki: Tartuntojen määrä on nousussa, oululaisten on nyt tärkeää pitää kiinni voimassaolevista suosituksista ja rajoituksista

Oulussa to­det­tiin viime vii­kol­la yh­teen­sä 32 tar­tun­taa – Kau­pun­ki: Tar­tun­to­jen määrä on nou­sus­sa, ou­lu­lais­ten on nyt tärkeää pitää kiinni voi­mas­sa­ole­vis­ta suo­si­tuk­sis­ta ja ra­joi­tuk­sis­ta

19.04.2021 15:04 27
Stora Enson tehtaalla perjantaiaamuna tapahtunut hajupäästö aiheutti palautevyöryn Oulun kaupungille –  "Tuommoinen haju ei varmasti ole terveellistä ihmisille", Kuusiluodossa asuva Veli-Matti Jaakola epäilee

Stora Enson teh­taal­la per­jan­tai­aa­mu­na ta­pah­tu­nut ha­ju­pääs­tö ai­heut­ti pa­lau­te­vyö­ryn Oulun kau­pun­gil­le – "Tuom­moi­nen haju ei var­mas­ti ole ter­veel­lis­tä ih­mi­sil­le", Kuu­si­luo­dos­sa asuva Ve­li-Mat­ti Jaakola epäilee

16.04.2021 16:14 39
Tilaajille
Oulun kulttuuripääkaupunkihakemus esitellään kansalle 22. huhtikuuta – kisan voittaja ratkeaa kesäkuun alussa

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­mus esi­tel­lään kan­sal­le 22. huh­ti­kuu­ta – kisan voit­ta­ja ratkeaa ke­sä­kuun alussa

14.04.2021 11:42 12
Puistopiknikit tulevat taas Ouluun kesällä – tapahtumayksikkö etsii ohjelmaa piknikeille

Puis­to­pik­ni­kit tulevat taas Ouluun kesällä – ta­pah­tu­ma­yk­sik­kö etsii oh­jel­maa pik­ni­keil­le

14.04.2021 10:52
Oulun kaupungin varhaiskasvatus pyytää huoltajia ilmoittamaan lapsen ensi kesän poissaolon – Kysyimme, johtaako epäselvä viesti vanhempia harhaan

Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus pyytää huol­ta­jia il­moit­ta­maan lapsen ensi kesän pois­sa­olon – Ky­syim­me, joh­taa­ko epä­sel­vä viesti van­hem­pia harhaan

14.04.2021 06:00 12
Tilaajille
Kaupunki keskeyttää Peltolan ideakilpailun ja arvioi asiaa uudelleen – suunnitelmien paremmuusjärjestyksestä ei päästy yksimielisyyteen

Kau­pun­ki kes­keyt­tää Pel­to­lan idea­kil­pai­lun ja arvioi asiaa uu­del­leen – suun­ni­tel­mien pa­rem­muus­jär­jes­tyk­ses­tä ei päästy yk­si­mie­li­syy­teen

13.04.2021 20:00 5
Tilaajille
Kiertotaloudelle laadittiin tiekartta – Oulu profiloituu koulutukseen ja oppimiseen

Kier­to­ta­lou­del­le laa­dit­tiin tie­kart­ta – Oulu pro­fi­loi­tuu kou­lu­tuk­seen ja op­pi­mi­seen

13.04.2021 19:26 1
Tilaajille
Mäntylän tontti vuokrataan Arinalle, viereen kerrostalo – Salen paikalle tulee uusi kauppa

Män­ty­län tontti vuok­ra­taan Ari­nal­le, viereen ker­ros­ta­lo – Salen pai­kal­le tulee uusi kauppa

13.04.2021 19:24 8
Tilaajille
Jäät murjoivat uimalaituria pumppuineen helmikuun lopulla – Kysyimme, milloin Oulun Tuiran talviuintipaikalle saadaan uusi laituri

Jäät mur­joi­vat ui­ma­lai­tu­ria pump­pui­neen hel­mi­kuun lopulla – Ky­syim­me, milloin Oulun Tuiran tal­vi­uin­ti­pai­kal­le saadaan uusi laituri

12.04.2021 15:14 5
Tilaajille
Oulun osallistuva budjetointi alkaa huhtikuussa – asukkaat pääsevät ideoimaan ja äänestämään, miten 50 000 euroa jaetaan

Oulun osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti alkaa huh­ti­kuus­sa – asuk­kaat pää­se­vät ideoi­maan ja ää­nes­tä­mään, miten 50 000 euroa jaetaan

12.04.2021 14:59 2
Lukijalta Mielipide Minna Kuusisto

Oulun kau­pun­ki työn­an­ta­ja­na – kuinka moni val­tuu­tet­tu aidosti ym­mär­tää ole­van­sa vas­tuus­sa ih­mis­ten työ­elä­män eli­neh­dois­ta?

08.04.2021 17:00 4
Tilaajille
Oulun lukioiden hakijamäärä jatkoi kasvamistaan, ennätys jälleen uusiksi – Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio suosituin tänä keväänä

Oulun lu­kioi­den ha­ki­ja­mää­rä jatkoi kas­va­mis­taan, ennätys jälleen uusiksi – Oulun Suo­ma­lai­sen Yh­teis­kou­lun lukio suo­si­tuin tänä keväänä

08.04.2021 14:45 2
Kaupunki ja merkittävä työ vetivät Marko Kilpeläisen Ouluun – Oulun uusi yhdyskuntajohtaja on kärppäkannattaja

Kau­pun­ki ja mer­kit­tä­vä työ vetivät Marko Kil­pe­läi­sen Ouluun – Oulun uusi yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja on kärp­pä­kan­nat­ta­ja

07.04.2021 19:00 17
Tilaajille
Kaupunki kartoitti Oulun päihdetilannetta kyselyllä: huumeiden ja alkoholin käyttö huolestuttaa, päihtyneiden käytös keskustassa ahdistaa

Kau­pun­ki kar­toit­ti Oulun päih­de­ti­lan­net­ta ky­se­lyl­lä: huu­mei­den ja al­ko­ho­lin käyttö huo­les­tut­taa, päih­ty­nei­den käytös kes­kus­tas­sa ah­dis­taa

07.04.2021 12:34 7
Kysyimme: Tavoittaako kriisiapu uhrin? – "Kriisiavun tarpeesta päättävät onnettomuuden uhrit ja omaiset itse"

Ky­syim­me: Ta­voit­taa­ko krii­si­apu uhrin? – "K­rii­sia­vun tar­pees­ta päät­tä­vät on­net­to­muu­den uhrit ja omaiset itse"

07.04.2021 06:00 5
Tilaajille
Oulun yhdyskuntajohtajaksi valittiin Porin teknisen toimialan johtaja Marko Kilpeläinen – Uusi johtaja on valmistunut Oulun yliopistosta

Oulun yh­dys­kun­ta­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Porin tek­ni­sen toi­mi­alan johtaja Marko Kil­pe­läi­nen – Uusi johtaja on val­mis­tu­nut Oulun yli­opis­tos­ta

06.04.2021 20:40 4
Tilaajille
Harrastamattomat nuoret ovat kateissa, ja Oulun Puokkarinkin nuokkarille toivotaan nyt kuhinaa – "Koronan aiheuttama varjo näyttää pitkältä"

Har­ras­ta­mat­to­mat nuoret ovat ka­teis­sa, ja Oulun Puok­ka­rin­kin nuok­ka­ril­le toi­vo­taan nyt kuhinaa – "Ko­ro­nan ai­heut­ta­ma varjo näyttää pit­käl­tä"

06.04.2021 15:00
Tilaajille