Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­hee­näi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Oulun kaupunki
Viimeisin 4 tuntia
Golf-kenttä pullahti pois Hietasaaren suunnitelmasta – mittava hotellihanke on kuitenkin etenemässä

Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta – mittava ho­tel­li­han­ke on kui­ten­kin ete­ne­mäs­sä

06:00 12
Tilaajille
Viikko
Kun Oulussa katuvalo pimenee, viive vikailmoituksesta korjaukseen voi kestää kuukausia – katuvalaistuksen kunnossapitäjäksi vaihtui Destia

Kun Oulussa ka­tu­va­lo pi­me­nee, viive vi­ka­il­moi­tuk­ses­ta kor­jauk­seen voi kestää kuu­kau­sia – ka­tu­va­lais­tuk­sen kun­nos­sa­pi­tä­jäk­si vaihtui Destia

26.01.2023 16:00 46
Tilaajille
”Antakaa meille mahdollisuus, ette tule pettymään” – miten kansainväliset osaajat ja yritykset löytävät toisensa?
Mainos Business Oulu

”An­ta­kaa meille mah­dol­li­suus, ette tule pet­ty­mään” – miten kan­sain­vä­li­set osaajat ja yri­tyk­set löy­tä­vät toi­sen­sa?

26.01.2023 06:00
Linnanmaan ja Oulunsalon jäähallit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuukauden ajan energian säästämiseksi – hallien kulut olleet talvella kymmeniä tuhansia euroja

Lin­nan­maan ja Ou­lun­sa­lon jää­hal­lit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuu­kau­den ajan ener­gian sääs­tä­mi­sek­si – hallien kulut olleet tal­vel­la kym­me­niä tu­han­sia euroja

25.01.2023 11:42 22
Tilaajille
Virpiniemessä voi kohta asua vakituisesti ihan luvan kanssa – asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Vir­pi­nie­mes­sä voi kohta asua va­ki­tui­ses­ti ihan luvan kanssa – ase­ma­kaa­van muu­tos­luon­nos näh­tä­vil­le

25.01.2023 06:00 26
Tilaajille
OuluZone ottamassa ison kehitysloikan – yrityksille ja harrastustoiminnalle suunnitteilla kauan kaivattuja toimitiloja

Ou­lu­Zo­ne ot­ta­mas­sa ison ke­hi­tys­loi­kan – yri­tyk­sil­le ja har­ras­tus­toi­min­nal­le suun­nit­teil­la kauan kai­vat­tu­ja toi­mi­ti­lo­ja

24.01.2023 07:00 8
Tilaajille
Kuukausi
Kylmää kyytiä lämpimällä sydämellä – Oulu rakentaa kulttuurin ympärille eksoottisia matkailupaketteja

Kylmää kyytiä läm­pi­mäl­lä sy­dä­mel­lä – Oulu ra­ken­taa kult­tuu­rin ym­pä­ril­le ek­soot­ti­sia mat­kai­lu­pa­ket­te­ja

22.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Kestävyys halutaan siirtää oululaisten arkeen – Uusi käsikirja neuvoo kanavoimaan huolen ympäristöstä voimaannuttavaksi toiminnaksi

Kes­tä­vyys ha­lu­taan siirtää ou­lu­lais­ten arkeen – Uusi kä­si­kir­ja neuvoo ka­na­voi­maan huolen ym­pä­ris­tös­tä voi­maan­nut­ta­vak­si toi­min­nak­si

20.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Oulussa pääsee taas luistelemaan luonnonjäille, useampi kenttä on avattu luistelijoille

Oulussa pääsee taas luis­te­le­maan luon­non­jäil­le, useampi kenttä on avattu luis­te­li­joil­le

20.01.2023 11:56
Kempeleläinen Taija Ruuskanen auttaa ukrainalaisia omalla ajallaan ja vailla korvausta – Oulun kaupungin mukaan vapaaehtoiset kantavat nyt liian isoa vastuuta

Kem­pe­le­läi­nen Taija Ruus­ka­nen auttaa uk­rai­na­lai­sia omalla ajal­laan ja vailla kor­vaus­ta – Oulun kau­pun­gin mukaan va­paa­eh­toi­set kan­ta­vat nyt liian isoa vas­tuu­ta

15.01.2023 06:00 3
Tilaajille
Iiläistaiteilija Sanna Koiviston teräksinen sahatyön tarina ei horju Martinniemen tuulessa – "Teos on kunnianosoitus sahoilla töitä tehneille naisille ja miehille"

Ii­läis­tai­tei­li­ja Sanna Koi­vis­ton te­räk­si­nen sa­ha­työn tarina ei horju Mar­tin­nie­men tuu­les­sa – "Teos on kun­nian­osoi­tus sa­hoil­la töitä teh­neil­le nai­sil­le ja mie­hil­le"

12.01.2023 19:00 8
Tilaajille
Näkökulma: Oulun keskustan kehittäminen on kuin kaoottinen palapeli – osista ei synny yhtenäistä kuvaa

Nä­kö­kul­ma: Oulun kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­nen on kuin kaoot­ti­nen pa­la­pe­li – osista ei synny yh­te­näis­tä kuvaa

12.01.2023 06:00 73
Tilaajille
Oulussa testataan kolmella luistelukentällä uutta liiketunnistimiin perustuvaa valaistusta

Oulussa tes­ta­taan kol­mel­la luis­te­lu­ken­täl­lä uutta lii­ke­tun­nis­ti­miin pe­rus­tu­vaa va­lais­tus­ta

10.01.2023 13:20 11
Oulun museo- ja tiedekeskuksen arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistetaan torstaina – uuden rakennuksen on tarkoitus valmistua kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 alussa

Oulun museo- ja tie­de­kes­kuk­sen ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun voit­ta­ja jul­kis­te­taan tors­tai­na – uuden ra­ken­nuk­sen on tar­koi­tus val­mis­tua kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den 2026 alussa

09.01.2023 13:49 15
Analyysi: Oulussa väännetään tiukasti kättä kyläkouluista – kaupungilla kuitenkin edessä jopa positiivisia ongelmia

Ana­lyy­si: Oulussa vään­ne­tään tiu­kas­ti kättä ky­lä­kou­luis­ta – kau­pun­gil­la kui­ten­kin edessä jopa po­si­tii­vi­sia on­gel­mia

08.01.2023 05:30 61
Tilaajille
Oululla on kaikki mahdollisuudet onnistua, mutta yhtä asiaa se vaatii
Kolumni

Oululla on kaikki mah­dol­li­suu­det on­nis­tua, mutta yhtä asiaa se vaatii

07.01.2023 16:00 21
Tilaajille
Oululaiset haluavat lisää ulkokuntoilupuistoja – ja niitä on myös luvassa

Ou­lu­lai­set ha­lua­vat lisää ul­ko­kun­toi­lu­puis­to­ja – ja niitä on myös luvassa

05.01.2023 06:00 24
Tilaajille
Vakoiluväitteet eivät huoleta, Oulun yliopistollisessa sairaalassa käytössä Huawein verkkolaitteita: "Voidaan määrätä poistettavaksi"

Va­koi­lu­väit­teet eivät huo­le­ta, Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa käy­tös­sä Huawein verk­ko­lait­tei­ta: "Voi­daan määrätä pois­tet­ta­vak­si"

05.01.2023 06:00 37
Tilaajille
Analyysi: Ei syntynyt sutta, jos ei paratiisiakaan – vuosikymmen suuren kuntaliitoksen jälkeen Oululla menee melko hyvin

Ana­lyy­si: Ei syn­ty­nyt sutta, jos ei pa­ra­tii­sia­kaan – vuo­si­kym­men suuren kun­ta­lii­tok­sen jälkeen Oululla menee melko hyvin

01.01.2023 06:00 12
Tilaajille
Vanhemmat
Kohonneet sähkölaskut pakottivat Halosenlahden kyläyhdistyksen luopumaan Koljun majasta – "Laskuja on maksettu usean tuhannen euron edestä, mutta emme ole vielä selvillä vesillä"

Ko­hon­neet säh­kö­las­kut pa­kot­ti­vat Ha­lo­sen­lah­den ky­lä­yh­dis­tyk­sen luo­pu­maan Koljun majasta – "Las­ku­ja on mak­set­tu usean tu­han­nen euron edestä, mutta emme ole vielä sel­vil­lä ve­sil­lä"

26.12.2022 16:00 3
Tilaajille