Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kaupunginteatteri
Valtuutetut saivat uutta tietoa Oulun tulevasta kulttuuripääkaupunkivuodesta – Lastenkulttuurin toteutuminen ja pitkät välimatkat huolestuttivat

Val­tuu­te­tut saivat uutta tietoa Oulun tu­le­vas­ta kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­des­ta – ­Las­ten­kult­tuu­rin to­teu­tu­mi­nen ja pitkät vä­li­mat­kat huo­les­tut­ti­vat

26.02.2024 20:49 24
Tilaajille
Analyysi: Oulun kaupunginvaltuustossa ollaan hämmentyneitä Seppo Määtän yllättävästä erosta – edelleenkään kukaan ei sano mitään konkreettista luottamuspulan syistä

Ana­lyy­si: Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ollaan häm­men­ty­nei­tä Seppo Määtän yl­lät­tä­väs­tä eros­ta – e­del­leen­kään kukaan ei sano mitään konk­reet­tis­ta luot­ta­mus­pu­lan syistä

11.12.2023 20:34 121
Tilaajille
Valtuusto pui pitkään Oulun kaupungintalon rahantarvetta, mutta päätti lopulta myöntää lisämiljoonat yksimielisesti

Val­tuus­to pui pitkään Oulun kau­pun­gin­ta­lon ra­han­tar­vet­ta, mutta päätti lopulta myöntää li­sä­mil­joo­nat yk­si­mie­li­ses­ti

11.09.2023 21:28 32
Tilaajille
Kinky Boots -musikaali Oulun teatterissa helmikuussa 2025

Kinky Boots -mu­si­kaa­li Oulun teat­te­ris­sa hel­mi­kuus­sa 2025

14.08.2023 05:00
Oulun uuden kaupunginjohtajan Seppo Määtän johtajasopimus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa – palkka 14 000 euroa kuukaudessa ja puhelinetu

Oulun uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan Seppo Määtän joh­ta­ja­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – palkka 14 000 euroa kuu­kau­des­sa ja pu­he­li­ne­tu

06.02.2023 21:30 52
Tilaajille
Oululaiselle Maisa Rankille, 27, teatterissa käynti ei olisi tullut mieleenkään, joten Kaleva kutsui hänet – tällainen oli ensikertalaisen kokemus

Ou­lu­lai­sel­le Maisa Ran­kil­le, 27, teat­te­ris­sa käynti ei olisi tullut mie­leen­kään, joten Kaleva kutsui hänet – täl­lai­nen oli en­si­ker­ta­lai­sen kokemus

28.01.2023 10:00 3
Tilaajille
Ruoka- ja puhtauspalvelujen ulkoistaminen puhutti Oulun valtuustossa – esiin nousi ruuan loppuminen kesken ja siivoustyön sijaisten perehdytys

Ruoka- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen ul­kois­ta­mi­nen puhutti Oulun val­tuus­tos­sa – esiin nousi ruuan lop­pu­mi­nen kesken ja sii­vous­työn si­jais­ten pe­reh­dy­tys

31.10.2022 20:06 48
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kukaan ei eksynyt uuteen Oulun teatteritaloon avoimien ovien päivänä

Vanha Kaleva: Kukaan ei eksynyt uuteen Oulun teat­te­ri­ta­loon avoi­mien ovien päivänä

15.09.2022 10:00 2
Tilaajille
Kohentunut talous herätti keskustelua Oulun kaupunginvaltuutettujen keskuudessa

Ko­hen­tu­nut talous herätti kes­kus­te­lua Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa

12.09.2022 20:00 30
Tilaajille
Oulun kirkkopäivillä ihasteltiin sateenkaariväen ainutlaatuista vihkiryijyä – tapahtumia riitti perjantaina niin paljon, että kaikkiin ei ehtinyt mukaan

Oulun kirk­ko­päi­vil­lä ihas­tel­tiin sa­teen­kaa­ri­väen ai­nut­laa­tuis­ta vih­ki­ryi­jyä – ta­pah­tu­mia riitti per­jan­tai­na niin paljon, että kaik­kiin ei ehtinyt mukaan

20.05.2022 22:00 17
Tilaajille
Oululainen näyttelijäveteraani Veikko Mylly kuntoilee, täyttää ristikoita ja treenaa runoja ruokalevolla: "Tässä iässä runot pysyvät paremmin muistissa kuin opettelemani näytelmien repliikit"

Ou­lu­lai­nen näyt­te­li­jä­ve­te­raa­ni Veikko Mylly kun­toi­lee, täyttää ris­ti­koi­ta ja treenaa runoja ruo­ka­le­vol­la: "Tässä iässä runot pysyvät pa­rem­min muis­tis­sa kuin opet­te­le­ma­ni näy­tel­mien rep­lii­kit"

18.12.2021 09:00 2
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto aloitti budjetin puimisen – konsensushenki keräsi kehuja, mutta investointien kanssa kehotettiin olemaan tarkkana

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti bud­je­tin pui­mi­sen – kon­sen­sus­hen­ki keräsi kehuja, mutta in­ves­toin­tien kanssa ke­ho­tet­tiin olemaan tark­ka­na

29.11.2021 19:58 14
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto äänesti 11 kertaa kotouttamisohjelmasta – muutosesitykset kumottiin joka kerralla selvin luvuin

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti 11 kertaa ko­tout­ta­mi­soh­jel­mas­ta – muu­to­se­si­tyk­set ku­mot­tiin joka ker­ral­la selvin luvuin

09.11.2021 08:09 60
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kajaanista voi soittaa suoria kaukopuheluja

Vanha Kaleva: Ka­jaa­nis­ta voi soittaa suoria kau­ko­pu­he­lu­ja

30.09.2021 10:00 1
Tilaajille
Kaupunginteatterin, pääkirjaston ja entisen hotelli Vaakunan rakennusten muodostama triangeli suorastaan huutaa vielä yhtä korkeaa rakennusta
Kolumni

Kau­pun­gin­teat­te­rin, pää­kir­jas­ton ja entisen hotelli Vaa­ku­nan ra­ken­nus­ten muo­dos­ta­ma trian­ge­li suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

27.09.2021 06:00 121
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teat­te­ri huutaa hätää – näy­tel­mä "Poi­ka­ni joka katosi" lä­väyt­tää voi­mak­kaas­ti Oulun huu­meon­gel­man kat­so­jien eteen

21.09.2021 06:00 6
Tilaajille
"Näkyvin liikenteellinen muutos tulee olemaan, missä kansiparkin ajoluiskan paikka tulee sijaitsemaan", sanoo Vänmanninsaaren Terwa Towerin liikennesuunnitelman tekijä

"Nä­ky­vin lii­ken­teel­li­nen muutos tulee ole­maan, missä kan­si­par­kin ajo­luis­kan paikka tulee si­jait­se­maan", sanoo Vän­man­nin­saa­ren Terwa Towerin lii­ken­ne­suun­ni­tel­man tekijä

15.09.2021 06:00 44
Tilaajille
Ouluun jaettiin 55 000 euroa työelämän kehityshankkeisiin – Hankkeiden painopisteinä työhyvinvointi ja mielenterveyden tukeminen

Ouluun jaet­tiin 55 000 euroa työe­lä­män ke­hi­tys­hank­kei­siin – Hank­kei­den pai­no­pis­tei­nä työ­hy­vin­voin­ti ja mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­nen

18.08.2021 12:53 4
Kaupungin korkein valta vaihtuu kuun vaihteessa – Oulun uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran kahden viikon päästä

Kau­pun­gin korkein valta vaihtuu kuun vaih­tees­sa – Ou­lun uusi kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tuu en­sim­mäi­sen kerran kahden viikon päästä

31.07.2021 17:00 6
Tilaajille
Ahti-myrsky riuhtaisi Oulun teatterin kattoa – toimitusjohtaja Moilanen: "Tänään arvioidaan tuhojen laajuutta"

Ah­ti-myrs­ky riuh­tai­si Oulun teat­te­rin kattoa – toi­mi­tus­joh­ta­ja Moi­la­nen: "Tänään ar­vioi­daan tuhojen laa­juut­ta"

22.06.2021 22:23 3
Tilaajille