Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Keva
Unto Viitamäki, 70, tekee yhä täyttä työpäivää asumispalveluyksikössä – Hoitajista jopa neljäsosa käy eläkkeelläkin töissä

Unto Vii­ta­mä­ki, 70, tekee yhä täyttä työ­päi­vää asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kös­sä – Hoi­ta­jis­ta jopa nel­jä­so­sa käy eläk­keel­lä­kin töissä

10.10.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työe­lä­ke­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mi­sel­la on kiire – pie­ne­ne­vil­lä ikä­luo­kil­la tulee olemaan haas­tei­ta kalliin jär­jes­tel­män yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä

06.10.2023 06:00 20
Hoitajapula ei hellitä, kokeista jopa ylitarjontaa Pohjois-Pohjanmaalla – Eläkevakuuttaja Kevan ennuste ei lupaa työvoimapula-aloille helpotusta lähivuosina

Hoi­ta­ja­pu­la ei hel­li­tä, ko­keis­ta jopa yli­tar­jon­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Elä­ke­va­kuut­ta­ja Kevan ennuste ei lupaa työ­voi­ma­pu­la-aloil­le hel­po­tus­ta lä­hi­vuo­si­na

01.03.2023 02:00 3
Tilaajille
Liminka ja Taivalkoski saavat Kevan työelämän kehittämisrahaa yhteensä 58 000 euroa – hakijoita tänä vuonna ennätysvähän

Liminka ja Tai­val­kos­ki saavat Kevan työ­elä­män ke­hit­tä­mis­ra­haa yh­teen­sä 58 000 euroa – ha­ki­joi­ta tänä vuonna en­nä­tys­vä­hän

24.08.2022 14:30 1
"Työ lähti vetämään puoleensa uudelleen", sanoo eläkkeelle jo jäänyt mutta yhä Oulun kaupunginsairaalassa työskentelevä perushoitaja Raili Perätalo

"Työ lähti ve­tä­mään puo­leen­sa uu­del­leen", sanoo eläk­keel­le jo jäänyt mutta yhä Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa työs­ken­te­le­vä pe­rus­hoi­ta­ja Raili Pe­rä­ta­lo

26.04.2022 06:08 11
Tilaajille
Yrityssaneerausta tekevä Stockmann myy Helsingin keskustan ikonisen tavaratalokiinteistön työeläkevakuuttaja Kevalle

Yri­tys­sa­nee­raus­ta tekevä Stock­mann myy Hel­sin­gin kes­kus­tan iko­ni­sen ta­va­ra­ta­lo­kiin­teis­tön työ­elä­ke­va­kuut­ta­ja Kevalle

21.03.2022 16:06 1
Kevan ennuste: Kolmannes Pohjois-Pohjanmaan kunta-alan henkilöstöstä jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana

Kevan en­nus­te: Kol­man­nes Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta-alan hen­ki­lös­tös­tä jää eläk­keel­le seu­raa­van kym­me­nen vuoden aikana

15.03.2022 06:00 6

Kevan kysely: Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka kuudes elä­ke­läi­nen tekee työtä eläk­keen ohella

09.11.2021 06:00 15
Tilaajille
Ouluun jaettiin 55 000 euroa työelämän kehityshankkeisiin – Hankkeiden painopisteinä työhyvinvointi ja mielenterveyden tukeminen

Ouluun jaet­tiin 55 000 euroa työ­elä­män ke­hi­tys­hank­kei­siin – Hank­kei­den pai­no­pis­tei­nä työ­hy­vin­voin­ti ja mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­nen

18.08.2021 12:53 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläk­keel­lä olevien töihin hou­kut­te­lua tar­vi­taan – työ­voi­ma­pu­lan pa­hen­tues­sa elä­ke­läi­set eivät vie työ­paik­ko­ja nuo­rem­mil­ta, vaan tekevät työtä, johon ei muuten löy­tyi­si tekijää

04.07.2021 06:00 10
Tilaajille
Noin 400 000 kunta-alan eläkettä saavan tammikuun eläkkeet maksetaan etuajassa torstaina – Keva: Syynä inhimillinen virhe

Noin 400 000 kun­ta-alan elä­ket­tä saavan tam­mi­kuun eläk­keet mak­se­taan etua­jas­sa tors­tai­na – Keva: Syynä in­hi­mil­li­nen virhe

16.12.2020 18:27 3

Keva jakoi puoli mil­joo­naa euroa työ­elä­män ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin kun­ta-alan ja kirkon työn­an­ta­jil­le – tuet­tu­ja hank­kei­ta muun muassa Ou­lus­sa, Mu­hok­sel­la ja Yli­vies­kas­sa

12.11.2020 11:58

Kevan val­tuus­kun­nan kes­kus­ta­lai­set tyy­ty­mät­tö­miä Rätyyn

26.11.2013 15:22 56

Ailus tun­nus­ti Ylellä, että jä­sen­kir­ja rat­kai­si va­lin­nan

24.11.2013 20:32 14

Merja Ailus Ylellä: En ole löy­tä­nyt yk­sit­täis­tä vir­het­tä

24.11.2013 20:29 59

Ex-pu­heen­joh­ta­ja Kataja: Kevan Ai­luk­sen etuudet koh­tuul­li­sia

23.11.2013 16:12 60

Kevan hal­li­tuk­sen jäsen: Joh­ta­ja­ha­kua ei ole vielä poh­dit­tu

23.11.2013 12:44 22

Ar­hin­mä­ki: Kevan toi­mi­tus­joh­ta­jan edut suh­teet­to­mia

23.11.2013 11:43 21

Keva: Asun­toe­duis­ta sovittu huo­li­mat­to­mas­ti

23.11.2013 08:48 44

Kevan toi­mi­tus­joh­ta­ja Merja Ailus eroaa vi­ras­taan

22.11.2013 22:42 133