Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta
Oulun kaupunki jakoi kulttuuriavustuksia 151 hakijalle – katso lista apurahan saajista

Oulun kau­pun­ki jakoi kult­tuu­ri­avus­tuk­sia 151 ha­ki­jal­le – katso lista apu­ra­han saa­jis­ta

08.03.2023 11:00 15
Tilaajille
Oulu korottaa varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa – alan yksityisyritysten kannattavuus halutaan turvata

Oulu ko­rot­taa var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­lusete­lin arvoa – alan yk­si­tyis­yri­tys­ten kan­nat­ta­vuus ha­lu­taan turvata

14.12.2022 14:44 4
Tilaajille
Näkökulma: Virpiniemi kärkkyy miljoonainvestointeja – visioissa siintää kunnon matkailutäky Oululle ja virkistyspaikka kaupunkilaisille

Nä­kö­kul­ma: Vir­pi­nie­mi kärkkyy mil­joo­nain­ves­toin­te­ja – vi­siois­sa siintää kunnon mat­kai­lu­tä­ky Oululle ja vir­kis­tys­paik­ka kau­pun­ki­lai­sil­le

25.11.2022 06:00 13
Tilaajille
Kuivasjärven asukkaat vetoavat nuorisotilojen saamiseksi Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunnalta

Kui­vas­jär­ven asuk­kaat ve­toa­vat nuo­ri­so­ti­lo­jen saa­mi­sek­si Oulun si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nal­ta

09.11.2022 18:01
Tilaajille
Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimi tarvitsee käyttötalouteen 6,2 miljoonaa euroa lisää rahaa

Oulun kau­pun­gin si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­mi tar­vit­see käyt­tö­ta­lou­teen 6,2 mil­joo­naa euroa lisää rahaa

20.10.2022 20:41 18
Tilaajille
Oulun kaupunki tarvitsee paljon uusia varhaiskasvatuksen ammattilaisia – uusia virkoja tulee lähes 60

Oulun kau­pun­ki tar­vit­see paljon uusia var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lai­sia – uusia virkoja tulee lähes 60

10.05.2022 06:30 5
Tilaajille
Jääkärinkankaan monitoimitalo on Oulun suurin kouluinvestointi tällä hetkellä

Jää­kä­rin­kan­kaan mo­ni­toi­mi­ta­lo on Oulun suurin kou­lu­in­ves­toin­ti tällä het­kel­lä

29.04.2022 06:00 6
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto teki uusia luottamushenkilövalintoja – Hanne-Mari Juntunen on uusi kaupunginhallituksen jäsen

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to teki uusia luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­to­ja – Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen on uusi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen

05.04.2022 10:27 1
Tilaajille
Lintulammen koulun oppilaat menevät väistötiloihin Oulunsuun vanhalle koululle

Lin­tu­lam­men koulun op­pi­laat menevät väis­tö­ti­loi­hin Ou­lun­suun van­hal­le kou­lul­le

29.03.2022 20:45 2
Tilaajille
Lukiolaisten määrä kasvussa – Laanilan lukiossa aloittaa 30 oppilasta lisää ensi syksynä, missä on noin kolmannes kasvua

Lu­kio­lais­ten määrä kas­vus­sa – Laa­ni­lan lu­kios­sa aloit­taa 30 op­pi­las­ta lisää ensi syk­sy­nä, missä on noin kol­man­nes kasvua

18.01.2022 20:55
Tilaajille
Oulun kaupunki hakee kulttuurijohtajaa Samu Forsblomin seuraajaksi nopealla aikataululla

Oulun kau­pun­ki hakee kult­tuu­ri­joh­ta­jaa Samu Fors­blo­min seu­raa­jak­si no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

18.01.2022 20:50 32
Tilaajille
Oulun kaupunki perustaa jättimäisen määrän uusia virkoja sivistystoimeen

Oulun kau­pun­ki pe­rus­taa jät­ti­mäi­sen määrän uusia virkoja si­vis­tys­toi­meen

15.12.2021 10:26 29
Tilaajille

Oulu vuokraa ti­la­ele­men­tit sai­raa­la­kou­lul­le ja Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen päi­vä­ko­dil­le

01.12.2021 12:02
Tilaajille
Uusi 150 lapsen päiväkoti aloittaa Oulunsalossa Mäntypellontiellä ensi syksynä

Uusi 150 lapsen päi­vä­ko­ti aloit­taa Ou­lun­sa­los­sa Män­ty­pel­lon­tiel­lä ensi syksynä

23.11.2021 18:25
Tilaajille
Kaupungin korkein valta vaihtuu kuun vaihteessa – Oulun uusi kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran kahden viikon päästä

Kau­pun­gin korkein valta vaihtuu kuun vaih­tees­sa – Ou­lun uusi kau­pun­gin­val­tuus­to ko­koon­tuu en­sim­mäi­sen kerran kahden viikon päästä

31.07.2021 17:00 6
Tilaajille

Yli-Ii­hin suun­ni­tel­laan jul­kis­ten pal­ve­lui­den mo­ni­toi­mi­ta­loa – uu­dis­ra­ken­nus toisi päi­vä­ko­ti-, kir­jas­to- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut saman katon alle

25.05.2021 20:54
OPS Kiinteistöt ei saanut oikaisuvaatimustaan läpi – Pitää päätöksiä kilpailua vääristävinä ja syrjivinä

OPS Kiin­teis­töt ei saanut oi­kai­su­vaa­ti­mus­taan läpi – Pitää pää­tök­siä kil­pai­lua vää­ris­tä­vi­nä ja syr­ji­vi­nä

09.02.2021 21:00 7
Tilaajille