Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Lukiot
Penkkarit järjestetään Oulussa alkuperäisen aikataulun mukaan helmikuussa – vanhojen tanssit siirtyvät huhtikuun loppuun

Penk­ka­rit jär­jes­te­tään Oulussa al­ku­pe­räi­sen ai­ka­tau­lun mukaan hel­mi­kuus­sa – van­ho­jen tanssit siir­ty­vät huh­ti­kuun loppuun

21.01.2022 11:41 6
Tilaajille
Lukiolaisten määrä kasvussa – Laanilan lukiossa aloittaa 30 oppilasta lisää ensi syksynä, missä on noin kolmannes kasvua

Lu­kio­lais­ten määrä kas­vus­sa – Laa­ni­lan lu­kios­sa aloit­taa 30 op­pi­las­ta lisää ensi syk­sy­nä, missä on noin kol­man­nes kasvua

18.01.2022 20:55
Tilaajille
Oulun penkkareita ja vanhojenpäiviä ehdotetaan siirrettäviksi huhtikuulle – Myös vuosi sitten tapahtumia siirrettiin myöhempään kevääseen koronan takia

Oulun penk­ka­rei­ta ja van­ho­jen­päi­viä eh­do­te­taan siir­ret­tä­vik­si huh­ti­kuul­le – Myös vuosi sitten ta­pah­tu­mia siir­ret­tiin myö­hem­pään ke­vää­seen koronan takia

14.01.2022 18:33
Tilaajille
Valtaosa rehtoreista suosisi etäopetusta pidennetyn loman sijaan, jos olisi pakko valita – "Kyllä jaksaminen on nyt tiukoilla"

Val­ta­osa reh­to­reis­ta suosisi etä­ope­tus­ta pi­den­ne­tyn loman sijaan, jos olisi pakko valita – "Kyllä jak­sa­mi­nen on nyt tiu­koil­la"

21.12.2021 21:03 19
Tilaajille
Oulun kaupunki perustaa jättimäisen määrän uusia virkoja sivistystoimeen

Oulun kau­pun­ki pe­rus­taa jät­ti­mäi­sen määrän uusia virkoja si­vis­tys­toi­meen

15.12.2021 10:26 29
Tilaajille
Rehtoreiden uupuminen on kasvanut merkittävästi ja työn imu on romahtanut – korona-aika on jättänyt ikävät jälkensä kouluyhteisön hyvinvointiin

Reh­to­rei­den uu­pu­mi­nen on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti ja työn imu on ro­mah­ta­nut – ko­ro­na-ai­ka on jät­tä­nyt ikävät jäl­ken­sä kou­lu­yh­tei­sön hy­vin­voin­tiin

25.11.2021 07:00 23
Tilaajille
Palautekyselyt kertoivat karua kieltään Oulun lukioiden uudistuksista, korjausliikkeitä luvassa – "On tullut liikaa muutoksia lyhyessä ajassa", arvelee lukiojohtaja

Pa­lau­te­ky­se­lyt ker­toi­vat karua kiel­tään Oulun lu­kioi­den uu­dis­tuk­sis­ta, kor­jaus­liik­kei­tä luvassa – "On tullut liikaa muu­tok­sia ly­hyes­sä ajas­sa", arvelee lu­kio­joh­ta­ja

15.11.2021 11:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kau­pun­ki Oulu voi kohta yl­peil­lä Suomen tyy­ty­mät­tö­mim­mil­lä lu­kio-opet­ta­jil­la sekä kuor­mit­tu­neim­mil­la opis­ke­li­joil­la

18.10.2021 06:30 9
Tilaajille
Oulun lukioiden tuntikiertojärjestelmä ja päättöviikko otetaan uuteen tarkasteluun – moni kokenut muutokset kuormittaviksi

Oulun lu­kioi­den tun­ti­kier­to­jär­jes­tel­mä ja päät­tö­viik­ko otetaan uuteen tar­kas­te­luun – moni kokenut muu­tok­set kuor­mit­ta­vik­si

14.10.2021 10:58 58
Lukion päättöviikkojen iltapäivätunnit halutaan unholaan uudessa kuntalaisaloitteessa – uusi käytäntö nähdään liian stressaavana, ahdistavana ja kiireisenä

Lukion päät­tö­viik­ko­jen il­ta­päi­vä­tun­nit ha­lu­taan un­ho­laan uudessa kun­ta­lais­aloit­tees­sa – uusi käy­tän­tö nähdään liian stres­saa­va­na, ah­dis­ta­va­na ja kii­rei­se­nä

12.10.2021 11:40 13
Puheenaihe: Parantavatko pidemmät oppitunnit jaksamista lukioissa?

Pu­hee­nai­he: Pa­ran­ta­vat­ko pi­dem­mät op­pi­tun­nit jak­sa­mis­ta lu­kiois­sa?

10.10.2021 08:00 28
Tilaajille
Limingan kunta kertoo säästävänsä satoja tuhansia euroja lukion peruskorjauksessa

Li­min­gan kunta kertoo sääs­tä­vän­sä satoja tu­han­sia euroja lukion pe­rus­kor­jauk­ses­sa

06.10.2021 09:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Olen vä­sy­nyt, en jaksa. Kuulkaa minua, kuulkaa meitä", kir­joit­taa ou­lu­lai­nen lu­kio-opis­ke­li­ja

04.10.2021 06:30 22
Tilaajille
Opiskelija kritisoi muutoksia, jotka syksy toi Oulun lukioihin: "Tunneilla on raskasta keskittyä, ja päättöviikko on yksi iso häslinki"

Opis­ke­li­ja kri­ti­soi muu­tok­sia, jotka syksy toi Oulun lu­kioi­hin: "Tun­neil­la on ras­kas­ta kes­kit­tyä, ja päät­tö­viik­ko on yksi iso häs­lin­ki"

27.09.2021 18:00 27
Tilaajille
Tilapula vaivaa Oulussa varsinkin keskisen alueen lukioiden liikunnanopetusta, mutta pikaista ratkaisua ei ole näköpiirissä

Ti­la­pu­la vaivaa Oulussa var­sin­kin kes­ki­sen alueen lu­kioi­den lii­kun­na­no­pe­tus­ta, mutta pi­kais­ta rat­kai­sua ei ole nä­kö­pii­ris­sä

19.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukiolaiset mahtuvat sulassa sovussa saman katon alle, vaikka  aluksi ajatus yhteiselosta oli shokki – "Raja-aidoissa ei ole järkeä", sanoo opiskelija

Lu­kio­lai­set mah­tu­vat sulassa sovussa saman katon alle, vaikka  aluksi ajatus yh­teis­elos­ta oli shok­ki – "­Ra­ja-ai­dois­sa ei ole jär­keä", sanoo opis­ke­li­ja

16.08.2021 18:00 5
Tilaajille
Lukio-opetus alkaa tänään Raksilassa – kasvava liikennemäärä on mietityttänyt etukäteen alueen asukkaita

Lu­kio-ope­tus alkaa tänään Rak­si­las­sa – kasvava lii­ken­ne­mää­rä on mie­ti­tyt­tä­nyt etu­kä­teen alueen asuk­kai­ta

11.08.2021 06:12 18
"Kyllä tässä on ihan tarpeeksi erilaista aloittamista" – lukion syyslukukauteen tuo säpinää kaksi isoa uudistusta, ja Oulussa on huolta myös koronatilanteesta

"Kyllä tässä on ihan tar­peek­si eri­lais­ta aloit­ta­mis­ta" – lukion syys­lu­ku­kau­teen tuo säpinää kaksi isoa uu­dis­tus­ta, ja Oulussa on huolta myös ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

05.08.2021 06:00 4
Tilaajille
Haukiputaan lukiolaiset voittivat kansainvälisen palkinnon ilmastolaskurillaan – "Voittamaanhan me tulimme, mutta oli se silti yllätys"

Hau­ki­pu­taan lu­kio­lai­set voit­ti­vat kan­sain­vä­li­sen pal­kin­non il­mas­to­las­ku­ril­laan – "Voit­ta­maan­han me tu­lim­me, mutta oli se silti yl­lä­tys"

23.06.2021 08:00 13
Tilaajille
Toisen asteen koulutuksen yhteishakutulokset julkaistiin – katso tästä Oulun lukioiden keskiarvorajat

Toisen asteen kou­lu­tuk­sen yh­teis­ha­ku­tu­lok­set jul­kais­tiin – katso tästä Oulun lu­kioi­den kes­ki­ar­vo­ra­jat

17.06.2021 16:31 9