Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Apurahat
Taiken toiminta-avustuksen sai 196 taidealan yhteisöä

Taiken toi­min­ta-avus­tuk­sen sai 196 tai­de­alan yh­tei­söä

06.02.2024 14:55 1
Oulun alueen yleisurheilijoiden Toni Keräsen ja Samuel Purolan apurahasumma on nolla euroa – "Näkisin oman nimeni listalla"

Oulun alueen yleis­ur­hei­li­joi­den Toni Keräsen ja Samuel Purolan apu­ra­ha­sum­ma on nolla euroa – "Nä­ki­sin oman nimeni lis­tal­la"

26.01.2024 18:59 13
Tilaajille
Koneen Säätiöltä Oulun yliopistolle runsaat 1,2 miljoonaa euroa – Suurimmat apurahat myönnettiin rakennetun ympäristön sekä maatalouden tulevaisuuden tutkimukseen

Koneen Sää­tiöl­tä Oulun yli­opis­tol­le runsaat 1,2 mil­joo­naa eu­roa – ­Suu­rim­mat apu­ra­hat myön­net­tiin ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön sekä maa­ta­lou­den tu­le­vai­suu­den tut­ki­muk­seen

08.12.2023 12:30 1
Oululainen Pasi Räbinä sai 5 vuoden professuurin, joka on kaikkien aikojen ensimmäinen hänen alallaan – "Kova juttu Pohjois-Suomelle"

Ou­lu­lai­nen Pasi Räbinä sai 5 vuoden pro­fes­suu­rin, joka on kaik­kien aikojen en­sim­mäi­nen hänen alal­laan – "Kova juttu Poh­jois-Suo­mel­le"

10.07.2023 18:00 7
Tilaajille

Taiteen edis­tä­mis­kes­kus jakoi apu­ra­ho­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Kai­nuu­seen – katso lista apu­ra­han saa­jis­ta

06.07.2023 14:40
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle 750 000 euroa apurahoja, yli 600 hakijaa – Magneettikuvauksen tutkijat Oulusta saivat isoimman potin

Poh­jois-Poh­jan­maal­le 750 000 euroa apu­ra­ho­ja, yli 600 hakijaa – Mag­neet­ti­ku­vauk­sen tut­ki­jat Oulusta saivat isoim­man potin

12.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Oulun kaupunki jakoi kulttuuriavustuksia 151 hakijalle – katso lista apurahan saajista

Oulun kau­pun­ki jakoi kult­tuu­ri­avus­tuk­sia 151 ha­ki­jal­le – katso lista apu­ra­han saa­jis­ta

08.03.2023 11:00 15
Tilaajille
Oulun Valistustalorahaston apurahoja voi hakea maaliskuussa kulttuurin ja taiteen tekemiseen

Oulun Va­lis­tus­ta­lo­ra­has­ton apu­ra­ho­ja voi hakea maa­lis­kuus­sa kult­tuu­rin ja taiteen te­ke­mi­seen

03.03.2023 12:12
Suomen Kulttuurirahasto jakoi taiteelle ja tieteelle 31,5 miljoonaa euroa – Oulun yliopistossa tehtävälle tutkimukselle tuntuvaa tukea

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi tai­teel­le ja tie­teel­le 31,5 mil­joo­naa euroa – Oulun yli­opis­tos­sa teh­tä­väl­le tut­ki­muk­sel­le tun­tu­vaa tukea

20.02.2023 14:50
Analyysi: Ehkä Samuel Purolan olisikin pitänyt suunnata lahjakkuutensa vaikkapa salibandyyn tai suunnistukseen

Ana­lyy­si: Ehkä Samuel Purolan oli­si­kin pitänyt suun­na­ta lah­jak­kuu­ten­sa vaik­ka­pa sa­li­ban­dyyn tai suun­nis­tuk­seen

16.02.2023 16:47 17
Tilaajille
Oululainen Tauno Tönning raivasi tiensä köyhästä Hintanperän mökistä rakennusteollisuuden huipulle – Kova työ toi vaurautta, mutta sillä oli hintansa

Ou­lu­lai­nen Tauno Tönning raivasi tiensä köy­häs­tä Hin­tan­pe­rän mökistä ra­ken­nus­teol­li­suu­den hui­pul­le – Kova työ toi vau­raut­ta, mutta sillä oli hin­tan­sa

27.12.2022 08:00 4
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto jakoi ennätysmäärän apurahoja – katso kaikki apurahan saajat

Poh­jois-Poh­jan­maan Kult­tuu­ri­ra­has­to jakoi en­nä­tys­mää­rän apu­ra­ho­ja – katso kaikki apu­ra­han saajat

20.05.2022 18:00 2
Tilaajille
50 vuotta täyttävältä Tauno Tönningin säätiöltä 300 000 euroa Oulun yliopiston väitöskirjatöiden tukemiseen – katso lista apurahan saajista

50 vuotta täyt­tä­väl­tä Tauno Tön­nin­gin sää­tiöl­tä 300 000 euroa Oulun yli­opis­ton väi­tös­kir­ja­töi­den tu­ke­mi­seen – katso lista apu­ra­han saa­jis­ta

29.04.2022 18:00 14
Taike jakoi taiteilijoille puolivuotisia korona-apurahoja yli 14 miljoonaa euroa – Oulusta apurahan saivat esimerkiksi Aapo Kukko, Vesa Ranta ja Hanna Moisala

Taike jakoi tai­tei­li­joil­le puo­li­vuo­ti­sia ko­ro­na-apu­ra­ho­ja yli 14 mil­joo­naa euroa – Oulusta apu­ra­han saivat esi­mer­kik­si Aapo Kukko, Vesa Ranta ja Hanna Moisala

15.03.2022 11:50
Tilaajille
Suomen Kulttuurirahastolta 27 miljoonan euron apurahat – Pohjois-Pohjanmaalle tuli liki miljoona euroa

Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta 27 mil­joo­nan euron apu­ra­hat – Poh­jois-Poh­jan­maal­le tuli liki mil­joo­na euroa

18.02.2022 00:05 5
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkijoille useita apurahoja Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöstä

Oulun yli­opis­ton tut­ki­joil­le useita apu­ra­ho­ja Päi­vik­ki ja Sakari Sohl­ber­gin sää­tiös­tä

14.01.2022 09:00
Tilaajille
Tietokirjailijat saivat syksyn apurahoista helpotusta korona-ajan hankaluuksiin – Miika Siironen kirjoittaa sen turvin elämäkertaa suuren yleisön unohtamasta Tatu Vaaskivestä

Tie­to­kir­jai­li­jat saivat syksyn apu­ra­hois­ta hel­po­tus­ta ko­ro­na-ajan han­ka­luuk­siin – Miika Sii­ro­nen kir­joit­taa sen turvin elä­mä­ker­taa suuren yleisön unoh­ta­mas­ta Tatu Vaas­ki­ves­tä

04.01.2022 08:00 1
Tilaajille

Seppo Säy­nä­jä­kan­kaan tie­de­sää­tiön apu­ra­hat kol­mel­le tut­ki­jal­le – Polar Electro saattaa hyö­dyn­tää tut­ki­mus­ten tu­lok­sia omassa tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sään

14.12.2021 15:45
Tilaajille
Kiusaamisen vaikutusta aivoihin selvitetään Aivosäätiön rahoittamassa väitöskirjassa – säätiö jakoi yhteensä 200 000 euroa aivojen ja hermoston tutkimukseen

Kiu­saa­mi­sen vai­ku­tus­ta ai­voi­hin sel­vi­te­tään Ai­vo­sää­tiön ra­hoit­ta­mas­sa väi­tös­kir­jas­sa – ­sää­tiö jakoi yh­teen­sä 200 000 euroa aivojen ja her­mos­ton tut­ki­muk­seen

14.12.2021 14:50 2
Oulun kaupungilta tukea kulttuuritoimijoille vuodelle 2022 – apurahahaku käynnistyi

Oulun kau­pun­gil­ta tukea kult­tuu­ri­toi­mi­joil­le vuo­del­le 2022 – apu­ra­ha­ha­ku käyn­nis­tyi

01.11.2021 11:00 3