Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Päiväkodit
Satu Korpi vaatii Oulun kaupungilta vastuunottoa päiväkotien lakoissa – Opettaja joutui taas jäämään pois töistä hoitopaikan puutteessa

Satu Korpi vaatii Oulun kau­pun­gil­ta vas­tuun­ot­toa päi­vä­ko­tien la­kois­sa – Opet­ta­ja joutui taas jäämään pois töistä hoi­to­pai­kan puut­tees­sa

13.02.2024 13:33 101
Tilaajille
Tehy ja SuPer: Varhaiskasvatukseen tulossa kahden vuorokauden poliittinen lakko myös Oulussa

Tehy ja SuPer: Var­hais­kas­va­tuk­seen tulossa kahden vuo­ro­kau­den po­liit­ti­nen lakko myös Oulussa

08.02.2024 14:27 48
Valtaosa Kalevan lukijoista ostaa kouluun tai päiväkotiin joululahjan 5–10 eurolla – Nappaa tästä lukijoiden ykkösvinkit lahjoihin

Val­ta­osa Kalevan lu­ki­jois­ta ostaa kouluun tai päi­vä­ko­tiin jou­lu­lah­jan 5–10 eurolla – Nappaa tästä lu­ki­joi­den yk­kös­vin­kit lah­joi­hin

18.12.2023 16:00 10
Tilaajille
Useiden oululaiskoulujen ja -päiväkotien ruokailut vielä maanantaina lakon piirissä – Hönttämäellä ryystetään keittoa: "Pitsoja tai hampurilaisia ei ole tulossa"

Useiden ou­lu­lais­kou­lu­jen ja -päi­vä­ko­tien ruo­kai­lut vielä maa­nan­tai­na lakon pii­ris­sä – Hönt­tä­mäel­lä ryys­te­tään keit­toa: "Pit­so­ja tai ham­pu­ri­lai­sia ei ole tu­los­sa"

15.12.2023 15:26 31
Tilaajille
Tyrnäväläinen Niina Hotakainen antaa sopimattomat lahjat eteenpäin – Selvitimme, millaisia lahjoja opettajat saavat ja mitä he haluaisivat

Tyr­nä­vä­läi­nen Niina Ho­ta­kai­nen antaa so­pi­mat­to­mat lahjat eteen­päin – Sel­vi­tim­me, mil­lai­sia lahjoja opet­ta­jat saavat ja mitä he ha­luai­si­vat

15.12.2023 05:00 42
Tilaajille
Tanssijatonttu tuo Oulussa taide-elämyksiä päiväkotilapsille polkupyörällä: "Kuinka moni onkaan mennyt ikkunaan niin, ettei siellä ole mitään tonttua ollut – mutta nytpä on"

Tans­si­ja­tont­tu tuo Oulussa tai­de-elä­myk­siä päi­vä­ko­ti­lap­sil­le pol­ku­pyö­räl­lä: "Kuinka moni onkaan mennyt ik­ku­naan niin, ettei siellä ole mitään tonttua ollut – mutta nytpä on"

02.12.2023 06:04 6
Miten Oulun kouluille käy, kun ilmanvaihto suljetaan yöksi? Selvitimme vastaukset viiteen Kalevan lukijoita huolettavaan kysymykseen

Miten Oulun kou­luil­le käy, kun il­man­vaih­to sul­je­taan yöksi? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set viiteen Kalevan lu­ki­joi­ta huo­let­ta­vaan ky­sy­myk­seen

29.09.2023 18:00 44
Tilaajille
Jauhelihakeiton oudon hajun syy selvisi Oulussa – ehdittiin tarjota kouluissa ja päiväkodeissa

Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

08.06.2023 11:22 27
Tilaajille
Pilke sulkee kaikki Oulun alueen päiväkodit, Touhula pitää ovia auki mahdollisuuksien mukaan: "Tiedotimme perheitä jo pari viikkoa sitten"

Pilke sulkee kaikki Oulun alueen päi­vä­ko­dit, Touhula pitää ovia auki mah­dol­li­suuk­sien mukaan: "Tie­do­tim­me per­hei­tä jo pari viikkoa sitten"

22.05.2023 14:45 8
Tilaajille
Oululaislukioissa alettiin jakaa oppilaille syömätöntä ruokaa ilmaiseksi – Kaupunki kiistää somessa levinneet huhut ruoan loppumisesta päiväkodeissa

Ou­lu­lais­lu­kiois­sa alet­tiin jakaa op­pi­lail­le syö­mä­tön­tä ruokaa il­mai­sek­si – Kau­pun­ki kiistää somessa le­vin­neet huhut ruoan lop­pu­mi­ses­ta päi­vä­ko­deis­sa

17.05.2023 18:00 27
Tilaajille
Pienen lapsen päiväkoti-ikävän helpottamiseen on keinonsa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muutamasta varhaiskasvatuksen kommunikaatio-ohjaajasta

Pienen lapsen päi­vä­ko­ti-ikä­vän hel­pot­ta­mi­seen on kei­non­sa – Marjo Lahti on yksi Suomen vain muu­ta­mas­ta var­hais­kas­va­tuk­sen kom­mu­ni­kaa­tio-oh­jaa­jas­ta

16.05.2023 19:00
Tilaajille
Useilta eri ammattiliitoilta lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle – kaksipäiväinen lakko koskisi myös Oulussa toimivia Touhulaa ja Pilke-päiväkoteja

Useilta eri am­mat­ti­lii­toil­ta lak­ko­va­roi­tus yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – kak­si­päi­väi­nen lakko koskisi myös Oulussa toi­mi­via Tou­hu­laa ja Pil­ke-päi­vä­ko­te­ja

04.05.2023 14:58 5
Oulun Kaijonharjuun rakennetaan uusi päiväkoti pääosin puusta

Oulun Kai­jon­har­juun ra­ken­ne­taan uusi päi­vä­ko­ti pääosin puusta

13.02.2023 14:28 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika lo­pet­taa var­hais­kas­va­tuk­sen am­mat­ti­lais­ten ja lasten hy­vin­voin­nil­la sekä tur­val­li­suu­del­la leik­ki­mi­nen

03.02.2023 05:14 4
Tilaajille
Osassa Oulun päiväkoteja lakkaa esiopetus ensi syksynä – esikoulu järjestetään lähempänä lapsen tulevaa koulua, kaupunki lupaa

Osassa Oulun päi­vä­ko­te­ja lakkaa esi­ope­tus ensi syksynä – esi­kou­lu jär­jes­te­tään lä­hem­pä­nä lapsen tulevaa koulua, kau­pun­ki lupaa

27.01.2023 21:33 10
Tilaajille
Oululaisen päiväkodin johtaja etsii työntekijöitä jopa valomainoksin – "Puoli vuotta haetaan opettajaa ja meillä on nolla hakijaa"

Ou­lu­lai­sen päi­vä­ko­din johtaja etsii työn­te­ki­jöi­tä jopa va­lo­mai­nok­sin – "Puoli vuotta haetaan opet­ta­jaa ja meillä on nolla ha­ki­jaa"

02.01.2023 06:00 98
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­hei­tä kos­ke­via po­liit­ti­sia pää­tök­siä tehdään tut­ki­muk­sis­ta piit­taa­mat­ta – pik­ku­lap­sen ke­hit­ty­mis­tä täy­si­päi­sek­si ai­kui­sek­si ei malteta tukea

18.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Oulussa tavoitellaan saame-suomi-luokan toteuttamista ensi syksystä alkaen – luokkatilat löytyneet jo Lintulammen koululta

Oulussa ta­voi­tel­laan saa­me-suo­mi-luo­kan to­teut­ta­mis­ta ensi syk­sys­tä alkaen – ­luok­ka­ti­lat löy­ty­neet jo Lin­tu­lam­men kou­lul­ta

30.10.2022 15:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jis­ta oli pulaa jo ennen la­ki­uu­dis­tus­ta

28.10.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taide voi­maan­nut­taa, py­säyt­tää ja ri­kas­tut­taa mie­li­ku­vi­tus­ta

16.10.2022 05:30
Tilaajille