Oulun kauppahalli
Viimeisin tunti
Oulun kauppahallin avajaisissa noudatetaan turvavälejä – Korttelihaipakassa ei ole ohjelmallista osuutta

Oulun kaup­pa­hal­lin ava­jai­sis­sa nou­da­te­taan tur­va­vä­le­jä – Kort­te­li­hai­pa­kas­sa ei ole oh­jel­mal­lis­ta osuutta

14:43 2
Vanhemmat
Oulun kauppahalli avautuu uudistuneena pitkän odotuksen jälkeen – "Tavoitteena on ollut se, ettei asiakas edes huomaisi minkään muuttuneen"

Oulun kaup­pa­hal­li avautuu uu­dis­tu­nee­na pitkän odo­tuk­sen jälkeen – "Ta­voit­tee­na on ollut se, ettei asiakas edes huo­mai­si minkään muut­tu­neen"

09.08.2020 06:03 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Kaakinen

Oulun kaup­pa­hal­lin kaup­piai­ta kur­mo­te­taan

08.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Oulun torinrannan jättihankkeet valmistunevat lähivuosina viiveistä huolimatta – Kauppahallin remontti aikataulussaan ja avautuu elokuussa

Oulun to­rin­ran­nan jät­ti­hank­keet val­mis­tu­ne­vat lä­hi­vuo­si­na vii­veis­tä huo­li­mat­ta – Kaup­pa­hal­lin re­mont­ti ai­ka­tau­lus­saan ja avautuu elo­kuus­sa

24.05.2020 18:00 8
Tilaajille
Saaran kahvila luopuu paikasta Oulun kauppahallissa – Yrittäjä Saara Viitanen jää eläkkeelle ja jättää kahvilatoiminnan kokonaan

Saaran kahvila luopuu pai­kas­ta Oulun kaup­pa­hal­lis­sa – Yrit­tä­jä Saara Vii­ta­nen jää eläk­keel­le ja jättää kah­vi­la­toi­min­nan ko­ko­naan

20.05.2020 14:18 12
Oulun kauppahallin paikoista vielä kolme paikkaa täyttämättä – Yrittäjiä lähestytään nyt suoraan, eikä uutta tarjouskilpailukierrosta järjestetä

Oulun kaup­pa­hal­lin pai­kois­ta vielä kolme paikkaa täyt­tä­mät­tä – Yrit­tä­jiä lä­hes­ty­tään nyt suo­raan, eikä uutta tar­jous­kil­pai­lu­kier­ros­ta jär­jes­te­tä

26.03.2020 13:15 28
Kauppatorilla käy nyt kauhea vilske ja rytinä, kun kaksi työmaata on päässyt täyteen vauhtiin – Oulun kauppahallin remontti etenee vinhaa vauhtia, ja aikataulu pitää

Kaup­pa­to­ril­la käy nyt kauhea vilske ja rytinä, kun kaksi työ­maa­ta on päässyt täyteen vauh­tiin – Oulun kaup­pa­hal­lin re­mont­ti etenee vinhaa vauh­tia, ja ai­ka­tau­lu pitää

01.10.2019 18:00 2
Tilaajille
Hallinto-oikeus ei ota käsittelyyn Oulun kauppahallin remonttia koskevaa valitusta

Hal­lin­to-oi­keus ei ota kä­sit­te­lyyn Oulun kaup­pa­hal­lin re­mont­tia kos­ke­vaa va­li­tus­ta

29.05.2019 14:11 25
Kauppahallin remontin uusi kustannusarvio on 1,4 miljoonaa euroa edellistä kovempi – taustalla rakennuslautakunnan vaatima muutos pömpelimäisestä ullakkohuoneesta

Kaup­pa­hal­lin re­mon­tin uusi kus­tan­nus­ar­vio on 1,4 mil­joo­naa euroa edel­lis­tä kovempi – taus­tal­la ra­ken­nus­lau­ta­kun­nan vaatima muutos pöm­pe­li­mäi­ses­tä ul­lak­ko­huo­nees­ta

13.05.2019 21:18 4
Tilaajille
Kauppahallin remonttikatastrofi laittoi yrittäjien kuviot uusiksi – Kahvilansa kolmisen vuotta sitten uudistanut Saara: "Jos olisin remontista tiennyt, olisin miettinyt toisenkin kerran"

Kaup­pa­hal­lin re­mont­ti­ka­tast­ro­fi laittoi yrit­tä­jien kuviot uusiksi – Kah­vi­lan­sa kol­mi­sen vuotta sitten uu­dis­ta­nut Saara: "Jos olisin re­mon­tis­ta tien­nyt, olisin miet­ti­nyt toi­sen­kin kerran"

05.03.2019 19:00 2
Tilaajille
Antellin Rotuaarin erittäin pitkäaikainen kahvila sulki ovensa, kauppahallin kahvila muuttaa tilalle – "Kiva käydä kokeilemassa keskustaa, 40 vuotta olen rannassa pyörinyt"

An­tel­lin Ro­tuaa­rin erit­täin pit­kä­ai­kai­nen kahvila sulki ovensa, kaup­pa­hal­lin kahvila muuttaa tilalle – "Kiva käydä ko­kei­le­mas­sa kes­kus­taa, 40 vuotta olen ran­nas­sa pyö­ri­nyt"

03.01.2019 17:28 49
Rakennusvalvonnan johtaja: Lupaprosessin venyminen viivästyttänee entisestään Oulun kauppahallin remonttia

Ra­ken­nus­val­von­nan joh­ta­ja: Lu­pa­pro­ses­sin ve­ny­mi­nen vii­väs­tyt­tä­nee en­ti­ses­tään Oulun kaup­pa­hal­lin re­mont­tia

20.12.2018 07:08 53
Oulun kauppahallin ensimmäiset vuokralaiset valittiin vuokratarjouksen perusteella – viisi vapaaksi jäävää tilaa kilpailutetaan ensi vuonna

Oulun kaup­pa­hal­lin en­sim­mäi­set vuok­ra­lai­set va­lit­tiin vuok­ra­tar­jouk­sen pe­rus­teel­la – viisi va­paak­si jäävää tilaa kil­pai­lu­te­taan ensi vuonna

19.12.2018 14:55 75
Oulun kauppahallin remonttia hidastaa viranomaisten ja poliittisten päättäjien erimielisyys  – katso havainnekuva kiistellystä lisäosasta kauppahallin katolle

Oulun kaup­pa­hal­lin re­mont­tia hi­das­taa vi­ran­omais­ten ja po­liit­tis­ten päät­tä­jien eri­mie­li­syys – katso ha­vain­ne­ku­va kiis­tel­lys­tä li­sä­osas­ta kaup­pa­hal­lin katolle

19.12.2018 07:00 7
Tilaajille
Oulun kauppahallin myyntipaikat kiinnostivat, 14 paikalle 32 tarjousta – rakennuslupa palautettiin valmisteluun kattorakenteen vuoksi

Oulun kaup­pa­hal­lin myyn­ti­pai­kat kiin­nos­ti­vat, 14 pai­kal­le 32 tar­jous­ta – ra­ken­nus­lu­pa pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun kat­to­ra­ken­teen vuoksi

13.12.2018 15:39 37
Oulun kauppahallin remontille ei myönnetty rakennuslupaa – laajennuksen julkisivut eivät sovellu kaupunkikuvaan

Oulun kaup­pa­hal­lin re­mon­til­le ei myön­net­ty ra­ken­nus­lu­paa – laa­jen­nuk­sen jul­ki­si­vut eivät sovellu kau­pun­ki­ku­vaan

12.12.2018 20:59 105
Kaikki Oulun kauppahallin yrittäjät haluavat jatkaa remontin jälkeen – vuokrataso ja aukioloajat herättävät kysymyksiä

Kaikki Oulun kaup­pa­hal­lin yrit­tä­jät ha­lua­vat jatkaa re­mon­tin jälkeen – vuok­ra­ta­so ja au­ki­olo­ajat he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä

23.11.2018 06:00 20
Kauppahallin kilpailutus alkaa tänään, tarjolla 14 myyntipaikkaa  –  kilpailu päättyy 12. joulukuuta

Kaup­pa­hal­lin kil­pai­lu­tus alkaa tänään, tar­jol­la 14 myyn­ti­paik­kaa  – kil­pai­lu päättyy 12. jou­lu­kuu­ta

22.11.2018 08:18 46
Oulun kauppahallin paikat haettaviksi jo todennäköisesti tällä viikolla – väistötilakysymys ei tällä hetkellä tapetilla

Oulun kaup­pa­hal­lin paikat haet­ta­vik­si jo to­den­nä­köi­ses­ti tällä vii­kol­la – väis­tö­ti­la­ky­sy­mys ei tällä het­kel­lä ta­pe­til­la

19.11.2018 20:51 33