Mielenterveyspalvelut
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Lap­sil­le ja nuo­ril­le ohi­tus­kais­ta mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin – ke­hi­tys­vai­hees­sa rikki oleva mieli tar­vit­see apua ja hoitoa heti

08.01.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa Suomalainen

Mie­li­sai­raan­hoi­don am­mat­ti­ra­ken­net­ta pitää ke­hit­tää

29.12.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erika Taube-Säkkinen, Paavo Koho

Ou­lu­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­mat mie­len­ter­veys­pal­ve­lut – voisiko hoitoon päästä ilman lää­kä­rin lä­he­tet­tä?

17.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Johanna Hiltunen

Psy­kiat­ris­ten alojen ahdinko ei ole hel­pot­ta­mas­sa – jul­ki­sel­le puo­lel­le jää­nei­tä työn­te­ki­jöi­tä ei ar­vos­te­ta ja heidät ajetaan re­surs­si­pu­las­sa vä­sy­myk­seen

22.11.2020 05:45
Tilaajille
Vastaamon asiakkaana ollut oululaisnainen huolestui tietojen vuotamisesta – Oulun Kriisikeskuksen mukaan anonyymille avulle on tarvetta

Vas­taa­mon asiak­kaa­na ollut ou­lu­lais­nai­nen huo­les­tui tie­to­jen vuo­ta­mi­ses­ta – Oulun Krii­si­kes­kuk­sen mukaan ano­nyy­mil­le avulle on tar­vet­ta

27.10.2020 20:38 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pia Hytönen

Monet mie­len­ter­veys­omai­sis­ta ovat jak­sa­mi­sen­sa ää­ri­ra­joil­la – sai­ras­tu­neen hoitoon pääsy ja vastuu hoi­dos­ta ei saa kaatua omais­ten har­teil­le

07.07.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Petri Karttunen

Ah­dis­tus­lääk­kees­tä hoi­to­suh­tee­seen – pää­mää­rä­nä tulisi olla ai­nut­laa­tui­sen ja ar­vok­kaan po­ti­laan kanssa ih­mi­se­nä ole­mi­sen yh­tei­nen ih­met­te­ly ja rat­kai­su­jen poh­din­ta

23.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Tapio

Vahva ah­dis­tu­nei­suus rin­nas­tet­ta­vis­sa ter­veys­ra­sit­teel­taan la­maut­ta­vaan kipuun

09.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Huolestunut

Oulun mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta ke­hu­taan, mutta käy­tän­nös­sä apua ei saa

07.06.2020 08:00 3
Tilaajille