Jääkiekko: Kärpät hävisi vii­mei­sen lii­ga­kamp­pai­lun­sa Ha­ka­met­säs­sä jat­ko­ajal­la

Pääkirjoitus: Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

Mielenterveyspalvelut

Oman lä­hi­kou­lun lak­kau­tus sytytti kipinän po­li­tiik­kaan – Eve­lii­na Leskelä pyörsi kan­tan­sa ja liittyi puo­luee­seen jo 15-vuo­tiaa­na

30.08.2021 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­lun ti­lan­tees­ta

30.08.2021 07:00
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa muu­tok­sia – mie­len­ter­veys­päi­vys­tys siirtyy uuteen paik­kaan

26.08.2021 12:39 1

80 vuotta täyt­tä­vä mie­len­ter­veys­työn ke­hit­tä­jä Pirkko Lahti toteaa, että tietty määrä ah­dis­tus­ta ja kär­si­mys­tä kuuluu elä­mään – ­kaik­kea ah­dis­tus­ta ei pidä lääkitä pois

20.08.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muutama kuu­kau­si on liikaa – Lasten ja nuorten psy­kiat­ris­ta hoitoa pitää saada heti

19.08.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­jais­huol­lon yk­si­köis­sä on mo­ni­puo­lis­ta psy­kiat­ris­ta osaa­mis­ta

16.08.2021 07:00
Tilaajille

Kodin ul­ko­puo­lel­le si­joi­te­tut lapset voivat joutua odot­ta­maan jopa vuoden saa­dak­seen apua mie­len­ter­veys­on­gel­miin – "­Su­rul­li­sim­pia ovat ta­ri­nat, joissa van­hem­mat ovat yrit­tä­neet saada nuo­rel­le apua jo lap­ses­ta asti"

12.08.2021 06:00 9
Tilaajille

Alueen kan­san­edus­ta­jat ko­ros­ta­vat työl­li­syy­teen, per­hei­siin, mie­len­ter­vey­teen, il­mas­toon ja lii­ken­tee­seen liit­ty­vien rat­kai­su­jen tar­vet­ta bud­jet­ti­rii­hes­sä

10.08.2021 19:29 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mielen hy­vin­voin­ti pa­rem­mak­si muut­ta­mal­la yh­teis­kun­nan ra­ken­tei­ta – Työ­kult­tuu­rim­me kaipaa ra­vis­te­lua

04.08.2021 07:30 4
Tilaajille

Opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den jonot on saatu pääosin pu­ret­tua – etä­opis­ke­lu lisäsi neu­ro­psy­kiat­ri­siin al­ku­ar­vioin­tei­hin ha­keu­tu­mis­ta

12.07.2021 15:00 1

Hoidon laatu ro­mah­ta­mas­sa, työn­te­ki­jät vä­sy­vät – Ou­lun mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den työn­te­ki­jät ker­to­vat isoista on­gel­mis­ta, jotka vain pa­he­ne­vat koko ajan

04.07.2021 06:00 39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Psy­ko­lo­geil­la on paljon an­net­ta­vaa pe­rus­ter­vey­den­huol­to­ta­soi­sel­le mie­len­ter­veys­työl­le

17.05.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­psy­ko­te­ra­peut­te­ja tulisi hyö­dyn­tää enemmän Kelan kun­tou­tus­psy­ko­te­ra­pias­sa

30.04.2021 07:00
Tilaajille

YTHS saa noin 75 000 euroa val­tion­avus­tus­ta kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­den dep­res­sio­kou­lu­toi­min­taan ja chat-pal­ve­lui­hin

15.04.2021 15:56

Kokenut ou­lu­lai­nen psy­ko­te­ra­peut­ti: kan­sa­lais­aloi­te tarjoaa väärää lää­ket­tä – mak­su­ton psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tus ei rat­kai­se mie­len­ter­veys­hoi­don riit­tä­mät­tö­myy­den on­gel­maa

12.04.2021 18:30 4
Tilaajille

Poh­jois­suo­ma­lai­set va­sem­mis­to­kan­sa­ne­dus­ta­jat: psy­ko­te­ra­pian saa­vu­tet­ta­vuut­ta voi­tai­siin pa­ran­taa jo ole­mas­sa ole­vil­la re­surs­seil­la

25.03.2021 12:06 10

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin on pitkät jonot Ou­lus­sa, ja se on vasta yksi osa on­gel­maa – “Ti­vat­tiin, aionko tappaa itseni juuri nyt”, kertoo apua hakenut asiakas

09.03.2021 08:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­krii­sin lisäksi pan­de­mia on mie­len­ter­veys­krii­si – oi­keas­taan meillä oli sel­lai­nen jo ennen pan­de­miaa

17.02.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matalan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­hoi­to Oulussa kor­til­la

12.02.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koronan tuomien haas­tei­den vuoksi mie­len­ter­veys­työ­hön on nyt oh­jat­ta­va varoja ko­ro­na­kor­vauk­se­na

07.02.2021 08:30
Tilaajille