Aluevaalit: Po­li­tii­kan penk­ki­ur­hei­luun hu­rah­ta­nut ou­lu­lai­nen Ville Koi­vu­nie­mi jän­nit­tää vaa­li­tu­lok­sen lisäksi omaa ve­don­lyön­tiään

Aluevaalit: Ehdokas vielä löy­tä­mät­tä? Katso Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Mielenterveyspalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kuntoon

13.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Matalan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le

15.11.2021 04:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­yh­dis­tyk­ses­tä tukea mie­len­ter­vey­den on­gel­miin – on tär­keää, että vai­kei­ta aikoja ei tar­vit­se kohdata yksin

23.10.2021 05:15
Tilaajille

Mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­den pu­he­lin­pal­ve­lu aukeaa per­jan­tai­na

28.09.2021 18:23
Oman lähikoulun lakkautus sytytti kipinän politiikkaan – Eveliina Leskelä pyörsi kantansa ja liittyi puolueeseen jo 15-vuotiaana

Oman lä­hi­kou­lun lak­kau­tus sytytti kipinän po­li­tiik­kaan – Eve­lii­na Leskelä pyörsi kan­tan­sa ja liittyi puo­luee­seen jo 15-vuo­tiaa­na

30.08.2021 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­lun ti­lan­tees­ta

30.08.2021 07:00
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa muu­tok­sia – mie­len­ter­veys­päi­vys­tys siirtyy uuteen paik­kaan

26.08.2021 12:39 1
80 vuotta täyttävä mielenterveystyön kehittäjä Pirkko Lahti toteaa, että tietty määrä ahdistusta ja kärsimystä kuuluu elämään – kaikkea ahdistusta ei pidä lääkitä pois

80 vuotta täyt­tä­vä mie­len­ter­veys­työn ke­hit­tä­jä Pirkko Lahti toteaa, että tietty määrä ah­dis­tus­ta ja kär­si­mys­tä kuuluu elä­mään – ­kaik­kea ah­dis­tus­ta ei pidä lääkitä pois

20.08.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muutama kuu­kau­si on liikaa – Lasten ja nuorten psy­kiat­ris­ta hoitoa pitää saada heti

19.08.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­jais­huol­lon yk­si­köis­sä on mo­ni­puo­lis­ta psy­kiat­ris­ta osaa­mis­ta

16.08.2021 07:00
Tilaajille
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset voivat joutua odottamaan jopa vuoden saadakseen apua mielenterveysongelmiin – "Surullisimpia ovat tarinat, joissa vanhemmat ovat yrittäneet saada nuorelle apua jo lapsesta asti"

Kodin ul­ko­puo­lel­le si­joi­te­tut lapset voivat joutua odot­ta­maan jopa vuoden saa­dak­seen apua mie­len­ter­veys­on­gel­miin – "­Su­rul­li­sim­pia ovat ta­ri­nat, joissa van­hem­mat ovat yrit­tä­neet saada nuo­rel­le apua jo lap­ses­ta asti"

12.08.2021 06:00 9
Tilaajille
Alueen kansanedustajat korostavat työllisyyteen, perheisiin, mielenterveyteen, ilmastoon ja liikenteeseen liittyvien ratkaisujen tarvetta budjettiriihessä

Alueen kan­san­edus­ta­jat ko­ros­ta­vat työl­li­syy­teen, per­hei­siin, mie­len­ter­vey­teen, il­mas­toon ja lii­ken­tee­seen liit­ty­vien rat­kai­su­jen tar­vet­ta bud­jet­ti­rii­hes­sä

10.08.2021 19:29 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mielen hy­vin­voin­ti pa­rem­mak­si muut­ta­mal­la yh­teis­kun­nan ra­ken­tei­ta – Työ­kult­tuu­rim­me kaipaa ra­vis­te­lua

04.08.2021 07:30 4
Tilaajille
Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden jonot on saatu pääosin purettua – etäopiskelu lisäsi neuropsykiatrisiin alkuarviointeihin hakeutumista

Opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den jonot on saatu pääosin pu­ret­tua – etä­opis­ke­lu lisäsi neu­ro­psy­kiat­ri­siin al­ku­ar­vioin­tei­hin ha­keu­tu­mis­ta

12.07.2021 15:00 1
Hoidon laatu romahtamassa, työntekijät väsyvät – Oulun mielenterveyspalveluiden työntekijät kertovat isoista ongelmista, jotka vain pahenevat koko ajan

Hoidon laatu ro­mah­ta­mas­sa, työn­te­ki­jät vä­sy­vät – Ou­lun mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den työn­te­ki­jät ker­to­vat isoista on­gel­mis­ta, jotka vain pa­he­ne­vat koko ajan

04.07.2021 06:00 39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Psy­ko­lo­geil­la on paljon an­net­ta­vaa pe­rus­ter­vey­den­huol­to­ta­soi­sel­le mie­len­ter­veys­työl­le

17.05.2021 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­psy­ko­te­ra­peut­te­ja tulisi hyö­dyn­tää enemmän Kelan kun­tou­tus­psy­ko­te­ra­pias­sa

30.04.2021 07:00
Tilaajille
YTHS saa noin 75 000 euroa valtionavustusta korkeakouluopiskelijoiden depressiokoulutoimintaan ja chat-palveluihin

YTHS saa noin 75 000 euroa val­tion­avus­tus­ta kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­den dep­res­sio­kou­lu­toi­min­taan ja chat-pal­ve­lui­hin

15.04.2021 15:56
Kokenut oululainen psykoterapeutti: kansalaisaloite tarjoaa väärää lääkettä – maksuton psykoterapeuttikoulutus ei ratkaise mielenterveyshoidon riittämättömyyden ongelmaa

Kokenut ou­lu­lai­nen psy­ko­te­ra­peut­ti: kan­sa­lais­aloi­te tarjoaa väärää lää­ket­tä – mak­su­ton psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tus ei rat­kai­se mie­len­ter­veys­hoi­don riit­tä­mät­tö­myy­den on­gel­maa

12.04.2021 18:30 4
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset vasemmistokansanedustajat: psykoterapian saavutettavuutta voitaisiin parantaa jo olemassa olevilla resursseilla

Poh­jois­suo­ma­lai­set va­sem­mis­to­kan­sa­ne­dus­ta­jat: psy­ko­te­ra­pian saa­vu­tet­ta­vuut­ta voi­tai­siin pa­ran­taa jo ole­mas­sa ole­vil­la re­surs­seil­la

25.03.2021 12:06 10