Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Mielenterveyspalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­yk­si­kön si­joit­tu­mis­ta ou­lu­lai­seen ker­ros­ta­loon ei voinut pää­tel­lä asia­kir­jois­ta eikä ase­ma­kaa­vas­ta

09.09.2023 05:30
Tilaajille
Oulussa saa nyt nopeaa mielenterveysapua chatissa ja videoyhteydellä – Muutama käyntikerta voi riittää useimmille

Oulussa saa nyt nopeaa mie­len­ter­veys­apua cha­tis­sa ja vi­deo­yh­tey­del­lä – Muutama käyn­ti­ker­ta voi riittää useim­mil­le

16.08.2023 18:47 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä pitää ta­pah­tua, että saa apua? – huo­li-il­moi­tuk­set eivät johda Pohteen alueel­la mi­hin­kään

20.07.2023 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­vey­des­tä ris­ti­rii­tai­nen hal­li­tus­oh­jel­ma – yh­teis­kun­nal­li­set syy-seu­raus­suh­teet on aina huo­mioi­ta­va

15.07.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Kun­tou­tu­mis­pol­kua­ni on ollut vii­toit­ta­mas­sa tois­ta­kym­men­tä sote-alan am­mat­ti­lais­ta” – mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­ja kuor­mit­tuu, kun hoi­to­suh­teet ovat ly­hyt­ai­kai­sia ja yl­lät­tä­väs­ti kat­kei­le­via

10.06.2023 06:00 6
Tilaajille
Mielenterveysongelmat tuovat inhimillisen kärsimyksen lisäksi valtiontalouteen valtavan loven – miten asiantuntijat ja hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet tarttuisivat mielenterveyskriisiin?

Mie­len­ter­veys­on­gel­mat tuovat in­hi­mil­li­sen kär­si­myk­sen lisäksi val­tion­ta­lou­teen val­ta­van loven – miten asian­tun­ti­jat ja hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­vat puo­lueet tart­tui­si­vat mie­len­ter­veysk­rii­siin?

08.05.2023 09:31 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Oulun mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen heikon saa­ta­vuu­den taus­tal­la ajatus, että aika hoitaa on­gel­man useim­pien koh­dal­la?

26.04.2023 05:45 11
Tilaajille
Tehtävämme on rakentaa vahvuuksien Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teh­tä­väm­me on ra­ken­taa vah­vuuk­sien Suomi

15.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Missä meidän on pakko onnistua?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä meidän on pakko on­nis­tua?

11.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lä­hei­se­ni sai­raut­ta ei oteta va­ka­vas­ti?

09.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kil­la on oikeus mielen hy­vin­voin­tiin – di­gi­ta­li­saa­tio on yksi rat­kai­su mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den pa­ran­ta­mi­sek­si

13.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Psykiatriset potilaat on sysätty osastohoidosta asumispalveluihin eikä avohoitoa ole lisätty, paljastaa Oulun yliopiston selvitys

Psy­kiat­ri­set po­ti­laat on sysätty osas­to­hoi­dos­ta asu­mis­pal­ve­lui­hin eikä avo­hoi­toa ole li­sät­ty, pal­jas­taa Oulun yli­opis­ton sel­vi­tys

14.11.2022 10:07 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on korkea aika satsata opis­ke­li­joi­den ter­vey­den­huol­toon ja antaa heidän mak­sa­mal­leen pa­kol­li­sel­le ter­vey­den­huol­to­mak­sul­le vas­ti­net­ta

07.11.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote kaipaa pe­rus­ta­son nä­ke­mys­tä – suo­rit­ta­va porras on se, joka huo­no­jen pää­tös­ten seu­rauk­se­na myy "ei oota”

31.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Psy­kiat­ria on jo nyt ali­re­sur­soi­tu – hoi­to­suh­tei­den jat­ku­vuus huo­les­tut­taa tu­le­vil­la hy­vin­voin­ti­alueil­la

18.10.2022 06:00 4
Tilaajille
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on Oulussa saatu viimein lain mukaisiksi – aluehallintoviraston tarkkailu alkoi jo vuonna 2019

Lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­pal­ve­lut on Oulussa saatu viimein lain mu­kai­sik­si – alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tark­kai­lu alkoi jo vuonna 2019

30.09.2022 13:51 6
Tilaajille
Raha ei yksin tuo hyvinvointia
Kolumni

Raha ei yksin tuo hy­vin­voin­tia

02.08.2022 16:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Psy­ko­lo­gian asema mie­len­ter­vey­den­huol­los­sa – sitkeä kiista kertoo asian mer­ki­tyk­ses­tä

07.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Psykologit tyytymättömiä asemaansa hyvinvointialueuudistuksessa – Psykologiyhdistyksen Poijula kehottaa perustamaan alan ammattilaisille myös johtavia tehtäviä

Psy­ko­lo­git tyy­ty­mät­tö­miä ase­maan­sa hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tuk­ses­sa – Psy­ko­lo­gi­yh­dis­tyk­sen Poijula ke­hot­taa pe­rus­ta­maan alan am­mat­ti­lai­sil­le myös joh­ta­via teh­tä­viä

28.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ra­pia­ta­kuu toisi vai­kut­ta­van hoidon ter­veys­kes­kuk­siin

12.06.2022 05:00 3
Tilaajille