Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Liikenneinvestoinnit
Luulajasta Bodeniin aletaan suunnitella kaksoisraidetta – Ruotsi parantaa pohjoisen liikenneyhteyksiä

Luu­la­jas­ta Bo­de­niin aletaan suun­ni­tel­la kak­sois­rai­det­ta – Ruotsi pa­ran­taa poh­joi­sen lii­ken­neyh­teyk­siä

10.01.2024 15:27 7
Tilaajille
Väyläviraston monivuotinen investointisuunnitelma on Pohjois-Pohjanmaalle tyrmäys, jonka perusteluja on mahdotonta hyväksyä
Pääkirjoitus

Väy­lä­vi­ras­ton mo­ni­vuo­ti­nen in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­ma on Poh­jois-Poh­jan­maal­le tyr­mäys, jonka pe­rus­te­lu­ja on mah­do­ton­ta hy­väk­syä

09.01.2024 17:00 28
Pohjois-Pohjanmaan liikenneinvestoinnit surkeimmat koko maassa – Oulun seudun kunnat vaativat Väylävirastolta kuutta toimenpidettä

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ken­ne­in­ves­toin­nit sur­keim­mat koko maassa – Oulun seudun kunnat vaa­ti­vat Väy­lä­vi­ras­tol­ta kuutta toi­men­pi­det­tä

08.01.2024 19:00 52
Tilaajille
Hallitus joutuu sekä repimään ja rakentamaan eikä nykyisillä ennusteilla jää historiaan velkaantumisen selättäjänä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus joutuu sekä re­pi­mään ja ra­ken­ta­maan eikä ny­kyi­sil­lä en­nus­teil­la jää his­to­riaan vel­kaan­tu­mi­sen se­lät­tä­jä­nä

20.09.2023 17:00 25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yl­lä­pi­de­tyt tiet pitävät huolen, että Suomi pysyy liik­kees­sä – tie­ver­kon kunto ei tule kes­tä­mään ilman riit­tä­viä in­ves­toin­te­ja

12.04.2023 06:00 7
Tilaajille
Pohjoisen liikenneyhteydet kuntoon!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen lii­ken­neyh­tey­det kun­toon!

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Uusi talousmaantiede kääntää katseet pohjoiseen
Kolumni

Uusi ta­lous­maan­tie­de kääntää katseet poh­joi­seen

18.10.2022 16:00 25
Tilaajille
Poikkimaantie on pohjoisen yhteistyön symboli
Kolumni

Poik­ki­maan­tie on poh­joi­sen yh­teis­työn symboli

12.08.2022 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva lii­ken­ne on poh­joi­sen eli­neh­to

01.02.2022 04:30
Tilaajille
Oulun seudulla ollaan huolissaan väylärahojen niukkuudesta – "Vaikuttaa siltä, että Pohjois-Suomen elinkeinoelämän ääntä ei ole tarpeeksi kuultu"

Oulun seu­dul­la ollaan huo­lis­saan väy­lä­ra­ho­jen niuk­kuu­des­ta – "Vai­kut­taa siltä, että Poh­jois-Suo­men elin­kei­no­elä­män ääntä ei ole tar­peek­si kuultu"

07.09.2021 11:27 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liikenne12-oh­jel­man yh­teis­ra­hoi­tus­mal­lis­sa on unoh­det­tu mitä kump­pa­nuus on – kuntien vastuut niiden omasta inf­ras­taan koet­te­le­vat jo nyt kuntien ta­lou­den kes­tä­vyyt­tä

22.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ties­tös­tä saadaan mer­kit­tä­vää kil­pai­lu­etua ja ve­to­voi­maa poh­joi­seen ver­rat­tu­na muuhun Suomeen

17.01.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­tus lii­ken­tee­seen tuo työtä ja elin­voi­maa koko Suo­mel­le

11.12.2020 03:00
Tilaajille